29/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
اطمینان کسب و کار JUL 8.6 5.3
09:00 AM
HR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL -8.7 -8.4
09:00 AM
HR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 8.3% 15.8%
30/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN -3.8% 6.4%
09:00 AM
HR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 10.9% 16.5%
04/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده JUL 7.2%
09/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
موازنه تجاری JUN HRK-5.4B
16/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
نرخ تورم (سالانه) JUL 2%
09:00 AM
HR
نرخ تورم (ماهانه) JUL 0.0%
20/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
نرخ بیکاری JUL 7.5%


کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.