20/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
نرخ بیکاری SEP 8.8% 9%
29/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
اطمینان کسب و کار OCT -11.9
10:00 AM
HR
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -18.6
10:00 AM
HR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -1.2%
30/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP -1.1%
10:00 AM
HR
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -8.6%
09/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
موازنه تجاری SEP HKR-4.8B
10/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
PPI (سالانه) OCT -4.6%


کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.