بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75
بازار سهام 7014.20 6888 6764 6642 6522 6283
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.71 1.82 1.9 1.98 2.07 2.24

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 0.7 0.9 1 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 8.6 6.3 4.2 3 3
نرخ بیکاری 5.60 5.5 5.2 5 4.8 4.5
نرخ تورم 1.10 3.7 2.8 2.2 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.7 0.3 0.4 0.3 0.6
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
موازنه تجاری 5574.00 5000 5000 5000 6000 5500
حساب جاری 14523.00 8000 5000 3500 2000 1600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 1.2 1.2 1.2 0.4 0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 36.1 40.4 40.4 40.4 42.8
بودجه دولت -4.30 -11 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
اطمینان کسب و کار 26.00 18 10 5 6 8
شاخص PMI تولید 61.70 61 60 58 56 53
شاخص PMI خدمات 61.00 60 58 56 54 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 118.80 115 109 103 100 98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4
جواز ساختمان 17.40 6 2.2 2.5 2.5 3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 0.7 0.9 1 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 8.6 6.3 4.2 3 3
تولید ناخالص داخلی 1392.70 1370 1370 1370 1370 1480
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 491525.00 500570 506645 512169 506271 527534
تولید ناخالص ملی 495434.00 495411 505746 516242 510297 531729
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110814.00 116000 114000 118727 114000 119000
تولید ناخالص داخلی سرانه 57071.20 56100 56100 56100 56100 57300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49756.30 49000 49000 49000 49000 49600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11462.00 9837 9607 11943 11806 12302
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33123.00 34972 35116 34514 34117 35550
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27046.00 27798 28412 28182 27857 29027
تولید ناخالص داخلی از معادن 48871.00 54793 52497 50924 50337 52451
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28221.00 29961 29762 29406 29068 30288
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11611.00 12585 12451 12099 11959 12462

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 5.60 5.5 5.2 5 4.8 4.5
افراد شاغل 13077.59 13000 13100 13000 13000 12900
افراد بیکار 778.09 750 730 720 720 740
قسمت مدت زمان اشتغال 91505.00 6000 4000 12000 12000 10500
استخدام تمام وقت -20799.00 30000 23000 15000 15000 18000
تغییر اشتغال 70706.00 26000 27000 27000 27000 28500
نرخ مشارکت نیروی کار 66.30 66.5 66 66.1 66.2 66.3
نرخ بیکاری جوانان 11.80 11.3 11.1 11 11 11
هزینه های کار 100.00 102 105 114 114 110
بهره وری 102.50 102 102 102 102 102
پست های خالی شغلی 288.70 214 218 226 240 226
آگهی های کار 196611.66 178000 165000 163000 170000 175000
دستمزد 1280.30 1318 1318 1349 1349 1349
دستمزد در تولید 1458.00 1490 1520 1520 1500 1480
رشد دستمزد 1.40 2 2.3 2.3 2 2.3
حداقل دستمزد 753.80 770 770 770 770 790
جمعیت 25.68 26.6 26.6 26.62 26.62 27.1
سن بازنشستگی زنان 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
نرخ اشتغال 62.60 62.2 62.3 62.5 62.6 62.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.10 3.7 2.8 2.2 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.7 0.3 0.4 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.90 119 119 120 120 122
قیمت مصرف کننده اصلی 118.36 119 119 120 120 122
اندازه اصل تورم 1.10 1.6 1.4 1.4 1.4 1.8
قیمت تولید 112.80 113 113 117 114 117
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 1.3 1.5 1.9 1.5 1.9
قیمت صادرات 121.30 116 112 111 111 108
قیمت واردات 106.10 113 114 112 112 111
تورم مواد غذایی 0.70 1.5 2.1 2.1 2 2.3
CPI مسکن آب و برق 120.90 126 125 123 123 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.90 103 106 106 109 108
انتظارات تورم 3.20 4.2 4 3.6 3.5 3.6

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
عرضه پول M1 1437.22 1475 1425 1400 1300 1300
ذخایر ارزی 61532.00 60000 60000 61000 61000 63000
ترازنامه بانک مرکزی 431750.00 430000 420000 410000 390000 370000
ترازنامه بانک 5169.50 5100 5000 4800 4700 4500
وام به بخش خصوصی 1001.61 1091 1053 1025 1032 1056
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200.00 202 202 202 202 202

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 5574.00 5000 5000 5000 6000 5500
حساب جاری 14523.00 8000 5000 3500 2000 1600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 1.2 1.2 1.2 0.4 0.4
واردات 32700.00 35000 35500 36000 36000 36500
صادرات 38274.00 40000 40500 41000 42000 42000
بدهی خارجی 2165261.00 2170000 2180000 2200000 2200000 2300000
رابطه مبادله 114.30 103 98.68 98.67 98.67 97.3
گردش سرمایه -9999.00 4000 6000 9000 9000 9000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29274.00 48000 48000 48000 48000 55000
ورود توریست 8320.00 15000 30000 40000 40000 85000
ذخایر طلا 79.85 76 72 70 75 80

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 36.1 40.4 40.4 40.4 42.8
بودجه دولت -4.30 -11 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
ارزش بودجه دولت -1126.00 -13600 -11000 -229 -6000 -9000
هزینه های دولت 104618.00 111062 110331 109012 107757 112282
درآمدهای دولت 47682.00 37000 38000 38000 38000 38000
هزینه های مالی 48808.00 48000 45300 44000 43000 47000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 27.70 34.8 28 28 28 27.2
بدهی های دولت 583254.00 621000 629000 635000 635000 615000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 26.00 18 10 5 6 8
شاخص PMI تولید 61.70 61 60 58 56 53
شاخص PMI خدمات 61.00 60 58 56 54 51
تولید صنعتی -3.00 4.5 3.5 2 2 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30 0.6 0.5 0.5 0.5 0.41
تولید صنعتی -1.80 6.5 5 2.1 1.5 1.3
استفاده از ظرفیت 85.26 81.8 81.7 81.9 81.5 81.7
ورشکستگی 439.00 330 460 500 400 630
سود شرکت سهامی 109698.00 97300 96900 97500 97500 95700
مجموع فروش خودرو 92347.00 112000 75000 87000 88000 87000
ثبت خودرو 21360.00 24850 20850 21850 23000 24000
شاخص اقتصادی مقدم 0.38 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 19.77 9 5 5 8 2
موجودی انبارهای تجاری 0.00 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
پی ام آی مرکب 58.90 59 56 55 52 53.7
استخراج معدن -3.80 7 5 4.5 4.5 4.5
تمایلات صنعتی 59.70 55 55.1 55.3 55.3 54.5
خدمات تمایلات 58.80 59 56 53 52 53.5
سرمایه گذاری خصوصی 3.00 -0.5 -0.3 0.9 0.9 1.1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 118.80 115 109 103 100 98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.10 1.5 1.9 2.5 2.5 2.9
هزینه های مصرف کننده 264679.00 255619 269879 280944 272619 284069
درآمد قابل تصرف شخص 338128.00 356314 356314 368590 368590 371372
پس انداز های شخصی 12.00 13 10 10 10 6
تسهیلات اعتباری خریدار 3033.56 3244 3163 3123 3125 3216
اعتبار بخش خصوصی 0.40 0.2 0.3 0.6 0.6 0.5
نرخ وام بانکی 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
قیمت گازوئیل 1.08 1.03 0.97 0.93 0.88 0.84
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 122.60 125 125 125 125 126

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
جواز ساختمان 17.40 6 2.2 2.5 2.5 3
فروش خانه جدید 4418.00 6100 5950 5700 5700 5500
شاخص مسکن 3.00 2 2.3 2.3 1 2.1
میزان ساخت و ساز -0.90 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7
پی ام آی ساخت و ساز 59.10 60 58 56 54 50
صفحه اصلی وام 22413.00 23000 22350 20500 19000 19000
نرخ مالکیت مسکن 65.00 64 64 64 64 64


استرالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.