بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 3.63 3.64 3.65 3.66 3.68 3.7
بازار سهام 21383.82 21053 20708 20368 20034 19366
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 29.90 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.40 1.5 25 15 8.5 3.3
نرخ بیکاری 13.80 15.9 15.6 15.3 14.9 13
نرخ تورم 1.97 2 2.1 2.3 2.4 2.5
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1.5
موازنه تجاری 763.20 1130 850 850 1130 1130
حساب جاری 235.70 -1250 -1250 -1250 -120 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -2 -2.1 -2.1 -2.1 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.50 39 39 39 39 38
بودجه دولت -2.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
اطمینان کسب و کار 50.20 51 51.5 52 52.5 51.9
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 29.90 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.40 1.5 25 15 8.5 3.3
تولید ناخالص داخلی 226.85 219 219 219 219 232
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 125121.79 136560 124877 119771 158588 148167
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28488.61 33641 23842 14653 40063 36501
تولید ناخالص داخلی سرانه 6486.63 6300 6300 6300 6300 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12847.89 12400 12400 12400 12400 12720
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9780.00 6438 6711 12225 7210 6985
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2632.00 8576 6300 3290 10611 9305
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11728.00 17537 14666 14660 21217 19028
تولید ناخالص داخلی از معادن 10753.00 16610 15262 13441 19170 18022
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6911.00 7635 6940 8639 8574 8284
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7741.00 14779 12113 9676 16915 16035
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3450.00 7329 7414 4313 8390 7952
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2063.00 2468 2556 2579 2840 2678

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 13.80 15.9 15.6 15.3 14.9 13
افراد شاغل 4355.80 3850 4020 4250 4760 5000
افراد بیکار 699.70 655 645 630 620 600
دستمزد 1560.90 1700 1700 1700 1700 1700
حداقل دستمزد 930.00 930 930 930 970 970
جمعیت 32.50 32.82 32.82 32.82 33.15 33.48
نرخ اشتغال 86.20 84.7 84.9 90.1 91.7 91.7

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.97 2 2.1 2.3 2.4 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135.32 136 137 138 140 142
قیمت مصرف کننده اصلی 138.49 134 134 134 134 134
اندازه اصل تورم 1.79 2 2.2 2.2 2.2 2.4
قیمت تولید 110.44 109 109 109 109 109
قیمت صادرات 128.51 110 112 113 115 117
قیمت واردات 116.47 116 118 120 121 122
نرخ تورم (ماهانه) 0.05 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
تورم مواد غذایی 2.24 1.9 2 2 2.2 2.2
CPI مسکن آب و برق 137.39 135 135 138 142 144
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.10 122 124 128 127 126

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.96 1.24 1.24 1.24 4.79 1.49
ذخایر ارزی 74909.00 76500 76500 76500 78000 78000
وام به بخش خصوصی 242970.95 188663 208413 288940 278555 204700
نرخ بهره سپرده 4.78 4.78 4.78 4.78 2.9 5.03

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 763.20 1130 850 850 1130 1130
حساب جاری 235.70 -1250 -1250 -1250 -120 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -2 -2.1 -2.1 -2.1 -1.9
واردات 3301.20 3800 3800 3800 3710 3710
صادرات 4064.30 4650 4650 4650 4650 4750
بدهی خارجی 84914.00 83900 83900 83900 83900 83649
حواله 794.01 940 940 940 940 940
ورود توریست 4371787.00 2700000 2700000 2700000 2700000 3510000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.50 39 39 39 39 38
بودجه دولت -2.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
ارزش بودجه دولت -15150.53 1150 1150 1150 1150 1150
هزینه های دولت 15334.51 18337 13410 16891 21734 19895
مخارج نظامی 2689.00 2670 2670 2670 2690 2690

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 50.20 51 51.5 52 52.5 51.9
تولید صنعتی -3.24 -3 8.6 5.5 3.8 3.2
شاخص اقتصادی مقدم -2.81 -1.9 12 5 3.2 3.7
تولید مس 206386.70 205000 205000 221000 225000 225000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 80975.19 83299 84592 88246 95023 90380
تسهیلات اعتباری خریدار 75008.91 76518 82067 96209 79736 83022
نرخ وام بانکی 0.63 0.65 0.65 0.65 1.1 0.9
قیمت گازوئیل 0.78 0.8 0.8 0.76 0.76 0.76


پرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.