بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66
بازار سهام 6505.81 6507 6447 6387 6327 6210
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.96 1.21 1.24 1.26 1.29 1.35
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.7 0.8 0.3 0.5 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2 2.1 2.4 2.3 2.4
نرخ بیکاری 5.20 5 4.9 4.9 4.8 4.8
نرخ تورم 1.60 1.7 1.8 2.1 2.2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.6 0.5 0.6 1
نرخ بهره 1.00 1 0.75 0.5 0.5 0.5
موازنه تجاری 8036.00 3100 900 1600 2000 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -3 -3 -2.9 -2.9 -2.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 41 41 38 38 38
بودجه دولت -0.60 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3
اطمینان کسب و کار 4.00 6 5 8 6 6
شاخص PMI تولید 51.30 52 53.2 53.6 53.8 54
شاخص PMI خدمات 43.90 48 51.2 51.6 52 52.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.00 102 100 103 102 104
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.7 0.8 0.3 0.5 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2 2.1 2.4 2.3 2.4
تولید ناخالص داخلی 1432.20 1580 1580 1650 1650 1650
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 463907.00 470244 471735 475041 474577 483056
تولید ناخالص ملی 458418.00 457803 463834 469420 468962 474966
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 109559.00 114000 113000 112000 112000 115000
تولید ناخالص داخلی سرانه 56919.40 57520 57520 57990 57990 57990
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45439.30 45900 45900 46400 46400 46400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10747.00 11487 10997 11005 10994 11261
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33733.00 35447 34761 34543 34509 35595
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26118.00 26650 26487 26745 26719 27122
تولید ناخالص داخلی از معادن 36408.00 36577 37147 37282 37245 38039
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24583.00 24340 24950 25173 25148 25549
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11270.00 11514 11371 11540 11529 11644
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 5.20 5 4.9 4.9 4.8 4.8
افراد شاغل 12908.17 12900 13120 13120 13200 13500
افراد بیکار 712.92 680 660 640 620 628
قسمت مدت زمان اشتغال 6654.00 20000 22000 26000 14000 23000
استخدام تمام وقت 34474.00 14300 -6800 12000 10000 14184
نرخ مشارکت نیروی کار 66.10 65.7 65.7 65.6 65.7 66
نرخ بیکاری جوانان 11.90 11.7 11.5 11.3 11.2 11.1
بهره وری 99.90 101 100 101 101 101
پست های خالی شغلی 243.20 241 239 238 237 237
دستمزد 1237.90 1235 1265 1265 1265 1306
رشد دستمزد 2.30 2.3 3.2 3.2 3 3.3
حداقل دستمزد 740.80 740 740 760 760 760
دستمزد در تولید 1338.30 1334 1383 1383 1383 1429
جمعیت 25.18 25.5 25.27 25.84 25.84 25.84
هزینه زندگی خانواده 2790.00 2986 2879 2879 2879 2974
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120.00 6392 6316 6316 6316 6524
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710.00 2731 2797 2797 2797 2889
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.60 1.7 1.8 2.1 2.2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.6 0.5 0.6 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.80 115 116 116 117 118
قیمت مصرف کننده اصلی 115.91 117 117 118 118 120
اندازه اصل تورم 1.60 1.7 2 2 2.2 2.2
قیمت تولید 111.60 113 113 112 114 115
تغییر قیمت تولید کننده 2.00 1.9 1.8 2 2.1 2.1
تورم مواد غذایی 2.40 1.3 1.7 1.8 1.8 2
انتظارات تورم 3.50 3.5 4 3.8 3.6 3.9
CPI مسکن آب و برق 121.40 123 124 124 124 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.30 108 108 106 106 110
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.00 1 0.75 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره بین بانکی 1.10 1.1 1.1 0.85 0.85 0.85
ترازنامه بانک 4483.06 4060 4080 4080 4100 4100
نرخ بهره سپرده 1.65 1.65 1.65 1.4 1.4 1.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205.30 205 205 204 204 204
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 8036.00 3100 900 1600 2000 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -3 -3 -2.9 -2.9 -2.9
رابطه مبادله 100.20 87.9 87.82 88.45 88.18 90.91
ورود توریست 660300.00 780800 1050200 802100 700500 1080400
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 41 41 38 38 38
بودجه دولت -0.60 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3
ارزش بودجه دولت 13326.00 -3287 -782 -782 -782 -295
هزینه های دولت 90142.00 89365 91271 92305 92215 93462
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.5 11.5 12 12 12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 4.00 6 5 8 6 6
شاخص PMI تولید 51.30 52 53.2 53.6 53.8 54
شاخص PMI خدمات 43.90 48 51.2 51.6 52 52.2
ثبت خودرو 14330.43 14260 14260 14350 14350 14350
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 0 0 -0.1 0.1 0.1
موجودی انبارهای تجاری 0.70 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4
پی ام آی مرکب 49.50 50.8 53 54.5 55 56.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.00 102 100 103 102 104
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 3.2 2.9 2.7 3 2.6
هزینه های مصرف کننده 262566.00 266003 267385 268868 269989 273802
نرخ وام بانکی 8.03 8.03 8.03 7.78 7.78 7.78
قیمت گازوئیل 0.98 0.96 0.93 0.91 0.88 0.88
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
فروش خانه جدید 4568.00 4400 5000 5200 5400 5550
شاخص مسکن -3.00 -0.8 0.5 1 1.3 2.1
میزان ساخت و ساز -1.90 0.5 1 1.1 0.6 0.2
پی ام آی ساخت و ساز 39.10 47 51 53 51.5 50
نرخ مالکیت مسکن 65.00 63.5 63.5 64 64 64


استرالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.