18/10/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ بیکاری SEP 2.9% 2.9%
08:30 AM
HK
اطمینان کسب و کار Q4 -25 -8
22/10/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
نرخ تورم (سالانه) SEP 3.5%
24/10/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
موازنه تجاری SEP H$-28B
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه صادرات SEP -6.3%
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه واردات SEP -11.1%
31/10/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
HK
تصمیم نرخ بهره 2.25%
08:30 AM
HK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q3 -0.4%
08:30 AM
HK
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q3 0.5%
01/11/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -25.3%
05/11/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
HK
Markit PMI OCT 41.5
07/11/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
ذخایر ارزی OCT $438.7B


هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.