01/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
تصمیم نرخ بهره 0% 0%
09/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAY -15%
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -15.7%
08:00 AM
BG
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -11.4%
08:00 AM
BG
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -1.4%
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -19.9%
13/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
موازنه تجاری MAY BGN-4.3M
15/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.3%
17/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
حساب جاری MAY €186.5M
28/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه ورود توریست JUN -87.3%
30/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
اطمینان کسب و کار JUL 10.9
08:00 AM
BG
تغییرات ماهیانه PPI JUN -1%
08:00 AM
BG
PPI (سالانه) JUN -5.2%


بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.