بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 6.57 6.53 6.57 6.6 6.63 6.7
بازار سهام 1913.74 1872 1862 1851 1841 1820
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.13 1.28 1.31 1.33 1.36 1.42
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 2.5 3 2.7 2.7 2.3
نرخ بیکاری 7.20 6.9 7.8 8.5 7 7.3
نرخ تورم 0.60 2.2 1.5 1.6 1.8 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.9 -0.5 0.5 -0.1 -0.4
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.75 2.75 3
موازنه تجاری -7138.66 -5400 -4450 -7630 -6510 -4550
حساب جاری -2203.20 3300 -500 -1500 250 -650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2 2 1.5 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10 71.5 71.5 68 68 68
بودجه دولت 0.20 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.60 0.6 1 0.7 0.6 0.5
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 2.5 3 2.7 2.7 2.3
تولید ناخالص داخلی 60.81 61.35 61.35 64.7 64.7 64.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 82735.00 101984 90721 90544 84969 93080
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19712.00 20664 19734 19695 20244 20247
تولید ناخالص داخلی سرانه 15870.30 16000 16000 16800 16800 16800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23636.79 24000 24000 24600 24600 24600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1974.00 2741 3147 3141 2027 3229
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4114.00 4129 4114 4106 4225 4221
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10405.00 10889 11273 11251 10686 11566
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11751.00 12063 12045 12021 12068 12358
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12776.00 22812 15041 15012 13121 15433
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 7.20 6.9 7.8 8.5 7 7.3
دستمزد 6476.00 6375 6462 6592 6592 6650
دستمزد در تولید 6062.00 5803 5878 6013 6013 6049
حداقل دستمزد 505.90 506 506 525 525 525
جمعیت 4.11 4.07 4.07 4.03 4.03 4.03
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62.25 62.5 62.5 62.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 3.90 2.9 3.2 3 3 2.9
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.60 2.2 1.5 1.6 1.8 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.9 -0.5 0.5 -0.1 -0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.70 104 103 104 105 105
قیمت مصرف کننده اصلی 103.10 103 103 102 104 104
اندازه اصل تورم 0.50 1 0.7 1.1 1.2 1
قیمت تولید 100.40 102 101 102 103 103
تغییر قیمت تولید کننده 0.40 0.5 1.8 2.2 1.7 1.5
تورم مواد غذایی -0.70 1.3 1.5 2 2.4 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.90 107 101 103 105 103
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.75 2.75 3
نرخ بهره بین بانکی 0.24 0.75 0.75 0.75 0.49 0.75
نرخ بهره سپرده 0.00 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -7138.66 -5400 -4450 -7630 -6510 -4550
حساب جاری -2203.20 3300 -500 -1500 250 -650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2 2 1.5 1.5 1.5
واردات 16910.77 14570 12900 16580 15800 13200
صادرات 9772.11 9220 8450 8950 9290 8650
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10 71.5 71.5 68 68 68
بودجه دولت 0.20 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
هزینه های دولت 17290.00 18294 18704 18667 17757 19190
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40 46.7 46.7 47 47 47
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 36.50 37.2 37.2 37.2 36.5 37.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 17.2 17.2 17.2 16.5 17.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00 20 20 20 20 20
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 0.20 3.8 4.5 3.5 2.5 2.2
اطمینان کسب و کار 5.20 8 9.8 10 10.5 11
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.60 0.6 1 0.7 0.6 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.00 4.6 4.5 4.1 3.7 3.5
هزینه های مصرف کننده 49603.00 49593 54892 54785 50942 56319
نرخ وام بانکی 3.33 3.64 3.64 3.64 3.34 3.64
قیمت گازوئیل 1.51 1.42 1.39 1.36 1.35 1.36
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.80 -6 -9 -14 -15 -16


کرواسی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.