بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 3.37 3.4 3.41 3.43 3.44 3.46
بازار سهام 19779.52 19911 19747 19582 19419 19099
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1.6 1.6 1.6 1.2 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.7 3.7 3.9 4 3.8
نرخ بیکاری 6.40 6.3 7.5 7 6.7 7.2
نرخ تورم 1.87 1.9 2.3 2.3 2.4 2.4
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
موازنه تجاری 402.80 1150 1150 820 1100 1130
حساب جاری -1163.31 150 -500 -1000 -1300 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80 29 30 30 30 30
بودجه دولت -3.50 -3.6 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
اطمینان کسب و کار 47.00 52 54 56 58 59
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00 95 95 98 97 98
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1.6 1.6 1.6 1.2 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.7 3.7 3.9 4 3.8
تولید ناخالص داخلی 222.24 220 225 225 225 225
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 137844.72 147048 146624 132102 142621 152930
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31733.78 37148 37041 27928 31881 38634
تولید ناخالص داخلی سرانه 6453.92 6600 6750 6750 6750 6750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12794.21 13000 13300 13300 13300 13300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6667.00 6685 6666 6613 10037 6953
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7913.00 9838 9810 7429 8387 10232
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17264.00 19673 19616 16667 18573 20460
تولید ناخالص داخلی از معادن 16866.00 17775 17723 16430 16948 18486
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7329.00 7950 7927 6749 6898 8268
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14535.00 15684 15639 13366 14808 16312
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7537.00 7779 7757 7967 7998 8090
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2517.00 2633 2626 2666 2657 2739
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.40 6.3 7.5 7 6.7 7.2
افراد بیکار 338.20 340 410 350 325 345
دستمزد 1850.38 1680 1680 1680 1680 1700
حداقل دستمزد 930.00 930 930 930 930 930
جمعیت 32.16 32.27 32.37 32.37 32.37 32.37
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830.00 4350 4350 4350 4350 4500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250.00 1280 1280 1280 1280 1350
هزینه زندگی خانواده 1710.00 1740 1740 1740 1740 1780
هزینه زندگی انفرادی 995.00 950 950 950 950 1000
نرخ اشتغال 93.60 93.5 93 93.5 93.8 93.3
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.87 1.9 2.3 2.3 2.4 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.42 133 134 136 135 136
قیمت مصرف کننده اصلی 135.98 132 132 132 132 134
اندازه اصل تورم 2.23 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
قیمت تولید 108.79 109 109 109 109 109
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 0.2 0.3 0.3 0.1 0.4
تورم مواد غذایی 0.92 2.4 2.3 2.5 2.4 2.3
CPI مسکن آب و برق 132.77 135 138 138 133 139
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.77 121 121 120 121 124
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ بهره بین بانکی 3.64 4.54 4.79 3.87 3.87 4.79
وام به بخش خصوصی 199401.98 184000 196461 200063 201380 187000
نرخ بهره سپرده 2.65 2.65 2.9 2.65 2.65 2.9
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 402.80 1150 1150 820 1100 1130
حساب جاری -1163.31 150 -500 -1000 -1300 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
واردات 3709.22 3200 3280 3150 3350 3670
صادرات 4112.01 4650 4100 4250 4130 4750
بدهی خارجی 81999.00 76946 80432 83682 83900 83649
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80 29 30 30 30 30
بودجه دولت -3.50 -3.6 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
هزینه های دولت 14858.05 20153 20095 13149 14840 20959
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 47.00 52 54 56 58 59
تولید صنعتی 1.38 2.6 2.9 3.1 3.3 3.3
شاخص اقتصادی مقدم 2.22 2.3 3 3.4 3.6 3.9
تولید مس 203762.50 220000 210000 200000 212000 235000
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00 95 95 98 97 98
هزینه های مصرف کننده 89687.33 88108 87854 87930 94116 91632
نرخ وام بانکی 0.70 0.85 1.1 0.91 0.91 1.1
قیمت گازوئیل 0.94 0.88 0.85 0.83 0.81 0.76


پرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.