بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 3.59 3.6 3.62 3.63 3.64 3.67
بازار سهام 17812.29 17328 17045 16765 16490 15940
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -27.20 -1 1.6 1.8 2.1 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -30.20 -10 1.5 25 15 8.5
نرخ بیکاری 16.50 15.9 15.9 15.6 15.3 14.9
نرخ تورم 1.82 1.8 2 2.1 2.3 2.4
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری 321.30 1130 1130 850 850 1130
حساب جاری -124.47 -560 -1250 -1250 -1250 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -2 -2 -2.1 -2.1 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.50 30 29 29 29 29
بودجه دولت -2.70 -7 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
اطمینان کسب و کار 28.80 32 34 32 31 30
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -27.20 -1 1.6 1.8 2.1 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -30.20 -10 1.5 25 15 8.5
تولید ناخالص داخلی 226.85 199 219 219 219 219
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 95816.51 152930 129373 124877 119771 158588
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11722.01 38634 31871 23842 14653 40063
تولید ناخالص داخلی سرانه 6486.63 6190 6300 6300 6300 6300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12847.89 12030 12400 12400 12400 12400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9780.00 6953 6099 6711 12225 7210
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2632.00 10232 8124 6300 3290 10611
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11728.00 20460 16614 14666 14660 21217
تولید ناخالص داخلی از معادن 10753.00 18486 15736 15262 13441 19170
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6911.00 8268 7233 6940 8639 8574
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7741.00 16312 14001 12113 9676 16915
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3450.00 8090 6944 7414 4313 8390
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2063.00 2739 2338 2556 2579 2840

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 16.50 15.9 15.9 15.6 15.3 14.9
افراد شاغل 3749.90 3680 3850 4020 4250 4760
افراد بیکار 742.70 667 655 645 630 620
دستمزد 1562.70 1700 1700 1700 1700 1700
حداقل دستمزد 930.00 930 930 930 930 970
جمعیت 32.50 32.82 32.82 32.82 32.82 33.15
نرخ اشتغال 83.50 84.5 84.7 84.9 90.1 91.7

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.82 1.8 2 2.1 2.3 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.53 135 136 137 138 138
قیمت مصرف کننده اصلی 137.91 134 134 134 134 134
اندازه اصل تورم 1.56 2 2 2.2 2.2 2.4
قیمت تولید 109.05 109 109 109 109 109
قیمت صادرات 118.90 108 110 112 113 115
قیمت واردات 115.22 114 116 118 120 121
نرخ تورم (ماهانه) 0.14 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 1.78 1.8 1.9 2 2 2.2
CPI مسکن آب و برق 134.60 135 135 135 138 138
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.94 122 122 124 128 125

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی 1.22 4.79 1.24 1.24 1.24 4.79
ذخایر ارزی 72428.00 76500 76500 76500 76500 78000
وام به بخش خصوصی 241823.60 187000 178734 208413 288940 193926
نرخ بهره سپرده 4.78 2.9 4.78 4.78 4.78 2.9

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 321.30 1130 1130 850 850 1130
حساب جاری -124.47 -560 -1250 -1250 -1250 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -2 -2 -2.1 -2.1 -2.1
واردات 2753.50 3670 3800 3800 3800 3710
صادرات 3074.80 4750 4650 4650 4650 4750
بدهی خارجی 82314.00 83900 83900 83900 83900 83649
حواله 558.99 940 940 940 940 940
ورود توریست 4371787.00 1890000 2700000 2700000 2700000 2700000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.50 30 29 29 29 29
بودجه دولت -2.70 -7 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -8686.92 1150 1150 1150 1150 1150
هزینه های دولت 13513.08 20959 17372 13410 16891 21734
مخارج نظامی 2689.00 2670 2670 2670 2670 2690

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 28.80 32 34 32 31 30
تولید صنعتی -11.24 -8 -3 8.6 5.5 3.8
شاخص اقتصادی مقدم -9.82 -3.5 -1.9 12 5 3.2
تولید مس 198796.48 235000 218000 218000 218000 240000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 70597.13 91632 78915 84592 88246 95023
تسهیلات اعتباری خریدار 75086.45 76891 72491 82067 96209 79736
نرخ وام بانکی 0.64 1.1 0.65 0.65 0.65 1.1
قیمت گازوئیل 0.78 0.8 0.8 0.76 0.73 0.76


پرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.