بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 7.78 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77
بازار سهام 25555.73 25252 24405 23587 22798 21296
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.49 1.6 1.67 1.75 1.82 1.99

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 1 0.5 0.3 0.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 3.5 3 2.5 2 3.5
نرخ بیکاری 4.50 4.5 4.5 4.3 4 4
نرخ تورم 1.40 2.5 1.8 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
موازنه تجاری -42392.00 -15000 -25000 -25000 -25000 -25000
حساب جاری 68499.00 40000 30000 30000 30000 30000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 45 43 43 43 43
بودجه دولت -12.00 -6 0.1 0.1 0.1 0.1
اطمینان کسب و کار 1.00 8 6 8 8 8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.70 52 51 51 51 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.70 99 99 99 99 99
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 1 0.5 0.3 0.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 3.5 3 2.5 2 3.5
تولید ناخالص داخلی 346.59 320 365 365 365 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 675187.00 738754 718970 692067 688691 764610
تولید ناخالص ملی 762504.00 761628 744958 781567 777754 788284
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127609.00 134716 123541 130799 130161 139431
تولید ناخالص داخلی سرانه 35587.56 37191 38523 38523 38523 38523
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56154.00 58190 59770 59770 59770 59770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 573.00 519 544 587 584 537
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25704.00 27365 28785 26347 26218 28323
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7392.00 6798 6946 7577 7540 7036
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 138348.00 131715 129867 141807 141115 136325
تولید ناخالص داخلی از خدمات 600418.00 654472 629310 615428 612426 677378
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19358.00 22825 25094 19842 19745 23624
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8327.00 7196 6823 8535 8494 7448

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 4.50 4.5 4.5 4.3 4 4
افراد بیکار 180.60 230 210 210 210 200
نرخ مشارکت نیروی کار 59.30 60.5 61 61 61 61
بهره وری 107.40 103 110 110 110 110
دستمزد 17019.00 17500 17500 17500 17500 18500
دستمزد در تولید 15688.00 16000 16500 16500 16500 16500
حداقل دستمزد 37.50 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5
جمعیت 7.47 7.69 7.76 7.76 7.76 7.76
نرخ بیکاری جوانان 9.00 9 8.5 8.5 8.5 8
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 1.40 2.5 1.8 1.5 1.5 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.20 102 103 103 101 104
قیمت تولید 114.90 123 114 114 118 117
تغییر قیمت تولید کننده 2.70 3.8 2.6 2.6 2.6 2.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.50 104 104 105 105 105
تورم مواد غذایی 2.20 3.1 2.1 2.1 2.1 3
نرخ تورم (ماهانه) -2.30 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
نرخ بهره بین بانکی 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
ذخایر ارزی خارجی 495000.00 549009 564882 564882 564882 612500

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -42392.00 -15000 -25000 -25000 -25000 -25000
حساب جاری 68499.00 40000 30000 30000 30000 30000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.5
واردات 484206.00 405000 400000 400000 400000 400000
صادرات 441814.00 390000 375000 375000 375000 375000
گردش سرمایه -97917.00 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000
ورود توریست 10811.00 900000 1000000 1000000 1000000 2000000
ذخایر طلا 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16596.15 14000 16000 16000 16000 16000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 45 43 43 43 43
بودجه دولت -12.00 -6 0.1 0.1 0.1 0.1
ارزش بودجه دولت -47720.00 -55000 -120000 -120000 -120000 36500
هزینه های دولت 82854.00 86148 95862 84925 84511 89163
هزینه های مالی 124907.00 130000 110000 110000 110000 110000

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 1.00 8 6 8 8 8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.70 52 51 51 51 52
تولید صنعتی 5.60 4 3.1 3.1 3.1 3.4
ثبت خودرو 3066.00 3150 3150 3150 3150 3150

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.70 99 99 99 99 99
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 10.60 5.5 8.5 5.5 5.5 4.5
هزینه های مصرف کننده 467229.00 484434 463680 478910 476574 501389
نرخ وام بانکی 5.00 5 5 5 5 5
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 5.72 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مسکن 185.16 200 200 200 200 213


هنگ کنگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.