بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 6.36 6.36 6.39 6.41 6.44 6.49
بازار سهام 1591.24 1558 1539 1521 1503 1467
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.99 1.03 1.07 1.12 1.16 1.25

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 9 4.5 2.5 2.3 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -13.5 -8.5 -8 19 9.8
نرخ بیکاری 9.10 12.2 13 13.5 12 11
نرخ تورم -0.20 0.2 0.5 0.7 0.9 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.7 -0.4 0.5 0.1 -0.2
نرخ بهره 2.50 2 2 2 2 2.25
موازنه تجاری -5081.00 -4650 -4550 -6400 -5800 -4210
حساب جاری -1468.10 2900 -1100 -980 -300 -800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 -1.9 -1.9 0.3 0.3 0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.20 89.2 89.2 83.7 83.7 83.7
بودجه دولت 0.40 -7.8 -7.8 -2.8 -2.8 -2.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.90 -1.9 1.7 1.7 0.9 0.3
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 9 4.5 2.5 2.3 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -13.5 -8.5 -8 19 9.8
تولید ناخالص داخلی 60.42 50.8 50.8 58.5 58.5 58.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 86023.00 100091 86114 79141 102367 94554
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20315.00 19663 18277 18690 24175 20068
تولید ناخالص داخلی سرانه 16454.50 15200 15200 16300 16300 16300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28508.50 27200 27200 28400 28400 28400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2218.00 2815 3030 2041 2639 3326
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4320.00 3960 3897 3974 5141 4279
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11201.00 11129 11026 10305 13329 12106
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11836.00 10928 10706 10889 14085 11756
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13688.00 24115 15228 12593 16289 16721

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 9.10 12.2 13 13.5 12 11
هزینه های کار 99.70 86.74 93.64 103 103 95.98
دستمزد 6655.00 6604 6749 6908 6814 6918
دستمزد در تولید 6176.00 6024 6117 6316 6196 6270
حداقل دستمزد 546.07 525 525 525 525 555
جمعیت 4.08 4.06 4.03 3.99 3.99 3.99
سن بازنشستگی زنان 62.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 2.90 2.9 2.9 2.9 2.9 2.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.20 0.2 0.5 0.7 0.9 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.7 -0.4 0.5 0.1 -0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50 103 103 103 103 105
قیمت مصرف کننده اصلی 104.20 105 105 105 106 106
اندازه اصل تورم 1.10 1.1 1 1 1 1.5
قیمت تولید 96.80 102 102 99.88 97.64 104
تغییر قیمت تولید کننده -4.00 1.7 1.5 1.5 1.5 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.50 102 103 98.59 97.37 104
تورم مواد غذایی 2.50 1.1 1.2 1.2 1.2 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.14 103 107 107 107 109

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 2.50 2 2 2 2 2.25
نرخ بهره بین بانکی 0.18 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
نرخ بهره سپرده 0.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نسبت ذخیره نقدی 9.00 10 10 10 10 10

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -5081.00 -4650 -4550 -6400 -5800 -4210
حساب جاری -1468.10 2900 -1100 -980 -300 -800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 -1.9 -1.9 0.3 0.3 0.3
واردات 14342.00 14000 13000 15200 14800 13200
صادرات 9262.00 9350 8650 8800 9000 8800

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.20 89.2 89.2 83.7 83.7 83.7
بودجه دولت 0.40 -7.8 -7.8 -2.8 -2.8 -2.8
ارزش بودجه دولت 2190.40 -132 -131 -131 -131 -131
هزینه های دولت 18172.00 17104 17295 16718 21625 18990
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10 53.8 53.8 50.1 50.1 50.1

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 36.50 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00 20 20 20 20 20

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -1.80 -8 -4.5 2.8 3.5 4
اطمینان کسب و کار -17.20 -11 -7 -6 -5 -3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.90 -1.9 1.7 1.7 0.9 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.20 -6.5 -3.5 2 5.2 5.8
هزینه های مصرف کننده 53906.00 49971 54882 49594 64148 60260
تسهیلات اعتباری خریدار 73535.30 65398 66118 67775 86780 72598
نرخ وام بانکی 3.15 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.00 -12 -9.5 -7.3 -6.5 -5.5
قیمت گازوئیل 1.42 1.26 1.2 1.14 1.08 1.03


کرواسی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.