28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
HR
اطمینان کسب و کار OCT 11.1 10.3
09:00 AM
HR
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -11 -12.8
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
HR
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 5.2% 4.5%
09:00 AM
HR
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP 1.8%
09:00 AM
HR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 18.3% 15%
09/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
HR
موازنه تجاری SEP HRK-6.6B HRK -5.8B
10:00 AM
HR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه OCT 12.1% 13.8%
16/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
HR
نرخ تورم (سالانه) OCT 3.3%
10:00 AM
HR
نرخ تورم (ماهانه) OCT 1%
19/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
HR
نرخ بیکاری OCT 7% 7.7%

کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.