اسلواکی - نرخ تورم - پیش بینی


Slovakia Inflation Rate
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.اسلواکی قیمت ها گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 0.16 0.14 0.3 0.13 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 103 103 104 104 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169 168 168 169 171 177
قیمت مصرف کننده اصلی 122 121 121 121 124 125
اندازه اصل تورم 3.3 1.61 1.97 1 2.42 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 104 104 104 104 104
قیمت تولید 105 105 105 106 108 112
قیمت صادرات 100 100 100 100 100 100
قیمت واردات 100 100 100 100 100 100
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 3.6 3.2 2.8 2.5 2.6
CPI مسکن آب و برق 239 239 239 240 244 251
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132 126 127 126 130 132
تورم مواد غذایی 5.8 5.2 5 4.8 4.5 4.8
[+]