بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 64.60 66.65 67.37 68.1 68.83 70.32
بازار سهام 2492.70 2450 2416 2382 2348 2282
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.31 8.52 8.61 8.71 8.81 9.01
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.2 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.2 1.5 1.6 1.5 2
نرخ بیکاری 4.90 5.1 5 5 5.1 5.4
نرخ تورم 5.20 5.4 6.1 5.5 5 4.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6
نرخ بهره 7.75 7.75 7.75 7.5 7 6.5
موازنه تجاری 13368.00 16000 13000 14800 19800 19900
حساب جاری 38800.00 32500 25100 32700 44100 46000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 4.8 4.8 4.8 4.8 4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.50 19 19 19 19 21
بودجه دولت 2.70 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1
اطمینان کسب و کار -2.00 -3 -4 -2 -2 2
شاخص PMI تولید 50.10 52.6 53 52.5 52.8 53.5
شاخص PMI خدمات 55.30 54.7 54.4 53.6 54 54
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.00 -22 -17 -16 -12 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.40 7.5 2 -1.6 25.1 22.8
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.90 5.1 5 5 5.1 5.4
افراد شاغل 71.50 72.5 72.7 73.4 72.8 72.9
افراد بیکار 3.66 3.85 3.59 3.47 3.75 3.96
نرخ اشتغال 59.10 59 59 59.5 59.5 60.4
نرخ مشارکت نیروی کار 62.10 62 62 62.2 62.2 62.7
دستمزد 43030.00 42576 46031 42275 56403 57643
رشد دستمزد 0.70 0.5 0.4 1.2 1.5 2.2
دستمزد در تولید 47231.00 40025 40427 39766 47939 48994
حداقل دستمزد 11163.00 12000 12000 12000 12000 12500
جمعیت 146.90 147 147 147 147 147
سن بازنشستگی زنان 55.50 55.5 55.5 55.5 55.5 56
سن بازنشستگی مردان 60.50 60.5 60.5 60.5 60.5 61
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300.00 37788 37750 38051 49024 50103
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900.00 13166 13152 13257 20198 20643
هزینه زندگی خانواده 23700.00 23618 23594 23782 24056 24585
هزینه زندگی انفرادی 14500.00 14874 14859 14978 14718 15041
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 5.20 5.4 6.1 5.5 5 4.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 582.90 586 597 596 604 628
قیمت مصرف کننده اصلی 100.40 101 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 4.40 4.6 4.8 5.1 4.9 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116.84 118 119 120 120 125
قیمت تولید 676.20 674 717 726 724 742
تغییر قیمت تولید کننده 9.00 7.5 5.1 4.5 3.6 2.5
تورم مواد غذایی 6.70 7 7.5 7.1 6.5 4.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 7.75 7.75 7.75 7.5 7 6.5
نرخ بهره بین بانکی 8.73 8.72 8.72 8.72 8.72 8.47
عرضه پول M0 8989.90 8356 9036 8972 8400 8600
عرضه پول M1 20748.28 20311 20421 20297 20000 21400
عرضه پول M2 45721.80 45700 46497 47290 47900 49200
ذخایر ارزی 482610.00 480000 485000 494000 500000 510000
ترازنامه بانک مرکزی 2489.50 1882 1881 1870 1866 2040
وام به بخش خصوصی 27491225.00 25959214 26234164 29100099 27786424 29421346
نرخ بهره سپرده 6.10 6.1 6.1 6.1 6.1 5.85
نسبت ذخیره نقدی 8.00 8 8 8 8 8
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 13368.00 16000 13000 14800 19800 19900
حساب جاری 38800.00 32500 25100 32700 44100 46000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 4.8 4.8 4.8 4.8 4.2
واردات 16459.00 22400 24900 21400 25600 29900
صادرات 29827.00 38400 37900 36200 45400 49800
ذخایر طلا 2113.00 2045 2060 2060 2080 2150
تولید نفت خام 10972.00 10900 10750 10500 10450 10200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -4245.00 8500 3600 -2200 7500 9800
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.50 19 19 19 19 21
بودجه دولت 2.70 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1
ارزش بودجه دولت 309.63 900 1600 700 -1100 -800
هزینه های دولت 3930.20 3975 3993 3951 3989 4069
درآمدهای دولت 2460788.60 8400000 18100000 24300000 33400000 34600000
هزینه های مالی 1784855.30 7500000 16500000 23600000 34500000 35400000
مخارج نظامی 55327.20 65000 65000 54124 65000 70000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -2.00 -3 -4 -2 -2 2
شاخص PMI تولید 50.10 52.6 53 52.5 52.8 53.5
شاخص PMI خدمات 55.30 54.7 54.4 53.6 54 54
تولید صنعتی 4.10 3.2 3.6 3.2 2.6 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40 12.5 -0.4 2.5 4.5 4.2
تولید صنعتی 4.60 3.4 2.9 2.5 2.2 2.9
استفاده از ظرفیت 63.00 64 64 64.5 65 66
تغییرات موجودی انبار 1786.60 250 985 1550 -580 -520
تولید خودرو 124.90 125 130 136 128 158
ثبت خودرو 128406.00 165000 155000 155700 171000 178000
شاخص اقتصادی مقدم 1.50 1.2 1.5 1.6 1.5 2
تولید سیمان 2.99 5 7 5.45 3.5 3.8
پی ام آی مرکب 54.10 53.6 54 53.8 53.8 54.5
ورشکستگی 3013.00 3420 3250 3160 2810 3090
سود شرکت سهامی 13797.20 2700 6500 10500 15100 17700
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.00 -22 -17 -16 -12 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.40 7.5 2 -1.6 25.1 22.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.00 2.5 2.2 1.5 1.6 1.9
هزینه های مصرف کننده 12243.00 11192 11563 12308 12427 12675
نرخ وام بانکی 9.23 9.24 9.24 9.24 9.24 8.99
قیمت گازوئیل 0.68 0.66 0.65 0.63 0.61 0.61
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 1.00 2.5 2.5 2.5 2.5 3
میزان ساخت و ساز 0.30 0.9 1.5 1.1 1 1.7
نرخ مالکیت مسکن 87.30 85 85 85 85 84.4
خانه های مسکونی نوساز 5.00 5.5 5.7 5.6 18.2 20.1


Russia Forecasts - اطلاعات - شاخص های اقتصادی