بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 0.74 0.73 0.73 0.73 0.72 0.71
بازار سهام 6616.57 6517 6399 6285 6171 5944
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.91 0.97 1.01 1.05 1.1 1.19

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.00 2 1.7 0.6 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.30 -4 -2.5 5.3 4 2.3
نرخ بیکاری 7.00 7.5 7.3 6.9 6.6 6.3
نرخ تورم 0.70 0.4 0.5 0.4 2.3 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.7 0.4 0.2 0.7 0.7
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
موازنه تجاری 5630.00 4400 4700 5000 5000 5000
حساب جاری 17738.00 7500 5300 4000 3000 2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 50 49 49 49 49
بودجه دولت -0.20 -10 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
اطمینان کسب و کار 5.00 -4 -5 -3 1 5
شاخص PMI تولید 56.30 54 53 52.5 52.3 52.5
شاخص PMI خدمات 51.40 40 42 44 46 50.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 107.70 105 100 102 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 0.4 0.3 0.8 0.6 0.5
جواز ساختمان 15.40 1 1.7 2 2.2 2.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.00 2 1.7 0.6 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.30 -4 -2.5 5.3 4 2.3
تولید ناخالص داخلی 1392.70 1320 1370 1370 1370 1370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 445799.00 461375 467356 469426 463631 471987
تولید ناخالص ملی 447165.00 454861 464967 470865 465052 465323
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104432.00 106000 107000 110000 109000 108000
تولید ناخالص داخلی سرانه 57071.20 54200 56100 56100 56100 56100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49756.30 48300 49000 49000 49000 49000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9151.00 9122 9093 9636 9517 9332
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30249.00 31812 32124 31852 31459 32543
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24409.00 25338 26330 25703 25385 25921
تولید ناخالص داخلی از معادن 41872.00 40338 40736 44091 43547 41266
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26229.00 24446 25345 27619 27278 25009
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11156.00 11084 11044 11747 11602 11339

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 7.00 7.5 7.3 6.9 6.6 6.3
افراد شاغل 12773.89 12000 12200 12300 12400 12500
افراد بیکار 960.89 990 950 920 900 880
قسمت مدت زمان اشتغال 81780.00 55000 4000 6000 4000 12000
استخدام تمام وقت 97000.00 -30000 20000 30000 23000 15000
تغییر اشتغال 178800.00 25000 24000 26000 27000 27000
نرخ مشارکت نیروی کار 65.80 65 66 66 66.1 66.1
نرخ بیکاری جوانان 15.60 15.7 15.5 15.3 15.1 15
هزینه های کار 94.00 107 107 96.16 96.16 109
بهره وری 100.20 103 102 102 102 102
پست های خالی شغلی 226.50 210 210 214 218 226
آگهی های کار 129544.25 110000 108000 107000 105000 103000
دستمزد 1304.70 1283 1285 1335 1335 1313
دستمزد در تولید 1381.30 1379 1380 1413 1413 1411
حداقل دستمزد 753.80 754 770 770 770 770
رشد دستمزد 1.40 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3
جمعیت 25.60 26.14 26.6 26.6 26.6 26.62
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66.5 66.5 66.5 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66.5 66.5 66.5 66.5
نرخ اشتغال 61.20 59.8 60 60.2 60.3 60.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.70 0.4 0.5 0.4 2.3 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.7 0.4 0.2 0.7 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.20 117 117 115 117 119
قیمت مصرف کننده اصلی 117.49 118 119 118 119 119
اندازه اصل تورم 1.20 1 1.2 1.2 1.4 1.4
قیمت تولید 111.70 113 114 113 113 115
تغییر قیمت تولید کننده -0.40 0.8 1.1 1.3 1.5 1.9
قیمت صادرات 103.40 111 112 112 112 111
قیمت واردات 107.00 112 112 113 114 112
تورم مواد غذایی 3.40 3.2 2.8 2.5 2.1 2.1
انتظارات تورم 3.50 3.2 3.3 3.5 3.6 3.6
CPI مسکن آب و برق 121.50 122 123 122 124 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.70 109 107 99.7 102 111

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
عرضه پول M1 1305.09 1300 1275 1275 1275 1300
ترازنامه بانک مرکزی 307323.00 300000 320000 310000 305000 310000
ترازنامه بانک 5329.88 5600 5650 5500 5000 4500
ذخایر ارزی 61581.00 62000 65000 68000 70000 72000
نرخ بهره سپرده 0.40 0.55 0.55 0.55 0.55 0.7
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200.00 204 202 202 202 202

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 5630.00 4400 4700 5000 5000 5000
حساب جاری 17738.00 7500 5300 4000 3000 2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
واردات 28108.00 34100 34500 35000 35500 36000
صادرات 33737.00 38500 39200 40000 40500 41000
بدهی خارجی 2176567.00 2379000 2479000 2500000 2550000 2600000
رابطه مبادله 96.60 90.91 99.11 99.56 100 90.76
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52011.00 40000 48000 48000 48000 48000
گردش سرمایه -18636.00 -5000 1300 4000 6000 9000
ورود توریست 3720.00 6000 9000 15000 30000 40000
ذخایر طلا 79.62 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 50 49 49 49 49
بودجه دولت -0.20 -10 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -33613.00 -295 -38500 -29600 -28000 -229
هزینه های دولت 99676.00 90692 93722 104959 103663 92778
درآمدهای دولت 33349.00 30600 30600 37000 38000 39055
هزینه های مالی 66962.00 69100 67200 65000 63300 60000
بدهی های دولت 463654.00 475000 478000 480000 482000 483000


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 5.00 -4 -5 -3 1 5
شاخص PMI تولید 56.30 54 53 52.5 52.3 52.5
شاخص PMI خدمات 51.40 40 42 44 46 50.5
تولید صنعتی 2.50 -3.3 -1.3 4.5 3.5 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 -2 0.3 0.6 0.5 0.41
تولید صنعتی 2.70 -3.5 -1.5 6.5 5 2.1
استفاده از ظرفیت 77.93 75 75 75.5 76 76.5
ورشکستگی 298.00 450 500 530 560 590
سود شرکت سهامی 109606.00 98700 98000 97300 96900 97500
مجموع فروش خودرو 81220.00 82000 85000 85000 87000 87000
ثبت خودرو 14504.15 10650 12850 12850 12850 12850
شاخص اقتصادی مقدم 0.12 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک -11.56 -5 -3 -1 1 1
استخراج معدن 4.30 2.5 3.5 7 5 4.5
تمایلات صنعتی 56.10 55.7 55.3 55 55.1 55.3
خدمات تمایلات 54.90 54.7 54.5 54.2 54.3 54.5
سرمایه گذاری خصوصی -3.00 1.5 1.1 -0.5 -0.3 0.9
موجودی انبارهای تجاری -3.00 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
پی ام آی مرکب 54.70 54.5 54.3 54.1 54 54.3

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 107.70 105 100 102 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 0.4 0.3 0.8 0.6 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 -1.1 1 1.5 1.9 2.5
هزینه های مصرف کننده 233518.00 258250 259098 245894 242859 264189
درآمد قابل تصرف شخص 331505.00 306392 315334 349075 344765 313439
پس انداز های شخصی 19.80 17 15 13 10 10
تسهیلات اعتباری خریدار 2975.98 2822 2921 3146 3095 2887
اعتبار بخش خصوصی 0.10 0.2 0.4 0.2 0.3 0.6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 119.40 124 125 125 125 126
نرخ وام بانکی 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.66
قیمت گازوئیل 0.87 0.88 0.74 0.7 0.67 0.83

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
جواز ساختمان 15.40 1 1.7 2 2.2 2.5
فروش خانه جدید 6121.00 5800 6000 6100 5950 5700
شاخص مسکن -1.80 1.6 1.8 2 2.3 2.1
صفحه اصلی وام 17259.60 13650 12900 13100 13350 13500
نرخ مالکیت مسکن 65.00 64 64 64 64 64
میزان ساخت و ساز -2.60 0.2 0.4 0.3 0.4 0.5
پی ام آی ساخت و ساز 52.70 43 42 42 42 43


استرالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.