بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1.80 1.67 1.68 1.68 1.68 1.68
بازار سهام 433.39 421 415 409 402 390
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.35 0.37 0.39 0.42 0.44 0.49

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 -4 -0.5 0.7 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 -4.8 -3.2 -1.5 -0.9 2
نرخ بیکاری 6.20 7.2 8.5 9 9.5 8
نرخ تورم 3.70 3.2 2.5 1.9 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
موازنه تجاری -401.50 -340 -210 -1300 -1300 -1200
حساب جاری 115.20 390 410 -210 -210 -130
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 5 5 5 4.4 4.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 20.5 20.5 20.5 21 21
بودجه دولت 2.00 -3.8 -3.8 -3.8 -4.4 -4.4
اطمینان کسب و کار 21.60 12 14 15 18 20
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.40 -39 -50 -37 -28 -26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 0.2 0.3 0.5 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 -4 -0.5 0.7 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 -4.8 -3.2 -1.5 -0.9 2
تولید ناخالص داخلی 67.30 71.5 71.5 71.5 76 76
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 28382.62 24748 27528 27957 28127 28516
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5960.34 5223 4697 5871 5907 5988
تولید ناخالص داخلی سرانه 8651.10 10100 10100 10100 10600 10600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19320.76 20300 20300 20300 18863 19162
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 787.82 871 1652 776 781 792
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1093.61 1192 1430 1077 1084 1099
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5579.39 5456 5877 5496 5529 5606
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4564.47 3974 3437 4496 4523 4586
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6876.82 5494 6121 6774 6815 6909

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 6.20 7.2 8.5 9 9.5 8
دستمزد 1349.00 1350 1365 1400 1400 1500
حداقل دستمزد 286.33 320 320 320 370 370
جمعیت 7.00 6.95 6.95 6.95 6.9 6.9
سن بازنشستگی زنان 61.17 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
سن بازنشستگی مردان 64.08 64.25 64.25 64.25 64.25 64.25
هزینه زندگی خانواده 1080.00 1097 1097 1097 1097 1124
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280.00 1360 1360 1400 1400 1450
دستمزد در تولید 1165.00 1080 1080 1150 1150 1150

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.70 3.2 2.5 1.9 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.95 106 106 108 108 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7233.91 7206 7193 7298 7342 7444
قیمت مصرف کننده اصلی 103.03 104 104 106 105 108
اندازه اصل تورم 1.70 2.2 2.1 2.1 2.1 1.9
قیمت تولید 109.40 111 114 114 113 118
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 3.3 3.5 3.6 3.6 3.6
تورم مواد غذایی 6.90 3.8 3.5 3 3 3.8
CPI مسکن آب و برق 16001.25 16093 16257 16210 16241 16534
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7850.17 8148 8041 8026 7968 8186

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
نرخ بهره سپرده 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.55

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -401.50 -340 -210 -1300 -1300 -1200
حساب جاری 115.20 390 410 -210 -210 -130
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 5 5 5 4.4 4.4
صادرات 4896.10 5340 5150 4650 4650 4950
واردات 5297.60 5680 5360 5950 5950 5950
ورود توریست 604553.00 580000 580000 680000 680000 700000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 20.5 20.5 20.5 21 21
بودجه دولت 2.00 -3.8 -3.8 -3.8 -4.4 -4.4
ارزش بودجه دولت 556.11 300 300 300 300 300
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.80 36.6 36.6 36.6 36.6 36.8
هزینه های دولت 2687.94 2041 2024 2648 2664 2701

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.80 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 21.60 12 14 15 18 20
تولید صنعتی -0.70 1.5 1.9 2.2 2.2 3.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.60 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.40 -39 -50 -37 -28 -26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 0.2 0.3 0.5 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20 2.8 3 3.2 3.2 4.5
تسهیلات اعتباری خریدار 24235.88 22377 23128 23549 24018 24020
قیمت گازوئیل 1.10 1.05 0.99 0.94 0.9 0.85
هزینه های مصرف کننده 20928.58 17632 17890 20615 20740 21027

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
میزان ساخت و ساز 1.70 4.2 4 2.9 2.9 3


بلغارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.