بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 3.43 3.44 3.45 3.47 3.48 3.51
بازار سهام 15580.85 15325 15074 14827 14584 14098
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.00 -1.5 -3 -1 1.6 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40 -5 -2 0.3 1.5 3.7
نرخ بیکاری 9.00 9.8 9.5 9.5 9.3 9.5
نرخ تورم 1.72 1.8 1.8 1.9 2.1 2.4
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1
موازنه تجاری -252.30 400 780 1130 850 1130
حساب جاری -1444.00 -1000 -1300 -560 -1250 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -2 -2 -2 -2 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80 30 30 30 29 29
بودجه دولت -3.50 -7 -7 -7 -5.5 -5.5
اطمینان کسب و کار 21.80 38 40 45 47 50
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.00 -1.5 -3 -1 1.6 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40 -5 -2 0.3 1.5 3.7
تولید ناخالص داخلی 220.00 220 225 225 228 228
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 123111.36 133918 136784 144130 145854 149462
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23520.41 30142 31486 35339 35762 36647
تولید ناخالص داخلی سرانه 6453.92 6467 6750 6750 6900 6900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12794.21 13300 13300 13300 12821 13700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6567.00 9439 6648 6797 6879 7049
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6194.00 7830 7861 9054 9162 9389
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14454.00 17400 17246 18515 18737 19200
تولید ناخالص داخلی از معادن 15036.00 15917 16697 17536 17746 18185
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6837.00 6484 7256 8061 8158 8359
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12057.00 13826 14390 15604 15790 16181
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7284.00 7529 7463 7738 7831 8024
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2518.00 2494 2494 2606 2637 2702

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 9.00 9.8 9.5 9.5 9.3 9.5
افراد شاغل 3655.00 4840 4890 4950 4850 4900
افراد بیکار 360.70 350 325 345 420 350
دستمزد 1664.00 1680 1680 1700 1700 1700
حداقل دستمزد 930.00 930 930 930 930 970
جمعیت 32.50 32.7 32.7 32.82 32.82 33.15
نرخ اشتغال 91.00 93.5 93.8 93.3 93.3 93.1
هزینه زندگی خانواده 1710.00 1740 1740 1780 1780 1740
هزینه زندگی انفرادی 995.00 950 950 1000 1000 1000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830.00 4350 4350 4500 4500 4500

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.72 1.8 1.8 1.9 2.1 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.83 135 135 135 137 138
قیمت مصرف کننده اصلی 137.22 132 132 134 134 134
اندازه اصل تورم 1.77 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4
قیمت تولید 108.27 109 109 109 109 109
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.1 0.4 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 1.70 1.7 1.9 2.1 2.3 2.2
CPI مسکن آب و برق 132.77 138 133 135 136 139
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.30 120 120 122 122 125

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1
نرخ بهره بین بانکی 2.68 2.85 2.85 2.85 2.85 3.6
ذخایر ارزی 73735.00 74000 76000 76500 76500 78000
وام به بخش خصوصی 209584.26 187672 192906 199189 201001 206559
نرخ بهره سپرده 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 3.4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -252.30 400 780 1130 850 1130
حساب جاری -1444.00 -1000 -1300 -560 -1250 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -2 -2 -2 -2 -2.1
واردات 2599.80 3150 3350 3670 3800 3710
صادرات 2347.50 4250 4130 4750 4650 4750
بدهی خارجی 80356.00 76946 83900 83900 83900 83649
حواله 494.00 910 900 940 940 940
ورود توریست 4371787.00 4390000 4390000 4390000 4450000 4450000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80 30 30 30 29 29
بودجه دولت -3.50 -7 -7 -7 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -3132.10 1400 1400 1150 1150 1150
هزینه های دولت 13274.41 13809 14674 19668 19904 20396
مخارج نظامی 2689.00 2670 2670 2670 2670 2690

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 21.80 38 40 45 47 50
تولید صنعتی 5.10 3.1 3.3 3.3 3.3 2.9
شاخص اقتصادی مقدم -16.26 -3 -0.5 1.5 1.9 3.2
تولید مس 153870.28 200000 212000 235000 218000 240000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 83341.54 88319 88790 87947 88999 91201
تسهیلات اعتباری خریدار 79150.41 73836 77222 80787 83080 83776
نرخ وام بانکی 0.67 0.71 0.71 0.71 0.71 1.46
قیمت گازوئیل 0.92 0.86 0.82 0.78 0.74 0.7


پرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.