بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 6.66 6.67 6.7 6.73 6.77 6.83
بازار سهام 2122.86 2138 2111 2084 2058 2006
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.67 0.93 1.03 1.13 1.24 1.5

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.5 0.2 1.5 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 15.80 8.8 7.5 5.3 4 4
نرخ بیکاری 7.40 8.2 6.9 6.4 7.4 6.8
نرخ تورم 5.50 6.2 6.1 5.7 5.2 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.75 2.75 3
موازنه تجاری -4800.00 -6900 -6900 -6900 -4200 -4200
حساب جاری 4380.30 -1490 -610 3250 -350 -420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.70 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
بودجه دولت -7.40 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.4
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -2.00 0.6 0.6 0.6 0.1 0.1
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 36 36 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.5 0.2 1.5 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 15.80 8.8 7.5 5.3 4 4
تولید ناخالص داخلی 55.97 70.62 70.62 70.62 70.62 75.85
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 96068.00 95500 93646 103273 101160 100599
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22698.00 20773 23466 24400 23901 24539
تولید ناخالص داخلی سرانه 12694.38 16300 16300 16300 16500 16500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26465.13 28400 28400 28400 28800 28800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3570.00 3312 2668 2898 3759 4239
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4817.00 4331 5154 5357 5072 5135
تولید ناخالص داخلی از ساخت 12622.00 11867 13059 13702 13291 14176
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13009.00 12679 14265 14128 13698 14541
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27932.00 15834 15072 19792 29412 16332

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 7.40 8.2 6.9 6.4 7.4 6.8
هزینه های کار 87.80 106 109 106 90 109
دستمزد 7333.00 7316 7354 7286 7516 7704
دستمزد در تولید 6946.00 6692 6807 6736 7120 7298
حداقل دستمزد 567.32 580 580 580 580 600
جمعیت 4.06 3.99 3.99 3.99 3.95 3.95
سن بازنشستگی زنان 62.75 63 63 63 63 63.25
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 4.80 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 5.50 6.2 6.1 5.7 5.2 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.80 110 111 112 113 116
قیمت مصرف کننده اصلی 104.40 107 108 108 106 106
اندازه اصل تورم 4.40 2.7 2.7 1.9 1.5 0.4
قیمت تولید 113.50 114 112 114 116 118
تغییر قیمت تولید کننده 16.00 12.7 8.6 6.4 2.3 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.31 109 109 109 109 109
تورم مواد غذایی 7.90 2.9 2.2 2.2 1 1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.90 110 111 112 112 112

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.75 2.75 3
نرخ بهره بین بانکی 0.18 0.18 0.18 0.43 0.43 0.43
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0.25 0.25 0.25
نسبت ذخیره نقدی 9.00 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -4800.00 -6900 -6900 -6900 -4200 -4200
حساب جاری 4380.30 -1490 -610 3250 -350 -420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1
صادرات 14600.00 9200 9200 9200 9200 9200
واردات 19400.00 16100 16100 16100 13400 13400

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.70 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
بودجه دولت -7.40 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.4
ارزش بودجه دولت -4409.00 -131 -131 -131 -131 -131
هزینه های دولت 20252.00 19689 20304 21771 21325 22594
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.40 50.1 50.1 50.1 48.5 48.5

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 36.50 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00 20 20 20 20 20

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
تولید صنعتی 3.70 1.6 1.3 1.3 1.1 0.5
اطمینان کسب و کار 7.30 8.5 -3 -3 3 3

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -2.00 0.6 0.6 0.6 0.1 0.1
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.20 5.8 5.8 5.8 3.4 3.4
هزینه های مصرف کننده 57275.00 57784 58434 61571 60311 65778
تسهیلات اعتباری خریدار 77899.90 82083 82432 81954 81016 84257
نرخ وام بانکی 2.88 2.88 2.88 3.13 3.13 3.13
قیمت گازوئیل 1.67 1.59 1.51 1.43 1.36 1.29
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.20 -6 -5 -7 -6 -6


کرواسی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.