تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.3 1.2 1.3 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی 17277.70 18500 18500 18500 18700 18700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 778314.50 783820 797264 788433 789989 801048
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3658722.00 3666932 3674225 3688215 3713603 3747227
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 36593.03 38500 38500 38500 39750 39750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37204.61 38700 38700 38700 39400 39400
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
افراد بیکار 15907.00 16050 16000 15900 15850 15700
نرخ بیکاری بلند مدت 2.80 2.6 2.4 2.4 2.3 2.2
هزینه های کار 109.50 118 113 112 112 115
نرخ بیکاری 6.40 6.2 6 6 5.9 5.7
رشد دستمزد 2.70 2.7 2.9 2.6 2.7 2.6
نرخ بیکاری جوانان 14.50 13.8 13.6 13.2 13 12.5
نرخ مشارکت نیروی کار 58.20 58.6 58.8 59 59.1 59.5
جمعیت 512.60 514 514 514 515 515
سن بازنشستگی مردان 64.28 64.5 64.5 64.5 65 65
سن بازنشستگی زنان 63.44 63.7 63.7 63.7 64 64
تغییر اشتغال 0.30 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
قیمت مصرف کننده اصلی 104.76 105 105 105 104 107
اندازه اصل تورم 1.40 1.2 1.3 1.3 1.5 1.5
نرخ تورم 1.90 1.5 1.3 1.4 1.3 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.4 0.3 0.5 0.9 0.4
قیمت تولید 106.80 108 109 108 109 110
تغییر قیمت تولید کننده 3.10 2.6 1.9 1.8 1.9 1.8
تورم مواد غذایی 1.70 1.5 1.4 1.6 1.7 1.8
CPI مسکن آب و برق 105.23 105 106 106 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.60 108 108 107 107 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.54 106 106 106 106 108
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4
صادرات 173369.20 161100 155500 157400 164100 164200
واردات 170429.10 154100 158100 152500 159200 158100
موازنه تجاری 2940.00 7000 -2600 4900 4900 6100
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.00 79 79 79 77 77
بودجه دولت -0.60 -0.9 -0.9 -0.9 -0.7 -0.7
بدهی های دولت 12715249.10 12900000 12900000 12900000 13200000 13200000
هزینه های دولت 739661.10 742391 742743 749277 750756 761265
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.60 45.8 45.8 45.4 45.5 45.5
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.60 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6
نرخ مالیات بر فروش 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ مالیات شرکت 21.30 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 -0.3 -0.4 0.4 0.4 0.3
تولید صنعتی 1.10 2.3 2 2.2 2.5 2.4
تولید صنعتی 0.40 2.8 2.7 3 2.8 2.3
استخراج معدن 4.40 -1.6 0.6 1 1.4 1.6
تولید فولاد 14994.00 14500 14200 14000 14000 14200
اطمینان کسب و کار -3.70 -6.7 -6.2 -7.8 -7.2 -4
تغییرات موجودی انبار 20970.40 24500 17500 14000 12500 12500
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.4 -0.8 0.3 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90 1.4 1.6 1.5 1.7 2
شاخص خوشبینی اقتصادی 103.70 106 106 106 106 107
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.20 -14.2 -12.8 -10.2 -8 -7
هزینه های مصرف کننده 2011288.60 2025933 2028819 2037435 2041458 2070034
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 115.38 114 114 115 116 117
نرخ مالکیت مسکن 69.30 68.5 68.5 68.5 68.4 68.4
میزان ساخت و ساز 5.80 1.9 2.1 1.8 1.6 1.7


اتحادیه اروپا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.