بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
بازار سهام 23298.45 22686 22075 21483 20904 19748
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.47 0.49 0.51 0.52 0.54 0.58

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 2.2 1.5 1 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.00 1.7 1.5 3.5 2.8 2.5
نرخ بیکاری 6.10 6 5.5 5.5 5.5 5
نرخ تورم -0.40 1.9 2.5 2.1 3.5 2.5
نرخ بهره 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
موازنه تجاری -14626.00 -5000 -59000 -6000 -39000 -82000
حساب جاری 60536.00 -7000 -5000 12500 25100 32300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.20 -3.9 -3.9 4.3 4.3 4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 40 40 40.5 40.5 40.5
بودجه دولت -1.30 -5 -5 1.3 1.3 1.3
اطمینان کسب و کار -11.00 -280 -22 -10 2 6
شاخص PMI تولید 44.00 49 50 51 51.6 51.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.00 82 95 95 103 99
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 2.2 1.5 1 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.00 1.7 1.5 3.5 2.8 2.5
تولید ناخالص داخلی 366.03 275 275 320 320 320
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 617392.00 702170 734646 659435 654975 753012
تولید ناخالص ملی 674077.00 718242 731088 674042 669483 749365
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107026.00 133251 132028 122562 121733 135329
تولید ناخالص داخلی سرانه 37957.10 36060 36060 37191 37191 37191
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59892.90 57260 57260 58190 58190 58190
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 520.00 409 430 442 439 441
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25427.00 30697 31579 29807 29605 32368
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6599.00 7312 7108 6418 6375 7286
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 127034.00 125301 127063 123491 122656 130239
تولید ناخالص داخلی از خدمات 549456.00 612589 646758 581278 577346 662927
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17233.00 36986 36492 26644 26464 37405
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8285.00 10163 7752 7162 7114 7945

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 6.10 6 5.5 5.5 5.5 5
افراد بیکار 248.30 112 112 112 112 114
نرخ مشارکت نیروی کار 59.70 61.2 61.2 61.2 61.2 61.1
بهره وری 106.50 98 98 103 103 103
دستمزد 16967.00 17900 18000 18000 18000 18500
دستمزد در تولید 15772.00 15900 16100 16100 16100 16500
حداقل دستمزد 37.50 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5
جمعیت 7.50 7.57 7.62 7.62 7.62 7.69
نرخ بیکاری جوانان 11.40 6 4.9 4.9 4.9 5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.40 1.9 2.5 2.1 3.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.40 113 114 114 115 117
قیمت تولید 111.90 110 110 113 113 113
نرخ تورم (ماهانه) 2.00 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
تورم مواد غذایی 0.50 3.8 3.7 3.7 3.7 4.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.80 110 110 110 111 113
تغییر قیمت تولید کننده 1.30 2.2 2.8 2.8 2.8 2.8

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
نرخ بهره بین بانکی 0.61 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
ذخایر ارزی 450000.00 450300 451854 453383 453383 457969

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -14626.00 -5000 -59000 -6000 -39000 -82000
حساب جاری 60536.00 -7000 -5000 12500 25100 32300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.20 -3.9 -3.9 4.3 4.3 4.3
واردات 359110.00 335000 355000 365000 380000 390000
صادرات 344484.00 330000 346000 359000 341000 368000
گردش سرمایه -88805.00 -46000 -46000 -46000 -46000 -46820
ورود توریست 20568.00 17000 20000 58000 350000 6055400
ذخایر طلا 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16071.27 14000 14000 16000 16000 16000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 40 40 40.5 40.5 40.5
بودجه دولت -1.30 -5 -5 1.3 1.3 1.3
ارزش بودجه دولت -99181.00 -54000 -40000 -40000 -40000 48648
هزینه های دولت 76948.00 74512 76449 85469 84891 78360
هزینه های مالی 158693.00 180000 130000 130000 130000 104771

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -11.00 -280 -22 -10 2 6
شاخص PMI تولید 44.00 49 50 51 51.6 51.8
تولید صنعتی -5.10 2 3.4 3.4 3.4 3.4
ثبت خودرو 3086.00 3000 3000 3000 3000 3150

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.00 82 95 95 103 99
تغییرات سالیانه خرده فروشی -23.90 -5 4.4 4.4 4.4 4.4
هزینه های مصرف کننده 423107.00 457287 495148 446053 443036 507527
نرخ وام بانکی 5.00 5 5 5 5 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 1.8 0.7 0.7 0.7 2.7

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 177.80 190 195 190 190 200


هنگ کنگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.