بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.22 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
بازار سهام 661.60 651 638 625 613 588
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.50 0.04 0.09 0.14 0.19 0.3

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.80 1.2 2.3 1.4 1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 -1.2 7.5 4.9 3.2 1.9
نرخ بیکاری 3.90 5.5 6.2 5.6 5.1 4.4
نرخ تورم 1.00 0.6 0.8 1.2 1.5 1.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 5974.00 5050 2650 4850 3950 3950
حساب جاری 16972.00 19100 15100 12100 19500 17500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 7.8 7.8 7.8 7.8 7.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 58 58 58 58 52
بودجه دولت 1.70 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 1
اطمینان کسب و کار -0.40 -8 -6 -4.4 -6 -3
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.00 -18 -14 -10 -12 -7
نرخ مالیات شرکت 25.00 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.50 52 49.5 49.5 52 52

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.80 1.2 2.3 1.4 1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 -1.2 7.5 4.9 3.2 1.9
تولید ناخالص داخلی 909.07 865 865 865 865 925
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 184220.70 184810 183907 193248 190116 193728
تولید ناخالص ملی 175168.55 179985 180705 183752 180774 184209
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38318.00 40122 38261 40196 39544 40296
تولید ناخالص داخلی سرانه 55690.00 53800 53800 53800 53800 55100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57141.40 56200 56200 56200 56200 57500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3406.00 3182 2764 3573 3515 3582
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7531.86 9320 9470 7901 7773 7921
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20058.00 20403 21004 21041 20700 21093
تولید ناخالص داخلی از معادن 1033.84 1622 1629 1084 1067 1087
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11034.00 10791 13496 11575 11387 11603
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34077.99 32681 32318 35748 35168 35837
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6481.00 7271 6459 6799 6688 6815
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1075.00 1095 1204 1128 1109 1130

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 3.90 5.5 6.2 5.6 5.1 4.4
هزینه های کار 107.20 114 109 108 117 117
حداقل دستمزد 1680.00 1695 1695 1706 1706 1725
رشد دستمزد 2.85 1 1.2 1.4 1.6 1.8
دستمزد در تولید 122.30 121 120 122 124 124
جمعیت 17.28 17.42 17.42 17.42 17.42 17.49
سن بازنشستگی زنان 66.67 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 66.67 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 71.30 67.7 68.5 69.5 70.5 71.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.00 0.6 0.8 1.2 1.5 1.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.22 107 107 108 110 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.85 107 107 108 111 109
قیمت مصرف کننده اصلی 107.65 107 107 107 109 109
اندازه اصل تورم 1.70 0.8 1.1 1.4 1.5 1.8
قیمت تولید 101.80 108 104 102 110 110
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
تغییر قیمت تولید کننده -4.10 -0.4 0.6 1.2 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 110.88 111 109 109 114 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.40 109 108 109 110 110
تورم مواد غذایی 0.60 1 1.2 1.4 1.6 1.9

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 0.44 -0.33
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 298.60 308 308 308 308 310

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 5974.00 5050 2650 4850 3950 3950
حساب جاری 16972.00 19100 15100 12100 19500 17500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 7.8 7.8 7.8 7.8 7.2
واردات 37433.00 36750 34850 34600 38750 40760
صادرات 43407.00 39400 39700 40200 42700 44500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 58 58 58 58 52
بودجه دولت 1.70 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 1
هزینه های دولت 46492.00 50100 49100 48200 47500 48000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 46 46 46 46 43
درآمدهای دولت 57.30 58.9 34.6 49.1 51 54
هزینه های مالی 74.90 60.3 52.5 52.9 54 48
ارزش بودجه دولت -17.60 1.5 -16.9 -1.4 1.5 1.5

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 49.50 52 49.5 49.5 52 52
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 50.84 46.34 50.84 50.84 46.34 46.34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.19 18.69 23.19 23.19 18.69 18.69
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -0.40 -8 -6 -4.4 -6 -3
تولید صنعتی -2.50 2.2 6.5 2.8 5.8 2.3
شاخص PMI تولید 58.20 51 54 53.4 53 54

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.00 -18 -14 -10 -12 -7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.60 2.6 3 2.8 6.2 2.7
هزینه های مصرف کننده 79204.00 80702 77859 83085 81739 83292
درآمد قابل تصرف شخص 360878.00 356547 387944 378561 372426 379502
نرخ وام بانکی 0.40 0.44 0.44 0.44 1.64 0.44
هزینه های شخصی -6.50 4.5 6.2 2.9 5.7 5.7
تسهیلات اعتباری خریدار 14990.00 14810 16114 15725 15470 15764
قیمت گازوئیل 2.00 1.73 1.77 1.68 1.64 1.64

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 146.10 136 139 141 143 143


هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.