بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.22 1.21 1.21 1.21 1.2 1.19
بازار سهام 705.22 695 681 667 654 627
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.06 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.9 2.6 1 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.80 7.5 2.6 3.2 4.8 2.1
نرخ بیکاری 3.50 3.7 4.1 4.3 4 4.5
نرخ تورم 1.90 2 1.6 1.5 1.2 1.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 6540.00 5050 2650 3950 3950 3950
حساب جاری 13889.00 15100 12100 19500 19500 17500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.80 8.1 8.1 8.1 8.6 8.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.50 58 58 58 56.8 56.8
بودجه دولت -4.30 -5 -5 -5 -2 -2
اطمینان کسب و کار 6.50 -6 -4.4 -6 -6 -3
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.00 -14 -10 -12 -12 -7
نرخ مالیات شرکت 25.00 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.50 52 49.5 52 52 52

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.9 2.6 1 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.80 7.5 2.6 3.2 4.8 2.1
تولید ناخالص داخلی 909.07 865 865 865 865 925
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183371.70 184019 189232 190117 193065 194110
تولید ناخالص ملی 177335.00 180017 179918 183010 185847 186853
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40578.00 38598 39477 40374 41000 41222
تولید ناخالص داخلی سرانه 55690.00 53800 53800 53800 53800 55100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57141.40 56200 56200 56200 56200 57500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3196.00 2752 3474 3310 3361 3379
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9205.80 9426 7729 8256 8384 8429
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21202.00 21065 20609 23297 23659 23787
تولید ناخالص داخلی از معادن 1334.33 1597 1013 1349 1370 1377
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12868.00 13504 11327 13280 13486 13559
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30792.10 32167 34484 33707 34230 34415
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7039.00 6493 6692 7264 7377 7417
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1097.00 1190 1090 1231 1250 1257

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 3.50 3.7 4.1 4.3 4 4.5
هزینه های کار 118.30 114 109 117 117 117
حداقل دستمزد 1684.80 1695 1706 1706 1725 1725
رشد دستمزد 2.39 1.2 1.4 1.6 1.6 1.8
دستمزد در تولید 123.80 121 120 124 124 124
جمعیت 17.41 17.6 17.6 17.6 17.8 17.8
سن بازنشستگی زنان 66.67 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 66.67 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 71.10 68.5 69.5 70.5 70.5 71.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.90 2 1.6 1.5 1.2 1.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.06 110 109 109 109 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.36 110 110 109 110 111
قیمت مصرف کننده اصلی 108.93 107 107 109 109 109
اندازه اصل تورم 1.60 1.1 1.4 1.5 1.5 1.8
قیمت تولید 109.30 108 104 110 110 110
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4
تغییر قیمت تولید کننده 6.50 0.6 1.2 1.5 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 111.64 111 112 113 113 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.99 110 107 107 111 109
تورم مواد غذایی -2.10 0.3 0.9 1.6 1.4 1.9

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 283.70 308 308 308 308 310

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 6540.00 5050 2650 3950 3950 3950
حساب جاری 13889.00 15100 12100 19500 19500 17500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.80 8.1 8.1 8.1 8.6 8.6
واردات 44906.00 34850 34600 38750 38750 40760
صادرات 51446.00 39700 40200 42700 42700 44500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.50 58 58 58 56.8 56.8
بودجه دولت -4.30 -5 -5 -5 -2 -2
هزینه های دولت 46120.00 49100 48200 47500 47500 48000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.10 48 48 48 44 44
درآمدهای دولت 56.10 34.6 49.1 51 51 54
هزینه های مالی 66.50 52.5 52.9 54 54 48
ارزش بودجه دولت -10.40 1.5 -16.9 1.5 1.5 1.5

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.50 52 49.5 52 52 52
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 50.84 46.34 50.84 46.34 46.34 46.34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.19 18.69 23.19 18.69 18.69 18.69
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 6.50 -6 -4.4 -6 -6 -3
تولید صنعتی 3.00 6.5 2.8 5.8 5.8 2.3
PMI شاخص تولید 67.20 54 53.4 53 53 54

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.00 -14 -10 -12 -12 -7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.90 3 2.8 6.2 6.2 2.7
هزینه های مصرف کننده 75244.00 77997 81138 80469 81717 82159
درآمد قابل تصرف شخص 375693.00 387944 370261 387715 393726 395857
نرخ وام بانکی 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
هزینه های شخصی -0.40 6.2 2.9 5.7 4.4 4.8
تسهیلات اعتباری خریدار 14990.00 16114 15380 15470 15710 15795
قیمت گازوئیل 2.21 1.96 1.86 1.64 1.68 1.59

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 153.90 139 141 143 143 143


هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.