بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 541.37 516 510 504 498 487
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.30 0.27 0.28 0.3 0.32 0.37
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2 2.1 1.9 1.7 1.7
نرخ بیکاری 3.60 4.4 4.5 4.6 4.8 5.1
نرخ تورم 2.20 1.9 2 2.1 1.8 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 3572.00 6700 7100 4528 4780 5050
حساب جاری 20484.80 26900 19500 21500 24500 25100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9 9 9 9 9.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.70 51.1 51.1 51.1 51.1 48
بودجه دولت 1.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
اطمینان کسب و کار 5.80 6.9 6.5 6.2 4 2
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -6 -10 -8 -4 -6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.00 52 52 52 52 52
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2 2.1 1.9 1.7 1.7
تولید ناخالص داخلی 826.20 875 875 875 875 888
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 187078.20 186409 187607 187898 190940 195332
تولید ناخالص ملی 178310.95 178209 182191 179857 182769 186972
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39591.00 39344 39767 39462 40101 41023
تولید ناخالص داخلی سرانه 53597.83 54200 54200 54200 54200 54700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48472.54 49500 49500 49500 49500 50100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3043.00 3235 2472 3242 3294 3370
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8072.18 8432 9026 7558 7551 7725
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21485.00 20178 21112 19968 20291 20758
تولید ناخالص داخلی از معادن 1981.91 2368 2194 2025 2023 2069
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10616.00 10850 12415 10892 10881 11132
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34828.68 33398 35844 34895 35460 36276
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8103.00 7704 8220 8173 8306 8497
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1115.00 1017 1086 1034 1051 1075
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.60 4.4 4.5 4.6 4.8 5.1
حداقل دستمزد 1615.80 1616 1616 1625 1625 1675
دستمزد در تولید 115.10 114 116 116 116 120
جمعیت 17.12 17.18 17.18 17.18 17.16 17.2
سن بازنشستگی زنان 66.00 66.25 66 66 66.25 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.00 66.25 66 66 66.25 66.5
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1560 1577 1587 1596 1560
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1690 1786 1798 1690 1750
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920.00 3000 2916 2912 3000 3050
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.20 1.9 2 2.1 1.8 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.05 104 105 106 106 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.13 104 105 106 105 108
قیمت مصرف کننده اصلی 102.89 104 104 105 105 107
قیمت تولید 103.60 106 108 109 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 0.58 2.1 2.2 2.1 2 2.1
CPI مسکن آب و برق 106.25 106 106 109 109 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.29 104 107 108 107 109
تورم مواد غذایی 3.00 1.5 1.7 1.7 2 1.9
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 308.20 287 287 287 287 274
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 3572.00 6700 7100 4528 4780 5050
حساب جاری 20484.80 26900 19500 21500 24500 25100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20 9 9 9 9 9.5
واردات 35147.00 38400 37400 36504 41120 41750
صادرات 38719.00 45100 44500 41032 45900 46800
رابطه مبادله 99.40 101 101 101 101 101
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.70 51.1 51.1 51.1 51.1 48
بودجه دولت 1.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
هزینه های دولت 44795.00 45781 45757 45732 45687 46738
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 42 42 42 42 41.7
ارزش بودجه دولت 1.50 12.23 0.98 -2.16 -2.47 -2.21
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.00 52 52 52 52 52
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 46.34 46.34 46.34 46.34 46.34 46.34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69 18.69 18.69 18.69 18.69 18.69
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 5.80 6.9 6.5 6.2 4 2
تولید صنعتی -4.20 3.8 3.6 2.77 2.5 2
شاخص PMI تولید 55.10 57.4 56.9 55 55 55
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -6 -10 -8 -4 -6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 3.8 3.4 2.38 2.9 2.5
هزینه های مصرف کننده 82362.00 82611 82772 83066 84411 86352
نرخ وام بانکی 0.83 0.96 0.96 1.01 1.06 1.06
هزینه های شخصی 2.30 2.3 2.31 2.3 0.9 1
قیمت گازوئیل 1.89 1.86 1.82 1.77 1.73 1.73
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 126.60 128 129 136 132 136


هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.