09/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز FEB 1.7%
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -0.7%
08:00 AM
BG
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB 1.6%
08:00 AM
BG
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB -0.4%
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 3.2%
10/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
موازنه تجاری FEB BGN-401.5M
15/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
نرخ تورم (سالانه) MAR 3.7%
16/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
حساب جاری FEB €115.2M
30/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
اطمینان کسب و کار APR 21.6
08:00 AM
BG
تغییرات ماهیانه PPI MAR -1%
08:00 AM
BG
PPI (سالانه) MAR 1.4%
08:00 AM
BG
تغییرات سالیانه ورود توریست MAR
01/05/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
تصمیم نرخ بهره


بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.