بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67
بازار سهام 7071.73 6679 6619 6559 6500 6384
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.18 1.28 1.33 1.38 1.44 1.56
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.6 0.5 0.7 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.4 2.3 2.2 2.4 2.5
نرخ بیکاری 5.20 5.3 5.3 5.2 5.2 5
نرخ تورم 1.70 2.1 2 2 1.9 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.5 0.6 0.6 1 1
نرخ بهره 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25 0.75
موازنه تجاری 5800.00 1600 2000 3200 -500 -500
حساب جاری 7855.00 -1000 2000 -3000 -3900 -5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 42 42 42 42 41
بودجه دولت -0.60 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1
اطمینان کسب و کار 0.00 5 6 5 6 7
شاخص PMI تولید 48.30 53.6 53.8 54 54 54
شاخص PMI خدمات 48.70 51.6 52 52.5 52.2 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.10 98 100 102 102 106
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 0.1 0.3 0.2 0.4 0.4
جواز ساختمان 11.80 1 1.5 1.8 2 2.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.6 0.5 0.7 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.4 2.3 2.2 2.4 2.5
تولید ناخالص داخلی 1432.20 1650 1650 1650 1650 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 477294.00 477971 480673 482544 488749 500968
تولید ناخالص ملی 474787.00 470138 475973 480010 486182 498336
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 109237.00 112000 111000 110000 112000 115000
تولید ناخالص داخلی سرانه 56919.40 57990 57990 57990 57990 58450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45439.30 46400 46400 46400 46400 46800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9841.00 10200 10173 9949 10077 10329
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33758.00 34437 33990 34129 34568 35432
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25840.00 26623 26285 26124 26460 27122
تولید ناخالص داخلی از معادن 41963.00 40686 42151 42425 42970 44044
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25206.00 24741 25205 25483 25811 26456
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11521.00 11784 11683 11648 11798 12092
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.20 5.3 5.3 5.2 5.2 5
افراد شاغل 12954.44 13120 13200 13180 13500 13700
افراد بیکار 708.10 730 720 710 700 680
قسمت مدت زمان اشتغال 35698.00 26000 14000 10000 23000 21000
استخدام تمام وقت 4158.00 12000 10000 12000 12000 14184
تغییر اشتغال 39856.00 15200 24000 17000 15600 15600
نرخ مشارکت نیروی کار 66.00 66 66.1 65.9 66 66.1
نرخ بیکاری جوانان 11.50 11.3 11.2 11.5 11.1 12
بهره وری 100.10 101 101 101 101 101
هزینه های کار 104.20 105 106 107 107 109
پست های خالی شغلی 237.10 241 237 235 235 237
آگهی های کار 142569.00 161000 157000 156000 155000 151000
دستمزد 1237.90 1253 1266 1267 1268 1297
رشد دستمزد 2.20 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3
حداقل دستمزد 740.80 760 760 760 760 780
دستمزد در تولید 1338.30 1371 1369 1370 1370 1402
جمعیت 25.18 25.84 25.9 26.1 26.14 26.62
سن بازنشستگی زنان 65.50 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 65.50 66 66 66 66 66
هزینه زندگی خانواده 2790.00 2853 2853 2855 2857 2923
هزینه زندگی انفرادی 1770.00 1810 1810 1811 1812 1854
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120.00 6259 6259 6263 6267 6411
نرخ اشتغال 62.60 62.4 62.3 62.2 62.2 62.39
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710.00 2771 2771 2773 2775 2839
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.70 2.1 2 2 1.9 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.5 0.6 0.6 1 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.40 116 117 118 118 120
قیمت مصرف کننده اصلی 116.16 118 118 118 118 121
اندازه اصل تورم 1.60 2 1.9 1.8 1.9 1.9
قیمت تولید 112.10 113 114 115 114 117
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 2 2.1 2.2 2.1 2.3
قیمت صادرات 114.80 118 115 110 118 105
قیمت واردات 113.50 120 116 114 114 110
تورم مواد غذایی 2.30 1.8 1.8 1.9 2 2.1
انتظارات تورم 4.00 3.8 3.6 3.3 3.9 3.9
CPI مسکن آب و برق 121.80 124 124 124 124 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.00 106 109 109 109 111
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 1.22 1.22 1.47 1.47 1.47 1.47
عرضه پول M1 1057.77 365 372 372 372 382
ترازنامه بانک 4806.76 4700 4650 4700 4600 4600
ذخایر ارزی 83844.00 66000 75000 73000 72000 75000
نرخ بهره سپرده 1.30 1.35 1.3 1.55 1.35 1.85
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205.30 204 204 204 204 202
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 5800.00 1600 2000 3200 -500 -500
حساب جاری 7855.00 -1000 2000 -3000 -3900 -5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7
واردات 35093.00 33500 36000 36300 35000 36000
صادرات 40893.00 35100 38000 39500 34500 37000
بدهی خارجی 2189706.00 2100466 2161303 2179000 2179000 2213174
رابطه مبادله 101.10 98.33 99.14 96.49 104 95.45
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80891.00 81000 81000 81000 81000 90000
گردش سرمایه -7893.00 12526 12800 13100 13100 12685
ورود توریست 815900.00 852000 700500 750000 1080400 1100400
ذخایر طلا 68.74 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 42 42 42 42 41
بودجه دولت -0.60 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1
ارزش بودجه دولت 4749.00 -1555 -700 -500 -1027 -295
هزینه های دولت 93553.00 91526 93802 94582 95798 98193
درآمدهای دولت 44122.00 37748 38700 37600 37600 39055
هزینه های مالی 39373.00 39302 39400 38100 38100 39350
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 0.00 5 6 5 6 7
شاخص PMI تولید 48.30 53.6 53.8 54 54 54
شاخص PMI خدمات 48.70 51.6 52 52.5 52.2 53
تولید صنعتی 1.90 2.6 2.8 2.7 2.8 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20 0.59 0.4 0.6 0.6 0.41
تولید صنعتی -3.10 1.1 1.4 1.6 1.5 1.5
ورشکستگی 748.00 690 670 710 560 590
سود شرکت سهامی 97460.00 93500 97000 94000 91500 90500
مجموع فروش خودرو 84239.00 92800 110000 89000 85000 88000
ثبت خودرو 14330.43 14350 14350 14350 14350 14550
شاخص اقتصادی مقدم -0.09 -0.1 0.1 0 0.1 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 1.21 4 -0.31 -1 -1 0.09
تمایلات صنعتی 49.20 50.1 51.8 52.2 52 53.5
استخراج معدن 6.50 5.1 4.8 4.6 4.8 4.8
سرمایه گذاری خصوصی -0.20 0.8 1 1.3 1.3 1.13
خدمات تمایلات 49.80 50.6 51 51.4 51.7 52.5
موجودی انبارهای تجاری -0.40 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4
پی ام آی مرکب 49.60 51 52.7 53.5 52.5 54
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.10 98 100 102 102 106
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 0.1 0.3 0.2 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90 2.7 3 2.8 2.6 2.8
هزینه های مصرف کننده 267716.00 269698 270495 270661 274141 280995
درآمد قابل تصرف شخص 320300.00 313667 314356 323823 327987 336187
پس انداز های شخصی 4.80 2.1 1.9 1.7 2 1.6
تسهیلات اعتباری خریدار 2925.66 2861 2862 2945 2996 3071
اعتبار بخش خصوصی 0.10 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6
نرخ وام بانکی 7.92 7.92 8.17 8.17 8.17 8.17
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 119.30 125 125 124 124 126
قیمت گازوئیل 1.02 1.14 1.17 1.2 1.23 1.23
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جواز ساختمان 11.80 1 1.5 1.8 2 2.5
فروش خانه جدید 4374.00 4450 4400 4500 4850 5650
شاخص مسکن 2.40 1 1.3 0.8 2.1 2.1
میزان ساخت و ساز -0.40 1.1 0.6 0.2 0.2 0.2
پی ام آی ساخت و ساز 38.90 46.5 48.5 49.3 50 52
صفحه اصلی وام 18593.60 46800 47100 47700 47900 49300
نرخ مالکیت مسکن 65.00 64 64 64 64 64


استرالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.