نرخ ارز

3,325,914.00

تغییر روزانه:

2.36%

سالیانه:

146.22%