بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
بازار سهام 554.34 541 530 520 509 489
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.53 0.05 0.11 0.17 0.24 0.38

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.50 3.2 2.2 0.9 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.40 -3.4 -1.2 9.5 4.9 3.2
نرخ بیکاری 4.40 5.9 6.5 6.2 5.6 5.1
نرخ تورم 1.10 0.4 0.6 0.8 1.2 1.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 3842.00 5050 4050 2650 4850 3950
حساب جاری 12624.00 22100 19100 15100 12100 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9 7.8 7.8 7.8 7.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 63 58 58 58 58
بودجه دولت 1.70 -7.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
اطمینان کسب و کار -4.80 -5.2 -8 -6 -4.4 -6
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.00 -14 -18 -14 -10 -12
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 21.7 21.7 21.7 21.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.50 52 49.5 49.5 49.5 52

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.50 3.2 2.2 0.9 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.40 -3.4 -1.2 9.5 4.9 3.2
تولید ناخالص داخلی 909.07 805 865 865 865 865
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 171076.70 193497 183437 184810 187329 197174
تولید ناخالص ملی 168097.40 196033 188265 179985 184067 199757
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 35592.00 41094 38980 40122 38973 41875
تولید ناخالص داخلی سرانه 55690.00 52900 53800 53800 53800 53800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57141.40 55100 56200 56200 56200 56200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2571.00 3141 3069 3182 2815 3201
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8808.97 8396 7776 9320 9646 8555
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19539.00 22154 21389 20403 21395 22575
تولید ناخالص داخلی از معادن 1515.77 2054 1528 1622 1660 2093
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12554.00 12757 12159 10791 13747 12999
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30063.36 36225 34347 32681 32919 36913
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6008.00 8553 7822 7271 6579 8716
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1120.00 1163 1171 1095 1226 1185

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.40 5.9 6.5 6.2 5.6 5.1
هزینه های کار 131.00 114 109 108 133 117
حداقل دستمزد 1680.00 1680 1695 1695 1706 1706
رشد دستمزد 3.04 1.5 1 1.2 1.4 1.6
دستمزد در تولید 122.30 121 120 122 122 124
جمعیت 17.28 17.34 17.42 17.42 17.42 17.42
سن بازنشستگی زنان 66.67 66.67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 66.67 66.67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 71.30 68.2 67.7 68.5 69.5 70.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.10 0.4 0.6 0.8 1.2 1.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.19 108 107 107 108 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.88 109 107 107 108 111
قیمت مصرف کننده اصلی 107.54 107 107 107 108 109
اندازه اصل تورم 1.70 0.6 0.8 1.1 1.4 1.5
قیمت تولید 101.50 108 104 102 102 110
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
تغییر قیمت تولید کننده -3.70 -2 -0.4 0.6 1.2 1.5
CPI مسکن آب و برق 110.73 111 110 109 109 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.17 108 108 108 109 110
تورم مواد غذایی 1.20 0.6 1 1.2 1.4 1.6

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.06 -0.33 -0.33 -0.33 0.44
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 298.60 306 308 308 308 308

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 3842.00 5050 4050 2650 4850 3950
حساب جاری 12624.00 22100 19100 15100 12100 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9 7.8 7.8 7.8 7.8
واردات 32209.00 34750 36750 34850 34600 38750
صادرات 36051.00 38800 39400 39700 40200 42700

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 63 58 58 58 58
بودجه دولت 1.70 -7.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
هزینه های دولت 43716.00 48500 50100 49100 48200 47500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 48 46 46 46 46
درآمدهای دولت 31.10 42.5 58.9 34.6 49.1 51
هزینه های مالی 55.30 59.4 60.3 52.5 52.9 54
ارزش بودجه دولت -24.10 1.5 -16.9 -1.4 -17.9 1.5

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 21.7 21.7 21.7 21.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.50 52 49.5 49.5 49.5 52
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 50.84 46.34 50.84 50.84 50.84 46.34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.19 18.69 23.19 23.19 23.19 18.69
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -4.80 -5.2 -8 -6 -4.4 -6
تولید صنعتی -4.00 -2 2.2 6.5 2.8 5.8
شاخص PMI تولید 52.50 49.2 51 54 53.4 53

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.00 -14 -18 -14 -10 -12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.20 -2.8 2.6 -4.3 2.8 6.2
هزینه های مصرف کننده 72427.00 85135 80994 80702 79308 86753
درآمد قابل تصرف شخص 360878.00 358141 348608 356547 395161 364946
نرخ وام بانکی 0.40 1.14 0.41 0.41 0.41 1.64
هزینه های شخصی -5.80 -2.3 4.5 6.2 2.9 5.7
تسهیلات اعتباری خریدار 14990.00 16534 14480 14810 16414 16848
قیمت گازوئیل 1.92 1.73 1.77 1.68 1.6 1.64

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 144.80 132 136 139 141 143


هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.