بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 7.15 7.22 7.3 7.39 7.48 7.66
بازار سهام 2031.20 1969 1927 1885 1845 1767
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.40 3.67 4.04 4.44 4.89 5.92

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 2 1.5 1 0.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 3.5 3.7 4 5.3 4.5
نرخ بیکاری 6.50 6.9 6.4 7.4 7.4 6.8
نرخ تورم 10.80 8.1 6.7 5.9 5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 1.6 0.5 0.1 0.1 0.1
نرخ بهره 2.50 2.5 2.75 2.75 2.75 3
موازنه تجاری -10408.00 -6900 -6900 -4200 -4200 -4200
حساب جاری -451.40 -610 3250 -350 -1450 -420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.80 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
بودجه دولت -2.90 -2.4 -2.4 -2.4 -1.9 -1.9
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 0.6 0.6 0.1 0.1 0.1
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 36 36 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 2 1.5 1 0.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 3.5 3.7 4 5.3 4.5
تولید ناخالص داخلی 55.97 70.62 70.62 70.62 70.62 75.85
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 93823.00 101631 117301 102252 98796 106853
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21401.00 21605 21193 21135 22535 22086
تولید ناخالص داخلی سرانه 12694.38 16300 16300 16500 16500 16500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26465.13 28400 28400 28800 28800 28800
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 10.40 3.6 3.6 3.6 3.4 3.4
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2526.00 2790 3702 4006 2660 4186
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4987.00 5157 4995 4931 5251 5153
تولید ناخالص داخلی از ساخت 12056.00 13192 13089 13618 12695 14231
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13451.00 13602 13490 13608 14164 14221
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16333.00 19055 28965 18278 17199 19101

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.50 6.9 6.4 7.4 7.4 6.8
هزینه های کار 105.48 106 90 103 108 105
دستمزد 7547.00 7354 7286 7462 7797 7649
دستمزد در تولید 7041.00 6807 6736 6777 7342 6947
حداقل دستمزد 623.70 580 580 580 580 600
جمعیت 4.06 3.99 3.99 3.95 3.95 3.95
سن بازنشستگی زنان 62.75 63 63 63 63 63.25
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 6.57 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 10.80 8.1 6.7 5.9 5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 1.6 0.5 0.1 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.90 113 113 114 117 117
قیمت مصرف کننده اصلی 114.50 114 115 115 116 119
اندازه اصل تورم 8.70 8.7 7.9 6.5 4.5 3.5
قیمت تولید 126.20 121 126 133 143 158
تغییر قیمت تولید کننده 23.70 17.2 17.4 17.6 17.8 18
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 116.27 109 109 109 109 109
تورم مواد غذایی 15.20 2.2 2.2 1 1 1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.00 126 127 127 127 127

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 2.50 2.5 2.75 2.75 2.75 3
نرخ بهره بین بانکی 0.18 0.18 0.43 0.43 0.43 0.43
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0.25 0.25 0.25 0.25
نسبت ذخیره نقدی 9.00 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -10408.00 -6900 -6900 -4200 -4200 -4200
حساب جاری -451.40 -610 3250 -350 -1450 -420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1
واردات 27612.27 16100 16100 13400 13400 13400
صادرات 16112.92 9200 9200 9200 9200 9200

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.80 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
بودجه دولت -2.90 -2.4 -2.4 -2.4 -1.9 -1.9
ارزش بودجه دولت -7304.00 -131 -131 -131 -131 -131
هزینه های دولت 20660.00 22820 20889 24502 21755 25605
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.40 50.1 50.1 48.5 48.5 48.5

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 36.50 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00 20 20 20 20 20

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی -1.30 4.2 4.7 4.5 6.7 6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.50 0.1 0.3 -0.1 0.2 0.5
تولید صنعتی -2.00 6.2 3.5 1.8 8 6
استخراج معدن -7.10 -0.1 0.2 0.8 3.5 4.5
اطمینان کسب و کار 10.60 7.6 -3 3 3 3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 0.6 0.6 0.1 0.1 0.1
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.70 5.8 5.8 3.4 3.4 3.4
هزینه های مصرف کننده 58135.00 60186 60633 65038 61216 67965
تسهیلات اعتباری خریدار 76949.20 79364 80709 80187 80944 83795
نرخ وام بانکی 2.72 2.72 2.97 2.97 2.97 2.97
قیمت گازوئیل 1.97 2.04 2.11 2.19 2.27 2.27
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.50 -26 -7 -6 -6 -6


کرواسی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.