بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 72.83 73.33 73.81 74.29 74.79 75.78
بازار سهام 3061.99 3002 2944 2888 2833 2723
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.02 6.07 6.11 6.16 6.21 6.3

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 3.5 1 0.3 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.50 -11 -7.4 1.1 8 6.3
نرخ بیکاری 6.20 6.5 7.3 8 7.7 7.5
نرخ تورم 3.40 3.6 3.9 3.6 3.3 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
نرخ بهره 4.25 4 4 4 4 4.5
موازنه تجاری 5290.00 7400 19900 10100 12700 18600
حساب جاری 600.00 9000 8900 22300 14500 13500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 -2.3 -2.3 -1.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.20 17.2 17.2 18.5 18.5 18.5
بودجه دولت 1.80 -5.2 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7
اطمینان کسب و کار -5.00 -4 -7 -3 -2 -5
شاخص PMI خدمات 58.50 47 48.5 51.7 52 52.3
شاخص PMI تولید 48.40 43.8 46.2 48.7 49.2 50.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.00 -15 -14 -9 -10 -9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.70 -0.5 15.5 7 1.8 18
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 6.20 6.5 7.3 8 7.7 7.5
افراد شاغل 70.10 72.7 72.9 72.9 72.9 73
افراد بیکار 4.61 3.92 3.96 3.96 3.96 3.96
نرخ اشتغال 58.00 60 60.4 60.4 60.4 60.7
نرخ مشارکت نیروی کار 61.70 61.3 61.5 61.8 62.1 62.7
بهره وری 2.80 -4.5 -4.5 1.7 1.7 1.7
دستمزد 50747.00 43173 61617 51181 52422 64821
دستمزد در تولید 44320.00 40382 50238 46725 45783 52850
رشد دستمزد 1.00 -5.2 -1 0.5 3.3 5.2
حداقل دستمزد 12130.00 12130 12130 12900 12900 12900
جمعیت 146.80 147 147 147 147 147
سن بازنشستگی زنان 55.50 56 56 56 56 56.5
سن بازنشستگی مردان 60.50 61 61 61 61 61.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 3.40 3.6 3.9 3.6 3.3 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 610.30 609 616 622 628 637
قیمت مصرف کننده اصلی 100.30 100 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 3.00 3.5 3.8 3.8 3.8 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 123.75 123 123 128 128 127
قیمت تولید 625.20 616 647 673 638 666
تغییر قیمت تولید کننده -8.30 -8 -2 3 2 3
تورم مواد غذایی 4.40 4.2 4.5 4.5 4.5 5.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.25 4 4 4 4 4.5
نرخ بهره بین بانکی 4.25 4.46 4.46 4.46 4.46 4.71
عرضه پول M2 54392.60 48900 49200 49200 49200 49800
ذخایر ارزی 591753.00 550000 544300 544300 544300 565000
ترازنامه بانک مرکزی 45914845.00 48927000 51441000 51958000 52123000 52257000
وام به بخش خصوصی 31471767.00 28265900 27541622 31182184 33989508 29276744
نرخ بهره سپرده 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.36
نسبت ذخیره نقدی 8.00 8 8 8 8 8

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 5290.00 7400 19900 10100 12700 18600
حساب جاری 600.00 9000 8900 22300 14500 13500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 -2.3 -2.3 -1.5 -1.5 -1.5
واردات 18892.00 19700 23100 20900 19300 23900
صادرات 24182.00 27100 30000 31000 32000 37000
گردش سرمایه 21541.28 14200 14200 14200 14200 14200
ذخایر طلا 2299.20 2415 2465 2465 2465 2680
تولید نفت خام 10945.00 11000 11000 11500 11500 11500
فروش اسلحه 4718.00 8500 8500 8500 8500 8500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1611.00 -2500 -1600 2000 5000 7000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.20 17.2 17.2 18.5 18.5 18.5
بودجه دولت 1.80 -5.2 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7
ارزش بودجه دولت -955.88 920 -800 -800 -800 -850
هزینه های دولت 4227.40 4034 3914 4274 4566 4161
درآمدهای دولت 15373974.40 9500000 34600000 34600000 34600000 35800000
هزینه های مالی 14986506.20 27000000 38400000 8300000 16000000 37700000
مخارج نظامی 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -5.00 -4 -7 -3 -2 -5
شاخص PMI خدمات 58.50 47 48.5 51.7 52 52.3
شاخص PMI تولید 48.40 43.8 46.2 48.7 49.2 50.5
تولید صنعتی -9.40 -3.2 -2 3.5 10.5 8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.40 1.6 4.2 4.2 4.2 3.8
تولید صنعتی -6.40 2.7 2.9 2.9 2.9 3.2
استفاده از ظرفیت 59.00 55 58 60 61 63
تغییرات موجودی انبار 436.20 190 -520 -520 -520 -440
تولید خودرو 30.60 100 105 120 135 130
ثبت خودرو 141924.00 171200 178000 178000 178000 185000
شاخص اقتصادی مقدم -6.40 1.5 2 2 2 2.3
استخراج معدن -14.20 -4 4.2 4.2 4.2 3.4
پی ام آی مرکب 56.80 47.5 49.1 52 52 53.2
ورشکستگی 2538.00 3380 3090 3090 3090 3120
سود شرکت سهامی 3246.00 6125 7900 2600 5800 14000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.00 -15 -14 -9 -10 -9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.70 -0.5 15.5 7 1.8 18
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.70 -4.8 -1.9 2.5 5.8 4.2
هزینه های مصرف کننده 11859.00 12297 12388 11989 12808 13169
تسهیلات اعتباری خریدار 18072093.00 16387597 16268124 18404371 19517860 17293016
نرخ وام بانکی 7.24 7.24 7.24 7.24 7.24 7.49
قیمت گازوئیل 0.65 0.64 0.61 0.57 0.55 0.52

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 8.00 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
میزان ساخت و ساز -3.10 -5.5 -3.8 -1 1.7 3.5
خانه های مسکونی نوساز 5.50 6.2 20.1 20.1 20.1 22.4
نرخ مالکیت مسکن 89.00 86 86 85.5 85.5 85.5


Russia Forecasts - اطلاعات - شاخص های اقتصادی