ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پرو - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PBBB+ Negative Oct 18 2021
FitchBBB Stable Oct 15 2021
Moody'sBaa1 Stable Sep 01 2021
Moody'sA3 Negative May 21 2021
FitchBBB+ Negative Dec 15 2020
DBRSN/A N/A Apr 04 2017
Moody'sA3 Stable Jul 02 2014
DBRSBBB (high) Stable May 30 2014
FitchBBB+ Stable Oct 23 2013
S&PBBB+ Stable Aug 19 2013
DBRSBBB Positive Apr 29 2013
S&PBBB Positive Aug 28 2012
Moody'sBaa2 Positive Aug 16 2012
DBRSBBB (low) Positive Feb 23 2012
FitchBBB Stable Nov 10 2011
S&PBBB Stable Aug 30 2011
Moody'sBaa3 Positive Mar 21 2011
S&PBBB- Positive Aug 23 2010
FitchBBB- Positive Jun 02 2010
Moody'sBaa3 Stable Dec 16 2009
Moody'sBa1 Positive Watch Sep 29 2009
Moody'sBa1 Stable Aug 19 2008
S&PBBB- Stable Jul 14 2008
FitchBBB- Stable Apr 02 2008
DBRSBBB (low) Stable Oct 19 2007
S&PBB+ Positive Jul 23 2007
Moody'sBa2 Stable Jul 16 2007
Moody'sBa3 Positive Watch Mar 08 2007
FitchBB+ Positive Mar 06 2007
S&PBB+ Stable Nov 20 2006
Moody'sBa3 Positive Nov 07 2006
FitchBB Stable Aug 31 2006
FitchBB Positive Nov 04 2005
S&PBB Positive Jul 11 2005
FitchBB Stable Nov 18 2004
S&PBB Stable Jun 08 2004
FitchBB- Positive Jun 04 2004
FitchBB- Stable Oct 22 2003
FitchBB- Negative Aug 21 2002
S&PBB- Stable Jul 02 2002
FitchBB- Stable Apr 29 2002
S&PBB- Positive Jan 24 2002
FitchBB- Negative Watch Apr 18 2001
FitchBB Negative Watch Nov 08 2000
S&PBB- Stable Nov 01 2000
FitchBB Stable Sep 21 2000
S&PBB Negative Sep 19 2000
S&PBB Stable Jun 16 2000
S&PBB Negative Watch May 19 2000
FitchBB N/A Oct 14 1999
Moody'sBa3 Stable Mar 27 1998
Moody'sB2 Positive Watch Feb 13 1998
S&PBB Stable Dec 18 1997
Moody'sB2 Stable Feb 05 1996

 S&PMoody'sFitchDBRSTE
B+ B1 35
BBB BBB+ 62
CCC+ B3 CCC 20
CCC+ Ca CCC CCC 15
B+ Ba3 B+ 14
BBB BB 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 48
B+ Ba3 40
B+ B2 B+ 33
BB- Ba3 BB- 40
B- Caa1 22
B B3 B 28
AA Aa3 AA- AA (high) 86
B- Caa3 9
B+ B1 B+ 33
A+ A2 N/A 78
B+ B2 B 31
B B3 27
BBB+ A3 67
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB Baa1 BBB 61
B 25
N/A B2 30
B- B2 B 28
AAA Aaa AA+ AAA 100
B- B- 27
Aa3 85
A A1 A- N/A 76
A+ A1 A+ A (high) 80
BB+ Baa2 BB+ BBB (low) 55
CCC+ Caa1 20
B B2 B 31
BBB- Ba1 BBB 53
Ca 15
BBB- Ba1 BBB- BBB (low) 51
AA- Aa3 AA- 83
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 40
B- Caa3 B- 20
B B2 B+ 30
B- Caa1 B- 23
AA- A1 AA- AA (low) 83
CCC Caa2 CCC 18
AA Aaa AAA AAA 98
B+ B1 37
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AA (high) 92
N/A Caa1 B- 23
BB Ba2 BB 45
AAA Aaa AAA AAA 100
B- B3 B 22
BB Ba3 BB BB 40
SD
BB- Ba1 BB- 43
BB- B1 35
AA+ Aa3 AA- 90
BBB Baa2 BBB 58
A A2 A 75
BBB- Baa3 BBB- BBB (low) 56
BBB Baa2 BBB 60
B- Caa1 B- 23
AA- A2 A+ A (high) 78
N/A Aa3 90
AA- A1 A+ 81
BBB Baa3 BBB- BBB (high) 61
BB- Ba3 BB- 38
B+ B2 B+ 33
A+ A1 A A (high) 77
B+ B1 BB- 36
BBB- Baa2 BBB 56
B B2 B+ 33
A+ A1 AA 85
NR B2 30
Caa2 CCC 20
A+ A3 A- A 73
D C RD 11
B 30
AAA 100
A+ A2 A A (high) 76
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 87
BB- BB+ 45
A- A3 BBB+ 70
Caa1 B- 20
Caa1 20
A- A2 A+ A (high) 75
Baa2 65
BBB Baa1 BBB- BBB 60
B3 25
B B3 B 28
B B1 35
BBB- 55
BB+ Ba1 BB+ 51
CCC+ Caa2 CCC 14
Ba3 BB 45
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aaa AA 93
B- B3 B- 25
B3
B- B2 B 28
AAA Aaa AAA AAA 99
B+ Ba3 BB- 38
B- B3 B- 25
BBB Baa2 BBB- 58
B- B2 27
BB Ba1 BB+ 46
BBB+ Baa1 BBB N/A 62
BBB+ Baa2 BBB 61
A- A2 A- A 71
BBB Baa2 BBB BBB (high) 71
D 0
AA- Aa3 AA- 85
CCC+ Caa2 CCC 20
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Baa3 BBB 55
B+ B2 B+ 33
BB+ 50
A- A1 A 75
B+ Ba3 37
BB+ Ba2 BB+ 46
B+ 30
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A A (high) 76
AA- A3 A A (high) 75
Caa1 25
BB- Ba2 BB- 45
AA Aa2 AA- 86
A Baa1 A- A 71
CCC+ Caa2 CCC 20
B3 25
SD Caa3 RD 15
B3 30
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aa3 AA 86
B- B3 25
B2 35
BBB+ Baa1 BBB+ 65
B B3 30
BBB- Ba2 52
N/A Caa1 B- 26
B+ B2 BB- BB (high) 35
B+
B B2 B+ 31
B B3 B 28
AA Aa2 AA- 90
AA Aa3 AA- AA (high) 90
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
BB- B1 BB- 38
N/A C RD 11
BB Ba3 BB 43
SD Ca RD 30