بازنگری گذشته مرجع
پی ام آی مرکب 53.3 2020-10
موارد کروناویروس 62844837 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 1465144 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 40861874 2020-12

تجارت گذشته مرجع
پی ام آی مرکب 53.3 2020-10

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 62844837 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 1465144 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 40861874 2020-12


جهان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی