بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 3.56 3.56 3.58 3.59 3.6 3.63
بازار سهام 17981.82 17410 17126 16844 16568 16016
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.00 10 -1 1.6 1.8 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40 -7 -4 1.5 2.3 3.7
نرخ بیکاری 16.30 16 15.3 14.8 14.3 13.5
نرخ تورم 1.86 1.6 1.5 1.8 2.1 2.4
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
موازنه تجاری 434.00 180 1130 850 850 1130
حساب جاری -1444.00 -1300 -560 -1250 -1250 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -2 -2 -2 -2.1 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.50 30 30 29 29 29
بودجه دولت -2.70 -7 -7 -5.5 -5.5 -5.5
اطمینان کسب و کار 28.80 30 32 34 32 30
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.00 10 -1 1.6 1.8 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40 -7 -4 1.5 2.3 3.7
تولید ناخالص داخلی 226.85 199 199 219 219 219
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 123111.36 133329 137951 124958 125943 143055
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23520.41 30645 33996 23873 24061 35253
تولید ناخالص داخلی سرانه 6486.63 6190 6190 6300 6300 6300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12847.89 12030 12030 12400 12400 12400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6567.00 6480 6506 6666 6718 6747
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6194.00 7662 8666 6287 6336 8987
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14454.00 16810 17722 14671 14786 18377
تولید ناخالص داخلی از معادن 15036.00 16276 16785 15262 15382 17406
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6837.00 7072 7716 6940 6994 8001
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12057.00 14026 14935 12238 12334 15487
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7284.00 7274 7406 7393 7452 7680
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2518.00 2431 2494 2556 2576 2586

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 16.30 16 15.3 14.8 14.3 13.5
افراد شاغل 2197.90 3200 3680 3850 4020 4760
افراد بیکار 427.40 385 380 375 373 370
دستمزد 1542.70 1680 1700 1700 1700 1700
حداقل دستمزد 930.00 930 930 930 930 970
جمعیت 32.50 32.7 32.82 32.82 32.82 33.15
نرخ اشتغال 83.70 87 88 90 91 92

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.86 1.6 1.5 1.8 2.1 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.49 134 135 136 137 138
قیمت مصرف کننده اصلی 137.62 132 134 134 134 134
اندازه اصل تورم 1.61 1.9 2 2 2.2 2.4
قیمت تولید 108.55 109 109 109 109 109
قیمت صادرات 111.46 106 108 110 112 115
قیمت واردات 113.30 112 114 116 118 121
نرخ تورم (ماهانه) 0.46 0.1 0.3 0.2 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 2.31 1.9 1.8 1.9 2 2.2
CPI مسکن آب و برق 138.39 132 135 135 135 138
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.26 120 122 122 124 125

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 1.29 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
ذخایر ارزی 74560.00 76000 76500 76500 76500 78000
وام به بخش خصوصی 231151.67 188035 190649 208513 234033 197703
نرخ بهره سپرده 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 434.00 180 1130 850 850 1130
حساب جاری -1444.00 -1300 -560 -1250 -1250 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -2 -2 -2 -2.1 -2.1
واردات 2246.10 3350 3670 3800 3800 3710
صادرات 2679.70 4130 4750 4650 4650 4750
بدهی خارجی 80356.00 83900 83900 83900 83900 83649
حواله 494.00 900 940 940 940 940
ورود توریست 4371787.00 4390000 4390000 4450000 4450000 4450000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.50 30 30 29 29 29
بودجه دولت -2.70 -7 -7 -5.5 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -3010.60 1400 1150 1150 1150 1150
هزینه های دولت 13274.41 14185 18530 13474 13580 19215
مخارج نظامی 2689.00 2670 2670 2670 2670 2690

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 28.80 30 32 34 32 30
تولید صنعتی -41.94 -18 -8 -3 8.6 3.8
شاخص اقتصادی مقدم -32.75 -6 -3.5 -1.9 7.5 3.2
تولید مس 128407.18 212000 235000 218000 218000 240000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 83341.54 86548 84176 84592 85258 87291
تسهیلات اعتباری خریدار 76967.40 75272 77324 82064 80050 80185
نرخ وام بانکی 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
قیمت گازوئیل 0.80 0.85 0.8 0.76 0.73 0.69


پرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.