بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 578.40 568 562 556 549 537
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.37 0.03 0.07 0.11 0.15 0.19
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.7 1.5 1.6 1.5 1.6
نرخ بیکاری 3.50 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8
نرخ تورم 2.80 3.3 2.5 1.9 2 1.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 4127.00 4100 5780 4600 3500 5050
حساب جاری 18079.00 21500 24500 24200 21900 22100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.80 9 9 8.7 8.7 8.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 49 49 47 47 47
بودجه دولت 1.50 1.2 1.2 1 1 1
اطمینان کسب و کار 3.90 3.4 2.9 3.6 4 2
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -3 -4 -2 -3 -6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.7 1.5 1.6 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی 912.87 951 951 988 988 988
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189297.80 189594 190246 191337 192137 193290
تولید ناخالص ملی 178073.28 180405 192756 180922 180744 195840
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40294.00 37914 39297 40412 40898 39925
تولید ناخالص داخلی سرانه 55041.10 56200 56200 57500 57500 57500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49803.50 50500 50500 51100 51100 51100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2544.00 3272 3068 3120 2582 3117
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9489.46 7670 8392 9325 9632 8526
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21513.00 20797 22418 21057 21836 22777
تولید ناخالص داخلی از معادن 1809.33 1954 1989 2199 1836 2021
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10652.00 10796 12543 10822 10812 12744
تولید ناخالص داخلی از خدمات 36125.22 34862 35415 34127 36667 35982
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7862.00 8245 8410 7988 7980 8545
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1121.00 1090 1188 1049 1138 1207
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8
حداقل دستمزد 1635.60 1636 1636 1650 1650 1675
رشد دستمزد 2.68 2.7 2.9 2.8 2.6 2.6
دستمزد در تولید 117.90 118 118 119 120 121
جمعیت 17.12 17.16 17.16 17.2 17.2 17.2
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1530 1605 1604 1601 1647
هزینه زندگی انفرادی 1120.00 1068 1152 1151 1149 1182
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1736 1811 1809 1806 1858
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920.00 3019 3005 3002 2996 3083
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.80 3.3 2.5 1.9 2 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.70 107 107 107 108 108
قیمت مصرف کننده اصلی 106.51 106 106 107 107 108
اندازه اصل تورم 2.50 3 2.7 2.2 2 1.8
قیمت تولید 106.20 106 103 107 108 104
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 -0.3 0.1 0.4 -0.2 0.3
تغییر قیمت تولید کننده 0.19 -0.4 -1 0.5 1.1 1.4
CPI مسکن آب و برق 109.98 110 109 110 110 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.31 109 106 108 110 108
تورم مواد غذایی 4.80 5.1 3.6 2.5 2 1.9
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 298.60 287 287 274 274 274
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 4127.00 4100 5780 4600 3500 5050
حساب جاری 18079.00 21500 24500 24200 21900 22100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.80 9 9 8.7 8.7 8.7
واردات 38131.00 38700 36120 40100 38900 38750
صادرات 42258.00 42800 41900 44700 42400 43800
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 49 49 47 47 47
بودجه دولت 1.50 1.2 1.2 1 1 1
هزینه های دولت 45100.00 45525 45635 45866 45777 46366
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.20 42.5 42.5 42.7 42.7 42.7
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 47.45 47.45 47.45 47.45 47.45 47.45
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.80 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 3.90 3.4 2.9 3.6 4 2
تولید صنعتی -0.20 0.9 0.7 1.1 1.5 1.6
شاخص PMI تولید 51.60 52 51.5 52 52.6 54
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -3 -4 -2 -3 -6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40 2.5 1.8 2 2.4 2.2
هزینه های مصرف کننده 83270.00 83495 83680 83955 84519 85019
نرخ وام بانکی 0.80 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
هزینه های شخصی 1.70 1.7 1.6 1.8 2 2.3
قیمت گازوئیل 1.91 1.74 1.69 1.65 1.6 1.6
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 132.40 133 136 137 140 144


هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.