بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.17 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15
بازار سهام 557.71 548 538 527 516 495
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.42 0.04 0.08 0.13 0.18 0.28

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 2.1 4 2.2 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 -9 -4.8 -1.2 9.5 3.2
نرخ بیکاری 4.30 5.2 5.9 5.8 5.5 5.1
نرخ تورم 1.70 0.5 0.5 1 1.2 1.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 3487.00 4770 5050 2050 3950 3950
حساب جاری 23106.00 14200 22100 19100 15100 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9 9 7.8 7.8 7.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 63 63 58 58 58
بودجه دولت 1.70 -7.2 -7.2 -4.2 -4.2 -4.2
اطمینان کسب و کار -8.70 -16 -12 -8 -6 -6
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.00 -18 -14 -18 -14 -12
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 21.7 21.7 21.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 2.1 4 2.2 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 -9 -4.8 -1.2 9.5 3.2
تولید ناخالص داخلی 909.07 805 805 865 865 865
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 187055.00 183365 180778 184810 204825 186563
تولید ناخالص ملی 182170.80 173974 185536 192552 213406 191473
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40609.00 38643 38415 40122 44467 39644
تولید ناخالص داخلی سرانه 55690.00 52900 52900 53800 53800 53800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57141.40 55100 55100 56200 56200 56200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3221.00 3273 3025 3182 3527 3121
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9433.00 7532 7663 9320 10329 7908
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20651.00 19868 21079 20403 22613 21754
تولید ناخالص داخلی از معادن 1642.00 1547 1506 1622 1798 1554
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10922.00 10441 11983 10791 11960 12366
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33078.00 33822 33849 32681 36220 34932
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7359.00 7804 7708 7271 8058 7955
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1108.00 1063 1154 1095 1213 1191

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.30 5.2 5.9 5.8 5.5 5.1
هزینه های کار 107.30 100 108 108 109 110
حداقل دستمزد 1653.60 1675 1675 1688 1688 1706
رشد دستمزد 3.04 0.5 0.6 1 1.2 1.6
دستمزد در تولید 122.30 118 119 122 122 121
جمعیت 17.28 17.2 17.2 17.24 17.24 17.24
سن بازنشستگی زنان 66.67 66.67 66.67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 66.67 66.67 66.67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 70.20 67.5 68.2 68.7 69.5 70.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.70 0.5 0.5 1 1.2 1.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.42 107 107 107 109 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.70 107 107 108 109 109
قیمت مصرف کننده اصلی 108.50 106 107 108 108 109
اندازه اصل تورم 2.40 0.4 1 1.4 1.5 1.8
قیمت تولید 101.30 105 106 103 101 108
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2
تغییر قیمت تولید کننده -4.90 -0.8 -0.3 0.5 1.2 1.5
CPI مسکن آب و برق 110.72 111 110 110 110 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.93 108 108 108 109 110
تورم مواد غذایی 1.90 1.5 1 1.3 1.6 1.6

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 298.60 306 306 308 308 308

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 3487.00 4770 5050 2050 3950 3950
حساب جاری 23106.00 14200 22100 19100 15100 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9 9 7.8 7.8 7.8
واردات 30452.00 32100 34750 36750 34850 38750
صادرات 33939.00 36870 38800 38800 38800 42700

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 63 63 58 58 58
بودجه دولت 1.70 -7.2 -7.2 -4.2 -4.2 -4.2
هزینه های دولت 45098.00 44252 43577 44557 49382 44971
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 48 48 46 46 46
درآمدهای دولت 68.30 46 48 47 48 51
هزینه های مالی 58.50 65 59 52 75 52
ارزش بودجه دولت 9.70 -19 -11 -5 -27 -1

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 21.7 21.7 21.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 50.84 50.84 50.84 50.84 50.84 50.84
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -8.70 -16 -12 -8 -6 -6
تولید صنعتی -9.70 -3.2 -2 2.2 4.7 5.8
شاخص PMI تولید 47.90 48.3 49.2 51 54 53

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.00 -18 -14 -18 -14 -12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.80 -3.2 -2.8 2.6 4.5 6.2
هزینه های مصرف کننده 81682.00 80756 79820 80702 89442 82375
درآمد قابل تصرف شخص 360878.00 337380 343556 356547 395161 354550
نرخ وام بانکی 0.49 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
هزینه های شخصی -12.80 -3.2 -2.3 2.7 4.2 5.7
تسهیلات اعتباری خریدار 14990.00 14691 14270 14810 16414 14727
قیمت گازوئیل 1.96 1.76 1.67 1.59 1.51 1.43

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 140.90 130 132 136 139 143


هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.