جمهوری چک - پست های خالی شغلی - پیش بینیجمهوری چک کار گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.1 2.6 2.4 2.4 2.5 2.6
افراد بیکار 230499 236357 225138 229276 225615 226433
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 0.69 0.58 0.64 0.54 0.5
نرخ بیکاری جوانان 6.6 5.73 6.14 5.68 5.77 5.68
هزینه های کار 116 114 117 122 120 122
پست های خالی شغلی 313224 285922 284645 283728 283351 283203
دستمزد 31851 32000 33500 32000 31851 38000
دستمزد در تولید 32355 30500 31500 32000 32353 34500
حداقل دستمزد 469 469 469 510 510 550
جمعیت 10.61 10.61 10.61 10.64 10.64 10.66
سن بازنشستگی زنان 62.67 62.67 62.67 63.17 63 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.33 63.33 63.5 63 63.67
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 60.73 60.61 60.49 60.61 60.7
هزینه زندگی خانواده 17900 18300 18300 18039 18101 18800
هزینه زندگی انفرادی 12600 11973 11839 12009 12179 12456
قسمت مدت زمان اشتغال 320 321 324 322 324 325
بهره وری 108 109 109 110 110 110
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400 35400 35400 35400 32307 37000
رشد دستمزد 6.2 5.1 4.8 4.5 4 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200 15600 15600 15600 14267 16200
افراد شاغل 5289 5318 5319 5318 5337 5401
تغییر اشتغال 0.6 0.51 0.25 0.47 0.42 0.4
نرخ اشتغال 74.2 75.22 75.3 75.25 75.66 76.86
استخدام تمام وقت 4794 4840 4837 4825 4837 4856
[+]