بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.77 1.86 1.86 1.86 1.94 1.34
بازار سهام 582.81 562 557 553 549 540
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.40 0.42 0.45 0.47 0.5 0.56
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 3.4 3.5 3.2 3.4 3.2
نرخ بیکاری 5.80 5.7 5.2 4.9 5.1 5
نرخ تورم 3.80 2.2 2 1.6 1.4 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
موازنه تجاری -113.40 -150 -340 -210 -1300 -1200
حساب جاری 410.30 60 390 410 -210 -130
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 5 5 5 5 4.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 18.5 18.5 18.5 18.5 18
بودجه دولت 2.00 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8
اطمینان کسب و کار 21.80 20 18 20 22 21
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.90 -27 -25 -26 -28 -26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 3.4 3.5 3.2 3.4 3.2
تولید ناخالص داخلی 65.13 71.5 71.5 71.5 71.5 76
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27825.07 21273 25444 28122 28771 29692
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4747.32 3421 5370 4798 4909 5066
تولید ناخالص داخلی سرانه 8651.10 10100 10100 10100 10100 10600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19320.76 20300 20300 20300 20300 20300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1669.59 453 895 1687 1726 1782
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1445.80 920 1225 1461 1495 1543
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5940.19 5047 5610 6004 6142 6339
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3474.30 3808 4086 3511 3592 3707
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6187.33 4143 5648 6253 6398 6602
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.80 5.7 5.2 4.9 5.1 5
دستمزد 1266.00 1330 1350 1365 1400 1500
حداقل دستمزد 286.33 340 320 320 320 370
جمعیت 7.05 6.95 6.95 6.95 6.95 6.9
سن بازنشستگی زنان 61.17 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
سن بازنشستگی مردان 64.08 64.25 64.25 64.25 64.25 64.25
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280.00 1360 1360 1360 1400 1450
دستمزد در تولید 1140.00 1080 1080 1080 1150 1150
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600.00 680 680 680 700 720
هزینه زندگی خانواده 1080.00 1097 1097 1097 1097 1124
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.80 2.2 2 1.6 1.4 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7162.38 7134 7123 7130 7210 7368
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.41 106 106 106 108 110
قیمت مصرف کننده اصلی 103.35 104 104 104 104 106
اندازه اصل تورم 1.80 2.3 2.2 2.1 2.1 1.9
قیمت تولید 110.20 112 111 114 114 118
CPI مسکن آب و برق 15907.95 15977 15906 16115 16145 16500
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7876.08 7908 8054 7970 7901 8075
تورم مواد غذایی 7.00 4.1 3.8 3.5 3 3.8
تغییر قیمت تولید کننده 2.80 3.2 3.3 3.5 3.6 3.6
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
نرخ بهره سپرده 0.03 0.05 0.03 0.03 0.05 0.55
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -113.40 -150 -340 -210 -1300 -1200
حساب جاری 410.30 60 390 410 -210 -130
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 5 5 5 5 4.4
واردات 5163.60 5040 5680 5360 5950 5950
صادرات 5050.20 4890 5340 5150 4650 4950
ورود توریست 609650.00 580000 580000 580000 680000 700000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 18.5 18.5 18.5 18.5 18
بودجه دولت 2.00 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8
ارزش بودجه دولت 207.95 300 300 300 300 300
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.80 36.6 36.6 36.6 36.6 36.8
هزینه های دولت 2046.18 1931 2098 2068 2116 2183
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.80 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 21.80 20 18 20 22 21
تولید صنعتی -0.40 0.8 1.5 1.9 2.2 3.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.90 -27 -25 -26 -28 -26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.50 2.5 2.8 3 3.2 4.5
تسهیلات اعتباری خریدار 23907.90 22421 23006 23627 24644 25433
قیمت گازوئیل 1.27 1.4 1.43 1.46 1.5 1.5
هزینه های مصرف کننده 18082.73 17171 18128 18276 18698 19296
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 1.30 3.6 4.2 4 2.9 3


بلغارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.