19/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BG
حساب جاری AUG €328.3M €332.2M ®
27/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
BG
(ورود توریست (تغییرات سالیانه SEP 105.8%
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
BG
اطمینان کسب و کار OCT 17.5 15.2
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
BG
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه SEP 3.0%
08:00 AM
BG
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 17.9% 19%
01/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BG
تصمیم نرخ بهره 0%
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BG
ضریب اطمینان مصرف کننده Q4 -27.4
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BG
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه SEP 2.4%
09:00 AM
BG
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 10.8%
09:00 AM
BG
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 1.8%
09:00 AM
BG
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP -1.1%
09:00 AM
BG
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 12%
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BG
موازنه تجاری SEP BGN-715.2M BGN -50M
13/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BG
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q3 0.6% 3.5%
09:00 AM
BG
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q3 9.9% 6.5%
15/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BG
نرخ تورم (سالانه) OCT 4.8%

بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.