بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بازار سهام 6705.11 6429 6283 6141 6001 5732
پول 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.63
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.80 3.84 3.97 4.11 4.25 4.55


تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 1.3 1.2 1 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 4 7 4 3.5 2.8
تولید ناخالص داخلی 1330.90 1450 1450 1450 1450 1550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 527676.00 534481 539963 544674 546145 559925
تولید ناخالص ملی 532483.00 552693 550754 542706 551120 557902
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 122253.00 127000 131000 126000 127000 130000
تولید ناخالص داخلی سرانه 58020.45 56100 56100 57300 57300 57300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48697.84 49000 49000 49600 49600 49600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15010.00 14796 15938 16564 15535 17028
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36999.00 37722 38448 38396 38294 39471
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29635.00 30358 30687 30495 30672 31349
تولید ناخالص داخلی از معادن 48747.00 51244 53613 51491 50453 52933
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28503.00 28877 29947 29586 29501 30414
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11847.00 12279 12640 12205 12262 12547

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 3.90 3.7 3.4 3.2 3.2 3.5
افراد شاغل 13510.89 13500 13400 13500 13600 13900
افراد بیکار 548.13 630 640 660 660 650
قسمت مدت زمان اشتغال -8700.00 -10000 8000 10500 3500 10500
استخدام تمام وقت 69400.00 18000 -10000 20000 8000 18000
تغییر اشتغال 60600.00 40000 40000 38500 -30000 38500
نرخ مشارکت نیروی کار 66.70 66.3 66.2 66.3 66.3 66.3
نرخ بیکاری جوانان 8.76 9.2 8.9 8.8 9 10
هزینه های کار 105.90 108 111 118 115 110
بهره وری 104.90 102 103 103 103 102
پست های خالی شغلی 423.50 380 330 300 300 226
آگهی های کار 238177.91 205000 190000 175000 170000 175000
دستمزد 1328.90 1340 1370 1400 1390 1420
دستمزد در تولید 1462.00 1520 1540 1580 1600 1620
رشد دستمزد 2.40 2.2 2 2 1.5 2
حداقل دستمزد 812.50 812 812 812 812 840
جمعیت 25.68 26.62 26.62 27.1 27.1 27.1
سن بازنشستگی زنان 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
نرخ اشتغال 63.80 64 63.8 63.5 63.4 63

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 5.10 5.2 6.5 7.2 5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 2.10 0.8 0.9 1.4 0.7 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.90 125 127 130 130 135
قیمت مصرف کننده اصلی 122.75 122 123 124 125 125
اندازه اصل تورم 3.70 2.8 2.6 2 1.8 1.6
قیمت تولید 118.30 118 119 119 121 122
تغییر قیمت تولید کننده 4.90 3.5 3.3 2.5 2 1.9
قیمت صادرات 178.00 160 155 148 1140 128
قیمت واردات 126.60 120 118 111 110 111
تورم مواد غذایی 4.30 2 1.8 1.5 1.3 1
CPI مسکن آب و برق 129.00 128 131 135 135 139
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121.50 122 124 125 126 127
انتظارات تورم 6.70 5 6.1 5.5 5 2.9

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.85 0.85 2.4 3.75 4.15 4.4
عرضه پول M1 1693.13 1663 1633 1600 1570 1493
ذخایر ارزی خارجی 77339.00 70000 65000 63000 64000 63000
ترازنامه بانک مرکزی 607082.00 630000 620000 600000 590000 550000
وام به بخش خصوصی 1115.88 1084 1084 1060 1150 1070
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 1.65 3 3.4 3.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.77 220 220 220 220 235

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 10495.00 11000 10000 7500 8000 5500
حساب جاری 7532.00 -2000 6000 1600 1600 1600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 2.2 1.2 1.2 1 0.5
واردات 39883.00 36000 35000 34500 35000 36500
صادرات 50378.00 47000 45000 42000 43000 42000
بدهی خارجی 2178985.00 2280000 2300000 2250000 2250000 2200000
رابطه مبادله 140.60 133 131 133 1036 115
گردش سرمایه -2921.00 -5000 12000 12000 12000 9000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33394.00 38000 38000 38000 48000 48000
ورود توریست 235460.00 100000 160000 150000 120000 200000
ذخایر طلا 79.85 75 75 80 80 80

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 40.4 40.4 42.8 42.8 43.8
بودجه دولت -7.80 -5 -5 -5 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت 16234.00 -12000 -6000 -7000 -4000 -8000
هزینه های دولت 118314.00 115255 122812 119554 122455 122902
درآمدهای دولت 65965.00 36000 37000 40000 42000 39000
هزینه های مالی 49731.00 48000 43000 47000 46000 47000
بدهی های دولت 626303.00 615000 615000 615000 615000 615000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 27.70 28 28 27.2 27.2 26.9


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 6.00 16 13 10 8 10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.40 54 53 53 50 53
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 49.20 58 54 51 55 51
تولید صنعتی 0.21 2 1.2 1.5 2 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20 0.3 0.3 0.3 -0.3 0.41
تولید صنعتی 3.38 0.8 1.8 1.3 2 1.3
میزان استفاده ازظرفیت تولید 84.95 82.5 82 82 81 85
ورشکستگی 466.00 450 400 530 380 530
سود شرکت سهامی 140380.00 110000 98000 95700 93000 95700
ثبت خودرو 21999.00 25500 20000 22000 21000 28000
مجموع فروش خودرو 94383.00 88000 90000 92000 90000 92000
شاخص اقتصادی مقدم -0.06 0.2 0.3 0.3 -0.1 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 7.99 16 6 2 -5 2
پی ام آی مرکب 52.60 53 54 53.7 50 53.7
موجودی انبارهای تجاری 3.20 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3
استخراج معدن -3.08 4.5 3 3 2 4.5
سرمایه گذاری خصوصی -0.30 0.6 1.2 1.1 1 1.1
خدمات تمایلات 52.60 52 53 53.5 52 53.5
تمایلات صنعتی 55.80 55.8 54 54.5 53 54.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 86.35 -0.5 112 100 105 100
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.90 0.2 0.4 0.4 1 0.4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 9.57 1.5 2 2.5 3 2.5
هزینه های مصرف کننده 279204.00 282268 276693 286107 288976 294118
درآمد قابل تصرف شخص 361506.00 360000 365000 360000 364000 320000
پس انداز های شخصی 11.40 8.3 8.3 8 7 8
تسهیلات اعتباری خریدار 3322.06 3152 3200 3200 3350 3265
اعتبار بخش خصوصی 0.80 0.5 0.7 0.5 0.3 0.5
نرخ وام بانکی 6.82 6.82 8.37 9.72 10.12 10.12
قیمت گازوئیل 1.44 1.49 1.55 1.6 1.66 1.66
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 119.30 123 123 126 124 127

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
جواز ساختمان -2.40 7 6 3 10 3
فروش خانه جدید 5018.00 5800 5800 5500 5000 5500
میزان ساخت و ساز -0.90 0.5 0.7 0.2 0.6 0.7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 50.40 52 55 50 54 50
صفحه اصلی وام 19910.00 22000 22000 19000 19400 20000
نرخ مالکیت مسکن 66.20 64 64 64 64 64


استرالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.