Jan/01 سال نو
Apr/02 جمعه قبل از عید پاک
Apr/05 دوشنبه عید پاک
Apr/27 تولد شاه
May/05 روز رهایی
May/13 روز عروج عیسی به اسمان
May/24 دوشنبه پنطیکاست
Dec/25 روز کریسمس
Dec/26 روز سنت استفان