بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67
بازار سهام 5919.20 5813 5708 5605 5504 5302
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.90 0.9 0.94 0.98 1.03 1.11

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 1.4 1.8 1.7 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 -6 -5 1.1 1.3 1.5
نرخ بیکاری 7.10 8.2 8.3 8.3 7.9 7.3
نرخ تورم 2.20 0.3 0.3 0.8 1.3 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 1.5 0.5 0.6 0.4 0.7
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری 8025.00 4200 -500 1500 5000 -500
حساب جاری 8395.00 3000 1500 -2800 -3200 -5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 50 50 49 49 49
بودجه دولت -0.20 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
اطمینان کسب و کار -20.00 -5 1 3 5 5
شاخص PMI تولید 51.50 54 54.5 54.8 54.5 54
شاخص PMI خدمات 31.50 36 40 44 47 50.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.70 95 95 96 96 97
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 16.90 0.2 0.4 0.3 0.8 0.5
جواز ساختمان -16.40 -3.5 1 1.7 2 2.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 1.4 1.8 1.7 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 -6 -5 1.1 1.3 1.5
تولید ناخالص داخلی 1392.70 1320 1320 1370 1370 1370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 478811.00 463457 456266 484078 485036 463110
تولید ناخالص ملی 475348.00 460857 449378 480577 481528 456118
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 108668.00 107000 104000 110000 110000 106000
تولید ناخالص داخلی سرانه 57071.20 54200 54200 56100 56100 56100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49756.30 48300 48300 49000 49000 49000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9137.00 9103 8866 9238 9256 8999
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32882.00 32867 31381 33244 33309 31852
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26992.00 25063 25103 27289 27343 25479
تولید ناخالص داخلی از معادن 41771.00 40589 40098 42230 42314 40699
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25911.00 24527 24275 26196 26248 24639
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11354.00 11185 10968 11479 11502 11132

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 7.10 8.2 8.3 8.3 7.9 7.3
افراد شاغل 12154.09 11600 11800 11900 11800 12500
افراد بیکار 927.59 1200 990 910 800 880
قسمت مدت زمان اشتغال -138584.00 50000 3400 4000 6000 21000
استخدام تمام وقت -89100.00 -60000 -30000 20000 30000 5000
تغییر اشتغال -227700.00 25000 50 24000 26000 26000
نرخ مشارکت نیروی کار 62.90 64.5 65 66 66 66.1
نرخ بیکاری جوانان 16.10 18.5 17.5 17 17 15
هزینه های کار 104.80 107 107 107 107 110
بهره وری 100.20 101 101 101 101 101
پست های خالی شغلی 226.50 215 215 235 235 237
آگهی های کار 89252.00 64500 66000 68000 70000 90000
دستمزد 1257.00 1267 1287 1286 1286 1317
دستمزد در تولید 1350.60 1370 1383 1382 1382 1415
رشد دستمزد 2.10 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3
حداقل دستمزد 753.80 754 754 754 754 770
جمعیت 25.60 26.1 26.14 26.6 26.6 26.62
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66.5
نرخ اشتغال 58.40 56.5 57.5 58 58 60.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.20 0.3 0.3 0.8 1.3 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 1.5 0.5 0.6 0.4 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.60 116 117 118 118 119
قیمت مصرف کننده اصلی 117.22 118 118 119 119 120
اندازه اصل تورم 1.80 1.2 1 1.2 1.4 1.8
قیمت تولید 112.60 113 114 114 115 116
تغییر قیمت تولید کننده 1.30 0.8 1 1.6 1.8 2.3
قیمت صادرات 111.70 110 113 113 113 111
قیمت واردات 113.10 114 114 114 114 110
تورم مواد غذایی 3.20 2.6 2.4 2.2 2.1 2.1
انتظارات تورم 3.30 3.6 3.9 4 4 4
CPI مسکن آب و برق 122.30 122 122 123 124 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.50 107 109 107 108 111

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
عرضه پول M1 1241.69 1350 1300 1275 1275 1300
ذخایر ارزی 60813.00 63000 72000 72000 72000 75000
ترازنامه بانک مرکزی 280977.00 279000 281000 280000 278000 276000
ترازنامه بانک 5510.55 5700 5600 5650 5500 4500
نرخ بهره سپرده 0.60 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205.30 204 204 204 204 202

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 8025.00 4200 -500 1500 5000 -500
حساب جاری 8395.00 3000 1500 -2800 -3200 -5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
واردات 27717.00 35300 35000 34500 35000 36000
صادرات 35742.00 39500 40500 36000 40000 41000
بدهی خارجی 2328330.00 2309000 2379000 2479000 2500000 2600000
رابطه مبادله 98.80 96.49 99.12 99.56 99.56 101
گردش سرمایه -11599.00 9000 9000 13100 10000 12685
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52011.00 40000 40000 48000 48000 48000
ورود توریست 2250.00 50000 150000 200000 300000 400000
ذخایر طلا 79.90 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 50 50 49 49 49
بودجه دولت -0.20 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
ارزش بودجه دولت -35675.00 -17500 -18500 -11500 -11000 -295
هزینه های دولت 96125.00 90821 89747 97182 97375 91094
درآمدهای دولت 43870.00 30600 30600 37600 37000 39055
هزینه های مالی 79545.00 48100 49100 49100 48000 39350
بدهی های دولت 424164.00 441000 450000 451000 452000 455000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -20.00 -5 1 3 5 5
شاخص PMI تولید 51.50 54 54.5 54.8 54.5 54
شاخص PMI خدمات 31.50 36 40 44 47 50.5
تولید صنعتی 2.50 -7.5 -3.3 -1.3 4.5 0.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 -3.5 -2 0.3 0.6 0.41
تولید صنعتی 2.70 -1.5 -3.5 -1.5 1.2 0.8
استفاده از ظرفیت 74.48 75.95 75 75 75 81.95
ورشکستگی 410.00 710 560 650 600 590
سود شرکت سهامی 95029.00 94000 91500 91500 91300 90500
مجموع فروش خودرو 110234.00 70000 82000 90000 90000 85000
ثبت خودرو 14504.15 10650 10650 12850 12850 12850
شاخص اقتصادی مقدم 0.20 0 0.1 0.1 0.3 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک -4.93 -1 -1 1 2.5 1
استخراج معدن 4.30 -8 2.5 3.5 3.2 4.5
تمایلات صنعتی 51.20 51.8 52.2 52.4 52.5 52.7
خدمات تمایلات 53.10 53.5 53.7 53.7 53.5 53.7
سرمایه گذاری خصوصی -1.60 1.3 1.3 1.1 -0.5 1.13
موجودی انبارهای تجاری -1.20 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5
پی ام آی مرکب 52.70 53 53.5 53.7 53.7 53.8

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.70 95 95 96 96 97
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 16.90 0.2 0.4 0.3 0.8 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 -1.5 -1.1 1 1.5 2.8
هزینه های مصرف کننده 265949.00 259715 255572 268874 269406 259405
درآمد قابل تصرف شخص 323419.00 310691 303200 326977 327623 307748
پس انداز های شخصی 5.50 1.7 2 2 2 1.6
تسهیلات اعتباری خریدار 2999.49 2825 2790 3027 3039 2831
اعتبار بخش خصوصی -0.10 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 119.50 124 124 124 124 126
نرخ وام بانکی 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92
قیمت گازوئیل 0.82 0.78 0.74 0.7 0.67 0.63

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
جواز ساختمان -16.40 -3.5 1 1.7 2 2.5
فروش خانه جدید 3647.00 4300 4400 4500 4300 4900
شاخص مسکن 1.60 0.8 1.6 1.8 2 2.1
صفحه اصلی وام 12313.90 7500 8800 9100 10500 12900
نرخ مالکیت مسکن 65.00 64 64 64 64 64
میزان ساخت و ساز -1.00 0.2 0.2 0.4 0.3 0.5
پی ام آی ساخت و ساز 35.50 38 40 41 41 43


استرالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.