30/06/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -33.9% -37.5%
06/07/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
HK
Markit PMI JUN 43.9
07/07/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
ذخایر ارزی JUN $442.3B
17/07/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
اطمینان کسب و کار Q3 -37
20/07/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ بیکاری JUN 5.9%
21/07/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.5%
27/07/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
موازنه تجاری JUN H$-13.7B
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه صادرات JUN -7.4%
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه واردات JUN -12.3%
29/07/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q2 -5.3%
08:30 AM
HK
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q2 -8.9%


هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.