بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.77 1.86 1.86 1.86 1.86 1.94
بازار سهام 554.40 553 548 544 540 532
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.40 0.42 0.45 0.48 0.5 0.56
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 3.6 3.4 3.5 3.2 3.4
نرخ بیکاری 5.30 5.4 5.7 5.2 4.9 5.1
نرخ تورم 2.40 2.3 2.6 2 1.6 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -86.00 -1420 -150 -340 -340 -1300
حساب جاری 718.00 -190 60 390 410 -210
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.70 20 18.5 18.5 18.5 18.5
بودجه دولت 2.00 1 1.1 1.1 1.1 1.1
اطمینان کسب و کار 20.80 26 20 18 20 22
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.90 -25.8 -27 -25 -26 -28
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.3 0.5 0.2 0.3 0.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.30 5.4 5.7 5.2 4.9 5.1
دستمزد 1266.00 1300 1330 1350 1365 1400
حداقل دستمزد 286.33 286 340 320 320 320
جمعیت 7.05 7.07 7.02 7.02 7.02 7.02
سن بازنشستگی زنان 61.17 61.33 61.5 61.5 61.5 61.5
سن بازنشستگی مردان 64.08 64.17 64.25 64.25 64.25 64.25
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280.00 1360 1360 1360 1360 1400
دستمزد در تولید 1116.00 1080 1080 1080 1080 1150
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600.00 680 680 680 680 700
هزینه زندگی خانواده 1080.00 1097 1097 1097 1097 1097
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.40 2.3 2.6 2 1.6 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7073.56 7058 7162 7123 7130 7156
قیمت مصرف کننده اصلی 102.16 103 103 104 104 105
اندازه اصل تورم 1.50 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1
قیمت تولید 110.10 113 115 115 111 118
CPI مسکن آب و برق 15889.19 15889 16040 15906 16115 16112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7793.73 7793 7939 8054 7970 7902
تورم مواد غذایی 4.70 4.6 4.1 3.8 3.5 3
تغییر قیمت تولید کننده 3.70 4.1 3.2 3.3 3.5 3.6
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
نرخ بهره سپرده 0.03 0.05 0.05 0.03 0.03 0.05
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -86.00 -1420 -150 -340 -340 -1300
حساب جاری 718.00 -190 60 390 410 -210
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5
واردات 4814.50 5740 5040 5680 5360 5950
صادرات 4728.50 4320 4890 5340 5150 4650
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.70 20 18.5 18.5 18.5 18.5
بودجه دولت 2.00 1 1.1 1.1 1.1 1.1
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.80 37 36.6 36.6 36.6 36.6
هزینه های دولت 1852.11 2353 1763 1917 1911 2433
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.80 32.4 32.4 32.8 32.8 32.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 19.06 19.06 19.02 19.02 19.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 13.34 13.34 13.78 13.78 13.34
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 20.80 26 20 18 20 22
تولید صنعتی -0.10 -1 0.8 1.5 1.9 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.90 -25.8 -27 -25 -26 -28
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.3 0.5 0.2 0.3 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 5.2 2.5 2.8 3 3.2
قیمت گازوئیل 1.27 1.13 1.09 1.06 1.03 0.97
هزینه های مصرف کننده 16568.56 19444 16390 17148 17099 20105
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز 6.90 3.2 3.6 4.2 4 2.9


بلغارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.