16/09/2021 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
نرخ بیکاری AUG 3.2% 3.1%
22/09/2021 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP -6
04:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) JUL 6.4%
23/09/2021 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -0.8%
04:30 AM
NL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 -2.4%
10:00 AM
NL
حساب جاری Q2 €22.6B
28/09/2021 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
اطمینان کسب و کار SEP 9.6
30/09/2021 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 3.4%
01/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
NL
NEVI شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید SEP 65.8
07/10/2021 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.4%
08/10/2021 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
تغییرات سالیانه تولید AUG 14.1%
12/10/2021 واقعی قبلی
04:30 AM
NL
موازنه تجاری AUG €5.836B

هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.