بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.33 3.31 3.32 3.33 3.34 3.37
بازار سهام 20319.20 20463 20294 20124 19957 19628
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1.6 1.6 1.2 2.3 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3.7 3.9 4 3.8 3.8
نرخ بیکاری 6.10 7.5 7 6.7 7.2 7.2
نرخ تورم 1.90 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
موازنه تجاری 669.50 1150 1100 780 1130 1130
حساب جاری -1163.31 -500 -1000 -1300 -560 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80 30 30 30 30 30
بودجه دولت -3.50 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.1
اطمینان کسب و کار 47.00 54 56 58 59 64
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00 95 98 97 98 97
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1.6 1.6 1.2 2.3 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3.7 3.9 4 3.8 3.8
تولید ناخالص داخلی 222.24 225 225 225 225 228
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 137844.72 129779 140014 140602 143083 148520
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31733.78 27441 31331 32368 32940 34191
تولید ناخالص داخلی سرانه 6453.92 6750 6750 6750 6750 6900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12794.21 13300 13300 13300 13300 13700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6667.00 6521 9930 6800 6920 7183
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7913.00 7268 8195 8071 8214 8526
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17264.00 16355 18212 17609 17920 18601
تولید ناخالص داخلی از معادن 16866.00 16161 16654 17203 17507 18172
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7329.00 6649 6780 7476 7608 7897
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14535.00 13086 14470 14826 15087 15661
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7537.00 7838 7866 7688 7823 8121
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2517.00 2620 2608 2567 2613 2712
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.10 7.5 7 6.7 7.2 7.2
افراد شاغل 5014.80 4800 4840 4890 4950 4900
افراد بیکار 325.90 410 350 325 345 350
دستمزد 1817.49 1680 1680 1680 1700 1700
حداقل دستمزد 930.00 930 930 930 930 970
جمعیت 32.16 32.7 32.7 32.37 32.82 33.15
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830.00 4350 4350 4350 4500 4500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250.00 1280 1280 1280 1350 1400
هزینه زندگی خانواده 1710.00 1740 1740 1740 1780 1740
هزینه زندگی انفرادی 995.00 950 950 950 1000 1000
نرخ اشتغال 93.90 93 93.5 93.8 93.3 93.1
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.90 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.70 134 135 135 136 139
قیمت مصرف کننده اصلی 136.06 132 132 132 134 134
اندازه اصل تورم 2.16 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4
قیمت تولید 108.74 109 109 109 109 109
نرخ تورم (ماهانه) 0.21 0.3 0.3 0.1 0.4 0.4
تورم مواد غذایی 1.00 2.3 2.5 2.4 2.3 2.2
CPI مسکن آب و برق 132.84 138 138 133 136 139
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.18 121 120 121 122 125
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
نرخ بهره بین بانکی 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58
ذخایر ارزی 68370.00 72000 74000 76000 76500 78000
وام به بخش خصوصی 199975.97 196494 197601 200219 207575 215463
نرخ بهره سپرده 2.65 2.9 2.65 2.65 2.9 2.9
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 669.50 1150 1100 780 1130 1130
حساب جاری -1163.31 -500 -1000 -1300 -560 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.5
واردات 3234.80 3280 3150 3350 3670 3710
صادرات 3904.20 4100 4250 4130 4750 4750
بدهی خارجی 81999.00 76946 80432 83900 83900 83649
حواله 839.17 880 910 900 940 940
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80 30 30 30 30 30
بودجه دولت -3.50 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.1
ارزش بودجه دولت -8828.77 1400 1400 1400 1150 1150
هزینه های دولت 14858.05 12915 14586 15155 15423 16009
مخارج نظامی 2689.00 2670 2670 2670 2670 2690
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 47.00 54 56 58 59 64
تولید صنعتی -1.04 2.9 3.1 3.3 3.3 2.9
شاخص اقتصادی مقدم 1.86 3 3.4 3.6 3.9 3.9
تولید مس 204138.81 210000 200000 212000 235000 235000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00 95 98 97 98 97
هزینه های مصرف کننده 89687.33 86362 92350 91481 93095 96633
تسهیلات اعتباری خریدار 79991.24 74837 77287 79652 83031 86186
نرخ وام بانکی 0.72 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
قیمت گازوئیل 0.95 1.03 1.06 1.08 1.11 1.11


پرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.