بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 0.61 0.61 0.61 0.61 0.6 0.6
بازار سهام 5241.55 5162 5069 4978 4888 4708
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.94 0.98 1.03 1.07 1.12 1.21

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 -8 -0.6 0.6 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 -7 -6 -5 1.1 1.5
نرخ بیکاری 5.10 9 10.5 9.5 9 8
نرخ تورم 1.80 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری 4361.00 3500 3200 -500 1500 -500
حساب جاری 955.00 -5000 -3000 -3900 -2800 -5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 44 44 44 43 43
بودجه دولت -0.60 -4.5 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5
اطمینان کسب و کار -4.00 -27 -20 -16 -12 -5
شاخص PMI تولید 53.70 33 40 42 44 49
شاخص PMI خدمات 38.70 34 38 45 47 50.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.90 63 70 77 80 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -1.5 0.2 0.4 0.3 0.5
جواز ساختمان 19.90 -8 -3.5 1 1.7 2.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 -8 -0.6 0.6 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 -7 -6 -5 1.1 1.5
تولید ناخالص داخلی 1450.00 1480 1480 1480 1520 1520
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 480379.00 458609 463527 456360 485663 463205
تولید ناخالص ملی 472070.00 454130 460816 448467 477263 455193
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 109651.00 106000 107000 104000 111000 106000
تولید ناخالص داخلی سرانه 56919.40 57990 57990 57990 58450 58450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45439.30 46400 46400 46400 45380 46800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9826.00 9809 9496 9335 9934 9475
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33085.00 32448 32844 31431 33449 31902
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26442.00 25103 25075 25120 26733 25497
تولید ناخالص داخلی از معادن 42615.00 39952 40703 40484 43084 41092
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25533.00 24076 24522 24256 25814 24620
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11532.00 11151 11172 10955 11659 11120

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 5.10 9 10.5 9.5 9 8
افراد شاغل 13015.12 12000 11600 11800 11900 12500
افراد بیکار 699.05 910 1200 990 910 880
قسمت مدت زمان اشتغال 20000.00 -25000 -15000 3400 4000 21000
استخدام تمام وقت 6700.00 -45000 -60000 -30000 20000 5000
تغییر اشتغال 26700.00 -65000 -75000 -26600 24000 26000
نرخ مشارکت نیروی کار 66.00 66.1 65.9 66 66 66.1
نرخ بیکاری جوانان 12.20 16.5 18.5 17.5 17 15
هزینه های کار 104.70 106 107 107 107 110
بهره وری 100.20 101 101 101 101 101
پست های خالی شغلی 226.50 237 235 235 235 237
آگهی های کار 136235.06 150000 156000 155000 154500 151000
دستمزد 1257.00 1266 1267 1287 1286 1317
دستمزد در تولید 1350.60 1369 1370 1383 1382 1415
رشد دستمزد 2.20 2.3 2.4 2.4 2.3 2.3
حداقل دستمزد 740.80 760 760 760 760 780
جمعیت 25.60 25.9 26.1 26.14 26.6 26.62
سن بازنشستگی زنان 65.50 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 65.50 66 66 66 66 66
هزینه زندگی خانواده 2790.00 2854 2856 2857 2854 2923
هزینه زندگی انفرادی 1770.00 1811 1812 1812 1811 1854
نرخ اشتغال 62.60 58 56.5 57.5 58 60.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710.00 2772 2774 2775 2772 2839
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120.00 6261 6264 6267 6261 6411

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.80 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.20 117 118 118 118 121
قیمت مصرف کننده اصلی 116.66 118 118 119 119 121
اندازه اصل تورم 1.60 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9
قیمت تولید 112.40 114 114 115 115 117
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 1.8 2 2.1 2.1 2.3
قیمت صادرات 108.80 108 110 113 113 111
قیمت واردات 114.30 116 114 114 114 110
تورم مواد غذایی 2.60 1.9 1.9 2 2.1 2.1
انتظارات تورم 4.00 3.6 3.3 3.9 4 4
CPI مسکن آب و برق 121.90 124 124 124 124 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.60 109 109 111 111 113

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
عرضه پول M1 1098.77 372 372 372 372 382
ذخایر ارزی 83597.00 75000 73000 72000 72000 75000
ترازنامه بانک 4757.86 4650 4700 4600 4650 4500
نرخ بهره سپرده 0.90 1.15 1.15 1.35 1.15 1.85
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205.30 204 204 204 204 202

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 4361.00 3500 3200 -500 1500 -500
حساب جاری 955.00 -5000 -3000 -3900 -2800 -5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7
واردات 33399.00 35500 36300 35000 34500 36000
صادرات 37760.00 38000 39500 40500 36000 41000
بدهی خارجی 2172006.00 2100466 2179000 2179000 2179000 2213174
رابطه مبادله 95.20 93.1 96.49 99.12 99.56 101
گردش سرمایه -1833.00 12800 13100 13100 13100 12685
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80891.00 81000 81000 81000 81000 90000
ورود توریست 766600.00 500000 550000 680000 700000 1000000
ذخایر طلا 68.74 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 44 44 44 43 43
بودجه دولت -0.60 -4.5 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5
ارزش بودجه دولت 9274.00 -700 -500 -500 -500 -295
هزینه های دولت 94271.00 89375 90803 89557 95308 90901
درآمدهای دولت 47888.00 38700 37600 37600 37600 39055
هزینه های مالی 38613.00 39400 38100 38100 38100 39350
بدهی های دولت 403036.00 419000 421000 430000 433000 440000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار -4.00 -27 -20 -16 -12 -5
شاخص PMI تولید 53.70 33 40 42 44 49
شاخص PMI خدمات 38.70 34 38 45 47 50.5
تولید صنعتی 3.80 -6 -7.5 -3.3 -1.3 0.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.50 -1.4 -3.5 -2 0.3 0.41
تولید صنعتی 0.10 -5 -7.5 -3.5 -1.5 0.8
ورشکستگی 397.00 670 710 560 650 590
سود شرکت سهامی 94066.00 1.3 94000 91500 91500 90500
مجموع فروش خودرو 81690.00 60000 70000 82000 90000 85000
ثبت خودرو 14330.43 14350 14350 14350 14350 14550
شاخص اقتصادی مقدم -0.40 0.1 0 0.1 0.1 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک -3.76 -2 -1 -1 1 1
استخراج معدن 8.00 -5 -8 2.5 3.5 4.5
تمایلات صنعتی 49.70 48 48 49 50 50.5
خدمات تمایلات 38.50 36 41 46 48 50.5
سرمایه گذاری خصوصی -2.80 1 1.3 1.3 1.1 1.13
موجودی انبارهای تجاری 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
پی ام آی مرکب 39.40 39 40.5 44 47 50.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.90 63 70 77 80 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -1.5 0.2 0.4 0.3 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 2.1 2.8 2.6 2.7 2.8
هزینه های مصرف کننده 268845.00 258040 259739 255403 271802 259234
درآمد قابل تصرف شخص 319158.00 299905 310691 303200 322669 307748
پس انداز های شخصی 3.60 1.9 1.7 2 2 1.6
تسهیلات اعتباری خریدار 2962.32 2731 2825 2790 2995 2831
اعتبار بخش خصوصی 0.40 0.3 0.4 0.2 0.4 0.6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 119.80 125 124 124 124 126
نرخ وام بانکی 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92
قیمت گازوئیل 0.96 0.91 0.87 0.82 0.78 0.74

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
جواز ساختمان 19.90 -8 -3.5 1 1.7 2.5
فروش خانه جدید 4715.00 4100 4300 4400 4500 4900
شاخص مسکن 3.90 1.3 0.8 2.1 2.1 2.1
صفحه اصلی وام 19455.90 19200 19500 19800 20100 20900
نرخ مالکیت مسکن 65.00 64 64 64 64 64
میزان ساخت و ساز -3.00 0.6 0.2 0.2 0.4 0.5
پی ام آی ساخت و ساز 37.90 36 38 40 41 43


استرالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.