بازنگری گذشته مرجع
پی ام آی مرکب 47.7 2020-06
موارد کروناویروس 18902735 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 709511 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 11299481 2020-08

تجارت گذشته مرجع
پی ام آی مرکب 47.7 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 18902735 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 709511 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 11299481 2020-08


جهان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی