ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کرواسی - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchBBB- Stable Apr 01 2020
FitchBBB- Positive Jun 07 2019
Moody'sBa2 Positive Apr 26 2019
S&PBBB- Stable Mar 22 2019
S&PBB+ Positive Sep 21 2018
FitchBB+ Positive Jul 06 2018
S&PBB+ Stable Mar 23 2018
FitchBB+ Stable Jan 12 2018
S&PBB Positive Sep 22 2017
Moody'sBa2 Stable Mar 10 2017
FitchBB Stable Jan 27 2017
S&PBB Stable Dec 16 2016
Moody'sBa2 Negative Mar 11 2016
FitchBB Negative Jul 31 2015
S&PBB Negative Jul 17 2015
FitchBB Stable Aug 09 2014
FitchBB Stable Aug 08 2014
Moody'sBa1 Negative Mar 21 2014
FitchBB+ Negative Feb 14 2014
S&PBB Stable Jan 24 2014
FitchBB+ Stable Sep 20 2013
S&PBB+ Negative Aug 02 2013
Moody'sBa1 Stable Feb 01 2013
S&PBB+ Stable Dec 14 2012
FitchBBB- Negative Nov 29 2012
FitchBBB- Stable Sep 05 2012
Moody'sBaa3 Negative May 31 2012
S&PBBB- Negative Dec 21 2010
FitchBBB- Negative May 21 2009
Moody'sBaa3 Stable Nov 19 2008
S&PBBB Negative Oct 27 2008
Moody'sBaa3 Positive Jul 18 2007
FitchBBB- Stable Jul 06 2005
S&PBBB Stable Dec 22 2004
S&PBBB- Positive Jun 23 2004
FitchBBB- Positive Jul 08 2003
Moody'sBaa3 Stable Jan 14 2002
FitchBBB- Stable Jun 28 2001
S&PBBB- Stable Feb 09 2001
FitchBB+ Positive Sep 21 2000
Moody'sBaa3 Negative Jun 11 1999
S&PBBB- Negative Jun 03 1999
FitchBB+ N/A Apr 29 1999
Moody'sBaa3 Stable Jan 27 1997
S&PBBB- Stable Jan 17 1997
FitchBBB- N/A Jan 17 1997

 S&PMoody'sFitchDBRSTE
B+ B1 35
BBB BBB+ 62
CCC+ Caa1 CCC 21
CCC+ Ca CCC CCC 15
Ba3 B+ 16
BBB+ BB 55
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 48
BB Ba2 50
B+ B2 B+ 35
BB- Ba3 BB- 40
B- Caa1 22
B B3 B 28
AA Aa3 AA- AA (high) 86
CCC+ Caa1 14
B+ B2 B 31
A+ A2 N/A 78
B+ B2 B 33
B B3 27
BBB+ A2 70
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB Baa1 BBB 60
B 25
N/A B2 30
B- B2 B 28
AAA Aaa AA+ AAA 100
B B- 27
Aa3 85
A+ A1 A- N/A 78
A+ A1 A+ A (high) 80
BBB- Baa2 BBB- BBB 57
CCC+ Caa1 20
B B2 B 31
BBB- Ba2 BBB- 51
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BBB (low) 50
AA- Aa3 AA- 83
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 40
B- Caa3 B- 18
B B2 B+ 30
B- B3 B- 25
AA- A1 AA- AA (low) 83
B B2 B 30
AA Aaa AAA AAA 98
BB- Ba3 40
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AA (high) 92
N/A Caa1 CCC 26
BB Ba2 BB 45
AAA Aaa AAA AAA 100
B- B3 B 23
BB- B1 BB BB (low) 37
SD
BB- Ba1 BB- 45
BB- B1 35
AA+ Aa3 AA- 90
BBB Baa3 BBB 58
A A2 A 75
BBB- Baa3 BBB- BBB 56
BBB Baa2 BBB 60
B- Caa1 B- 23
AA- A2 A+ A (high) 78
N/A Aa3 90
AA- A1 A+ 81
BBB Baa3 BBB- BBB (high) 61
Ba3 B+ 37
B+ B2 B+ 33
A+ A1 A A (high) 77
B+ B1 BB- 36
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 33
AA- A1 AA 88
NR B2 30
Caa2 CCC 20
A+ A3 A- A (low) 73
D C RD 11
B 30
AAA 100
A+ A3 A A 75
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 87
BB- BB+ 45
A- A3 A- 70
B3 B 30
Caa1 25
A- A2 A+ A (high) 75
Baa1 65
BBB Baa1 BBB- BBB 60
B3 25
B B3 B 28
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BB+ 53
CCC+ Caa2 CCC 14
Ba2 BB 45
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B3 B- 25
B3
B- B2 B 28
AAA Aaa AAA AAA 99
B+ Ba3 BB- 40
B- B3 B- 25
BBB+ Baa1 BBB 63
B- B2 30
BB Ba1 BB+ 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB+ Baa2 BBB 61
A- A2 A- A 71
BBB Baa3 BBB BBB (high) 71
D 0
AA- Aa3 AA- 85
CCC+ Caa2 CCC 20
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Baa3 BBB 55
B+ B2 B+ 33
BB+ 55
A- A1 A 75
B+ Ba3 37
BB+ Ba3 BB+ 46
B+ 45
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A A (high) 76
AA- A3 A A (high) 75
B3 25
BB- Ba1 BB 46
AA Aa2 AA- 86
A Baa1 A- A 71
B- Caa1 B- 26
B3 25
CCC Caa3 C 15
B3 30
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3 25
B2 35
BBB+ Baa1 BBB+ 65
B B3 30
BBB- Ba1 52
N/A B2 B 30
B+ B2 BB- BB (high) 36
B B2 B+ 31
B B3 B 26
AA Aa2 AA 90
AA Aa3 AA- AAA 91
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
BB- B1 BB- 38
SD WR RD 11
BB Ba3 BB 43
SD Ca C 30