28/01/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
اطمینان کسب و کار JAN 12.4
09:00 AM
BG
تغییرات سالیانه ورود توریست DEC -53.5%
29/01/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
تغییرات ماهیانه PPI DEC 0.2%
09:00 AM
BG
PPI (سالانه) DEC -2.6%
01/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BG
تصمیم نرخ بهره 0%
08/02/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
ضریب اطمینان مصرف کننده Q1 -37.7
10/02/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز DEC -4.1%
09:00 AM
BG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -5%
09:00 AM
BG
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -1.5%
09:00 AM
BG
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 1.2%
09:00 AM
BG
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -6.4%
12/02/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
موازنه تجاری DEC BGN-830M
15/02/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4 4.3%
09:00 AM
BG
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 -5.2%
09:00 AM
BG
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.1%
19/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BG
حساب جاری DEC €-278.3M


بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.