15/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
نرخ تورم (سالانه) DEC -0.7% -0.2%
10:00 AM
HR
نرخ تورم (ماهانه) DEC -0.6% -0.3%
19/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
نرخ بیکاری DEC 9.3%
28/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
اطمینان کسب و کار JAN -9
10:00 AM
HR
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -21.6
29/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -1.7%
10:00 AM
HR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 1.5%
10:00 AM
HR
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -0.7%
08/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
موازنه تجاری DEC


کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.