هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی

هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.4 0.6 0.6 0.5 0.6
نرخ بیکاری 3.90 4.2 4.4 4.5 4.6 5.1
نرخ تورم 1.90 1.7 1.9 2 1.9 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 3463.00 4520 6700 7100 4104 5050
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.70 54.4 51.1 51.1 51.1 48
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.16
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 532.73
548 543 538 533 513
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.59
0.63 0.68 0.72 0.77 0.98
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.4 0.6 0.6 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
2.7 2.8 2.6 2.6 2.3
تولید ناخالص داخلی 826.20
851 875 875 875 888
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 186274.50
188616 189933 191118 189406 197778
تولید ناخالص ملی 180625.43
188041 181506 185322 180776 197175
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39425.00
39008 40071 40450 39966 40902
تولید ناخالص داخلی سرانه 53597.83
53800 54200 54200 54200 54700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48472.54
48900 49500 49500 49500 50100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2451.00
3273 3295 2515 3458 3432
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8797.09
7793 8432 9026 7222 8171
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20931.00
21570 20551 21475 19844 22618
تولید ناخالص داخلی از معادن 2138.14
2416 2368 2194 2442 2534
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12100.00
12465 10850 12415 10900 13070
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35535.93
35006 34016 36460 35096 36706
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8149.00
8315 7847 8361 8257 8718
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1077.00
1153 1036 1105 1058 1209
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.90
4.2 4.4 4.5 4.6 5.1
افراد شاغل 8807.00
8813 8813 8813 8813 8813
افراد بیکار 353.00
350 348 346 344 339
نرخ بیکاری بلند مدت 1.60
1.18 1.1 0.94 0.81 0.22
نرخ بیکاری جوانان 7.70
8.37 8.71 8.94 9.1 9.44
بهره وری 34.10
34.24 34.3 34.36 34.42 34.91
هزینه های کار 115.30
115 106 115 106 115
پست های خالی شغلی 260.60
264 275 290 288 314
حداقل دستمزد 1594.20
1594 1614 1614 1614 1626
رشد دستمزد 2.09
2.19 2.24 2.27 2.3 2.34
دستمزد در تولید 114.50
114 114 116 117 120
جمعیت 17.12
17.12 17.18 17.18 17.18 17.26
سن بازنشستگی زنان 66.00
66 66.25 66 66 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.00
66 66.25 66 66 66.5
نرخ مشارکت نیروی کار 63.90
63.95 63.91 63.96 63.9 63.95
هزینه زندگی خانواده 1450.00
1460 1560 1460 1460 1560
هزینه زندگی انفرادی 1080.00
1075 1075 1075 1075 1075
قسمت مدت زمان اشتغال 4291.90
4335 4335 4365 4358 4408
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1670.00
1690 1690 1620 1642 1750
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2940.00
3000 3000 2847 2870 3050
تغییر اشتغال 0.50
0.58 0.54 0.6 0.57 0.57
نرخ اشتغال 77.00
77.45 77.38 77.92 78.24 78.94
استخدام تمام وقت 4226.40
4230 4220 4237 4251 4244
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.90
1.7 1.9 2 1.9 2.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.36
103 104 105 105 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.95
104 104 105 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 103.40
103 104 104 105 106
اندازه اصل تورم 1.30
1.29 1.32 1.3 1.32 1.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.32
104 104 104 104 105
قیمت تولید 106.10
108 106 108 108 113
قیمت صادرات 103.20
103 103 103 103 103
قیمت واردات 103.10
103 103 103 103 103
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
0.29 0.07 0.13 0.13 0.12
تغییر قیمت تولید کننده 4.84
2 2.1 2.2 2.1 2.1
CPI مسکن آب و برق 106.29
105 106 106 108 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.60
104 104 107 108 109
تورم مواد غذایی 0.50
1.1 1.5 1.7 1.7 1.9
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
عرضه پول M0 61895.00
62745 63371 63985 64589 69538
عرضه پول M1 394675.00
393713 395706 393696 395689 393770
عرضه پول M2 847046.00
845572 850297 845519 850143 846066
عرضه پول M3 881628.00
880651 880526 880488 880486 880485
ترازنامه بانک 2437942.00
2431462 2444196 2432187 2444254 2432509
ذخایر ارزی 30850.00
30649 30436 30262 30120 29577
وام به بخش خصوصی 315569.00
315237 316684 315523 316520 315955
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 308.20
295 287 287 287 274
ترازنامه بانک مرکزی 388470.00
387601 389499 390252 390659 391097
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 3463.00
4520 6700 7100 4104 5050
صادرات 40513.00
43200 45100 44500 40771 46800
واردات 37050.00
38680 38400 37400 36666 41750
حساب جاری 16769.50
22600 26900 19500 21500 25100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20
9.4 9 9 9 8.5
بدهی خارجی 4050746.00
4089486 4134685 4123263 4155736 4174322
رابطه مبادله 100.10
100 100 100 100 100
گردش سرمایه 16859.80
19157 21092 20456 17572 19059
حواله 38.10
37.83 38.62 38.01 38.46 38.22
ذخایر طلا 612.50
612 613 613 613 613
شاخص تروریسم 2.41
2.41 2.41 2.41 2.41 2.41
فروش اسلحه 1167.00
873 860 846 833 634
تولید نفت خام 19.00
18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -24697.00
32244 42774 46350 46422 48099
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.70
54.4 51.1 51.1 51.1 48
بودجه دولت 1.10
1.2 1.5 1.5 1.5 1.7
هزینه های دولت 44597.00
45567 45781 45757 46111 47780
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60
42.2 42 42 42.6 41.9
درآمدهای دولت 47.40
46.04 54.02 47.36 48.48 46.79
بدهی های دولت 413628.00
414053 414531 414466 414569 414602
هزینه های مالی 51.00
47.05 41.14 48.54 44.55 46.46
مخارج نظامی 9780.20
10215 10315 10415 10516 10474
درخواست پناهندگی 2030.00
1976 1990 1988 1988 1988
ارزش بودجه دولت -3.60
-0.95 12.88 -1.18 3.93 0.33
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 5.70
7.7 6.9 6.5 6.2 2
تولید صنعتی -1.80
-0.71 -0.56 -0.5 -0.46 -0.38
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.60
0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
تولید صنعتی 3.10
4.4 3.8 3.6 2.57 2
استفاده از ظرفیت 84.50
84.74 84.69 84.56 84.69 84.71
تغییرات موجودی انبار 62.00
334 208 519 450 444
ورشکستگی 300.00
294 331 304 334 305
ثبت خودرو 41355.00
39445 40366 40187 40100 40135
سرعت اینترنت 17387.85
17577 17537 17585 17584 17610
آدرس های IP 9382252.00
9345369 9387835 9350982 9382908 9363971
شاخص PMI تولید 59.80
58 57.4 56.9 59.53 55
استخراج معدن -49.30
-42.64 -40.05 -40.47 -40.55 -40.57
تولید فولاد 515.96
560 567 569 570 570
شاخص رقابتی 5.66
5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
رتبه رقابتی 4.00
4 4 4 4 4
آسانی کسب و کار 32.00
31 31 31 31 27
تولید الکتریسیته 8666.00
9944 9684 9273 9445 9529
شاخص فساد مالی 82.00
82 82 82 82 82
رتبه فساد مالی 8.00
8 8 8 8 8
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 19.00
20 18 16 17.16 10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.70
1.1 2.77 -0.02 0.65 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40
4 3.8 3.4 3.34 2.5
هزینه های مصرف کننده 82061.00
82858 84139 84195 83846 86883
درآمد قابل تصرف شخص 331011.00
335718 337405 339091 340778 352618
پس انداز های شخصی 24.60
13.93 11.1 12.23 11.78 11.91
اعتبار بخش خصوصی 1046312.00
1032970 1036704 1036429 1033142 1014531
نرخ وام بانکی 1.00
1 1 1 1.25 1.75
هزینه های شخصی 2.60
1.1 2.48 2.48 2.48 1
تسهیلات اعتباری خریدار 16353.00
15799 15661 15527 15404 14689
قیمت گازوئیل 2.06
1.88 1.78 1.68 1.56 1.33
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 104.30
102 102 101 100 97.21
بدهی خانوار به درآمد 208.93
205 204 203 202 194
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 7.40
5.96 5 4.22 3.6 1.47
شاخص مسکن 125.40
126 128 129 137 136
جواز ساختمان 5629.00
5472 5487 5483 5482 5482
نرخ مالکیت مسکن 69.40
69.43 69.42 69.42 69.42 69.42
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.00
52 52 52 52 52
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 46.34
46.34 46.34 46.34 46.34 46.34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69
18.69 18.69 18.69 18.69 18.69
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65
27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 18.32
6.44 3.23 11.79 10.89 9.74