27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
HR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 7% 9.7% 3%
09:00 AM
HR
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR 0.3% 1.0% -0.3%
09:00 AM
HR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 5.7% 3.6% ® 1.5%
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
HR
اطمینان کسب و کار MAY 10.1 8.9
09:00 AM
HR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY -19.5 -20.8
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
HR
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR -1.9% -2.2%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
HR
موازنه تجاری APR HRK-11.3B HRK-10.8B
09:00 AM
HR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 21.9% 24%
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
HR
نرخ تورم (سالانه) MAY 9.4% 10.6%
09:00 AM
HR
نرخ تورم (ماهانه) MAY 2.6% 0.7%
21/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
HR
نرخ بیکاری MAY 7%

کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.