28/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
تغییرات سالیانه ورود توریست DEC 8.6% 6.0%
30/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
اطمینان کسب و کار JAN 21.8
09:00 AM
BG
تغییرات ماهیانه PPI DEC 0.2%
09:00 AM
BG
PPI (سالانه) DEC 2.8%
03/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BG
تصمیم نرخ بهره 0%
07/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز DEC 1.3%
09:00 AM
BG
ضریب اطمینان مصرف کننده Q1 -23.9
09:00 AM
BG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -0.4%
09:00 AM
BG
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -1.0%
09:00 AM
BG
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 0.4%
09:00 AM
BG
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 2.5%
12/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
موازنه تجاری DEC BGN-113M
14/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4
09:00 AM
BG
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 3.7%
09:00 AM
BG
نرخ تورم (سالانه) JAN 3.8%
19/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BG
حساب جاری DEC €410.3M


بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.