بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 1.68 1.34 1.34 1.68 1.68 1.68
بازار سهام 574.78 565 555 545 535 516
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.30 0.32 0.33 0.35 0.37 0.41

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 2.3 0.5 0.3 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.90 6.9 7.2 5.8 3.3 1.2
نرخ بیکاری 4.90 4.6 4.6 4.7 4.3 4.1
نرخ تورم 4.80 3.8 3.4 2 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.5
موازنه تجاری -715.20 -950 -950 -950 -950 -950
حساب جاری 328.30 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.80 25.5 25.9 26.3 26.3 26.7
بودجه دولت -3.40 -3.8 -3.8 -2.1 -2.1 -2.1
اطمینان کسب و کار 17.50 23 23 23 23 23
ضریب اطمینان مصرف کننده -27.40 -26 -26 -26 -26 -23
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 2.3 0.5 0.3 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.90 6.9 7.2 5.8 3.3 1.2
تولید ناخالص داخلی 69.11 77.65 84.32 84.32 84.32 84.32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24578.07 27897 28997 22931 26004 29345
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4956.01 5862 6575 3402 5243 6654
تولید ناخالص داخلی سرانه 8743.22 8900 8900 8900 8900 9300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22383.81 23000 23000 23000 23000 23300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 983.40 866 976 536 1040 988
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1415.24 884 1137 1150 1497 1151
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5906.18 5874 6218 5425 6249 6292
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4915.10 4271 5781 4938 5200 5850
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5284.01 7393 6074 4378 5590 6146

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 4.90 4.6 4.6 4.7 4.3 4.1
دستمزد 1505.00 1500 1500 1500 1500 1500
حداقل دستمزد 332.34 332 345 345 345 345
جمعیت 6.95 6.9 6.9 6.9 6.9 6.85
سن بازنشستگی زنان 61.67 61.67 61.83 61.83 61.83 61.83
سن بازنشستگی مردان 64.33 64.33 64.42 64.42 64.42 64.42
دستمزد در تولید 1296.00 1150 1150 1150 1150 1150

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 4.80 3.8 3.4 2 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7421.50 7445 7480 7425 7570 7602
قیمت مصرف کننده اصلی 105.05 107 107 107 108 109
اندازه اصل تورم 1.70 2.4 2.8 2.5 2.6 2.3
قیمت تولید 125.04 123 132 133 134 135
تغییر قیمت تولید کننده 17.90 18.6 15.2 12.7 7.3 4.3
تورم مواد غذایی 4.40 4.8 4.2 3.5 3 2
CPI مسکن آب و برق 16917.14 16654 16627 16477 17255 17003
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 8222.78 8272 8322 8372 8422 8464

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.5
نرخ بهره سپرده 0.01 0.55 0.01 0.01 0.01 0.26

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -715.20 -950 -950 -950 -950 -950
حساب جاری 328.30 -180 -180 -180 -180 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3
صادرات 5524.90 4000 4000 4000 4000 4300
واردات 6240.10 4950 4950 4950 4950 5250
ورود توریست 1537570.00 490000 490000 490000 490000 550000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.80 25.5 25.9 26.3 26.3 26.7
بودجه دولت -3.40 -3.8 -3.8 -2.1 -2.1 -2.1
ارزش بودجه دولت 253.96 300 300 300 300 300
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.90 41 41 41 41 38.5
هزینه های دولت 2095.57 2536 3003 2312 2217 3039

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.80 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 13.34 13.34 13.34 13.34 13.34

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 17.50 23 23 23 23 23
تولید صنعتی 10.80 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -27.40 -26 -26 -26 -26 -23
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 12.00 6 6 6 6 6
تسهیلات اعتباری خریدار 27795.23 24367 27252 27963 28684 27579
قیمت گازوئیل 1.35 1.28 1.22 1.16 1.1 1.05
هزینه های مصرف کننده 18745.40 20950 22136 18699 19833 22401

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
میزان ساخت و ساز 2.40 3 3 3 3 5


بلغارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.