22/04/2021 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده APR -18
04:30 AM
NL
نرخ بیکاری MAR 3.6%
04:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) FEB -13.5%
29/04/2021 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
اطمینان کسب و کار APR 3.4
30/04/2021 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR -2.8%
03/05/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
NL
پی ام آی توليد NEVI APR 64.7
10/05/2021 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
تغییرات سالیانه تولید MAR -1.7%
11/05/2021 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
نرخ تورم (سالانه) APR 1.9%


هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.