19/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
HK
نرخ بیکاری APR 5% 5.2%
23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
HK
نرخ تورم (سالانه) APR 1.7%
08:30 AM
HK
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.2%
26/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
HK
موازنه تجاری APR H$-37.3B
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه صادرات APR -8.9%
08:30 AM
HK
(واردات (تغییرات سالیانه APR -6.0%
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
HK
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR -16.8%
06/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
HK
S&P Global PMI MAY 51.7
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:50 AM
HK
ذخایر ارزی خارجی MAY $465.7B

هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.