بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 3.73 3.72 3.73 3.75 3.76 3.79
بازار سهام 21832.78 21475 21123 20776 20435 19754
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.00 1.8 2.1 2.3 2.3 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 28 8 6 2.7 5.4
نرخ بیکاری 15.10 15.6 15.3 14.9 14.4 13
نرخ تورم 2.38 2.1 2.3 2.4 2.3 2.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 1.5
موازنه تجاری 427.10 1130 850 1130 1130 1130
حساب جاری 738.68 -1250 -1250 -120 -120 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.40 39 39 39 39 38
بودجه دولت -8.90 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
اطمینان کسب و کار 51.20 51.5 52 52.5 48 51.3
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.00 1.8 2.1 2.3 2.3 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 28 8 6 2.7 5.4
تولید ناخالص داخلی 226.85 219 219 219 219 232
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 141187.61 123086 135877 149659 145000 157740
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38678.45 15894 30667 40999 39723 43213
تولید ناخالص داخلی سرانه 6486.63 6300 6300 6300 6300 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12847.89 12400 12400 12400 12400 12720
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6785.00 12652 7122 7192 6968 7580
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10810.00 3672 8224 11459 11102 12077
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18745.00 14674 17351 19870 19251 20943
تولید ناخالص داخلی از معادن 16739.00 13731 16365 17743 17191 18701
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8247.00 8705 8096 8742 8470 9214
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15088.00 9708 14394 15993 15495 16857
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6096.00 4705 5897 6462 6261 6811
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2602.00 2657 2646 2758 2672 2907

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 15.10 15.6 15.3 14.9 14.4 13
افراد شاغل 4117.10 4020 4250 4760 4760 5000
افراد بیکار 742.50 645 630 620 620 600
دستمزد 1552.00 1700 1700 1700 1700 1700
حداقل دستمزد 930.00 930 930 970 970 970
جمعیت 32.63 32.82 32.82 33.15 33.15 33.48
نرخ اشتغال 84.70 84.9 90.1 91.7 91.7 91.7

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.38 2.1 2.3 2.4 2.3 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.20 137 138 139 140 142
قیمت مصرف کننده اصلی 139.62 134 134 134 134 134
اندازه اصل تورم 1.75 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4
قیمت تولید 114.61 109 109 109 109 109
قیمت صادرات 144.54 112 113 115 115 117
قیمت واردات 128.96 118 120 121 121 122
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3
تورم مواد غذایی 2.00 2 2 2.2 1.8 2.2
CPI مسکن آب و برق 142.09 135 138 141 145 144
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.10 124 128 127 129 130

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.68 0.68 0.68 0.93 0.93 0.93
ذخایر ارزی 77147.00 76500 76500 78000 78000 78000
وام به بخش خصوصی 240810.60 295874 261599 258194 247650 272136
نرخ بهره سپرده 1.86 1.86 1.86 2.11 2.11 2.11

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 427.10 1130 850 1130 1130 1130
حساب جاری 738.68 -1250 -1250 -120 -120 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.9
واردات 3946.60 3800 3800 3710 3710 3710
صادرات 4373.70 4650 4650 4650 4650 4750
بدهی خارجی 88382.00 83900 83900 83900 83900 83649
حواله 806.56 940 940 940 940 940
ورود توریست 896523.00 2700000 2700000 2700000 2700000 3510000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.40 39 39 39 39 38
بودجه دولت -8.90 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
ارزش بودجه دولت 2829.51 1150 1150 1150 1150 1150
هزینه های دولت 23489.78 16415 16687 24899 24124 26244
مخارج نظامی 2695.00 2670 2670 2690 2690 2690

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 51.20 51.5 52 52.5 48 51.3
تولید صنعتی -1.09 8.6 5.5 3.8 3.8 3.2
شاخص اقتصادی مقدم 18.21 12 5 3.2 3.2 3.7
تولید مس 170988.99 205000 221000 225000 225000 225000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 86411.77 90344 88140 91596 88745 96543
تسهیلات اعتباری خریدار 72330.05 98518 80735 79255 75873 83535
نرخ وام بانکی 0.66 0.66 0.66 0.91 0.91 0.91
قیمت گازوئیل 0.90 0.74 0.7 0.76 0.64 0.6


پرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.