21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
HK
نرخ بیکاری SEP 4.7% 4.5%
22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
HK
اطمینان کسب و کار Q4 6 8
08:30 AM
HK
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.6% 3.8%
26/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
HK
موازنه تجاری SEP H$ -27B
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه صادرات SEP 25.9%
08:30 AM
HK
(واردات (تغییرات سالیانه SEP
01/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
HK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q3 -0.9%
08:30 AM
HK
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q3 7.6%
02/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
HK
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 10.6%
03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
HK
مارکیت -شاخص مدیران خرید OCT
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
HK
ذخایر ارزی خارجی OCT $495B
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
HK
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 -0.9%
08:30 AM
HK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 7.6%

هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.