بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.66 1.67 1.68 1.68 1.68 1.68
بازار سهام 428.97 423 417 411 404 392
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.40 0.42 0.45 0.47 0.5 0.56

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.00 0.1 3 3.1 3.2 3.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.50 -5 -2.1 7.9 6.5 4.2
نرخ بیکاری 7.50 9.8 9.5 8.8 8.3 8
نرخ تورم 0.90 0.1 0.3 0.7 1.6 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.3 0.4 0.5 0.1 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
موازنه تجاری -430.40 -1300 -1300 -650 -600 -1200
حساب جاری 193.50 -210 10 450 350 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.00 3.5 5.2 5.2 5.2 5.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.70 25.5 25.6 25.7 25.6 25.6
بودجه دولت 2.10 -3 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
اطمینان کسب و کار 11.40 17 20 21 22 23
ضریب اطمینان مصرف کننده -38.50 -35 -30 -25 -27 -26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.60 0.4 0.4 0.7 0.3 0.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 7.50 9.8 9.5 8.8 8.3 8
دستمزد 1355.00 1400 1400 1400 1400 1500
حداقل دستمزد 311.89 320 370 370 370 370
جمعیت 7.00 6.95 6.9 6.9 6.9 6.9
سن بازنشستگی زنان 61.17 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
سن بازنشستگی مردان 64.08 64.25 64.25 64.25 64.25 64.25
دستمزد در تولید 1200.00 1150 1150 1150 1150 1150

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.90 0.1 0.3 0.7 1.6 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.3 0.4 0.5 0.1 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7082.60 7170 7210 7141 7241 7313
قیمت مصرف کننده اصلی 103.28 105 105 104 106 107
اندازه اصل تورم 1.10 1.6 1.8 1.8 2.4 2.7
قیمت تولید 106.20 118 109 108 106 123
تغییر قیمت تولید کننده -3.10 -1.1 0.5 1.8 2 2.2
تورم مواد غذایی 4.50 4.9 5.2 4.9 5.4 5.8
CPI مسکن آب و برق 15970.16 15924 16033 15734 16173 16242
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7085.13 7884 7659 6965 7282 8042

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
نرخ بهره سپرده 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.55

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -430.40 -1300 -1300 -650 -600 -1200
حساب جاری 193.50 -210 10 450 350 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.00 3.5 5.2 5.2 5.2 5.2
صادرات 4115.60 3900 4500 4300 4650 4000
واردات 4546.00 4750 5150 4900 4700 4950
ورود توریست 747079.00 404000 363000 420000 712000 490000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.70 25.5 25.6 25.7 25.6 25.6
بودجه دولت 2.10 -3 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
ارزش بودجه دولت -11.60 300 300 300 300 300
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30 42.5 41 41 41 41
هزینه های دولت 2107.41 2445 2554 1986 2274 2536

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.80 32.4 32.8 32.8 32.8 32.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 19.06 19.02 19.02 19.02 19.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 13.34 13.78 13.78 13.78 13.34

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 11.40 17 20 21 22 23
تولید صنعتی -5.70 -2.8 6.2 7.5 5.5 5.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -38.50 -35 -30 -25 -27 -26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.60 0.4 0.4 0.7 0.3 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.20 -5 9 16.5 17.3 6
تسهیلات اعتباری خریدار 24935.27 23497 22713 23849 26499 24367
قیمت گازوئیل 1.07 1.1 0.88 0.84 0.8 1.04
هزینه های مصرف کننده 16985.80 20202 19882 16398 18328 20950

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
میزان ساخت و ساز -4.90 -0.9 1.5 2.3 2.8 3


بلغارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.