15/10/2019 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 3.0% 3.3% ®
17/10/2019 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
نرخ بیکاری SEP 3.5%
22/10/2019 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -2
04:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) AUG 1.7%
30/10/2019 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
اطمینان کسب و کار OCT 3.3
01/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
NL
پی ام آی توليد NEVI OCT 51.6
07/11/2019 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.6%
08/11/2019 واقعی قبلی
05:30 AM
NL
تغییرات سالیانه تولید SEP -0.8%


هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.