بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 6.81 6.84 6.86 6.89 6.92 6.97
بازار سهام 1636.51 1616 1597 1578 1559 1522
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.45 1.51 1.57 1.63 1.7 1.82

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 -18.5 9 4.5 2.5 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -19 -13.5 -8.5 -8 9.8
نرخ بیکاری 9.40 10.5 12.2 15 17 13.5
نرخ تورم -0.20 1.6 1.3 1.5 1.7 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 -0.1 0.7 -0.4 0.5 -0.2
نرخ بهره 2.50 2 2 2 2 2.25
موازنه تجاری -5850.56 -6510 -5850 -4550 -4550 -4210
حساب جاری -592.10 250 3300 -650 -650 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.20 78 78 78 80 80
بودجه دولت 0.40 -5.4 -5.4 -5.4 -6.2 -6.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -19.80 -1.6 -1.9 1.7 0.5 0.3
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 -18.5 9 4.5 2.5 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -19 -13.5 -8.5 -8 9.8
تولید ناخالص داخلی 61.35 64.7 64.7 64.7 67.9 67.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 86023.00 87008 100091 86114 86585 94554
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20315.00 19928 19663 18277 18377 20068
تولید ناخالص داخلی سرانه 15870.30 16800 16800 16800 17500 17500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23636.79 24600 24600 24600 22007 25500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2218.00 2285 2815 3030 3046 3326
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4320.00 3847 3960 3897 3918 4279
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11201.00 11013 11129 11026 11086 12106
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11836.00 10571 10928 10706 10765 11756
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13688.00 17395 24115 15228 15312 16721

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 9.40 10.5 12.2 15 17 13.5
هزینه های کار 91.00 100 86.74 93.64 93.64 95.98
دستمزد 6713.00 6664 6604 6749 6993 6918
دستمزد در تولید 6138.00 6103 6024 6117 6389 6270
حداقل دستمزد 546.07 525 525 525 525 555
جمعیت 4.08 4.06 4.06 4.03 3.99 3.99
سن بازنشستگی زنان 62.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 10500.00 10815 10805 10805 10805 11075
هزینه زندگی انفرادی 7020.00 7231 7224 7224 7224 7404
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3740.00 3852 3848 3848 3848 3945
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 7340.00 7560 7553 7553 7553 7742
رشد دستمزد 6.60 3 2.9 2.9 2.9 2.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم -0.20 1.6 1.3 1.5 1.7 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 -0.1 0.7 -0.4 0.5 -0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.30 104 104 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 104.60 104 105 105 104 106
اندازه اصل تورم 1.50 1 1.1 1 1 1.5
قیمت تولید 95.90 103 102 102 103 104
تغییر قیمت تولید کننده -5.90 2.2 1.7 1.5 1.5 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.50 105 103 104 99.56 106
تورم مواد غذایی 3.70 1 1.1 1.2 1.2 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.71 103 103 107 107 109

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 2.50 2 2 2 2 2.25
نرخ بهره بین بانکی 0.18 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.08
نرخ بهره سپرده 0.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.25
نسبت ذخیره نقدی 9.96 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -5850.56 -6510 -5850 -4550 -4550 -4210
حساب جاری -592.10 250 3300 -650 -650 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5
واردات 14629.53 15800 15200 13200 13200 13400
صادرات 8778.97 9290 9350 8650 8650 9190

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.20 78 78 78 80 80
بودجه دولت 0.40 -5.4 -5.4 -5.4 -6.2 -6.2
ارزش بودجه دولت 2190.40 -132 -132 -131 -131 -131
هزینه های دولت 18172.00 17133 17104 17295 17390 18990
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10 53.8 53.8 53.8 50.1 50.1

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 36.50 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00 20 20 20 20 20

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی -11.00 -12 -8 -4.5 2.8 4
اطمینان کسب و کار -19.70 -20 -18 -16 -14 -10

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -19.80 -1.6 -1.9 1.7 0.5 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -25.50 -12.5 -6.5 -3.5 2 5.8
هزینه های مصرف کننده 53906.00 47189 50058 54882 55182 60260
تسهیلات اعتباری خریدار 72924.00 62283 65398 66118 67775 72598
نرخ وام بانکی 2.93 2.22 2.22 2.22 2.22 2.47
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.70 -22 -30 -18 -15.5 -14
قیمت گازوئیل 1.24 1.19 1.13 1.07 1.02 0.97


کرواسی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.