تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 -14.2 -7.8 -4.4 -0.8 4.9
تولید ناخالص داخلی 19100.00 19700 19700 19700 20400 20400
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 780817.20 691933 713262 746461 774571 783038
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3697577.90 3155864 3404335 3534884 3667997 3708094
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.50 -12 4.9 3 1.7 1
تولید ناخالص داخلی سرانه 37417.00 35809 39750 39750 41000 41000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38076.00 36470 39400 39400 36470 37061

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
افراد بیکار 15349.00 15850 15850 15700 15700 15500
نرخ بیکاری بلند مدت 2.40 4.3 6.2 6.7 7 7
هزینه های کار 105.80 114 109 109 109 111
نرخ بیکاری 6.60 8.1 10 10.5 10.8 9.8
رشد دستمزد 2.80 2.5 2.8 2.6 2.6 2.7
نرخ بیکاری جوانان 14.20 16.1 18 18.5 18.8 18.8
نرخ مشارکت نیروی کار 58.30 59.1 59.4 59.5 59.5 59.5
قسمت مدت زمان اشتغال 42975.10 43700 43700 43800 43800 43900
جمعیت 513.47 515 515 514 516 515
بهره وری 103.40 102 102 101 101 102
سن بازنشستگی مردان 64.28 65 65 65 65 65.25
سن بازنشستگی زنان 63.44 64 64 64 64 64.25
استخدام تمام وقت 184143.70 185200 185200 1869000 1869000 187700
افراد شاغل 230356.80 235000 235000 236000 236000 237000
تغییر اشتغال 0.30 0.4 0.5 0.2 0.2 0.4

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
قیمت مصرف کننده اصلی 106.16 107 107 107 106 109
اندازه اصل تورم 1.40 1.5 1.6 1.5 1.5 1.7
نرخ تورم 0.60 0.1 0.2 0.2 0.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5
قیمت تولید 103.20 107 107 107 108 109
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 1.1 0.9 1.2 1.2 1.6
تورم مواد غذایی 2.50 1.6 1.8 1.8 1.8 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.14 102 102 103 103 105
CPI مسکن آب و برق 104.93 106 106 106 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.80 108 107 108 108 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.44 106 106 106 106 108

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4
صادرات 158518.80 151200 160100 161200 167100 165200
واردات 178394.90 148000 159900 147100 156900 152100
موازنه تجاری -19876.00 3200 200 14100 10200 13100

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.30 88 88 88 89 89
بودجه دولت -0.80 -8 -8 -8 -4.3 -4.3
بدهی های دولت 12715249.10 13200000 13200000 13200000 13200000 13600000
هزینه های دولت 766147.70 648401 700749 732437 760019 768327
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.80 52 52 52 47 47
درخواست پناهندگی 65810.00 36200 36200 32400 32400 28700

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.60 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6
نرخ مالیات بر فروش 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ مالیات شرکت 21.30 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.80 -0.6 -0.2 0.3 0.3 0.4
تولید صنعتی -1.40 0.2 1.1 1.4 1.4 1.7
تولید صنعتی -1.60 0.5 1.5 1.3 1.3 1.8
استخراج معدن -5.60 -2 0.8 1.6 1.6 2
اطمینان کسب و کار -27.30 -30 -20 -18 -13 -16
استفاده از ظرفیت 70.10 84.6 84.6 84.5 84.5 84.8
تغییرات موجودی انبار -13951.70 12500 12500 12500 12500 10500

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پس انداز های شخصی 10.51 11 11 11.4 11.4 11.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -1.3 -0.8 0.4 1 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.20 -3.2 -1.7 -1 1.2 1.5
شاخص خوشبینی اقتصادی 66.70 75 79 85 89 94
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.50 -20 -18 -17 -14 -10
هزینه های مصرف کننده 2051492.20 1746960 1886786 1961227 2035080 2057327

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 121.50 121 122 122 122 125
نرخ مالکیت مسکن 69.30 68.4 68.4 68.4 68.4 68
میزان ساخت و ساز 1.40 -0.6 1 0.9 0.9 1.4


اتحادیه اروپا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.