اسلواکی - نرخ تورم - پیش بینی


Slovakia Inflation Rate
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.


اسلواکی قیمت ها گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.7 1.7 2 1.9 1.9 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 0.4 0.6 0.78 0.94 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 101 101 101 101 101
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 166 165 165 165 165 165
قیمت مصرف کننده اصلی 119 119 119 119 119 118
اندازه اصل تورم 2.5 2 2.13 2.09 2.05 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 103 103 103 103 103
قیمت تولید 102 109 111 111 102 129
قیمت صادرات 100 103 104 105 106 108
قیمت واردات 100 104 105 106 107 108
تغییر قیمت تولید کننده 8.5 6.5 4.2 4.2 1.31 2.6
CPI مسکن آب و برق 235 235 235 234 234 233
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 124 124 124 123 122
تورم مواد غذایی 6.2 5.84 5.88 5.83 5.77 5.45
[+]