بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75
بازار سهام 6710.80 6590 6471 6355 6240 6011
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.78 1.92 2 2.09 2.18 2.36

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 1.5 0.7 0.8 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 -0.3 7.6 5.6 3.9 3
نرخ بیکاری 6.40 6.2 6.4 6.2 6 5.9
نرخ تورم 0.90 1 1.5 3.6 2.6 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 1 0.2 0.7 0.7 0.6
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
موازنه تجاری 10142.00 4400 4700 5000 -500 5000
حساب جاری 14523.00 5300 4000 3000 2500 -1600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 69 69 69 69 72
بودجه دولت -4.30 -11 -11 -5.5 -5.5 -4.2
اطمینان کسب و کار 10.00 12 8 4 5 8
شاخص PMI تولید 58.80 58 56.5 55.3 55.5 53
شاخص PMI خدمات 55.80 52 50 50 50.5 50.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 109.10 110 102 102 103 98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 0.3 0.8 0.6 0.5 0.4
جواز ساختمان -19.40 1.7 2 2.2 2.5 3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 1.5 0.7 0.8 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 -0.3 7.6 5.6 3.9 3
تولید ناخالص داخلی 1392.70 1370 1370 1370 1370 1480
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 491525.00 494046 495724 502701 494609 509447
تولید ناخالص ملی 495434.00 483356 490470 500611 492551 507328
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110814.00 111000 114000 112000 118727 113000
تولید ناخالص داخلی سرانه 57071.20 56100 56100 56100 56100 57300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49756.30 49000 49000 49000 49000 49600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11462.00 9014 9541 9310 9160 9435
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33123.00 34700 34619 34739 34180 35205
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27046.00 28100 27579 28153 27700 28531
تولید ناخالص داخلی از معادن 48871.00 50324 54390 52454 51609 53157
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28221.00 27286 29702 29583 29107 29980
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11611.00 11709 12463 12349 12150 12515

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 6.40 6.2 6.4 6.2 6 5.9
افراد شاغل 12939.90 12600 12700 12800 12500 12900
افراد بیکار 877.64 850 820 800 780 740
قسمت مدت زمان اشتغال -29836.00 4000 6000 4000 12000 10500
استخدام تمام وقت 59000.00 20000 30000 23000 15000 18000
تغییر اشتغال 29100.00 24000 26000 27000 27000 28500
نرخ مشارکت نیروی کار 66.10 66 66 66.1 66.1 66.3
نرخ بیکاری جوانان 13.90 14.5 14.3 14.1 14 13
هزینه های کار 92.60 105 102 105 114 110
بهره وری 102.90 102 102 102 102 102
پست های خالی شغلی 254.40 210 214 218 226 226
آگهی های کار 174010.00 108000 107000 105000 103000 105000
دستمزد 1280.30 1312 1318 1318 1349 1349
دستمزد در تولید 1458.00 1400 1400 1413 1425 1425
حداقل دستمزد 753.80 770 770 770 770 790
رشد دستمزد 1.40 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3
جمعیت 25.68 26.6 26.6 26.6 26.62 27.1
سن بازنشستگی زنان 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
نرخ اشتغال 61.80 60 60.2 60.3 60.5 60.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.90 1 1.5 3.6 2.6 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 1 0.2 0.7 0.7 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.20 118 116 120 120 123
قیمت مصرف کننده اصلی 117.99 118 119 118 122 119
اندازه اصل تورم 1.20 1.2 1.2 1.4 1.4 1.8
قیمت تولید 112.30 114 113 113 117 116
تغییر قیمت تولید کننده -0.10 1.1 1.3 1.5 1.9 1.9
قیمت صادرات 109.10 112 112 112 111 108
قیمت واردات 105.90 112 113 114 112 111
تورم مواد غذایی 2.30 2.8 2.5 2.1 2.1 2.3
انتظارات تورم 3.40 3.8 3.5 3.6 3.6 3.6
CPI مسکن آب و برق 120.80 124 123 126 124 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.60 108 101 106 106 109

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
عرضه پول M1 1408.72 1275 1275 1275 1300 1300
ترازنامه بانک مرکزی 352957.00 320000 310000 305000 310000 330000
ترازنامه بانک 5283.40 5150 5200 5200 5000 5000
ذخایر ارزی 54829.00 65000 68000 70000 72000 78000
نرخ بهره سپرده 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200.00 202 202 202 202 202

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 10142.00 4400 4700 5000 -500 5000
حساب جاری 14523.00 5300 4000 3000 2500 -1600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.5
واردات 29707.00 34500 35000 35500 36000 36500
صادرات 39849.00 39200 40000 40500 41000 42000
بدهی خارجی 2187215.00 2479000 2500000 2550000 2600000 2700000
رابطه مبادله 103.00 90.91 99.11 99.56 90.76 90.76
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52011.00 48000 48000 48000 48000 55000
گردش سرمایه -9999.00 1300 4000 6000 9000 9000
ورود توریست 8820.00 9000 15000 30000 40000 85000
ذخایر طلا 79.85 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 69 69 69 69 72
بودجه دولت -4.30 -11 -11 -5.5 -5.5 -4.2
ارزش بودجه دولت -15920.00 -12500 -11600 -8000 -229 -6000
هزینه های دولت 104618.00 99072 110124 109606 107842 111077
درآمدهای دولت 34126.00 35600 37000 38000 38000 38000
هزینه های مالی 50046.00 47200 45000 43300 44000 47000
بدهی های دولت 611100.00 615000 621000 629000 635000 615000


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 10.00 12 8 4 5 8
شاخص PMI تولید 58.80 58 56.5 55.3 55.5 53
شاخص PMI خدمات 55.80 52 50 50 50.5 50.5
تولید صنعتی -3.00 -1.3 4.5 3.5 2 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30 0.3 0.6 0.5 0.5 0.41
تولید صنعتی -1.80 -1.5 6.5 5 2.1 1.3
استفاده از ظرفیت 80.96 75 75.5 76 76.5 78.5
ورشکستگی 462.00 500 530 560 590 630
سود شرکت سهامی 109698.00 98000 97300 96900 97500 95700
مجموع فروش خودرو 79666.00 85000 85000 87000 87000 87000
ثبت خودرو 14504.15 12850 12850 12850 12850 14000
شاخص اقتصادی مقدم 0.30 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 17.52 -3 -1 1 1 2
استخراج معدن -2.20 3.5 7 5 4.5 4.5
تمایلات صنعتی 56.90 56.2 55 55.1 55.3 54.5
خدمات تمایلات 53.40 54 54.2 54.3 54.5 53.5
سرمایه گذاری خصوصی 3.00 1.1 -0.5 -0.3 0.9 1.1
موجودی انبارهای تجاری 0.00 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5
پی ام آی مرکب 53.70 54.4 54.1 54 54.3 53.7

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 109.10 110 102 102 103 98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 0.3 0.8 0.6 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.60 1 1.5 1.9 2.5 2.9
هزینه های مصرف کننده 264679.00 267890 253001 267852 280944 271446
درآمد قابل تصرف شخص 338128.00 356314 356314 362515 368590 371372
پس انداز های شخصی 12.00 15 13 10 10 6
تسهیلات اعتباری خریدار 3009.84 2987 3215 3143 3114 3207
اعتبار بخش خصوصی 0.20 0.4 0.2 0.3 0.6 0.5
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 121.40 125 125 125 125 126
نرخ وام بانکی 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
قیمت گازوئیل 1.03 0.94 0.89 0.85 0.81 0.77

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
جواز ساختمان -19.40 1.7 2 2.2 2.5 3
فروش خانه جدید 4143.00 6000 6100 5950 5700 5500
شاخص مسکن 0.80 1.8 2 2.3 2.3 2.1
صفحه اصلی وام 22111.40 12900 13100 13350 13500 14000
نرخ مالکیت مسکن 65.00 64 64 64 64 64
میزان ساخت و ساز -0.90 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7
پی ام آی ساخت و ساز 57.40 48 42 42 43 47


استرالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.