قیمت روز سال
F Ramada Investimentos 3.51 -0.02 -0.57% -42.83%
SSAB 28.59 0.24 0.85% 14.87%
Tenaris S.a. 5.32 -0.03 -0.60% -46.55%

قیمت روز سال
PSI Geral 3241 22.91 0.71% 6.02%
PSI 20 4465 31.60 0.71% -7.46%