بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81
بازار سهام 28765.40 28117 27698 27287 26879 26083
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.56 1.73 1.77 1.81 1.86 1.95
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 0.7 0.5 0.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 2.2 2.5 2.6 2.7 2.9
نرخ بیکاری 2.80 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
نرخ تورم 2.80 2.4 2.3 2.3 2.5 2.2
نرخ بهره 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
موازنه تجاری -34700.00 -59000 -59500 -61000 -61000 -59000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 3.7 3.7 3.1 3.1 3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 32 32 31 31 31
بودجه دولت 2.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
اطمینان کسب و کار -8.00 -3 5 6 7 7
شاخص PMI تولید 47.90 48.2 50.2 52 51 51.8
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 0.7 0.5 0.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 2.2 2.5 2.6 2.7 2.9
تولید ناخالص داخلی 362.99 365 365 365 365 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 675108.00 683413 719368 720069 692661 740229
تولید ناخالص ملی 700210.00 727257 749756 750487 718415 771499
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128725.00 146336 147933 148077 132072 152223
تولید ناخالص داخلی سرانه 38784.80 39066 39066 40120 40120 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57322.50 57406 57406 57760 57760 57760
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 406.00 435 449 449 417 462
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33759.00 29736 31089 31120 34637 31991
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6517.00 7228 7131 7138 6686 7338
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 117824.00 119698 121356 121474 120887 124875
تولید ناخالص داخلی از خدمات 598382.00 613915 656801 657441 613940 675848
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39028.00 40893 41346 41387 40043 42546
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7936.00 10004 7867 7875 8142 8095
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.80 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
دستمزد 16791.00 16910 16900 16900 16900 17300
دستمزد در تولید 223.40 225 218 218 218 220
حداقل دستمزد 34.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.80 2.4 2.3 2.3 2.5 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.50 110 111 112 111 114
قیمت تولید 113.20 116 114 114 117 119
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 1.4 2.5 3.5 2.8 2.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.80 108 109 109 109 112
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.23 2.22 2.22 1.97 1.97 2.22
ذخایر ارزی 445600.00 450000 459900 459900 460000 470000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -34700.00 -59000 -59500 -61000 -61000 -59000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 3.7 3.7 3.1 3.1 3.1
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 32 32 31 31 31
بودجه دولت 2.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
هزینه های دولت 73995.00 66779 68693 68760 75919 70686
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -8.00 -3 5 6 7 7
شاخص PMI تولید 47.90 48.2 50.2 52 51 51.8
تولید صنعتی 1.40 2.1 1.9 1.5 2 3.4
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.70 8.6 5.2 4.4 3.9 4.4
هزینه های مصرف کننده 464367.00 451327 490408 490887 476441 504630
نرخ وام بانکی 5.13 5.13 5.13 4.88 4.88 5.13


هنگ کنگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.