قیمت سهام
19.69
تغییر روزانه
-4.09%
سالیانه
0.87%

قیمت روز سال
Cargojet Inc 152.29 -1.02 -0.67% -18.83%
Costamare 11.69 -0.20 -1.68% -3.31%
Golar LNG (USA) 26.18 0.34 1.30% 141.24%
Genco Shipping & Trading Limited 17.13 -0.35 -2.00% -4.83%
Global Ship Lease 19.69 -0.84 -4.09% 0.87%
Kirby 67.20 0.05 0.07% 14.99%
Matson 86.15 -0.43 -0.50% 15.51%
Pimco Enhanced Short Mat Str Fund 99.19 0.05 0.05% -2.71%
Grupo Aeroportuario Del Centro Nort 55.33 0.07 0.13% 12.92%
Westshore Terminals 32.54 0.33 1.02% 55.32%