بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.06 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
بازار سهام 682.57 661 641 621 602 565
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.24 1.36 1.5 1.65 1.81 2.19

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.1 0.5 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 3.5 1.9 1 1.3 1.6
نرخ بیکاری 3.20 3.5 3.5 3.3 3.2 3.2
نرخ تورم 9.60 9.5 6.5 5.8 5 3.6
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری 4750.00 6550 4500 5240 2200 9450
حساب جاری 15177.00 20300 24100 17500 24600 18800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.80 8.6 8.6 8.6 7.8 7.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.10 56.8 56.8 56.8 54.8 54.8
بودجه دولت -2.50 -2 -2 -2 -1.5 -1.5
اطمینان کسب و کار 10.80 4 4.5 2 1.8 1
ضریب اطمینان مصرف کننده -47.00 -19 -12 -8 -2 -4
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 4.20 0.2 0.2 1 1.4 1.2
نرخ مالیات شرکت 25.00 21.7 25 21.7 21.7 21.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.50 52 49.5 49.5 49.5 49.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.1 0.5 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 3.5 1.9 1 1.3 1.6
تولید ناخالص داخلی 913.87 950 950 950 950 990
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 196439.90 196708 197747 197818 198994 200983
تولید ناخالص ملی 189134.50 203257 193691 191026 191593 194082
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40825.00 41596 39999 40670 41356 41320
تولید ناخالص داخلی سرانه 46327.67 54600 54600 54600 54600 54600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54209.56 55700 55700 55700 55700 56500
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 5.00 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3130.00 2713 3494 3206 3171 3257
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9634.86 9581 7884 8466 9760 8601
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22303.00 22895 21623 23859 22593 24241
تولید ناخالص داخلی از معادن 1170.87 1244 1074 1081 1186 1098
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13266.00 13480 11666 13399 13438 13613
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35788.03 36994 37574 37551 36253 38152
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8743.00 8075 8315 8830 8857 8972
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1015.00 1193 1073 1198 1028 1217

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 3.20 3.5 3.5 3.3 3.2 3.2
هزینه های کار 115.20 126 109 118 118 120
دستمزد 3042.00 3141 3118 3109 3100 3190
دستمزد در تولید 126.70 126 127 127 130 130
رشد دستمزد 2.75 1.9 2 2.3 2.3 2.1
حداقل دستمزد 1725.00 1725 1725 1725 1725 1745
جمعیت 17.41 17.8 17.8 17.8 17.8 18
سن بازنشستگی زنان 66.33 66.58 66.58 66.58 66.58 66.83
سن بازنشستگی مردان 66.33 66.58 66.58 66.58 66.58 66.83
نرخ مشارکت نیروی کار 74.60 71.8 71.9 71.8 71.8 71.9

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 9.60 9.5 6.5 5.8 5 3.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.81 120 118 121 125 125
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 121.16 120 117 121 127 125
قیمت مصرف کننده اصلی 112.74 111 111 112 113 114
اندازه اصل تورم 3.50 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9
قیمت تولید 136.20 125 126 128 143 131
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3
تغییر قیمت تولید کننده 24.30 10 7.5 5.1 5.1 2
تورم مواد غذایی 8.40 1.5 1.4 2 2 1.8
CPI مسکن آب و برق 131.46 123 122 129 141 134
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.09 127 127 127 128 128

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.50 -0.5 -0.25 0 0 0.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 283.60 310 310 310 310 306

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 4750.00 6550 4500 5240 2200 9450
حساب جاری 15177.00 20300 24100 17500 24600 18800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.80 8.6 8.6 8.6 7.8 7.8
واردات 54327.00 49750 53600 53760 59000 55550
صادرات 59078.00 56300 58100 59000 61200 65000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.10 56.8 56.8 56.8 54.8 54.8
بودجه دولت -2.50 -2 -2 -2 -1.5 -1.5
هزینه های دولت 48591.00 50225 50206 50109 49223 50911
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.10 44 44 44 44 44
درآمدهای دولت 61.00 56.2 63.8 62 62 64
هزینه های مالی 62.30 69.6 68.9 66.5 66.5 65.1
ارزش بودجه دولت -1.40 8.6 -13.4 -5.1 -4.5 -1.1

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 25.00 21.7 25 21.7 21.7 21.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.50 52 49.5 49.5 49.5 49.5
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 51.24 46.34 51.24 51.24 51.24 51.24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59 18.69 23.59 23.59 23.59 23.59
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 10.80 4 4.5 2 1.8 1
تولید صنعتی 7.20 0.5 1.3 3.4 3.4 3.4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.90 55 54.5 54 54.2 53.6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -47.00 -19 -12 -8 -2 -4
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 4.20 0.2 0.2 1 1.4 1.2
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 8.80 4.5 5.3 4.9 3.8 3.2
هزینه های مصرف کننده 82488.00 82125 84513 83710 83560 85049
درآمد قابل تصرف شخص 399129.00 390999 384955 403120 404318 409570
نرخ وام بانکی 0.35 0.35 0.6 0.85 0.85 1.1
هزینه های شخصی 11.20 1 1.6 2.5 2.5 2.5
قیمت گازوئیل 2.30 2.38 2.46 2.55 2.64 2.64
تسهیلات اعتباری خریدار 10261.00 10620 10456 10364 10394 10529

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 183.90 169 166 165 165 170


هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.