جمهوری چک - آدرس های IP

Czech Republic IP Addresses
width
height

جمهوری چک تجارت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
اطمینان کسب و کار 96.10 97.40 106.60 69.10 نقاط شاخص [+]
شاخص PMI تولید 55.40 56.80 59.80 46.00 [+]
تولید صنعتی 3.40 1.40 19.20 -21.80 در صد [+]
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.50 3.00 5.70 -5.00 در صد [+]
تولید صنعتی 2.10 1.00 26.20 -26.80 در صد [+]
میزان سفارشات جدید 105.09 109.54 217.39 70.18 نقاط شاخص [+]
تغییرات موجودی انبار 15.73 18.48 37.09 -15.25 CZK - میلیارد [+]
ثبت خودرو 25932.00 25720.00 27009.00 8356.00 [+]
سرعت اینترنت 16938.04 17252.82 17768.42 3672.45 KBps [+]
آدرس های IP 1720644.00 1710120.00 2231060.00 1053892.00 IP [+]
استخراج معدن 9.00 6.30 25.70 -24.90 در صد [+]
تولید فولاد 432.72 410.21 697.00 235.00 هزار تن [+]
شاخص رقابتی 4.77 4.72 4.77 4.43 امتیاز [+]
رتبه رقابتی 31.00 31.00 46.00 31.00 [+]
سود شرکت سهامی 328392.00 297159.00 328392.00 -2717.06 CZK - میلیون [+]
آسانی کسب و کار 30.00 27.00 75.00 26.00 [+]
تولید الکتریسیته 6755.00 7190.00 8650.00 5516.00 گیگاوات ساعت [+]
شاخص فساد مالی 57.00 55.00 57.00 37.00 امتیاز [+]
رتبه فساد مالی 42.00 47.00 57.00 25.00 [+]
[+]