19/01/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ بیکاری DEC 6.3%
21/01/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ تورم (سالانه) DEC -0.2%
22/01/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
اطمینان کسب و کار Q1 -8
26/01/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
موازنه تجاری DEC H$-25.6B
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه صادرات DEC 5.6%
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه واردات DEC 5.1%
29/01/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 2.8%
08:30 AM
HK
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q4 -3.5%
02/02/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -4.7%
03/02/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
HK
Markit PMI JAN 43.5
05/02/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
ذخایر ارزی JAN $491.6B


هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.