موریس - ذخایر ارزی - پیش بینیموریس پول گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.5 3.5 3.5 3.25 3.25 2.75
ذخایر ارزی 6608 6638 6707 6745 6769 6804
نرخ بهره سپرده 3.1 3.1 3.1 2.85 2.85 2.35
نرخ وام 8.6 8.6 8.6 8.35 8.35 7.85
ترازنامه بانک 1332648 1344637 1348737 1353364 1357909 1399979
ترازنامه بانک مرکزی 229258 234146 235189 234280 234951 234857
[+]