تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.2 1.3 1.5 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی 18748.57 19100 19100 19700 19700 19700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 798799.60 797264 788433 789989 810782 801048
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3659976.80 3674225 3688215 3695497 3713603 3747227
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 37417.00 38500 38500 39750 39750 39750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38076.00 38700 38700 39400 39400 39400
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
افراد بیکار 15653.00 16000 15900 15850 15850 15700
نرخ بیکاری بلند مدت 2.70 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2
هزینه های کار 102.50 113 112 112 105 115
نرخ بیکاری 6.30 6 6 5.9 5.9 5.7
رشد دستمزد 2.70 2.9 2.6 2.7 2.5 2.6
نرخ بیکاری جوانان 14.30 13.6 13.2 13 12.7 12.5
نرخ مشارکت نیروی کار 58.10 58.8 59 59.1 59.1 59.5
جمعیت 512.60 514 514 515 515 515
سن بازنشستگی مردان 64.28 64.5 64.5 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 63.44 63.7 63.7 64 64 64
تغییر اشتغال 0.30 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
قیمت مصرف کننده اصلی 105.10 105 105 104 106 107
اندازه اصل تورم 1.40 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5
نرخ تورم 1.60 1.3 1.4 1.3 1.4 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.5 0.9 0.3 0.4
قیمت تولید 106.70 109 108 109 109 110
تغییر قیمت تولید کننده 1.90 1.9 1.8 1.9 2 1.8
تورم مواد غذایی 2.00 1.4 1.6 1.7 1.6 1.8
CPI مسکن آب و برق 105.56 106 106 107 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.79 108 107 106 107 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.91 106 106 105 106 108
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4
صادرات 178503.00 155500 157400 164100 165200 164200
واردات 170683.80 158100 152500 159200 156000 158100
موازنه تجاری 7819.20 -2600 4900 4900 4900 6100
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.00 79 79 77 77 77
بودجه دولت -0.60 -0.9 -0.9 -0.7 -0.7 -0.7
بدهی های دولت 12715249.10 12900000 12900000 13200000 13200000 13200000
هزینه های دولت 741976.80 742743 749277 750756 753106 761265
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.60 45.8 45.4 45.5 45.5 45.5
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.60 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6
نرخ مالیات بر فروش 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ مالیات شرکت 21.30 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 -0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
تولید صنعتی 0.10 2 2.2 2.5 2.5 2.4
تولید صنعتی 0.40 2.7 3 2.8 2.8 2.3
استخراج معدن 0.20 0.6 1 1.4 1.4 1.6
تولید فولاد 14453.00 14200 14000 14000 14000 14200
اطمینان کسب و کار -5.90 -6.2 -7.8 -7.2 -6 -4
تغییرات موجودی انبار 23661.60 17500 14000 12500 12500 12500
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 -0.8 0.3 0.3 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.30 1.6 1.5 1.7 1.9 2
شاخص خوشبینی اقتصادی 102.30 100 101 104 107 105
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.90 -12.8 -10.2 -8 -6 -7
هزینه های مصرف کننده 2022851.20 2028819 2037435 2041458 2053194 2070034
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 116.74 114 115 116 116 117
نرخ مالکیت مسکن 69.30 68.5 68.5 68.4 68.4 68.4
میزان ساخت و ساز 2.50 2.1 1.8 1.6 1.9 1.7


اتحادیه اروپا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.