Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Mar/04 کارناوال
Mar/05 کارناوال
Mar/06 اولین روز ایام روزهء مسیحیان
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/21 یکشنبه عید پاک
Tiradentes Day
May/01 روز کارگر
Jun/20 کورپس کریستی
Sep/07 روز استقلال
Oct/12 Our Lady of Aparecida Day
Nov/02 همه روزهای مقدس
Nov/15 روز جمهوری
Nov/20 روز آگاهی سیاه
Dec/24 شب کریسمس
Dec/25 روز کریسمس
Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Mar/04 کارناوال
Mar/05 کارناوال
Mar/06 اولین روز ایام روزهء مسیحیان
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/21 یکشنبه عید پاک
Tiradentes Day
May/01 روز کارگر
Jun/19 کورپس کریستی
Sep/07 روز استقلال
Oct/12 Our Lady of Aparecida Day
Nov/02 همه روزهای مقدس
Nov/15 روز جمهوری
Nov/20 روز آگاهی سیاه