بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 3.93 3.94 3.97 4 4.03 4.09
بازار سهام 18307.36 17860 17201 16565 15955 14800
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 2.1 2.3 2.3 2.3 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 8 6 2.7 3.3 5.4
نرخ بیکاری 10.30 10 10 9 8 7.5
نرخ تورم 3.25 3.4 2.9 2.3 2 2.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 1.5
موازنه تجاری 815.00 457 1130 1130 1130 1130
حساب جاری -1816.15 -1250 -120 -120 -120 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.40 39 39 39 39 38
بودجه دولت -8.90 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
اطمینان کسب و کار 51.20 52 52.5 48 48 51.3
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 2.1 2.3 2.3 2.3 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 8 6 2.7 3.3 5.4
تولید ناخالص داخلی 202.01 219 219 219 219 232
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127705.52 123086 158588 149659 145000 157740
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 32474.72 15894 40063 40999 39723 43213
تولید ناخالص داخلی سرانه 5685.37 6300 6300 6300 6300 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11260.85 12400 12400 12400 12400 12720
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6616.00 12652 7210 7192 6968 7580
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8920.00 3672 10611 11459 11102 12077
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16761.00 14674 21217 19870 19251 20943
تولید ناخالص داخلی از معادن 14909.00 13731 19170 17743 17191 18701
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7054.00 8705 8574 8742 8470 9214
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11826.00 9708 16915 15993 15495 16857
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6300.00 4705 8390 6462 6261 6811
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2606.00 2657 2840 2758 2672 2907

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 10.30 10 10 9 8 7.5
افراد شاغل 4574.90 4250 4760 4760 4760 5000
افراد بیکار 526.70 630 620 620 620 600
دستمزد 1568.50 1700 1700 1700 1700 1700
حداقل دستمزد 930.00 930 970 970 970 970
جمعیت 32.63 32.82 33.15 33.15 33.15 33.48
نرخ اشتغال 89.70 90.1 91.7 91.7 91.7 91.7

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 3.25 3.4 2.9 2.3 2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.23 138 140 139 140 142
قیمت مصرف کننده اصلی 140.31 134 134 134 134 134
اندازه اصل تورم 2.01 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4
قیمت تولید 115.86 109 109 109 109 109
قیمت صادرات 158.16 113 115 115 115 117
قیمت واردات 134.55 120 121 121 121 122
نرخ تورم (ماهانه) 0.52 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3
تورم مواد غذایی 3.66 2 2.2 1.8 1.8 2.2
CPI مسکن آب و برق 142.76 136 142 141 145 144
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.01 129 128 129 132 131

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.81 0.81 1.06 1.06 1.31 1.31
ذخایر ارزی خارجی 71920.00 76500 78000 78000 78000 78000
وام به بخش خصوصی 249411.63 261599 258194 247312 257642 272136
نرخ بهره سپرده 1.86 1.86 2.9 2.11 2.11 2.86

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 815.00 457 1130 1130 1130 1130
حساب جاری -1816.15 -1250 -120 -120 -120 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.9
واردات 3987.80 3800 3710 3710 3710 3710
صادرات 4802.80 4650 4650 4650 4650 4750
بدهی خارجی 93271.00 83900 83900 83900 83900 83649
حواله 750.79 940 940 940 940 940
ورود توریست 896523.00 2700000 2700000 2700000 2700000 3510000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.40 39 39 39 39 38
بودجه دولت -8.90 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
ارزش بودجه دولت -1597.21 1150 1150 1150 1150 1150
هزینه های دولت 14530.82 16415 21734 24899 24124 26244
مخارج نظامی 2720.00 2670 2690 2690 2690 2690

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 51.20 52 52.5 48 48 51.3
تولید صنعتی 82.96 5.5 3.8 3.8 3.8 3.2
شاخص اقتصادی مقدم 47.80 5 3.2 3.2 3.3 3.7
تولید مس 195998.60 221000 225000 225000 225000 225000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 85173.31 90344 95023 91596 88745 96543
تسهیلات اعتباری خریدار 72570.26 80735 79255 74283 74965 83535
نرخ وام بانکی 0.63 0.63 0.88 0.88 1.13 1.13
قیمت گازوئیل 0.90 0.86 0.81 0.77 0.73 0.7


پرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.