بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 6.73 6.72 6.74 6.77 6.8 6.86
بازار سهام 2055.32 2018 2006 1995 1983 1960
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.64 0.68 0.71 0.74 0.77 0.83
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 2.2 2.5 2.8 3 2
نرخ بیکاری 7.90 8 6.1 5.8 7.5 7
نرخ تورم 1.40 1.4 0.9 1.2 1.1 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.5 -0.1 0.7 -0.4 -0.2
نرخ بهره 2.50 2.5 2.25 2 2 2.25
موازنه تجاری -5200.00 -7630 -6510 -5850 -4550 -4210
حساب جاری 4567.60 -1500 250 3300 -650 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10 68 68 68 68 66
بودجه دولت 0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.7 0.6 0.8 0.5 0.3
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 2.2 2.5 2.8 3 2
تولید ناخالص داخلی 60.81 64.7 64.7 64.7 64.7 67.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107336.00 83645 93084 108839 110556 112767
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21086.00 19929 22304 21381 21719 22153
تولید ناخالص داخلی سرانه 15870.30 16800 16800 16800 16800 17500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23636.79 24600 24600 24600 24600 25500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3019.00 1996 2335 3061 3110 3172
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4247.00 4159 4346 4306 4374 4462
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11935.00 10519 11130 12102 12293 12539
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11719.00 11880 12083 11883 12071 12312
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25861.00 12917 17602 26223 26637 27170
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 7.90 8 6.1 5.8 7.5 7
هزینه های کار 97.20 100 100 100 100 103
دستمزد 6496.00 6658 6664 6604 6684 6851
دستمزد در تولید 5984.00 6090 6103 6024 6158 6311
حداقل دستمزد 505.90 525 525 525 525 555
جمعیت 4.11 4.06 4.06 4.06 4.03 3.99
سن بازنشستگی زنان 62.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 4.30 3 3 2.9 2.9 2.5
هزینه زندگی خانواده 10500.00 10815 10815 10805 10805 11075
هزینه زندگی انفرادی 7020.00 7231 7231 7224 7224 7404
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3740.00 3852 3852 3848 3848 3945
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 7340.00 7560 7560 7553 7553 7742
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.40 1.4 0.9 1.2 1.1 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.5 -0.1 0.7 -0.4 -0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90 103 104 104 104 105
قیمت مصرف کننده اصلی 103.70 104 104 104 105 107
اندازه اصل تورم 1.20 1.3 1 1.1 1 1.5
قیمت تولید 100.60 103 103 102 102 105
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 1.8 2.2 1.7 1.5 2.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.25 103 103 103 107 109
تورم مواد غذایی 2.10 1.2 1 1.1 1.2 2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.70 103 104 103 103 104
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.25 2 2 2.25
نرخ بهره بین بانکی 0.18 0.18 -0.08 -0.33 -0.33 -0.33
نرخ بهره سپرده 0.00 0 -0.25 -0.5 -0.5 -0.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -5200.00 -7630 -6510 -5850 -4550 -4210
حساب جاری 4567.60 -1500 250 3300 -650 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5
واردات 14632.00 16580 15800 15200 13200 13400
صادرات 9432.00 8950 9290 9350 8650 9190
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10 68 68 68 68 66
بودجه دولت 0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0
ارزش بودجه دولت 2190.40 -132 -132 -132 -131 -131
هزینه های دولت 18342.00 17480 19113 18599 18892 19270
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40 47 47 47 47 46.9
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 36.50 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00 20 20 20 20 20
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -0.40 3.5 2.5 2.3 2.2 2
اطمینان کسب و کار 10.30 6.8 7.2 5.2 8 4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.7 0.6 0.8 0.5 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.50 4.1 3.7 3.6 3.5 3.5
هزینه های مصرف کننده 53682.00 50149 52794 54434 55292 56398
تسهیلات اعتباری خریدار 71748.60 67346 69681 71113 73021 74481
نرخ وام بانکی 3.13 2.96 2.71 2.46 2.46 2.46
قیمت گازوئیل 1.50 1.65 1.69 1.73 1.77 1.77
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.10 -5 -4.6 -4.8 -4 -1.5


کرواسی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.