اسلواکی قیمت ها گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.7 2.5 2.1 1.9 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 0.3 0.4 0.3 0.15 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 104 105 106 106 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 170 170 172 172 173 177
قیمت مصرف کننده اصلی 123 123 124 125 125 128
اندازه اصل تورم 3 2.4 2.2 2 2.1 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 107 107 108 108 111
قیمت تولید 108 107 109 110 112 115
قیمت صادرات 100 100 100 100 100 100
قیمت واردات 100 100 100 100 100 100
تغییر قیمت تولید کننده 6.1 3.8 3.5 3.6 3.7 3.6
CPI مسکن آب و برق 240 241 243 244 245 251
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132 127 130 134 135 132
تورم مواد غذایی 3.7 4.8 4.5 4.4 4.4 4.8
[+]