16/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
GDP Growth Rate QoQ Final Q2 -0.4% 1.3%
08:30 AM
HK
GDP Growth Rate YoY Final Q2 0.5% 0.6%
19/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
Unemployment Rate JUL 2.8%
20/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
Inflation Rate YoY JUL 3.3%
26/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
Balance of Trade JUL H$-55.2B
08:30 AM
HK
Exports YoY JUL -9%
08:30 AM
HK
Imports YoY JUL -7.5%
30/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
HK
Retail Sales YoY JUL -7.6%
04/09/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
HK
Markit PMI AUG 43.8
07/09/2019 واقعی قبلی
08:25 AM
HK
Foreign Exchange Reserves AUG $448.5B
12/09/2019 واقعی قبلی
08:40 AM
HK
Industrial Production YoY Q2 1.4%


هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

هنگ کنگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.