بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 3.84 3.9 3.93 3.96 3.99 4.06
بازار سهام 23486.60 22526 21605 20722 19874 18282
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.80 1.3 2 1 2.6 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.40 -1 3 3 4 3.5
نرخ بیکاری 7.80 8.9 8.8 8.6 8.5 8
نرخ تورم 6.43 5.8 5.5 5.3 5 3
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 1960.00 1550 1700 1950 2000 2200
حساب جاری -1019.46 -1600 -1200 -900 140 170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.40 42 42 42 42 40
بودجه دولت -8.90 -6 -6 -6 -6 -5
اطمینان کسب و کار 40.10 42 45 50 52 55
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 7.80 8.9 8.8 8.6 8.5 8
افراد شاغل 4812.80 5000 5100 5200 5300 5600
افراد بیکار 481.40 540 456 461 433 410
دستمزد 1588.30 1700 1700 1700 1700 1700
حداقل دستمزد 930.00 1030 1030 1030 1030 1060
جمعیت 32.63 33.64 33.64 33.64 33.64 34.2
نرخ اشتغال 90.90 91.2 91.3 91.4 91.5 91.8

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 6.43 5.8 5.5 5.3 5 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144.02 145 146 149 151 156
قیمت مصرف کننده اصلی 143.79 134 134 134 134 134
اندازه اصل تورم 3.83 3.9 4.1 3.9 3.6 3.1
قیمت تولید 125.43 130 131 132 133 137
قیمت صادرات 167.55 172 174 176 178 180
قیمت واردات 142.82 152 154 156 158 164
نرخ تورم (ماهانه) 0.78 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 7.97 7 6.9 6 5 4
CPI مسکن آب و برق 155.62 150 151 157 163 168
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133.72 134 135 135 135 136

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
ذخایر ارزی خارجی 78539.00 78000 79000 79500 80700 82000
وام به بخش خصوصی 251414.75 250886 238402 256894 257954 260922
نرخ بهره سپرده 1.86 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری 1960.00 1550 1700 1950 2000 2200
حساب جاری -1019.46 -1600 -1200 -900 140 170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7
واردات 4154.50 4350 4400 4450 4500 4500
صادرات 6114.70 5900 6100 6400 6500 6700
بدهی خارجی 98137.00 102100 102400 104100 104500 108500
حواله 887.31 640 700 840 840 870
ورود توریست 896523.00 400000 400000 400000 400000 450000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.40 42 42 42 42 40
بودجه دولت -8.90 -6 -6 -6 -6 -5
ارزش بودجه دولت -12472.46 -2300 -2300 -4300 -12900 -13200
هزینه های دولت 17867.95 24194 14386 17221 18404 25162
درآمدهای دولت 15098.00 12000 9600 10500 12600 13600

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 40.10 42 45 50 52 55
تولید صنعتی -0.43 0.5 1.5 2.5 3 3.6
تغییرات موجودی انبار -7050.49 -3100 -1700 -5300 -8700 -8700
تولید مس 214599.81 190500 196900 203400 235400 240000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
هزینه های مصرف کننده 92175.52 89004 84322 93263 94941 92564
تسهیلات اعتباری خریدار 76212.95 77012 71607 74747 75448 80092
نرخ وام بانکی 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
قیمت گازوئیل 0.93 0.88 0.84 0.8 0.76 0.72


پرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.