قیمت روز سال
Alliance Resource Partners 3.26 -0.06 -1.81% -80.19%
Peabody Energy 2.52 -0.46 -15.49% -89.05%
Consol Energy 10.44 -0.04 -0.38% 45.81%
Hallador Energy 0.79 0.02 2.40% -84.40%
Natural Resource Partners 10.00 0.46 4.60% -50.03%

قیمت روز سال
NASDAQ 11010 -97.09 -0.87% 36.97%