16/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
نرخ تورم (سالانه) AUG 2.9% 2.9%
19/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
حساب جاری JUL €880.3M
27/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه ورود توریست AUG -3.2%
30/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
اطمینان کسب و کار SEP 23.9
08:00 AM
BG
تغییرات ماهیانه PPI AUG 1.3%
08:00 AM
BG
PPI (سالانه) AUG 3%
01/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
تصمیم نرخ بهره 0%
09/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز AUG 4.3%
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -0.9%
08:00 AM
BG
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG
08:00 AM
BG
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 1%
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 3.7%
10/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
موازنه تجاری AUG BGN-303.5M


بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.