بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85
بازار سهام 20470.06 19806 18933 18101 17305 15815
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.82 3 3.12 3.26 3.39 3.69

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.00 0.3 0.3 0.3 0.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00 2.5 2 3.5 3.5 2.3
نرخ بیکاری 5.40 4.3 4.1 4 3.9 3.9
نرخ تورم 1.30 2.5 2.1 2.1 1.1 1.1
نرخ بهره 1.25 1.5 2 2.25 2.5 3
موازنه تجاری -37262.00 -25000 -25000 -25000 -25000 -32000
حساب جاری 96086.00 30000 30000 30000 30000 30000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 4.8 4.8 4.5 4.5 4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 43 43 43 43 43
بودجه دولت -12.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
اطمینان کسب و کار -8.00 -11 8 8 8 8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.70 51 51 51 51 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.60 99 99 99 99 99
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.00 0.3 0.3 0.3 0.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00 2.5 2 3.5 3.5 2.3
تولید ناخالص داخلی 346.59 365 365 365 365 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 672617.00 692586 732249 771523 696159 789268
تولید ناخالص ملی 783875.00 782701 808211 811311 811311 829971
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107840.00 130929 133225 133621 111614 136694
تولید ناخالص داخلی سرانه 41644.32 38523 38523 38523 38523 38523
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56154.00 59770 59770 59770 59770 59770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 473.00 587 514 490 490 501
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26140.00 26347 24777 27055 27055 27677
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7361.00 7577 7825 7619 7619 7794
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 137948.00 141807 143696 142776 142776 146060
تولید ناخالص داخلی از خدمات 674312.00 615428 653956 697913 697913 713965
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24699.00 19842 24133 25563 25563 26151
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6703.00 8535 9252 6938 6938 7097

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 5.40 4.3 4.1 4 3.9 3.9
افراد بیکار 206.10 210 210 200 200 200
نرخ مشارکت نیروی کار 58.20 61 61 61 61 61
بهره وری 107.40 110 110 110 110 110
دستمزد 17216.00 17500 17500 17500 17500 18500
دستمزد در تولید 15761.00 16500 16500 16500 16500 16500
حداقل دستمزد 37.50 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5
جمعیت 7.47 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 7.70 8.5 8.5 8 8 6

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 1.30 2.5 2.1 2.1 1.1 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.10 104 101 104 104 105
قیمت تولید 111.20 114 118 114 115 118
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
تغییر قیمت تولید کننده 1.20 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8
تورم مواد غذایی 4.00 2.1 2.1 3 3 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.10 104 104 104 105 105

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 1.25 1.5 2 2.25 2.5 3
نرخ بهره بین بانکی 0.90 1.15 1.65 1.9 2.15 2.15
ذخایر ارزی خارجی 465700.00 564882 564882 612500 612500 676503

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -37262.00 -25000 -25000 -25000 -25000 -32000
حساب جاری 96086.00 30000 30000 30000 30000 30000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 4.8 4.8 4.5 4.5 4.5
واردات 410029.00 400000 400000 400000 400000 400000
صادرات 372767.00 375000 375000 375000 375000 368000
گردش سرمایه -128804.00 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000
ورود توریست 1800.00 1000000 1000000 2000000 2000000 2000000
ذخایر طلا 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16836.60 16000 16000 16000 16000 17000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 43 43 43 43 43
بودجه دولت -12.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
ارزش بودجه دولت 62673.00 -120000 -120000 36500 36500 36500
هزینه های دولت 100575.00 85064 89211 89108 104095 91158
هزینه های مالی 140099.00 110000 110000 110000 110000 110000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار -8.00 -11 8 8 8 8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.70 51 51 51 51 52
تولید صنعتی 5.80 3.1 3.1 3.1 3.1 3.4
ثبت خودرو 2993.00 3150 3150 3150 3150 3150

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.60 99 99 99 99 99
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -16.80 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5
هزینه های مصرف کننده 425929.00 480989 466166 510377 440837 522116
نرخ وام بانکی 5.00 5.25 5.75 6 6.25 6.25
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -6.80 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 176.29 200 200 213 213 213


هنگ کنگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.