بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 3.38 3.3 3.31 3.32 3.33 3.35
بازار سهام 18915.65 19440 19277 19114 18954 18637
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.43 5.44 5.46 5.47 5.49 5.52
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 1.4 1.6 1.6 1.6 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 4.6 3.4 3.7 3.9 4
نرخ بیکاری 6.00 6.4 6.8 7.5 7 7.2
نرخ تورم 2.11 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
نرخ بهره 2.50 2.75 3 3.25 3.25 4
موازنه تجاری 801.60 1180 1150 1150 1150 1130
حساب جاری -1664.03 -1300 150 150 150 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80 29 29 30 30 30
بودجه دولت -3.50 -3.6 -3.6 -3.3 -3.3 -3.3
اطمینان کسب و کار 49.00 50 52 54 56 59
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.00 95 95 95 98 98
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 1.4 1.6 1.6 1.6 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 4.6 3.4 3.7 3.9 4
تولید ناخالص داخلی 222.24 220 220 225 225 225
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127354.16 140007 146002 132066 132321 151842
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26948.84 31402 36980 27946 28000 38459
تولید ناخالص داخلی سرانه 6453.92 6600 6600 6750 6750 6750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12794.21 13000 13000 13300 13300 13300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6360.00 6848 6647 6595 6608 6912
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7136.00 8043 9782 7400 7414 10173
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16066.00 17522 19559 16660 16693 20342
تولید ناخالص داخلی از معادن 15833.00 17535 17672 16419 16450 18379
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6495.00 7298 7904 6735 6748 8220
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12889.00 14783 15594 13366 13392 16218
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7683.00 7706 7734 7967 7983 8044
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2570.00 2537 2618 2665 2670 2723
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 6.00 6.4 6.8 7.5 7 7.2
افراد بیکار 313.50 330 330 330 330 345
دستمزد 1688.90 1794 1680 1680 1680 1700
حداقل دستمزد 930.00 930 930 930 930 930
جمعیت 32.16 32.54 32.54 32.7 32.7 32.7
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830.00 4350 4350 4350 4350 4500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250.00 1280 1280 1280 1280 1350
هزینه زندگی خانواده 1710.00 1740 1740 1740 1740 1780
هزینه زندگی انفرادی 995.00 950 950 950 950 1000
نرخ اشتغال 94.00 62.9 63.7 63.7 63.7 65
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.11 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.03 133 133 134 136 136
قیمت مصرف کننده اصلی 135.44 133 132 132 132 134
اندازه اصل تورم 2.27 2.27 2.3 2.3 2.3 2.4
قیمت تولید 108.49 108 108 108 108 109
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 1.84 2.5 2.8 2.7 2.7 2.5
CPI مسکن آب و برق 135.42 135 136 138 138 139
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.18 119 121 121 120 124
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.50 2.75 3 3.25 3.25 4
نرخ بهره بین بانکی 4.29 4.54 4.54 4.79 4.71 4.79
وام به بخش خصوصی 193821.33 195342 197800 200063 202030 205712
نرخ بهره سپرده 2.65 2.65 2.65 2.9 2.9 2.9
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 801.60 1180 1150 1150 1150 1130
حساب جاری -1664.03 -1300 150 150 150 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4
واردات 3183.10 3500 3500 3500 3500 3670
صادرات 3984.70 4680 4650 4650 4650 4800
بدهی خارجی 80696.00 78141 80432 83682 83843 83649
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80 29 29 30 30 30
بودجه دولت -3.50 -3.6 -3.6 -3.3 -3.3 -3.3
هزینه های دولت 12785.54 14813 20050 13259 13284 20852
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 49.00 50 52 54 56 59
تولید صنعتی -6.77 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6
شاخص اقتصادی مقدم 2.62 3.3 3.6 3.7 3.9 3.9
تولید مس 188003.57 220000 220000 220000 220000 245000
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.00 95 95 95 98 98
هزینه های مصرف کننده 84957.22 90828 88039 88101 88271 91560
نرخ وام بانکی 0.91 0.85 0.85 1.1 1.13 1.1
قیمت گازوئیل 0.97 0.93 0.91 0.89 0.86 0.86


پرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.