بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 7.83 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84
بازار سهام 26326.66 26496 26125 25760 25400 24694
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.68 1.59 1.65 1.7 1.76 1.88
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.20 -2 -0.8 -0.4 0.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 -1.5 -0.9 2.2 2.8 2.9
نرخ بیکاری 2.90 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
نرخ تورم 3.20 2.7 2.3 2.5 2.2 2.2
نرخ بهره 2.00 2 2 1.75 1.75 1.75
موازنه تجاری -31639.00 -59500 -61000 -61000 -55000 -59000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 3.7 3.1 3.1 3.1 3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 32 31 31 31 31
بودجه دولت 2.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
اطمینان کسب و کار -25.00 5 5 7 5 7
شاخص PMI تولید 39.30 46.2 48 51 51.4 51.8
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.20 -2 -0.8 -0.4 0.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 -1.5 -0.9 2.2 2.8 2.9
تولید ناخالص داخلی 362.99 365 365 365 365 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 676060.00 710861 668756 671892 675837 731476
تولید ناخالص ملی 714199.00 737974 692999 729911 734197 759375
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 126010.00 148074 127602 133954 134740 152368
تولید ناخالص داخلی سرانه 38784.80 39066 40120 40120 40120 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57322.50 57406 57760 57760 57760 57760
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 474.00 417 402 484 487 429
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28843.00 31990 33455 29209 29380 32918
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6968.00 6932 6458 7121 7163 7133
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125639.00 119528 116764 128403 129157 122994
تولید ناخالص داخلی از خدمات 585064.00 644457 592997 597935 601446 663146
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35612.00 38873 38677 36395 36609 40000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9275.00 7615 7865 9479 9535 7836
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 2.90 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
دستمزد 17215.00 16900 16900 16900 16900 17300
دستمزد در تولید 15477.00 15700 15500 15700 15900 16100
حداقل دستمزد 37.50 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.20 2.7 2.3 2.5 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.90 111 111 113 113 114
قیمت تولید 110.50 114 114 117 116 119
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 2.5 3.5 2.8 2.2 2.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.90 109 109 110 111 111
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.00 2 2 1.75 1.75 1.75
نرخ بهره بین بانکی 2.43 2.24 2.24 1.99 1.99 1.99
ذخایر ارزی 440600.00 439900 429000 430000 435000 470000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -31639.00 -59500 -61000 -61000 -55000 -59000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 3.7 3.1 3.1 3.1 3.1
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 32 31 31 31 31
بودجه دولت 2.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
هزینه های دولت 71746.00 67604 73303 69444 69852 69564
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -25.00 5 5 7 5 7
شاخص PMI تولید 39.30 46.2 48 51 51.4 51.8
تولید صنعتی 0.30 -2 1.5 2 2 3.4
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -20.40 -20 0.4 2.9 3.2 4.4
هزینه های مصرف کننده 441975.00 481484 461068 489520 492393 495447
نرخ وام بانکی 5.13 5.13 5.13 4.88 4.88 4.88


هنگ کنگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.