بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
بازار سهام 29297.53 28639 27868 27120 26390 24931
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.80 0.81 0.84 0.87 0.9 0.96

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.80 0.8 1.5 1.5 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.50 3.5 2.8 2.8 2.5 2.8
نرخ بیکاری 6.60 6 5.5 5.5 5 4
نرخ تورم -0.70 -0.3 1.5 2.5 2.5 2.4
نرخ بهره 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
موازنه تجاری -45700.00 -20000 -6000 -39000 -82000 -82000
حساب جاری 96537.00 30000 45000 40000 30000 30000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.20 4.3 4.3 4.3 4.3 4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 40.5 40.5 40.5 40.5 40.7
بودجه دولت -1.30 -5 -5 -5 -5 1
اطمینان کسب و کار -17.00 -1 2 2 6 8
شاخص PMI تولید 43.50 51 51.6 52 52 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.00 95 103 103 99 99
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 15 17 17 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.80 0.8 1.5 1.5 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.50 3.5 2.8 2.8 2.5 2.8
تولید ناخالص داخلی 366.03 320 320 320 320 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 673627.00 712932 657972 634679 755774 730755
تولید ناخالص ملی 719582.00 709480 674042 692951 787700 727217
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 117834.00 128126 120460 110023 155420 131329
تولید ناخالص داخلی سرانه 37957.10 37191 37191 37191 37191 38523
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 59892.90 58190 58190 58190 58190 59770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 461.00 432 442 535 472 443
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24661.00 30645 29807 26139 32663 31411
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6715.00 6898 6418 6784 7492 7070
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 128696.00 123307 123491 130591 127498 126390
تولید ناخالص داخلی از خدمات 594888.00 627642 581278 564841 690041 643333
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20155.00 35414 26644 17716 43439 36299
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9306.00 7522 7162 8517 8265 7711

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 6.60 6 5.5 5.5 5 4
افراد بیکار 245.80 112 112 112 112 114
نرخ مشارکت نیروی کار 59.60 61.2 61.2 61.2 61.2 61.1
بهره وری 106.50 103 103 103 103 110
دستمزد 17146.00 18000 18000 18000 18500 18500
دستمزد در تولید 15676.00 16100 16100 16100 16500 16500
حداقل دستمزد 37.50 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5
جمعیت 7.50 7.62 7.62 7.62 7.69 7.76
نرخ بیکاری جوانان 11.00 4.9 4.9 4.9 5 5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.70 -0.3 1.5 2.5 2.5 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.70 110 111 113 117 113
قیمت تولید 112.00 119 110 113 123 123
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
تورم مواد غذایی 0.90 3.7 3.7 3.7 4.2 4.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.40 106 108 109 115 109
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
نرخ بهره بین بانکی 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
ذخایر ارزی 491600.00 551136 599833 648530 697226 779939

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -45700.00 -20000 -6000 -39000 -82000 -82000
حساب جاری 96537.00 30000 45000 40000 30000 30000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.20 4.3 4.3 4.3 4.3 4
واردات 437947.00 365000 380000 380000 390000 400000
صادرات 392216.00 359000 341000 341000 368000 348000
گردش سرمایه -127321.00 -46000 -46000 -46000 -46000 -46820
ورود توریست 5962.00 58000 350000 490000 6055400 6055400
ذخایر طلا 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 14543.80 16000 16000 16000 16000 16000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 40.5 40.5 40.5 40.5 40.7
بودجه دولت -1.30 -5 -5 -5 -5 1
ارزش بودجه دولت -166250.00 -40000 -40000 -40000 48648 48648
هزینه های دولت 79257.00 74189 85810 79103 72170 76044
هزینه های مالی 230448.00 130000 130000 130000 130000 104771

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 15 17 17 15 15

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -17.00 -1 2 2 6 8
شاخص PMI تولید 43.50 51 51.6 52 52 52
تولید صنعتی -7.40 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
ثبت خودرو 4153.00 3000 3000 3000 3150 3150

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.00 95 103 103 99 99
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.70 7.5 6 5.5 5.5 4.5
هزینه های مصرف کننده 417334.00 480514 443794 434954 515227 492526
نرخ وام بانکی 5.00 5 5 5 5 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.50 0.7 0.7 0.7 2.7 2.7

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 176.52 190 190 190 200 213


هنگ کنگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.