بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.71
بازار سهام 7381.10 7213 7068 6925 6785 6513
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.75 1.74 1.81 1.89 1.98 2.16

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.5 3 2 4 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.60 0.3 3.4 2.2 3 3
نرخ بیکاری 4.60 5 4.8 4.8 4.6 4.5
نرخ تورم 3.80 2.4 2.4 2.1 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
موازنه تجاری 15077.00 8000 10000 9000 8000 5500
حساب جاری 20461.00 10500 2000 -2000 -2000 1600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 1.2 0.4 0.4 0.4 0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 40.4 40.4 40.4 40.4 42.8
بودجه دولت -4.30 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
اطمینان کسب و کار 13.00 -5 6 11 13 10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.20 60 58 55 53 53
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 45.70 52 54 52 51 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.64 105 110 110 112 98
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.70 0.5 0.5 0.2 0.4 0.4
جواز ساختمان 6.80 -6.5 -2 -2 3 3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.5 3 2 4 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.60 0.3 3.4 2.2 3 3
تولید ناخالص داخلی 1330.90 1370 1450 1450 1450 1450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 505134.00 495098 493936 518849 516247 508754
تولید ناخالص ملی 521999.00 486146 498064 528217 533483 513006
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 120588.00 118727 111000 121000 123000 114000
تولید ناخالص داخلی سرانه 56307.28 56100 56100 56100 56100 57300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48697.84 49000 49000 49000 49000 49600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13185.00 11476 12458 13454 13475 12832
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 34908.00 36584 33289 35750 35676 34287
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28139.00 27701 27165 28847 28758 27980
تولید ناخالص داخلی از معادن 48557.00 38925 49102 50850 49625 50575
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28011.00 26224 28243 28913 28627 29091
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11735.00 11930 11661 11922 11993 12011

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 4.60 5 4.8 4.8 4.6 4.5
افراد شاغل 12884.60 13200 13500 13600 14000 13900
افراد بیکار 626.00 720 720 700 720 740
قسمت مدت زمان اشتغال -164681.00 12000 12000 10000 8000 10500
استخدام تمام وقت 26684.00 15000 15000 18000 18000 18000
تغییر اشتغال -137997.00 38000 45000 40000 40000 38500
نرخ مشارکت نیروی کار 64.50 66.1 66.2 66.3 66.2 66.3
نرخ بیکاری جوانان 10.80 11 11 11 10 11
هزینه های کار 104.90 109 111 112 113 110
بهره وری 102.00 102 102 102 103 102
پست های خالی شغلی 333.70 276 240 280 230 226
آگهی های کار 189271.82 183000 170000 175000 170000 175000
دستمزد 1305.80 1349 1349 1349 1349 1349
دستمزد در تولید 1432.80 1520 1500 1500 1500 1480
حداقل دستمزد 772.60 772 790 790 790 790
رشد دستمزد 1.70 2.3 2 2 2 2.3
جمعیت 25.68 26.62 26.62 26.62 26.62 27.1
سن بازنشستگی زنان 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
نرخ اشتغال 61.50 62.5 62.6 62.8 62.8 62.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 3.80 2.4 2.4 2.1 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.80 122 120 121 121 123
قیمت مصرف کننده اصلی 118.95 122 120 120 120 122
اندازه اصل تورم 1.60 1.6 1.6 1.2 1.2 1.6
قیمت تولید 113.60 117 115 115 115 117
تغییر قیمت تولید کننده 2.20 2.5 1.8 1.5 1.5 1.9
قیمت صادرات 137.30 131 121 110 109 108
قیمت واردات 108.10 112 112 112 112 111
تورم مواد غذایی 0.70 1.2 2 2 1.5 2.3
انتظارات تورم 3.60 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6
CPI مسکن آب و برق 121.30 130 124 124 124 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.90 110 111 112 112 113

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
عرضه پول M1 1511.90 1452 1457 1463 1463 1473
ترازنامه بانک مرکزی 590190.00 600000 580000 560000 530000 470000
ترازنامه بانک 5169.50 5100 4900 4800 4400 4400
ذخایر ارزی خارجی 82142.00 78000 72000 70000 65000 63000
وام به بخش خصوصی 1030.41 987 1036 1038 1061 1016
نرخ بهره سپرده 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.77 215 220 220 220 220

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 15077.00 8000 10000 9000 8000 5500
حساب جاری 20461.00 10500 2000 -2000 -2000 1600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 1.2 0.4 0.4 0.4 0.4
واردات 33446.00 33000 32000 32000 31000 36500
صادرات 48524.00 41000 42000 41000 39000 42000
بدهی خارجی 2150759.00 2200000 2200000 2200000 2200000 2300000
رابطه مبادله 127.00 90.76 116 108 97.78 97.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29274.00 38000 38000 48000 48000 48000
گردش سرمایه -24448.00 -5000 -5000 9000 12000 9000
ورود توریست 6240.00 20000 40000 40000 60000 100000
ذخایر طلا 79.85 75 75 75 75 80

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 40.4 40.4 40.4 40.4 42.8
بودجه دولت -4.30 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
ارزش بودجه دولت -7693.00 -3000 -5000 -7000 -6000 -9000
هزینه های دولت 105543.00 95781 105011 107692 107865 108161
درآمدهای دولت 45400.00 41000 38000 36000 37000 38000
هزینه های مالی 53093.00 44000 43000 43000 43000 47000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 27.70 28 28 28 28 27.2
بدهی های دولت 626303.00 615000 615000 615000 635000 615000


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 13.00 -5 6 11 13 10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.20 60 58 55 53 53
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 45.70 52 54 52 51 51
تولید صنعتی 0.80 2 2 2 1.2 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20 -0.5 0.5 0.3 0.3 0.41
تولید صنعتی 9.50 2.1 1.5 0.8 0.8 1.3
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.37 83 85 86 85 85
ورشکستگی 354.00 440 400 450 400 530
سود شرکت سهامی 118299.00 117500 110500 90000 88000 95700
مجموع فروش خودرو 83312.00 87000 88000 88000 90000 87000
ثبت خودرو 18531.00 20850 22000 24500 19000 24000
شاخص اقتصادی مقدم -0.30 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 15.90 5 8 8 6 2
استخراج معدن -4.10 2.5 2.5 4.5 4 4.5
تمایلات صنعتی 56.80 58 56 55 54 54.5
خدمات تمایلات 45.50 50 52 52 53 53.5
سرمایه گذاری خصوصی 4.40 0.9 0.6 0.6 1.2 1.1
موجودی انبارهای تجاری 0.20 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5
پی ام آی مرکب 46.50 50 52 53 54 53.7

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.64 105 110 110 112 98
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.70 0.5 0.5 0.2 0.4 0.4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -0.70 1.1 1.9 1.5 2 2.5
هزینه های مصرف کننده 271490.00 280944 265828 277572 277463 273803
درآمد قابل تصرف شخص 341835.00 335000 330000 320000 310000 320000
پس انداز های شخصی 9.70 8 8.2 8.3 8.3 8
تسهیلات اعتباری خریدار 3123.07 3011 3137 3157 3217 3102
اعتبار بخش خصوصی 0.60 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 123.40 124 125 126 126 126
نرخ وام بانکی 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
قیمت گازوئیل 1.12 1.06 1.01 0.96 0.91 0.87

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
جواز ساختمان 6.80 -6.5 -2 -2 3 3
فروش خانه جدید 7617.00 5700 5700 5800 5800 5500
شاخص مسکن 6.70 2 1 1 2 2
صفحه اصلی وام 21260.00 20500 19000 20000 20000 19000
نرخ مالکیت مسکن 66.20 64 64 64 64 64
میزان ساخت و ساز 0.80 1.5 1.5 0.5 0.7 0.7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 53.30 53 54 52 55 50


استرالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.