اسلواکی - نرخ تورم - پیش بینیاسلواکی قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.6 2.4 2.5 2.1 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 103 104 105 106 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169 169 170 172 172 177
قیمت مصرف کننده اصلی 122 122 123 124 125 128
اندازه اصل تورم 2.9 2.9 2.4 2.2 2 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 106 106 107 107 110
قیمت تولید 107 106 107 109 110 115
قیمت صادرات 99.7 99.84 99.85 99.85 99.85 99.85
قیمت واردات 100 100 100 100 100 100
تغییر قیمت تولید کننده 5.5 4.2 3.8 3.5 3.6 3.6
CPI مسکن آب و برق 239 240 241 243 244 251
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 127 127 130 134 132
تورم مواد غذایی 3.6 5 4.8 4.5 4.7 4.8
[+]