بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 0.70 0.7 0.7 0.69 0.69 0.68
بازار سهام 5875.90 5773 5669 5568 5467 5266
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.84 0.88 0.92 0.96 1 1.08

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.00 1.4 1.8 1.7 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.30 -6 -5 1.1 1.3 1.5
نرخ بیکاری 6.80 7 9.5 8.3 7.9 7.3
نرخ تورم -0.30 0.3 0.3 0.5 1.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -1.90 1.2 0.7 0.5 -0.9 0.7
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری 4607.00 4200 -500 1500 5000 -500
حساب جاری 17738.00 3000 1500 -2800 -3200 -5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 50 50 49 49 49
بودجه دولت -0.20 -10 -10 -5.5 -5.5 -5.5
اطمینان کسب و کار -8.00 -10 -10 -5 -3 5
شاخص PMI تولید 49.30 49.7 51 51.5 51.8 52.5
شاخص PMI خدمات 42.50 43 42.5 43.5 46 50.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.80 77 91 90 92 97
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.20 0.2 0.4 0.3 0.8 0.5
جواز ساختمان 12.00 -3.5 1 1.7 2 2.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.00 1.4 1.8 1.7 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.30 -6 -5 1.1 1.3 1.5
تولید ناخالص داخلی 1392.70 1320 1320 1370 1370 1370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 445799.00 463457 456266 484078 485036 463110
تولید ناخالص ملی 447165.00 460857 449378 480577 481528 456118
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104432.00 107000 115944 110000 110000 118727
تولید ناخالص داخلی سرانه 57071.20 54200 54200 56100 56100 56100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49756.30 48300 48300 49000 49000 49000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9151.00 9103 8866 9238 9256 8999
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30249.00 32867 31381 33244 33309 31852
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24409.00 25063 25103 27289 27343 25479
تولید ناخالص داخلی از معادن 41872.00 40589 40098 42230 42314 40699
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26229.00 24527 24275 26196 26248 24639
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11156.00 11185 10968 11479 11502 11132

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 6.80 7 9.5 8.3 7.9 7.3
افراد شاغل 12583.41 11600 11800 11900 11800 12500
افراد بیکار 921.78 1200 990 910 800 880
قسمت مدت زمان اشتغال 74817.00 50000 3400 4000 6000 21000
استخدام تمام وقت 36200.00 -60000 -30000 20000 30000 5000
تغییر اشتغال 111000.00 25000 50 24000 26000 26000
نرخ مشارکت نیروی کار 64.80 64.8 65 66 66 66.1
نرخ بیکاری جوانان 14.30 18.5 17.5 17 17 15
هزینه های کار 94.00 107 107 107 107 110
بهره وری 100.20 101 101 101 101 101
پست های خالی شغلی 226.50 215 215 235 235 237
آگهی های کار 109103.37 64500 66000 68000 70000 90000
دستمزد 1304.70 1267 1287 1286 1286 1317
دستمزد در تولید 1381.30 1370 1383 1382 1382 1415
حداقل دستمزد 753.80 754 754 754 754 770
رشد دستمزد 1.80 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3
جمعیت 25.60 26.1 26.14 26.6 26.6 26.62
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66.5
نرخ اشتغال 60.30 59.8 59.8 60 60.2 60.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.30 0.3 0.3 0.5 1.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -1.90 1.2 0.7 0.5 -0.9 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.40 116 117 117 116 119
قیمت مصرف کننده اصلی 117.07 118 118 119 119 119
اندازه اصل تورم 1.20 1.2 1 1.2 1.2 1.4
قیمت تولید 111.20 113 115 114 115 117
تغییر قیمت تولید کننده -0.40 0.8 1 1.6 1.8 2.3
قیمت صادرات 109.00 110 113 113 113 111
قیمت واردات 110.90 114 114 114 114 110
تورم مواد غذایی 4.10 3.6 3.2 2.8 2.5 2.1
انتظارات تورم 3.10 3.3 3.2 3.3 3.5 3.6
CPI مسکن آب و برق 121.50 122 122 123 123 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.30 107 109 107 101 111

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
عرضه پول M1 1273.06 1350 1300 1275 1275 1300
ترازنامه بانک مرکزی 296677.00 279000 281000 280000 278000 276000
ترازنامه بانک 5410.35 5700 5600 5650 5500 4500
ذخایر ارزی 59671.00 63000 72000 72000 72000 75000
نرخ بهره سپرده 0.55 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200.00 204 204 202 202 202

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 4607.00 4200 -500 1500 5000 -500
حساب جاری 17738.00 3000 1500 -2800 -3200 -5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
واردات 29890.00 35300 35000 34500 35000 36000
صادرات 34496.00 39500 40500 36000 40000 41000
بدهی خارجی 2176567.00 2309000 2379000 2479000 2500000 2600000
رابطه مبادله 98.30 96.49 99.12 99.56 99.56 101
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52011.00 40000 40000 48000 48000 48000
گردش سرمایه -18636.00 9000 9000 13100 10000 12685
ورود توریست 3530.00 50000 150000 200000 300000 400000
ذخایر طلا 60.70 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 50 50 49 49 49
بودجه دولت -0.20 -10 -10 -5.5 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -35675.00 -17500 -18500 -11500 -11000 -295
هزینه های دولت 99676.00 90821 89747 97182 97375 91094
درآمدهای دولت 43870.00 30600 30600 37600 37000 39055
هزینه های مالی 79545.00 48100 49100 49100 48000 39350
بدهی های دولت 463654.00 441000 450000 451000 452000 455000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -8.00 -10 -10 -5 -3 5
شاخص PMI تولید 49.30 49.7 51 51.5 51.8 52.5
شاخص PMI خدمات 42.50 43 42.5 43.5 46 50.5
تولید صنعتی 2.50 -7.5 -3.3 -1.3 4.5 0.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 -3.5 -2 0.3 0.6 0.41
تولید صنعتی 2.70 -1.5 -3.5 -1.5 1.2 0.8
استفاده از ظرفیت 76.13 75.95 75 75 75 81.95
ورشکستگی 373.00 710 560 650 600 590
سود شرکت سهامی 109606.00 94000 91500 91500 91300 90500
مجموع فروش خودرو 60986.00 70000 82000 90000 90000 85000
ثبت خودرو 14504.15 10650 10650 12850 12850 12850
شاخص اقتصادی مقدم 0.48 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک -9.68 -1 -1 1 2.5 1
استخراج معدن 4.30 -8 2.5 3.5 3.2 4.5
تمایلات صنعتی 55.50 55.5 54 53 53.5 53
خدمات تمایلات 50.00 50 49.7 50.5 51 52
سرمایه گذاری خصوصی -5.90 1.3 1.3 1.1 -0.5 1.13
موجودی انبارهای تجاری -3.00 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5
پی ام آی مرکب 50.50 50.5 50.3 50.8 51.4 52

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.80 77 91 90 92 97
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.20 0.2 0.4 0.3 0.8 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 -1.5 -1.1 1 1.5 2.8
هزینه های مصرف کننده 233518.00 259715 274359 268874 269406 280944
درآمد قابل تصرف شخص 331505.00 310691 303200 326977 327623 307748
پس انداز های شخصی 19.80 1.7 2 2 2 1.6
تسهیلات اعتباری خریدار 2973.56 2827 2792 3028 3026 2834
اعتبار بخش خصوصی -0.10 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 119.40 124 124 124 124 126
نرخ وام بانکی 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57
قیمت گازوئیل 0.91 0.78 0.74 0.7 0.67 0.63

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
جواز ساختمان 12.00 -3.5 1 1.7 2 2.5
فروش خانه جدید 5978.00 5900 5800 6000 6100 5700
شاخص مسکن -1.80 -0.8 1.6 1.8 2 2.1
صفحه اصلی وام 14332.80 13800 13650 12900 13100 13500
نرخ مالکیت مسکن 65.00 64 64 64 64 64
میزان ساخت و ساز -0.70 0.2 0.2 0.4 0.3 0.5
پی ام آی ساخت و ساز 37.90 38 40 41 41 43


استرالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.