07/05/2021 واقعی قبلی
09:15 AM
HK
ذخایر ارزی APR $490.6B $491.4B ®
14/05/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 0.2%
08:30 AM
HK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 -3%
20/05/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ بیکاری APR 6.8%
21/05/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ تورم (سالانه) APR 0.5%
27/05/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
موازنه تجاری APR H$-27.0B
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه صادرات APR 26.4%
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه واردات APR 21.7%
01/06/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 19.8%
03/06/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
HK
مارکیت - SME ها MAY 50.3


هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.