اسلواکی - نرخ تورم - پیش بینی


Slovakia Inflation Rate
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.اسلواکی قیمت ها گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.4 2 1.9 1.9 1.9 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 0.27 0.17 0.15 0.3 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 102 102 102 102 101
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 167 168 169 169 169 168
قیمت مصرف کننده اصلی 120 120 120 120 120 119
اندازه اصل تورم 2.7 2.61 2.52 2.45 1 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 104 104 104 104 104
قیمت تولید 103 111 111 103 117 129
قیمت صادرات 100 103 104 105 106 108
قیمت واردات 101 104 105 106 107 108
تغییر قیمت تولید کننده 8.1 4.2 4.2 4.42 3.7 2.6
CPI مسکن آب و برق 237 238 238 238 238 236
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 128 127 127 126 123
تورم مواد غذایی 6.8 5.5 5.2 5 4.8 4.8
[+]