بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.83 1.34 1.34 1.68 1.68 1.68
بازار سهام 614.46 602 586 571 555 526
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.90 2.09 2.3 2.53 2.78 3.37

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.1 0.6 0.6 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 2.8 2 2 1.7 3.5
نرخ بیکاری 4.80 4.7 4.3 4.1 4.1 3.5
نرخ تورم 14.40 11 9 8.1 6.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 2.50 1 0.5 0.8 -0.1 1
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 1
موازنه تجاری -856.10 -950 -950 -950 -950 -950
حساب جاری -374.40 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 1.3 1.3 1.3 1.3 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.10 26.3 26.3 26.7 26.7 27.2
بودجه دولت -4.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.6
اطمینان کسب و کار 18.50 17.8 23 23 23 23
ضریب اطمینان مصرف کننده -41.40 -40 -26 -23 -23 -23
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 4.80 4.7 4.3 4.1 4.1 3.5
دستمزد 1668.00 1500 1500 1500 1500 1500
حداقل دستمزد 363.00 363 363 363 390 390
جمعیت 6.95 6.9 6.9 6.85 6.85 6.85
سن بازنشستگی زنان 61.67 61.83 61.83 61.83 61.83 62
سن بازنشستگی مردان 64.33 64.42 64.42 64.42 64.42 64.5
دستمزد در تولید 1443.00 1150 1150 1150 1150 1150

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 14.40 11 9 8.1 6.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 2.50 1 0.5 0.8 -0.1 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 8331.53 8080 8089 8355 8660 8731
قیمت مصرف کننده اصلی 107.03 107 107 108 109 111
اندازه اصل تورم 6.00 2.5 2.6 2.3 2.3 1
قیمت تولید 155.60 133 137 149 162 157
تورم مواد غذایی 21.30 13.5 7.5 3 1 2.2
CPI مسکن آب و برق 18647.52 17931 18440 19358 19523 20229
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 9967.94 10068 10118 10199 10189 10291
تغییر قیمت تولید کننده 36.10 12.7 7.3 4.3 4.3 5.1

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 1
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -856.10 -950 -950 -950 -950 -950
حساب جاری -374.40 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 1.3 1.3 1.3 1.3 0.8
واردات 8942.60 4950 4950 5250 5250 5250
صادرات 8086.50 4000 4000 4300 4300 4300
ورود توریست 627774.00 490000 490000 550000 550000 550000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.10 26.3 26.3 26.7 26.7 27.2
بودجه دولت -4.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.6
ارزش بودجه دولت -541.93 300 300 300 300 300
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.90 41 41 38.5 38.5 38.5
هزینه های دولت 2801.71 2186 2205 2858 2849 2958

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.80 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 13.34 13.34 13.34 13.34 13.34

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 18.50 17.8 23 23 23 23
تولید صنعتی 19.00 2.5 1.3 2.8 2.8 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -41.40 -40 -26 -23 -23 -23
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 9.60 6 6 6 6 6
تسهیلات اعتباری خریدار 29765.78 27871 28656 29486 30272 30518
قیمت گازوئیل 1.60 1.66 1.71 1.77 1.84 1.84
هزینه های مصرف کننده 22474.16 18885 20676 22924 22856 23726

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
میزان ساخت و ساز 1.60 3 3 5 5 5


بلغارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.