17/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
نرخ تورم (سالانه) JUL -0.2%
09:00 AM
HR
نرخ تورم (ماهانه) JUL 0.1%
20/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
نرخ بیکاری JUL 9.1%
28/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
اطمینان کسب و کار AUG -17.2
09:00 AM
HR
ضریب اطمینان مصرف کننده AUG -17
09:00 AM
HR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 0.4%
09:00 AM
HR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUL 2.9%
09:00 AM
HR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL -6.2%
01/09/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL -1.8%


کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.