01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:30 PM
PE
نرخ تورم (سالانه) MAY 7.96% 8.34%
02:30 PM
PE
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.96% 0.6%
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 AM
PE
موازنه تجاری APR $1069M $1288M
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 PM
PE
تصمیم نرخ بهره 5% 5.5%
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:20 PM
PE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) APR 3.79% 2.3%
03:20 PM
PE
نرخ بیکاری MAY 8.3% 8.6%

پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.