22/07/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.7% 1%
26/07/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
موازنه تجاری JUN H$-25.5B
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه صادرات JUN 24.0%
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه واردات JUN 26.5%
30/07/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q2 5.4%
08:30 AM
HK
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q2 7.9%
02/08/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 7.8%
04/08/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
HK
مارکیت - SME ها JUL 51.4
06/08/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
ذخایر ارزی خارجی JUL $491.6B
13/08/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 5.4%
08:30 AM
HK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 7.9%
18/08/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ بیکاری JUL 5.5%
19/08/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ تورم (سالانه) JUL 0.7%


هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.