بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 7.78 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77
بازار سهام 25642.16 26487 25704 24942 24206 22794
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.93 0.99 1.05 1.11 1.17 1.32

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.40 0.5 1 0.5 0.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 5.5 3.5 3 2.5 3.5
نرخ بیکاری 5.50 6 6 6 5.5 6
نرخ تورم 0.70 4.2 2.5 1.8 1.5 1.5
نرخ بهره 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
موازنه تجاری -40455.00 -27000 -15000 -25000 -25000 -25000
حساب جاری 59841.00 50000 40000 30000 30000 30000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 45 45 43 43 43
بودجه دولت -12.00 -6 -6 0.1 0.1 0.1
اطمینان کسب و کار 6.00 2 6 6 8 8
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 51.40 53 52 51 51 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.70 103 99 99 99 99
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.40 0.5 1 0.5 0.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 5.5 3.5 3 2.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 346.59 320 320 365 365 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 697474.00 709828 726345 718398 714911 751767
تولید ناخالص ملی 720179.00 759159 744368 741784 738183 770421
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 119510.00 124315 138186 123095 122498 143022
تولید ناخالص داخلی سرانه 35587.56 37191 37191 38523 38523 38523
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56154.00 58190 58190 59770 59770 59770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 528.00 486 443 544 541 458
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27947.00 26017 27365 28785 28646 28323
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6744.00 7084 6798 6946 6913 7036
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 126084.00 135774 131715 129867 129236 136325
تولید ناخالص داخلی از خدمات 610981.00 627607 654472 629310 626256 677378
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24363.00 21264 22825 25094 24972 23624
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6624.00 9818 7196 6823 6790 7448

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.50 6 6 6 5.5 6
افراد بیکار 213.10 230 230 210 210 200
نرخ مشارکت نیروی کار 59.50 60.5 60.5 61 61 61
بهره وری 107.40 103 103 110 110 110
دستمزد 16841.00 17500 17500 17500 17500 18500
دستمزد در تولید 15453.00 16000 16000 16500 16500 16500
حداقل دستمزد 37.50 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5
جمعیت 7.47 7.62 7.69 7.76 7.76 7.76
نرخ بیکاری جوانان 8.50 10 9 8.5 8.5 8
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 0.70 4.2 2.5 1.8 1.5 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.30 102 102 103 103 104
قیمت تولید 111.30 112 123 123 114 117
تغییر قیمت تولید کننده 1.70 1.2 3.8 2.6 2.6 2.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.90 102 100 100 104 102
تورم مواد غذایی 1.20 2.5 3.1 2.1 2.1 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 1.1 0.5 0.3 0.3 0.3

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
نرخ بهره بین بانکی 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
ذخایر ارزی خارجی 491600.00 533137 549009 564882 564882 612500

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -40455.00 -27000 -15000 -25000 -25000 -25000
حساب جاری 59841.00 50000 40000 30000 30000 30000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.5
واردات 447062.00 410000 405000 400000 400000 400000
صادرات 406607.00 383000 390000 375000 375000 375000
گردش سرمایه -89259.00 -45000 -40000 -40000 -40000 -40000
ورود توریست 5305.00 300000 900000 1000000 1000000 2000000
ذخایر طلا 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16180.93 14000 14000 16000 16000 16000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 45 45 43 43 43
بودجه دولت -12.00 -6 -6 0.1 0.1 0.1
ارزش بودجه دولت 84825.00 -60000 -55000 -120000 -120000 36500
هزینه های دولت 92971.00 83725 82301 95760 95295 85182
هزینه های مالی 163890.00 130000 130000 110000 110000 110000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 6.00 2 6 6 8 8
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 51.40 53 52 51 51 52
تولید صنعتی 2.60 5.5 4 3.1 3.1 3.4
ثبت خودرو 3621.00 3000 3150 3150 3150 3150

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.70 103 99 99 99 99
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.80 10 5.5 8.5 5.5 4.5
هزینه های مصرف کننده 447785.00 440467 468552 461219 458980 484951
نرخ وام بانکی 5.00 5 5 5 5 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.00 0.7 2.7 2.7 2.7 2.7

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 179.47 190 200 200 200 213


هنگ کنگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.