بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.63 1.67 1.68 1.68 1.68 1.68
بازار سهام 521.54 513 505 497 490 475
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.22 0.23 0.25 0.26 0.28 0.31

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 1.7 5.5 1.5 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 7.9 6.5 4.2 4.2 4.2
نرخ بیکاری 6.90 8.8 8.3 8 7.5 7
نرخ تورم 0.60 2 2.3 2.6 2.4 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.1 0.6 0.6 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.5
موازنه تجاری -429.80 -1300 -650 -1200 -1200 -1200
حساب جاری 351.00 450 350 -180 -180 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.00 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.20 24.2 25 25.5 25.9 26.7
بودجه دولت 1.90 -3.8 -3.8 -3.8 -2.1 -2.1
اطمینان کسب و کار 19.80 21 22 23 23 23
ضریب اطمینان مصرف کننده -33.60 -25 -27 -26 -26 -23
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.00 0.7 0.3 0.5 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 1.7 5.5 1.5 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 7.9 6.5 4.2 4.2 4.2
تولید ناخالص داخلی 67.93 77.65 77.65 77.65 84.32 84.32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27125.09 20841 24728 27897 27797 28965
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6150.26 3076 5223 5862 4991 5200
تولید ناخالص داخلی سرانه 9026.20 8900 8900 8900 8900 9300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23091.30 23000 23000 23000 23000 23300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 913.30 480 933 866 1854 1932
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1063.99 1065 1323 884 1655 1724
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5816.36 4866 5987 5874 6160 6419
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5407.73 3919 4331 4271 4336 4518
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5681.54 4056 4655 7393 5218 5437

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 6.90 8.8 8.3 8 7.5 7
دستمزد 1468.00 1400 1400 1500 1500 1500
حداقل دستمزد 332.34 332 332 332 345 345
جمعیت 6.95 6.9 6.9 6.9 6.9 6.85
سن بازنشستگی زنان 61.67 61.67 61.67 61.67 61.83 61.83
سن بازنشستگی مردان 64.33 64.33 64.33 64.33 64.42 64.42
دستمزد در تولید 1240.00 1150 1150 1150 1150 1150

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 0.60 2 2.3 2.6 2.4 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.1 0.6 0.6 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7233.87 7217 7233 7357 7359 7462
قیمت مصرف کننده اصلی 104.01 105 105 107 107 107
اندازه اصل تورم 1.40 1.8 2.4 2.7 2.7 3
قیمت تولید 112.70 108 106 123 123 114
CPI مسکن آب و برق 16080.19 16049 15937 16564 16461 16692
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7595.86 7666 7055 8124 7323 7425
تورم مواد غذایی 0.00 0.4 1.4 2.8 3 5
تغییر قیمت تولید کننده 3.10 1.8 2 2.2 2.2 2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.5
نرخ بهره سپرده 0.02 0.02 0.02 0.55 0.02 0.27

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -429.80 -1300 -650 -1200 -1200 -1200
حساب جاری 351.00 450 350 -180 -180 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.00 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3
صادرات 4984.20 4300 4650 4000 4000 4300
واردات 5414.00 4900 4700 4950 4950 5250
ورود توریست 240866.00 420000 712000 490000 490000 550000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.20 24.2 25 25.5 25.9 26.7
بودجه دولت 1.90 -3.8 -3.8 -3.8 -2.1 -2.1
ارزش بودجه دولت -576.57 300 300 300 300 300
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30 41 41 41 41 38.5
هزینه های دولت 2808.72 1986 2274 2536 2148 2239

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.80 32.4 32.8 32.4 32.4 32.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 19.06 19.02 19.06 19.06 19.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 13.34 13.78 13.34 13.34 13.34

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 19.80 21 22 23 23 23
تولید صنعتی -3.40 7.5 5.5 5.3 5.3 5.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -33.60 -25 -27 -26 -26 -23
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.00 0.7 0.3 0.5 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.50 16.5 17.3 6 6 6
تسهیلات اعتباری خریدار 25770.27 23849 26499 24367 26564 27679
هزینه های مصرف کننده 20706.76 16398 18328 20950 20346 21201
قیمت گازوئیل 1.24 1.1 1.05 1.04 0.95 0.9

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
میزان ساخت و ساز -4.20 2.3 2.8 3 3 5


بلغارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.