05/12/2019 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
نرخ تورم (سالانه) NOV 2.6% 2.7%
10/12/2019 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
تغییرات سالیانه تولید OCT 1.2%
13/12/2019 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
موازنه تجاری OCT €5.31B
05:30 AM
NL
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 4.6%
19/12/2019 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
نرخ بیکاری NOV 3.5%
20/12/2019 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC -2
05:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) OCT 2.2%
24/12/2019 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
اطمینان کسب و کار DEC 2.8
05:30 AM
NL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 0.4%
05:30 AM
NL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 1.8%
10:00 AM
NL
حساب جاری Q3 €13.6B


هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.