بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65
بازار سهام 6684.70 6639 6572 6506 6440 6310
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.13 1.05 1.08 1.11 1.15 1.22
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.8 0.3 0.5 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 2.1 2.4 2.3 2.2 2.4
نرخ بیکاری 5.20 5.2 5.1 5 4.9 4.9
نرخ تورم 1.60 1.8 2.1 2.2 2.2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.6 0.5 0.6 0.6 1
نرخ بهره 0.75 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25
موازنه تجاری 5926.00 900 1600 1600 2000 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -3 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 41 38 38 38 38
بودجه دولت -0.60 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
اطمینان کسب و کار 0.00 5 8 6 5 6
شاخص PMI تولید 54.70 53.2 53.6 53.8 54 54
شاخص PMI خدمات 51.50 51.2 51.6 52 52.5 52.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.80 100 103 102 103 104
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.8 0.3 0.5 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 2.1 2.4 2.3 2.2 2.4
تولید ناخالص داخلی 1432.20 1580 1650 1650 1650 1650
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 465885.00 472163 472624 474781 476600 483494
تولید ناخالص ملی 464323.00 463625 464078 469805 475002 474752
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107275.00 113227 113337 112000 110000 115944
تولید ناخالص داخلی سرانه 56919.40 57520 57990 57990 57990 57990
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45439.30 45900 46400 46400 46400 46400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10618.00 10944 10955 11107 10862 11207
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33319.00 34889 34924 34592 34085 35727
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25618.00 26418 26444 26610 26207 27052
تولید ناخالص داخلی از معادن 37875.00 37122 37158 37503 38746 38013
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24676.00 25009 25034 24813 25244 25610
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11176.00 11378 11389 11479 11433 11651
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.20 5.2 5.1 5 4.9 4.9
افراد شاغل 12944.02 13120 13120 13200 13180 13500
افراد بیکار 709.60 720 730 720 710 700
قسمت مدت زمان اشتغال -11400.00 22000 26000 14000 10000 23000
استخدام تمام وقت 26200.00 -6800 12000 10000 12000 14184
نرخ مشارکت نیروی کار 66.10 65.9 65.6 65.7 65.9 66
نرخ بیکاری جوانان 11.70 11.5 11.3 11.2 11.5 11.1
بهره وری 100.00 100 101 101 101 101
پست های خالی شغلی 236.50 241 239 237 235 237
دستمزد 1237.90 1265 1265 1253 1268 1306
رشد دستمزد 2.30 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4
حداقل دستمزد 740.80 740 760 760 760 760
دستمزد در تولید 1338.30 1383 1383 1371 1370 1429
جمعیت 25.18 25.34 25.49 25.49 25.49 25.49
هزینه زندگی خانواده 2790.00 2879 2879 2854 2857 2974
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120.00 6316 6316 6261 6267 6524
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710.00 2797 2797 2772 2775 2889
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.60 1.8 2.1 2.2 2.2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.6 0.5 0.6 0.6 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.80 116 116 117 117 118
قیمت مصرف کننده اصلی 115.91 117 117 118 118 120
اندازه اصل تورم 1.60 1.7 1.7 2.2 2 2.2
قیمت تولید 111.60 113 112 113 114 115
تغییر قیمت تولید کننده 2.00 1.8 2 2.1 2.2 2.1
قیمت صادرات 113.30 116 118 115 110 118
قیمت واردات 113.10 117 120 116 114 114
تورم مواد غذایی 2.40 1.7 1.8 1.8 1.9 2
انتظارات تورم 3.60 4 3.8 3.6 3.3 3.9
CPI مسکن آب و برق 121.40 124 124 124 124 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.30 108 106 110 110 110
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.75 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 1.22 1.22 0.97 0.97 0.72 0.72
ترازنامه بانک 4483.06 4580 4600 4550 4500 4200
نرخ بهره سپرده 1.35 1.35 1.1 1.1 0.85 0.85
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205.30 205 204 204 204 204
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 5926.00 900 1600 1600 2000 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -3 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
رابطه مبادله 100.20 88.45 88.45 98.33 99.14 90.91
ورود توریست 790400.00 1070000 852000 700500 750000 1080400
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 41 38 38 38 38
بودجه دولت -0.60 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
ارزش بودجه دولت -9001.00 -782 -782 -782 -700 -295
هزینه های دولت 91328.00 91344 91433 91098 93429 93536
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.5 12 12 12 12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 0.00 5 8 6 5 6
شاخص PMI تولید 54.70 53.2 53.6 53.8 54 54
شاخص PMI خدمات 51.50 51.2 51.6 52 52.5 52.2
ثبت خودرو 14330.43 14260 14350 14350 14350 14350
شاخص اقتصادی مقدم -0.09 0 -0.1 0.1 0 0.1
موجودی انبارهای تجاری -0.90 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4
پی ام آی مرکب 52.00 52.2 54.5 55 56 56.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.80 100 103 102 103 104
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 2.9 2.7 3 2.8 2.6
هزینه های مصرف کننده 263544.00 267929 268191 268872 269606 274359
نرخ وام بانکی 8.03 8.03 7.78 7.78 7.53 7.53
قیمت گازوئیل 1.01 0.9 0.88 0.88 0.85 0.88
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
فروش خانه جدید 4548.00 4500 4450 4400 4500 4850
شاخص مسکن -0.70 0.5 1 1.3 0.8 2.1
میزان ساخت و ساز -3.80 1 1.1 0.6 0.2 0.2
پی ام آی ساخت و ساز 42.60 44 46.5 48.5 49.3 50
نرخ مالکیت مسکن 65.00 63.5 64 64 64 64


استرالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.