03/08/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
NL
پی ام آی توليد NEVI JUL 47.9 45.2
06/08/2020 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
نرخ تورم (سالانه) JUL 1.6%
07/08/2020 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
تغییرات سالیانه تولید JUN -12.5%
14/08/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
NL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 -1.5%
07:30 AM
NL
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 -0.2%
07:30 AM
NL
موازنه تجاری JUN €3.49B
20/08/2020 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده AUG -26
04:30 AM
NL
نرخ بیکاری JUL 4.3%
04:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) JUN -12.8%
28/08/2020 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
اطمینان کسب و کار AUG -8.7


هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.