27/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه ورود توریست MAR -52.6%
28/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
اطمینان کسب و کار APR 19.8
29/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
تغییرات ماهیانه PPI MAR 1.3%
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه PPI MAR 3.1%
03/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
تصمیم نرخ بهره 0%
07/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
ضریب اطمینان مصرف کننده Q2 -33.6
10/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAR -4.2%
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR -3.4%
08:00 AM
BG
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR 0.0%
08:00 AM
BG
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 3%
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR -0.5%
13/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
موازنه تجاری MAR BGN-429.8M
17/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
نرخ تورم (سالانه) APR 0.6%


بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.