بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 7.79 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76
بازار سهام 26845.80 26009 25672 25338 25008 24349
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.32 1.45 1.5 1.55 1.61 1.72

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 -0.8 2.5 1.5 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 -0.5 2.2 2.7 1.5 2.5
نرخ بیکاری 3.40 3.3 3 2.8 2.9 2.9
نرخ تورم 1.40 1.2 2.5 2.2 2.5 2.5
نرخ بهره 2.00 2 1.75 1.75 1.75 2.5
موازنه تجاری -32497.00 -61000 -55000 -35000 -59000 -82000
حساب جاری 74445.00 15000 17540 41000 32300 32300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 4.9 4.9 4.9 4.9 4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 31 31 31 31 30
بودجه دولت 2.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3
اطمینان کسب و کار -22.00 -20 2 5 7 4
شاخص PMI تولید 46.80 48 50 51.4 51.8 51.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.00 86 88 92 105 95
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 -0.8 2.5 1.5 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 -0.5 2.2 2.7 1.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 362.99 369 369 369 369 378
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 676060.00 673702 661951 682145 686201 703356
تولید ناخالص ملی 714193.00 698125 719434 720621 724906 743029
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 126010.00 128546 133239 127144 127900 131098
تولید ناخالص داخلی سرانه 38784.80 40060 40060 40060 40060 40791
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57322.50 57760 57760 57760 57760 57760
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 410.00 405 477 414 416 427
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29586.00 33703 29054 29852 30030 30781
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7270.00 6506 7019 7335 7379 7564
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 124595.00 117627 126560 125716 126464 129626
تولید ناخالص داخلی از خدمات 609135.00 597383 589353 614617 618272 633729
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 36777.00 38963 35873 37108 37329 38262
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10106.00 7923 9343 10197 10258 10514

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 3.40 3.3 3 2.8 2.9 2.9
افراد بیکار 122.30 112 112 112 112 114
نرخ مشارکت نیروی کار 60.00 61.1 61.2 61.2 61.2 61.1
بهره وری 107.20 110 110 110 110 115
دستمزد 17304.00 17500 17900 17900 18000 18500
دستمزد در تولید 15533.00 15500 15700 15900 16100 16500
حداقل دستمزد 37.50 37.5 40.5 40.5 40.5 40.5
جمعیت 7.48 7.57 7.57 7.57 7.62 7.69
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 5.40 6.1 5.9 6 4.9 5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 1.40 1.2 2.5 2.2 2.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.60 110 113 113 114 117
قیمت تولید 107.90 112 114 110 111 114
تغییر قیمت تولید کننده 1.30 3.5 2.8 2.2 2.8 2.8
نرخ تورم (ماهانه) -1.60 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1
تورم مواد غذایی 7.40 5.5 4.6 3.8 3.7 4.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.80 108 110 110 110 113

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 2.00 2 1.75 1.75 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.96 2.41 2.16 2.16 2.16 2.16
ذخایر ارزی 445900.00 429000 430000 435000 470000 465000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -32497.00 -61000 -55000 -35000 -59000 -82000
حساب جاری 74445.00 15000 17540 41000 32300 32300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 4.9 4.9 4.9 4.9 4.3
واردات 383773.00 386000 352000 405000 415000 430000
صادرات 351276.00 315000 297000 370000 356000 368000
گردش سرمایه -103753.00 -49548 -46000 -46000 -46000 -46820
ورود توریست 3191466.00 2250000 2600000 3000000 3500000 6055400
ذخایر طلا 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16469.27 14000 14000 14000 14000 16000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 31 31 31 31 30
بودجه دولت 2.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3
ارزش بودجه دولت -92344.00 59592 59592 59592 53632 48648
هزینه های دولت 71746.00 73845 68348 72392 72822 74643

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار -22.00 -20 2 5 7 4
شاخص PMI تولید 46.80 48 50 51.4 51.8 51.8
تولید صنعتی 0.40 1.5 2 2 3.4 3.4
ثبت خودرو 3100.00 2900 3000 3000 3000 3150

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.00 86 88 92 105 95
تغییرات سالیانه خرده فروشی -21.00 -10 2.9 3.2 4.4 4.4
هزینه های مصرف کننده 441975.00 464478 483131 445953 448605 459820
نرخ وام بانکی 5.00 5 4.75 4.75 4.75 4.75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 22.10 0.8 2 1.8 0.7 2.7

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
شاخص مسکن 173.77 180 185 190 195 200


هنگ کنگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.