بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 6.22 6.24 6.26 6.29 6.31 6.36
بازار سهام 1793.35 1787 1766 1745 1724 1683
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.66 0.68 0.71 0.74 0.77 0.82

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.90 1.4 3 2.3 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.00 -4 12 7.8 2.8 2.8
نرخ بیکاری 9.50 13.5 12 12 11 9
نرخ تورم -0.70 0.3 0.5 0.7 1 1.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.5 0.1 0.1 -0.2 0.1
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری -3655.63 -4550 -6400 -5800 -4210 -4210
حساب جاری 1926.60 -980 -300 -300 -800 -600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.20 83.7 83.7 83.7 83.7 80.5
بودجه دولت 0.40 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -0.1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 1.2 0.9 0.9 0.3 0.1
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.90 1.4 3 2.3 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.00 -4 12 7.8 2.8 2.8
تولید ناخالص داخلی 60.42 58.5 58.5 58.5 58.5 59.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 96599.00 89354 82601 91642 95500 91855
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20973.00 19404 19791 21482 20773 19947
تولید ناخالص داخلی سرانه 16454.50 16300 16300 16300 16300 16500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28508.50 28400 28400 28400 28400 28800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3330.00 3129 2213 2855 3312 3217
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4660.00 4025 4320 4974 4331 4137
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11883.00 11387 10925 12445 11867 11706
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11760.00 11057 11433 13452 12679 11367
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19438.00 15728 13320 14395 15834 16168

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 9.50 13.5 12 12 11 9
هزینه های کار 96.50 87.4 93.64 103 89.58 89.58
دستمزد 6863.00 6650 6749 6908 6816 6816
دستمزد در تولید 6465.00 6049 6117 6316 6200 6200
حداقل دستمزد 536.60 525 525 525 555 555
جمعیت 4.08 3.99 3.99 3.99 3.99 3.95
سن بازنشستگی زنان 62.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 4.40 2.9 2.9 2.9 2.5 2.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.70 0.3 0.5 0.7 1 1.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.5 0.1 0.1 -0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.20 102 103 103 108 103
قیمت مصرف کننده اصلی 103.60 105 106 106 107 109
اندازه اصل تورم -0.10 1 1.5 1.8 2 1.5
قیمت تولید 98.00 98.09 100 98.41 105 100
تغییر قیمت تولید کننده -2.50 2 2.3 2.5 2.2 1.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.70 102 98.19 96.98 107 103
تورم مواد غذایی -1.20 1.2 1.2 1.2 2 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.96 107 107 107 109 109

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.18 0.18 0.18 0.18 1.25 0.18
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 1 0
نسبت ذخیره نقدی 9.00 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -3655.63 -4550 -6400 -5800 -4210 -4210
حساب جاری 1926.60 -980 -300 -300 -800 -600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6
واردات 14111.60 15200 14800 14800 13200 13200
صادرات 10455.97 8800 9000 9000 8800 9000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.20 83.7 83.7 83.7 83.7 80.5
بودجه دولت 0.40 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -0.1
ارزش بودجه دولت -3712.00 -131 -131 -131 -131 -131
هزینه های دولت 18789.00 18029 17617 21525 19689 18534
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10 50.1 50.1 50.1 50.1 48.5

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 36.50 37.2 36.5 36.5 37.2 37.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 17.2 16.5 16.5 17.2 17.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00 20 20 20 20 20

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -1.70 2.8 3.5 3.2 3 3
اطمینان کسب و کار -9.00 -6 -5 -4 -3 3

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 1.2 0.9 0.9 0.3 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.70 2 5.2 5.2 5.8 3.4
هزینه های مصرف کننده 49591.00 56726 51770 54181 57784 58315
تسهیلات اعتباری خریدار 75331.80 68286 70722 82360 69896 70198
نرخ وام بانکی 2.83 3.12 3.12 3.12 4.14 3.12
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.60 -16 -11 -12 -13 -4.8
قیمت گازوئیل 1.48 1.36 1.2 1.14 1.29 1.29


کرواسی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.