بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 0.68 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65
بازار سهام 6699.96 6792 6728 6665 6602 6478
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.12 1.08 1.12 1.16 1.2 1.29
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.7 0.6 0.5 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.1 2.4 2.3 2.2 2.4
نرخ بیکاری 5.30 5.2 5.1 5 4.9 4.9
نرخ تورم 1.70 1.8 2.1 2 2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.6 0.5 0.6 0.6 1
نرخ بهره 0.75 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25
موازنه تجاری 4502.00 5600 1600 2000 3200 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -0.7 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 41 38 38 38 38
بودجه دولت -0.60 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
اطمینان کسب و کار 2.00 2 5 6 5 6
شاخص PMI تولید 48.10 48.8 53.6 53.8 54 54
شاخص PMI خدمات 53.70 54.1 51.6 52 52.5 52.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.00 3.1 103 102 103 104
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.7 0.6 0.5 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.1 2.4 2.3 2.2 2.4
تولید ناخالص داخلی 1432.20 1580 1650 1650 1650 1650
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 477294.00 476442 477971 480673 482544 487877
تولید ناخالص ملی 474787.00 465836 470138 475973 480010 477016
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 109237.00 113000 112000 111000 110000 116000
تولید ناخالص داخلی سرانه 56919.40 57520 57990 57990 57990 57990
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45439.30 45900 46400 46400 46400 46400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9841.00 10195 10200 10173 9949 10439
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33758.00 34696 34437 33990 34129 35529
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25840.00 26740 26623 26285 26124 27382
تولید ناخالص داخلی از معادن 41963.00 40342 40686 42151 42425 41310
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25206.00 24865 24741 25205 25483 25462
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11521.00 11706 11784 11683 11648 11987
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.30 5.2 5.1 5 4.9 4.9
افراد شاغل 12919.19 13120 13120 13200 13180 13500
افراد بیکار 726.10 720 730 720 710 700
قسمت مدت زمان اشتغال -8714.00 24000 26000 14000 10000 23000
استخدام تمام وقت -10300.00 -8000 12000 10000 12000 14184
نرخ مشارکت نیروی کار 66.00 66 65.6 65.7 65.9 66
نرخ بیکاری جوانان 12.40 11.5 11.3 11.2 11.5 11.1
بهره وری 100.10 100 101 101 101 101
پست های خالی شغلی 236.50 241 239 237 235 237
دستمزد 1237.90 1252 1253 1268 1268 1282
رشد دستمزد 2.20 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4
حداقل دستمزد 740.80 740 760 760 760 760
دستمزد در تولید 1338.30 1370 1371 1370 1370 1403
جمعیت 25.18 25.34 25.49 25.49 25.49 25.49
هزینه زندگی خانواده 2790.00 2851 2854 2857 2857 2920
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120.00 6255 6261 6267 6267 6405
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710.00 2770 2772 2775 2775 2836
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.70 1.8 2.1 2 2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.6 0.5 0.6 0.6 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.40 116 116 117 118 118
قیمت مصرف کننده اصلی 116.16 117 118 118 118 119
اندازه اصل تورم 1.60 1.7 2 1.9 1.8 1.9
قیمت تولید 112.10 113 112 113 114 115
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 1.8 2 2.1 2.2 2.1
قیمت صادرات 114.80 116 118 115 110 118
قیمت واردات 113.50 117 120 116 114 114
تورم مواد غذایی 2.30 1.7 1.8 1.8 1.9 2
انتظارات تورم 4.00 4 3.8 3.6 3.3 3.9
CPI مسکن آب و برق 121.80 124 124 124 124 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.00 108 106 109 109 110
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.75 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 1.22 1.22 1.22 1.47 1.47 1.47
ترازنامه بانک 4806.76 4750 4700 4650 4700 4600
نرخ بهره سپرده 1.30 1.3 1.3 1.55 1.55 1.55
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205.30 205 204 204 204 204
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 4502.00 5600 1600 2000 3200 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -0.7 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
رابطه مبادله 101.10 88.45 88.45 98.33 99.14 90.91
ورود توریست 695000.00 1070000 852000 700500 750000 1080400
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 41 38 38 38 38
بودجه دولت -0.60 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
ارزش بودجه دولت 1676.00 -782 -782 -782 -700 -295
هزینه های دولت 93553.00 90839 91526 93802 94582 93019
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.5 12 12 12 12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 2.00 2 5 6 5 6
شاخص PMI تولید 48.10 48.8 53.6 53.8 54 54
شاخص PMI خدمات 53.70 54.1 51.6 52 52.5 52.2
ثبت خودرو 14330.43 14260 14350 14350 14350 14350
شاخص اقتصادی مقدم -0.07 -0.2 -0.1 0.1 0 0.1
موجودی انبارهای تجاری -0.40 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4
پی ام آی مرکب 49.70 50.1 54.5 55 56 56.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.00 3.1 103 102 103 104
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 2.9 2.7 3 2.8 2.6
هزینه های مصرف کننده 267716.00 269362 269698 270495 270661 275827
نرخ وام بانکی 7.92 7.92 7.92 8.17 8.17 8.17
قیمت گازوئیل 1.04 0.95 0.93 0.9 0.87 0.82
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
فروش خانه جدید 4576.00 4500 4450 4400 4500 4850
شاخص مسکن -0.70 0.5 1 1.3 0.8 2.1
میزان ساخت و ساز -0.40 1 1.1 0.6 0.2 0.2
پی ام آی ساخت و ساز 40.00 44 46.5 48.5 49.3 50
نرخ مالکیت مسکن 65.00 63.5 64 64 64 64


استرالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.