نرخ ارز

24,290.88

تغییر روزانه:

2.40%

سالیانه:

226.61%