بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 3.83 3.88 3.94 4 4 4.13
بازار سهام 18458.98 17420 16745 16095 16095 14870
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 1 1.3 0.9 1.1 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 1.7 1.5 2.1 2.3 3
نرخ بیکاری 7.20 8.1 8.5 8.5 8.4 8
نرخ تورم 8.81 6.47 5.2 3.79 2.23 2
نرخ بهره 5.50 7 8 8.5 8.5 8.5
موازنه تجاری 190.00 1316 1408 1458 1511 1900
حساب جاری -3547.00 -2146 -1389 -2209 -1504 -1454
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.00 34 34 35 35 35
بودجه دولت -2.60 -2.5 -2.5 -2 -2 -2
اطمینان کسب و کار 44.50 45 45 47 49 50
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 1 1.3 0.9 1.1 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 1.7 1.5 2.1 2.3 3
تولید ناخالص داخلی 202.01 238 238 238 238 254
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 132979.81 140861 142486 148323 135772 152773
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 32401.75 35393 36536 38826 33082 39991
تولید ناخالص داخلی سرانه 5792.19 6700 6700 6700 6700 6900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11260.85 12400 12500 12500 12500 12500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7222.00 10199 7315 7330 7374 7550
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10071.00 9410 9321 10222 10282 10529
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19035.00 18943 17647 19321 19435 19900
تولید ناخالص داخلی از معادن 16139.00 15225 16017 16381 16478 16873
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8540.00 7407 7855 8668 8719 8928
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16046.00 14532 15291 16287 16383 16775
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6885.00 6603 6996 6988 7030 7198
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3968.00 2543 3513 4028 4051 4148

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 7.20 8.1 8.5 8.5 8.4 8
افراد شاغل 5113.00 5200 5300 5300 5300 5600
افراد بیکار 397.40 461 433 433 433 410
دستمزد 1667.60 1700 1700 1700 1700 1700
حداقل دستمزد 930.00 1025 1025 1025 1025 1025
جمعیت 32.78 32.94 32.94 33.09 33.09 33.09
نرخ اشتغال 92.80 91.4 91.5 91.5 91.5 91.8

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 8.81 6.47 5.2 3.79 2.23 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.44 105 105 106 107 107
قیمت مصرف کننده اصلی 143.79 134 134 134 134 134
اندازه اصل تورم 5.49 3.9 3.6 3.6 3.6 3.1
قیمت تولید 132.26 132 133 133 133 137
قیمت صادرات 173.11 176 178 178 178 180
قیمت واردات 158.34 156 158 158 158 164
نرخ تورم (ماهانه) 1.19 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 11.13 8 6 5 4 4
CPI مسکن آب و برق 101.98 159 164 104 104 167
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.11 104 105 105 105 105

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 5.50 7 8 8.5 8.5 8.5
نرخ بهره بین بانکی 0.81 2.31 3.31 3.81 3.81 3.81
عرضه پول M0 78822.00 82527 83081 83634 84188 85295
عرضه پول M1 141954.00 145271 146061 146850 147640 149220
عرضه پول M2 284764.00 290792 292970 295148 297327 301683
ذخایر ارزی خارجی 76313.00 79500 80700 80700 80700 82000
وام به بخش خصوصی 258432.44 257642 254699 254357 264462 261988
نرخ بهره سپرده 1.86 1.86 3.36 4.36 4.86 4.86

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری 190.00 1316 1408 1458 1511 1900
حساب جاری -3547.00 -2146 -1389 -2209 -1504 -1454
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
واردات 5024.60 4469 4526 4575 4575 4600
صادرات 5214.60 5877 5984 6086 6086 6500
بدهی خارجی 103677.00 104100 104500 104500 104500 108500
حواله 945.47 840 840 840 840 870
ورود توریست 444331.00 400000 400000 400000 400000 450000
ذخایر طلا 34.68 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.00 34 34 35 35 35
بودجه دولت -2.60 -2.5 -2.5 -2 -2 -2
ارزش بودجه دولت 470.85 -4300 -12900 -12900 -12900 -13200
هزینه های دولت 16293.09 17271 18172 23319 16635 24019
درآمدهای دولت 14789.30 10500 12600 12600 12600 13600

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اطمینان کسب و کار 44.50 45 45 47 49 50
تولید صنعتی 3.38 -0.5 1.5 2.2 3.3 3.6
تغییرات موجودی انبار -6383.84 -5300 -8700 -8700 -8700 -8700
تولید مس 182160.11 202285 203295 204305 204305 206999

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
هزینه های مصرف کننده 90420.14 93535 93743 91650 92319 94399
تسهیلات اعتباری خریدار 87653.00 74965 74496 78657 85752 81017
نرخ وام بانکی 0.58 0.58 2.08 3.08 3.58 3.58
قیمت گازوئیل 1.03 1.1 1.14 1.19 1.19 1.19


پرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.