30/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
اطمینان کسب و کار JAN 10.3
10:00 AM
HR
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -3.1
10:00 AM
HR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -0.4%
10:00 AM
HR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 0.3%
10:00 AM
HR
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 2.5%
07/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
موازنه تجاری DEC HKR-5.2B
20/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
نرخ بیکاری JAN 7.9%
21/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.4%
10:00 AM
HR
نرخ تورم (ماهانه) JAN -0.1%


کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.