بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.10 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 595.07 571 565 559 553 541
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.14 0.03 0.06 0.09 0.13 0.16
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4
نرخ بیکاری 3.50 3.4 3.5 3.6 3.6 3.8
نرخ تورم 2.70 2.5 1.8 1.2 1.4 1.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 3879.00 5780 4600 3500 3500 5050
حساب جاری 13615.80 24500 24200 21900 20200 22100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 9.5 8.7 8.7 8.7 8.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 49 47 47 47 47
بودجه دولت 1.50 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6
اطمینان کسب و کار 3.60 2.9 3.6 4 3.6 2
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.00 -4 -2 -3 -7 -6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 52 52 51.75 51.75 52
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4
تولید ناخالص داخلی 912.87 951 988 988 988 988
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189297.80 190246 190961 191759 191948 192909
تولید ناخالص ملی 181014.04 192756 180566 183367 183548 195454
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40294.00 39297 40333 40818 40858 39847
تولید ناخالص داخلی سرانه 55041.10 56200 57500 57500 57500 57500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49803.50 50500 51100 51100 51100 51100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2544.00 3068 3114 2577 2580 3111
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9489.46 8392 9307 9613 9622 8510
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21513.00 22418 21015 21793 21814 22732
تولید ناخالص داخلی از معادن 1809.33 1989 2194 1833 1835 2017
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12286.00 12543 10801 12446 12458 12719
تولید ناخالص داخلی از خدمات 36125.22 35415 34060 36595 36631 35911
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8303.00 8410 7972 8411 8419 8528
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1121.00 1188 1046 1136 1137 1204
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.4 3.5 3.6 3.6 3.8
حداقل دستمزد 1635.60 1636 1650 1650 1675 1675
رشد دستمزد 2.58 2.9 2.8 2.6 2.5 2.6
دستمزد در تولید 117.70 118 118 119 120 121
جمعیت 17.12 17.15 17.18 17.18 17.18 17.18
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1597 1599 1604 1601 1639
هزینه زندگی انفرادی 1120.00 1147 1148 1151 1149 1177
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1802 1804 1809 1806 1849
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920.00 2990 2993 3002 2996 3068
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.70 2.5 1.8 1.2 1.4 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.16 107 107 107 108 108
قیمت مصرف کننده اصلی 106.31 105 106 107 107 107
اندازه اصل تورم 2.40 2.7 2.2 2 2.3 1.8
قیمت تولید 106.00 105 108 107 108 108
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.1 0.4 -0.2 -0.2 0.3
تغییر قیمت تولید کننده -0.56 -1 0.5 1.1 1.5 1.4
CPI مسکن آب و برق 109.93 109 110 110 112 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.53 106 108 109 109 107
تورم مواد غذایی 4.90 3.6 2.5 2 2.1 1.9
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.31 -0.06 -0.44 -0.44 -0.06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 298.60 287 274 274 274 274
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 3879.00 5780 4600 3500 3500 5050
حساب جاری 13615.80 24500 24200 21900 20200 22100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 9.5 8.7 8.7 8.7 8.7
واردات 35392.00 36120 40100 38900 40100 38750
صادرات 39271.00 41900 44700 42400 43870 43800
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 49 47 47 47 47
بودجه دولت 1.50 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6
هزینه های دولت 45100.00 45635 45776 45686 45731 46274
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.20 42.5 42.7 42.7 42.7 42.7
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 52 52 51.75 51.75 52
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 47.45 46.34 46.34 47.45 47.45 46.34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.80 18.69 18.69 19.8 19.8 18.69
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 3.60 2.9 3.6 4 3.6 2
تولید صنعتی 1.20 0.7 1.1 1.5 1.2 1.6
شاخص PMI تولید 50.30 51.5 52 52.6 53.2 54
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.00 -4 -2 -3 -7 -6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00 1.8 2 2.4 2.3 2.2
هزینه های مصرف کننده 83270.00 83680 83790 84353 84436 84851
نرخ وام بانکی 0.75 0.89 1.14 0.8 0.8 1.14
هزینه های شخصی 1.40 1.6 1.8 2 1.9 2.3
قیمت گازوئیل 1.91 1.7 1.65 1.6 1.55 1.46
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 133.40 136 137 140 142 144


هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.