13/12/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی Q3 0.4% 0.4% ®
17/12/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ بیکاری NOV 3.1%
20/12/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
حساب جاری Q3 H$37.77B
08:30 AM
HK
نرخ تورم (سالانه) NOV 3.1%
30/12/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
موازنه تجاری NOV H$-30.6B
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه صادرات NOV -9.2%
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه واردات NOV -11.5%
03/01/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV -26.2%
06/01/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
HK
Markit PMI DEC 38.5
07/01/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
ذخایر ارزی DEC $434.3B


هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.