بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 606.60 602 596 590 584 573
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.22 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
نرخ بیکاری 3.20 3.5 3.6 3.6 3.8 4.2
نرخ تورم 2.70 1.8 1.2 1.4 1.6 1.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 5003.00 4600 3500 3770 5050 3950
حساب جاری 19285.00 24200 21900 20200 22100 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 47 47 47 47 45
بودجه دولت 1.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4
اطمینان کسب و کار 2.90 3.6 4 3.6 2 2.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.00 -2 -3 -7 -6 -2
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
تولید ناخالص داخلی 912.87 988 988 988 988 1020
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189772.00 189119 189759 190658 192429 195123
تولید ناخالص ملی 181014.04 180310 181798 181859 183548 186118
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39928.00 39898 40221 40114 40487 41054
تولید ناخالص داخلی سرانه 55041.10 57500 57500 57500 57500 59000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49803.50 51100 51100 51100 51100 52000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3336.00 3085 2519 3352 3383 3430
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8006.00 9221 9407 8043 8118 8232
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20550.00 20822 21677 20646 20838 21129
تولید ناخالص داخلی از معادن 1639.00 2174 1811 1647 1662 1685
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10731.00 10702 12339 10781 10881 11034
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35085.00 33747 36195 35249 35576 36074
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8294.00 7899 8339 8333 8410 8528
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1060.00 1037 1127 1065 1075 1090
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.20 3.5 3.6 3.6 3.8 4.2
هزینه های کار 99.80 104 118 102 102 105
حداقل دستمزد 1635.60 1650 1650 1675 1675 1700
رشد دستمزد 2.94 2.8 2.6 2.5 2.6 2.5
دستمزد در تولید 118.60 119 120 121 121 124
جمعیت 17.12 17.2 17.2 17.2 17.2 17.24
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 67
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 67
نرخ مشارکت نیروی کار 71.40 70.6 70.6 70.6 70.5 70.5
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1604 1601 1599 1601 1641
هزینه زندگی انفرادی 1120.00 1151 1149 1148 1149 1178
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1809 1806 1804 1806 1851
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920.00 3002 2996 2993 2996 3071
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.70 1.8 1.2 1.4 1.6 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.80 107 107 108 108 110
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.24 107 107 107 108 110
قیمت مصرف کننده اصلی 105.89 107 107 108 108 110
اندازه اصل تورم 2.20 2.2 2 2.3 1.8 2
قیمت تولید 105.90 107 108 108 107 109
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 -0.2 -0.2 0.3 0.2
تغییر قیمت تولید کننده 0.38 0.5 1.1 1.5 1.4 1.7
CPI مسکن آب و برق 109.95 110 109 111 112 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.89 108 109 109 109 111
تورم مواد غذایی 3.70 2.5 2 2.1 1.9 2.1
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 298.60 274 274 274 274 268
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 5003.00 4600 3500 3770 5050 3950
حساب جاری 19285.00 24200 21900 20200 22100 19500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5
واردات 38945.00 40100 38900 40100 38750 40750
صادرات 43948.00 44700 42400 43870 43800 44700
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 47 47 47 47 45
بودجه دولت 1.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4
هزینه های دولت 45457.00 45385 45423 45669 46093 46739
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.20 42.7 42.7 42.7 42.7 43
درآمدهای دولت 51.80 57 57 57 52.2 52.9
هزینه های مالی 46.80 40 40 40 50.7 51.4
ارزش بودجه دولت 5.00 17 17 17 1.5 1.5
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 47.45 47.45 47.45 47.45 47.45 47.45
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.80 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 2.90 3.6 4 3.6 2 2.6
تولید صنعتی -1.30 1.1 1.5 1.2 1.6 1.8
شاخص PMI تولید 48.30 52 52.6 53.2 54 54
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.00 -2 -3 -7 -6 -2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 2 2.4 2.3 2.2 2.2
هزینه های مصرف کننده 83267.00 83004 83580 83656 84433 85615
درآمد قابل تصرف شخص 346950.00 348570 348452 348570 351807 356733
نرخ وام بانکی 0.61 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
هزینه های شخصی 1.30 1.8 2 1.9 2.3 2.1
تسهیلات اعتباری خریدار 15145.00 15610 15149 15216 15357 15572
قیمت گازوئیل 1.95 2.14 2.19 2.25 2.3 2.3
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 134.80 137 140 142 144 148


هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.