29/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
اطمینان کسب و کار OCT 10.1 11.4
30/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
تغییرات ماهیانه PPI SEP 0.6% -0.7%
09:00 AM
BG
PPI (سالانه) SEP -3.1% -3.1%
02/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BG
تصمیم نرخ بهره 0%
06/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
ضریب اطمینان مصرف کننده Q4 -38.5
09/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز SEP -4.9%
09:00 AM
BG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -5.7%
09:00 AM
BG
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 0.7%
09:00 AM
BG
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 2.6%
09:00 AM
BG
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -12.2%
12/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
موازنه تجاری SEP BGN-430M
13/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q3 -10%
09:00 AM
BG
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q3 -8.5%
16/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.9%
17/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BG
حساب جاری SEP €194M


بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.