بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
بازار سهام 24300.33 23599 22964 22348 21746 20543
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.83 0.88 0.91 0.94 0.97 1.04

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 2.5 1.5 1.5 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 -6.2 -2.7 1.5 2.5 2.5
نرخ بیکاری 3.70 4.5 4.8 5 5.5 5.3
نرخ تورم 2.20 2.5 2.2 2.5 2.1 2.5
نرخ بهره 0.86 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری -38551.00 -55000 -35000 -59000 -59000 -62000
حساب جاری 42792.00 17540 41000 32300 32300 32300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 4.9 4.9 4.9 4.3 4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 40 40 40 40.5 40.5
بودجه دولت -1.30 -5 -5 -5 1.3 1.3
اطمینان کسب و کار -22.00 -36 -32 -28 -22 -14
شاخص PMI تولید 34.90 40 45.3 50 51 51.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.00 88 92 105 105 95
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 2.5 1.5 1.5 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 -6.2 -2.7 1.5 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 365.10 369 369 369 378 378
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 699616.00 641071 667698 710110 717106 727863
تولید ناخالص ملی 720284.00 699437 707765 724906 732048 743029
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124572.00 127867 125361 126441 127686 129602
تولید ناخالص داخلی سرانه 38784.80 40060 40060 40060 40791 40791
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57322.50 56078 57760 57760 56078 58795
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 424.00 461 403 413 417 423
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31112.00 28796 30249 30982 31287 31756
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7003.00 6827 7206 7380 7453 7565
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125185.00 123042 123474 126464 127710 129626
تولید ناخالص داخلی از خدمات 637200.00 572971 603653 618272 624363 633729
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35953.00 34876 36446 37329 37696 38262
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7637.00 9083 10015 10258 10359 10514

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.70 4.5 4.8 5 5.5 5.3
افراد بیکار 134.10 112 112 112 112 114
نرخ مشارکت نیروی کار 57.70 61.2 61.2 61.2 61.2 61.1
بهره وری 107.20 110 110 110 110 115
دستمزد 16986.00 17900 17900 18000 18000 18500
دستمزد در تولید 15530.00 15700 15900 16100 16100 16500
حداقل دستمزد 37.50 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5
جمعیت 7.50 7.57 7.57 7.62 7.62 7.69
نرخ بیکاری جوانان 5.90 5.9 6 4.9 4.9 5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.20 2.5 2.2 2.5 2.1 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.50 113 113 114 114 117
قیمت تولید 106.70 114 110 110 110 113
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
تورم مواد غذایی 6.20 4.6 3.8 3.7 3.7 4.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.10 110 110 110 110 113
تغییر قیمت تولید کننده 1.30 2.8 2.2 2.8 2.8 2.8

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.86 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی 1.95 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
ذخایر ارزی 437500.00 448800 450300 451854 453383 457969

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -38551.00 -55000 -35000 -59000 -59000 -62000
حساب جاری 42792.00 17540 41000 32300 32300 32300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 4.9 4.9 4.9 4.3 4.3
واردات 277108.00 352000 405000 415000 415000 430000
صادرات 238558.00 297000 370000 356000 356000 368000
گردش سرمایه -71658.00 -46000 -46000 -46000 -46000 -46820
ورود توریست 199123.00 2600000 3000000 3500000 5000000 6055400
ذخایر طلا 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16469.27 14000 14000 14000 14000 16000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 40 40 40 40.5 40.5
بودجه دولت -1.30 -5 -5 -5 1.3 1.3
ارزش بودجه دولت -14909.00 -95000 -54000 -40000 -40000 48648
هزینه های دولت 72889.00 66469 71156 73982 74711 75832
هزینه های مالی 111932.00 190000 180000 130000 130000 104771

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار -22.00 -36 -32 -28 -22 -14
شاخص PMI تولید 34.90 40 45.3 50 51 51.8
تولید صنعتی -0.50 2 2 3.4 3.4 3.4
ثبت خودرو 2323.00 3000 3000 3000 3000 3150

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.00 88 92 105 105 95
تغییرات سالیانه خرده فروشی -46.70 2.9 3.2 4.4 4.4 4.4
هزینه های مصرف کننده 473730.00 468129 436937 480836 485573 492857
نرخ وام بانکی 5.00 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -41.30 2 1.8 0.7 0.7 2.7

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 173.55 185 190 195 190 200


هنگ کنگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.