بازنگری گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 52.17 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4066710766 2021-07
پی ام آی مرکب 56.6 2021-06
موارد کروناویروس 196553009 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 4200412 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 133503414 2021-07

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 52.17 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4066710766 2021-07
موارد کروناویروس 196553009 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 4200412 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 133503414 2021-07

تجارت گذشته مرجع
پی ام آی مرکب 56.6 2021-06


جهان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی