بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 6.69 6.72 6.76 6.79 6.82 6.89
بازار سهام 1895.09 1884 1873 1863 1852 1831
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.57 0.59 0.6 0.62 0.64 0.68
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.5 3 2.7 2.2 2.3
نرخ بیکاری 7.20 7 8.1 8.5 7 7.5
نرخ تورم 0.80 1.2 1.5 1.6 1.8 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.9 -0.5 0.5 -0.1 -0.4
نرخ بهره 2.50 2.5 2 2 2 2
موازنه تجاری -4675.61 -5400 -4450 -7630 -6510 -4550
حساب جاری -2203.20 3300 -500 -1500 250 -650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2 2 1.5 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10 71.5 71.5 68 68 68
بودجه دولت 0.20 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.10 0.6 1 0.7 0.6 0.5
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.5 3 2.7 2.2 2.3
تولید ناخالص داخلی 60.81 61.35 61.35 64.7 64.7 64.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 91935.00 101588 90986 84969 93958 93079
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22029.00 20584 19791 20244 22514 20247
تولید ناخالص داخلی سرانه 15870.30 16000 16000 16800 16800 16800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23636.79 24000 24000 24600 24600 24600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2306.00 2731 3156 2027 2357 3229
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4292.00 4113 4126 4225 4386 4221
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10993.00 10847 11306 10686 11235 11566
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11934.00 12016 12080 12068 12197 12358
تولید ناخالص داخلی از خدمات 17385.00 22723 15085 13121 17767 15432
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 7.20 7 8.1 8.5 7 7.5
دستمزد 6470.00 6375 6462 6592 6592 6650
دستمزد در تولید 5925.00 5803 5878 6013 6013 6049
حداقل دستمزد 505.90 506 506 525 525 525
جمعیت 4.11 4.07 4.07 4.03 4.03 4.03
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62.25 62.5 62.5 62.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 3.10 2.9 3.2 3 3 2.9
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.80 1.2 1.5 1.6 1.8 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.9 -0.5 0.5 -0.1 -0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.90 103 103 104 105 105
قیمت مصرف کننده اصلی 102.20 103 103 102 104 104
اندازه اصل تورم 0.70 1 0.7 1.1 1.2 1
قیمت تولید 100.40 102 101 103 102 103
تغییر قیمت تولید کننده -0.30 0.5 1.8 2.2 1.7 1.5
تورم مواد غذایی 0.20 1.3 1.5 2 2.4 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.50 106 101 103 105 103
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2 2 2 2
نرخ بهره بین بانکی 0.23 0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
نرخ بهره سپرده 0.00 0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -4675.61 -5400 -4450 -7630 -6510 -4550
حساب جاری -2203.20 3300 -500 -1500 250 -650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2 2 1.5 1.5 1.5
واردات 16367.08 14570 12900 16580 15800 13200
صادرات 11691.46 9220 8450 8950 9290 8650
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10 71.5 71.5 68 68 68
بودجه دولت 0.20 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
هزینه های دولت 18877.00 18222 18758 17757 19292 19190
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40 46.7 46.7 47 47 47
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 36.50 37.2 37.2 37.2 36.5 37.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 17.2 17.2 17.2 16.5 17.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00 20 20 20 20 20
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 3.00 1.9 4.5 3.5 2.5 2.2
اطمینان کسب و کار 5.10 8 9.8 10 10.5 11
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.10 0.6 1 0.7 0.6 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.60 4.6 4.5 4.1 3.7 3.5
هزینه های مصرف کننده 52142.00 49400 55052 50942 53289 56319
نرخ وام بانکی 2.72 2.72 2.22 2.22 2.22 2.22
قیمت گازوئیل 1.46 1.39 1.35 1.32 1.28 1.28
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.50 -6.3 -6.7 -5 -4.6 -4


کرواسی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.