بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 7.84 7.82 7.82 7.82 7.82 7.82
بازار سهام 26435.67 26718 26316 25923 25532 24771
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.29 1.39 1.43 1.47 1.52 1.62
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 -0.6 0.5 0.5 -0.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 0.5 1.5 2.6 2.7 2.9
نرخ بیکاری 2.90 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
نرخ تورم 3.50 3.1 2.7 2.3 2.5 2.2
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
موازنه تجاری -32172.00 -59000 -69500 -71000 -55000 -59000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 3.7 3.7 3.1 3.1 3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 32 32 31 31 31
بودجه دولت 2.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
اطمینان کسب و کار -8.00 -3 5 6 7 7
شاخص PMI تولید 40.80 45.2 46.2 48 51 51.8
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 -0.6 0.5 0.5 -0.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 0.5 1.5 2.6 2.7 2.9
تولید ناخالص داخلی 362.99 365 365 365 365 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 657429.00 699491 732511 692375 675180 753754
تولید ناخالص ملی 699293.00 743157 760450 717475 718174 782503
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131070.00 151316 152584 132109 134609 157009
تولید ناخالص داخلی سرانه 38784.80 39066 39066 40120 40120 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57322.50 57406 57406 57760 57760 57760
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 406.00 421 429 417 417 442
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33759.00 31175 32964 34637 34670 33920
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6517.00 7274 7144 6686 6693 7351
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 117824.00 122998 123168 120887 121005 126740
تولید ناخالص داخلی از خدمات 598382.00 622879 664085 613940 614538 683344
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39028.00 37836 40057 40043 40082 41219
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7936.00 9991 7847 8142 8150 8075
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.90 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
دستمزد 16928.00 16910 16900 16900 16900 17300
دستمزد در تولید 15008.00 15500 15700 15500 15700 16100
حداقل دستمزد 37.50 37.5 37.5 37.5 40.5 40.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 3.50 3.1 2.7 2.3 2.5 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.90 111 111 111 113 114
قیمت تولید 110.50 113 113 117 116 117
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 1.4 2.5 3.5 2.8 2.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.50 109 109 109 110 111
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.29 2.28 2.28 2.28 2.28 2.53
ذخایر ارزی 432800.00 425000 439900 429000 430000 470000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -32172.00 -59000 -69500 -71000 -55000 -59000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 3.7 3.7 3.1 3.1 3.1
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 32 32 31 31 31
بودجه دولت 2.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
هزینه های دولت 67949.00 68083 69662 75892 69784 71683
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -8.00 -3 5 6 7 7
شاخص PMI تولید 40.80 45.2 46.2 48 51 51.8
تولید صنعتی 0.30 -1 -2 1.5 2 3.4
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -13.00 -8.5 -5.2 0.4 2.9 4.4
هزینه های مصرف کننده 478982.00 459827 496148 477352 491915 510537
نرخ وام بانکی 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.38


هنگ کنگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.