فرانسه - تشکیل سرمایه ثابت ناخالص - پیش بینیفرانسه تولید ناخالص داخلی گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 1.9 1.9 2 2 2.2
تولید ناخالص داخلی 2582 2660 2660 2890 2890 2920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 569352 574568 578339 579813 580739 602883
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130659 130624 131896 132226 133272 137494
تولید ناخالص داخلی سرانه 42568 42900 42900 43200 43200 43600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38606 39200 39200 39700 39700 40400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7798 7934 8001 7965 7954 8341
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27952 28319 28383 28447 28511 29588
تولید ناخالص داخلی از ساخت 57817 58676 59424 58972 58973 61946
تولید ناخالص داخلی از خدمات 289192 290272 292818 294300 294976 305245
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22640 22698 22983 23219 23093 23958
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12612 12866 12868 12997 12864 13414
[+]