28/05/2020 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
اطمینان کسب و کار MAY -25.1 -28.7 ®
29/05/2020 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR -1.5% 3.3% ®
02/06/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
NL
پی ام آی توليد NEVI MAY 41.3
09/06/2020 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
نرخ تورم (سالانه) MAY 1.2%
04:30 AM
NL
تغییرات سالیانه تولید APR -2.5%
15/06/2020 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
موازنه تجاری APR €6.15B
18/06/2020 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
نرخ بیکاری MAY 3.4%
22/06/2020 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN -31.0
04:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) APR -6.7%
24/06/2020 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 0.4%
04:30 AM
NL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 1.6%
11:00 AM
NL
حساب جاری Q1 €30.6B


هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.