بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
بازار سهام 777.48 772 754 737 720 686
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.20 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال -0.73 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 2.6 1.4 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.70 4.6 3.2 4.8 4.5 2.7
نرخ بیکاری 3.20 3 3.6 4 3.7 3.3
نرخ تورم 2.40 2.7 2.2 1.7 1.4 1.8
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 5836.00 4100 3850 3950 6050 2740
حساب جاری 22608.00 23600 19500 24600 22300 17500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.80 8.1 8.1 8.6 8.6 8.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.50 58 58 56.8 56.8 56.8
بودجه دولت -4.30 -5 -5 -2 -2 -2
اطمینان کسب و کار 9.60 9.1 5 3.6 4 2
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00 -8 -12 -14 -10 -8
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.50 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 2.6 1.4 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.70 4.6 3.2 4.8 4.5 2.7
تولید ناخالص داخلی 912.24 925 925 950 950 950
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 188885.40 193099 190515 191966 197385 195659
تولید ناخالص ملی 183560.00 181767 189530 192371 191820 194647
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40137.00 40113 40934 42819 41943 42040
تولید ناخالص داخلی سرانه 53081.31 53800 53800 54600 54600 54600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54209.56 55100 55100 55700 55700 55700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2653.00 3556 3294 3342 2772 3383
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9246.99 7914 8307 9698 9663 8532
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22135.00 20777 23099 22138 23131 23723
تولید ناخالص داخلی از معادن 1210.58 1039 1334 1452 1265 1370
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11327.00 11666 13356 11871 11837 13717
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35271.57 35680 34388 33034 36859 35317
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6890.00 7099 7535 7221 7200 7738
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1155.00 1092 1222 1110 1207 1255

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 3.20 3 3.6 4 3.7 3.3
هزینه های کار 112.50 109 121 115 115 124
حداقل دستمزد 1701.00 1701 1701 1725 1725 1725
رشد دستمزد 2.03 2.1 2.5 2.2 1.9 2.3
دستمزد در تولید 124.20 125 125 126 126 128
جمعیت 17.41 17.6 17.6 17.8 17.8 17.8
سن بازنشستگی زنان 66.33 66.33 66.33 66.58 66.58 66.58
سن بازنشستگی مردان 66.33 66.33 66.33 66.58 66.58 66.58
نرخ مشارکت نیروی کار 71.80 71.5 71.6 71.6 71.8 71.8

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.40 2.7 2.2 1.7 1.4 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.71 111 110 111 111 112
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.54 110 110 110 111 112
قیمت مصرف کننده اصلی 109.58 109 109 110 111 111
اندازه اصل تورم 1.60 1.5 1.6 1.4 1.6 1.8
قیمت تولید 115.40 115 118 122 125 124
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4
تغییر قیمت تولید کننده 13.40 14 14.5 12 10 5.1
CPI مسکن آب و برق 113.57 114 113 113 114 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.56 108 108 111 113 110
تورم مواد غذایی 0.10 0.6 1.6 1.2 1.5 2

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 282.70 308 308 310 310 310

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 5836.00 4100 3850 3950 6050 2740
حساب جاری 22608.00 23600 19500 24600 22300 17500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.80 8.1 8.1 8.6 8.6 8.6
واردات 41700.00 40100 41250 48750 46750 43760
صادرات 47536.00 44200 45100 52700 52800 46500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.50 58 58 56.8 56.8 56.8
بودجه دولت -4.30 -5 -5 -2 -2 -2
هزینه های دولت 47926.00 50033 49228 48968 50083 50558
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.10 48 48 44 44 44
درآمدهای دولت 53.60 60.6 59.1 68.6 56.2 62
هزینه های مالی 72.70 72.9 67.8 60 69.6 66.5
ارزش بودجه دولت -19.20 -12.3 -8.7 8.6 -13.4 -4.5

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.50 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 51.24 51.24 51.24 51.24 51.24 51.24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59 23.59 23.59 23.59 23.59 23.59
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 9.60 9.1 5 3.6 4 2
تولید صنعتی 14.10 7.4 5.8 6.2 5.1 3.4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 65.80 62.9 58 57 55 54

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.00 -8 -12 -14 -10 -8
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3.40 4.5 5.5 6.5 5.1 3.8
هزینه های مصرف کننده 78825.00 82006 79799 78186 82372 81954
درآمد قابل تصرف شخص 377777.00 382788 389866 395910 394777 400392
نرخ وام بانکی 0.30 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
هزینه های شخصی 6.40 4.2 5.7 4.4 4 4.8
تسهیلات اعتباری خریدار 10637.00 13554 12717 11148 11116 13061
قیمت گازوئیل 2.27 2.16 2.05 1.95 1.85 1.76

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 165.30 168 170 167 169 165


هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.