بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 3.94 3.95 3.98 4.02 4.05 4.12
بازار سهام 20679.94 19617 18781 17982 17215 15780
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 2.3 2.3 2 1 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 41.90 6 2.7 2.3 2 5.4
نرخ بیکاری 10.00 9.2 9 8.7 8.7 8.5
نرخ تورم 5.23 2.9 2.3 2 2.1 2.2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.75
موازنه تجاری 1146.40 990 940 940 940 1040
حساب جاری -2103.91 -120 -120 -120 -120 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 1.1 0.7 0.7 0.7 0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.40 39 35 35 35 35
بودجه دولت -8.90 -9.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
اطمینان کسب و کار 42.90 52.5 48 48 48 51.3
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 2.3 2.3 2 1 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 41.90 6 2.7 2.3 2 5.4
تولید ناخالص داخلی 202.01 219 219 219 219 232
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 136415.35 158588 149659 131154 139553 157740
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 34262.34 40063 40999 33352 35050 43213
تولید ناخالص داخلی سرانه 5685.37 6050 6050 6300 6300 6300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11260.85 11900 11900 12400 12400 12500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9865.00 7210 7192 6778 10092 7580
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9521.00 10611 11459 9167 9740 12077
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18458.00 21217 19870 17361 18883 20943
تولید ناخالص داخلی از معادن 14885.00 19170 17743 15317 15227 18701
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7138.00 8574 8742 7244 7302 9214
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14068.00 16915 15993 12397 14392 16857
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6785.00 8390 6454 6500 6941 6803
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2599.00 2840 2758 2676 2659 2907

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 10.00 9.2 9 8.7 8.7 8.5
افراد شاغل 4655.30 4760 4760 4760 4760 5000
افراد بیکار 515.70 620 620 620 620 600
دستمزد 1601.30 1700 1700 1700 1700 1700
حداقل دستمزد 930.00 970 970 970 970 970
جمعیت 32.63 33.15 33.15 33.15 33.15 33.48
نرخ اشتغال 90.00 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 5.23 2.9 2.3 2 2.1 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.56 139 140 141 145 142
قیمت مصرف کننده اصلی 141.93 134 134 134 134 134
اندازه اصل تورم 2.92 3.2 3.5 3.3 2.8 2.7
قیمت تولید 123.39 126 125 125 123 125
قیمت صادرات 156.47 115 115 115 115 117
قیمت واردات 138.03 121 121 121 121 122
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3
تورم مواد غذایی 6.88 4.2 2.8 2.8 2.5 2.2
CPI مسکن آب و برق 149.36 142 141 145 146 144
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132.45 133 134 134 134 134

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.75
نرخ بهره بین بانکی 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 1.06
ذخایر ارزی خارجی 76054.00 78000 78000 78000 78000 78000
وام به بخش خصوصی 250027.58 276133 258194 247312 255148 272136
نرخ بهره سپرده 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 2.11

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 1146.40 990 940 940 940 1040
حساب جاری -2103.91 -120 -120 -120 -120 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 1.1 0.7 0.7 0.7 0.7
واردات 4137.40 3710 3710 3710 3710 3710
صادرات 5283.80 4650 4650 4650 4650 4750
بدهی خارجی 93134.00 83900 83900 83900 83900 83649
حواله 835.29 940 940 940 940 940
ورود توریست 896523.00 2700000 2700000 2700000 2700000 3510000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.40 39 35 35 35 35
بودجه دولت -8.90 -9.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
ارزش بودجه دولت -4265.51 1150 1150 1150 1150 1150
هزینه های دولت 16719.29 21734 24899 14923 17104 26244
مخارج نظامی 2720.00 2690 2690 2690 2690 2690

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 42.90 52.5 48 48 48 51.3
تولید صنعتی 5.59 3.8 3.8 3.8 3.8 3.2
شاخص اقتصادی مقدم 11.83 3.2 3.2 3.3 3.3 3.7
تولید مس 190296.40 225000 225000 225000 225000 225000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 90546.83 95023 91596 87473 92629 96543
تسهیلات اعتباری خریدار 72743.89 79736 79255 74283 74239 83535
نرخ وام بانکی 0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 0.85
قیمت گازوئیل 0.97 0.92 0.88 0.83 0.79 0.75


پرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.