30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 AM
NL
اطمینان کسب و کار MAY 10.8 8.5
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 AM
NL
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 8.8% 6.5%
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
NL
NEVI شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید MAY 59.9 58.8
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 AM
NL
نرخ تورم (سالانه) MAY 9.6% 9.7%
04:30 AM
NL
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.3% 0.4%
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 AM
NL
(تولید (تغییرات سالیانه APR 7.2% 6.7%
14/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 AM
NL
موازنه تجاری APR €4.75B
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) APR 11.2%
16/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 AM
NL
نرخ بیکاری MAY 3.2%
22/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN -47

هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.