بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 539.69 529 518 508 498 478
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.19 0.02 0.05 0.08 0.11 0.17

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.70 -10.8 2.1 4 2.2 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 -11.8 -9 -4.8 -1.2 3.2
نرخ بیکاری 3.40 5.6 7.2 7.5 7.3 6.8
نرخ تورم 1.20 0.7 0.5 0.5 1 1.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 6154.00 3500 4770 5050 7050 3950
حساب جاری 30568.00 7900 14200 22100 19100 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 6.5 6.5 6.5 7 7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 65 65 65 67 67
بودجه دولت 1.70 -11 -11 -11 -4.8 -4.8
اطمینان کسب و کار -25.10 -22 -16 -12 -8 -6
ضریب اطمینان مصرف کننده -31.00 -32 -27 -24 -18 -12
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 21.7 21.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.70 -10.8 2.1 4 2.2 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 -11.8 -9 -4.8 -1.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 951.00 875 875 875 945 945
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 187282.70 181589 184120 181406 188266 187211
تولید ناخالص ملی 194891.09 173895 173974 185536 192552 191473
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39982.00 38493 38747 38492 39948 39724
تولید ناخالص داخلی سرانه 55041.10 54500 54500 54500 55100 55100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49803.50 48100 48100 48100 48600 48600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3168.00 2409 3236 2938 3049 3032
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9464.63 9011 7776 7843 8139 8094
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20692.00 20733 19931 21273 22078 21954
تولید ناخالص داخلی از معادن 1630.23 1732 1590 1514 1571 1562
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12530.00 11742 10409 11929 12380 12310
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33194.92 34638 34034 34054 35342 35144
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8362.00 7976 8045 7961 8262 8215
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1060.00 1078 1028 1102 1144 1138

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.40 5.6 7.2 7.5 7.3 6.8
هزینه های کار 107.80 116 100 108 109 110
حداقل دستمزد 1653.60 1654 1675 1675 1688 1706
دستمزد در تولید 120.50 118 118 119 122 121
رشد دستمزد 2.81 1.1 0.5 0.6 1 1.6
جمعیت 17.28 17.2 17.2 17.2 17.24 17.24
سن بازنشستگی زنان 66.67 66.67 66.67 66.67 67 67
سن بازنشستگی مردان 66.67 66.67 66.67 66.67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 70.30 69.5 67.5 68.2 68.7 70.5
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1577 1568 1569 1576 1594
هزینه زندگی انفرادی 1120.00 1132 1126 1127 1131 1145
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920.00 2952 2935 2938 2949 2985
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1779 1769 1771 1778 1799

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.20 0.7 0.5 0.5 1 1.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.14 106 107 107 107 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.34 107 107 107 108 109
قیمت مصرف کننده اصلی 107.21 104 106 107 108 109
اندازه اصل تورم 2.20 -0.2 0.4 1 1.4 1.8
قیمت تولید 99.40 105 105 106 107 108
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 -0.6 0.4 0.3 0.2 0.2
تغییر قیمت تولید کننده -7.62 -1.6 -0.8 -0.3 0.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 108.59 109 111 110 110 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.45 109 108 108 108 110
تورم مواد غذایی 3.50 2 1.5 1 1.3 1.6

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 298.60 306 306 306 308 308

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 6154.00 3500 4770 5050 7050 3950
حساب جاری 30568.00 7900 14200 22100 19100 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 6.5 6.5 6.5 7 7
واردات 36742.00 28900 32100 34750 36750 38750
صادرات 42896.00 34400 36870 38800 43800 42700

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 65 65 65 67 67
بودجه دولت 1.70 -11 -11 -11 -4.8 -4.8
هزینه های دولت 45124.00 43539 44239 43583 45231 44977
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 46.2 46.2 46.2 44.5 44.5
درآمدهای دولت 68.30 44 46 48 47 51
هزینه های مالی 58.50 84 65 59 52 52
ارزش بودجه دولت 9.70 -40 -19 -11 -5 -1

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 21.7 21.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 50.84 50.84 50.84 50.84 50.84 50.84
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار -25.10 -22 -16 -12 -8 -6
تولید صنعتی -2.50 -4.5 -3.2 -2 2.2 5.8
شاخص PMI تولید 41.30 45.5 48.3 49.2 51 53

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -31.00 -32 -27 -24 -18 -12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.50 -7.6 -3.2 -2.8 2.6 6.2
هزینه های مصرف کننده 81677.00 79922 80852 79879 82900 82436
درآمد قابل تصرف شخص 359700.00 332352 335580 342434 355384 353392
نرخ وام بانکی 0.54 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
هزینه های شخصی -6.70 -4.8 -3.2 -2.3 2.7 5.7
تسهیلات اعتباری خریدار 14990.00 14491 14691 14270 14810 14727
قیمت گازوئیل 1.74 1.75 1.66 1.58 1.5 1.42

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 139.30 134 130 132 136 143


هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.