27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
BG
اطمینان کسب و کار MAY 18.5 18.1
08:00 AM
BG
(ورود توریست (تغییرات سالیانه APR 118%
10:00 AM
BG
تصمیم نرخ بهره 0% 0%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
BG
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه APR 4.3% 1.4%
08:00 AM
BG
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 36.1% 37.4%
08/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
BG
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 1.4% 1.0%
08:00 AM
BG
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 5.2% 4.5%
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
BG
موازنه تجاری APR
08:00 AM
BG
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه APR 1.6%
08:00 AM
BG
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 19%
08:00 AM
BG
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR 0.3%
08:00 AM
BG
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR 1.6%
08:00 AM
BG
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 9.6%
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
BG
نرخ تورم (سالانه) MAY 14.4%
08:00 AM
BG
نرخ تورم (ماهانه) MAY 2.5%
17/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BG
حساب جاری APR €-374.4M

بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.