بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.67
بازار سهام 6664.88 6326 6268 6210 6153 6040
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.33 1.49 1.51 1.54 1.56 1.62
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.7 0.8 0.8 0.3 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2.5 2.3 2.3 2.4 2.4
نرخ بیکاری 5.20 5.1 5 4.9 4.9 4.8
نرخ تورم 1.30 1.5 1.7 1.8 2.1 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.44 0.6 0.5 1
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1 1 1
موازنه تجاری 4871.00 3100 3100 900 1600 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -3 -3 -3 -2.9 -2.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 41 41 41 38 38
بودجه دولت -0.60 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3
اطمینان کسب و کار 7.00 3 6 7 8 6
شاخص PMI تولید 52.70 54 54.37 53.2 53.6 52
شاخص PMI خدمات 52.50 53 53 51.2 51.6 52.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.70 0.5 102 100 103 104
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.7 0.8 0.8 0.3 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2.5 2.3 2.3 2.4 2.4
تولید ناخالص داخلی 1323.42 1580 1580 1580 1720 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 463907.00 465260 466027 472163 472624 483494
تولید ناخالص ملی 458418.00 452398 453486 463625 464078 474752
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 109559.00 112503 113081 113227 113337 115944
تولید ناخالص داخلی سرانه 55925.93 56890 56890 56890 57160 57160
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44648.71 45500 45500 45500 46000 46000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10747.00 11538 11184 10944 10955 11207
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33733.00 36184 35176 34889 34924 35727
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26118.00 26668 26440 26418 26444 27052
تولید ناخالص داخلی از معادن 36408.00 36463 36276 37122 37158 38013
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24583.00 23845 24149 25009 25034 25610
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11270.00 11395 11417 11378 11389 11651
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.20 5.1 5 4.9 4.9 4.8
افراد شاغل 12868.20 12900 12910 13120 13120 13500
افراد بیکار 704.70 642 637 633 633 628
قسمت مدت زمان اشتغال 39837.00 15000 20000 22000 26000 23000
استخدام تمام وقت 2426.00 14500 14300 -6800 12000 14184
نرخ مشارکت نیروی کار 66.00 65.7 65.58 65.7 65.6 66
نرخ بیکاری جوانان 11.90 11.5 11.7 11.5 11.3 11.1
بهره وری 99.90 102 102 102 102 102
پست های خالی شغلی 244.90 241 239 238 238 237
دستمزد 1225.30 1235 1235 1265 1265 1306
دستمزد در تولید 1340.30 1335 1334 1383 1383 1429
رشد دستمزد 2.30 2.3 2.27 3.2 3.2 3.3
حداقل دستمزد 740.80 740 740 740 760 760
جمعیت 24.70 25.5 25.32 25.27 25.84 25.84
هزینه زندگی خانواده 2790.00 2987 2986 2879 2879 2974
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710.00 2731 2731 2797 2797 2889
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120.00 6394 6392 6316 6316 6524
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.30 1.5 1.7 1.8 2.1 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.44 0.6 0.5 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.10 115 115 116 116 119
قیمت مصرف کننده اصلی 115.33 116 117 117 117 120
اندازه اصل تورم 1.60 1.8 1.9 2 2.1 2.2
قیمت تولید 111.20 111 112 113 112 115
تغییر قیمت تولید کننده 1.90 1.8 1.9 1.6 1.5 1.9
تورم مواد غذایی 2.30 1.5 1.3 1.7 1.8 2
انتظارات تورم 3.30 3.6 3.79 4 3.8 3.9
CPI مسکن آب و برق 121.60 123 123 124 124 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.80 107 108 108 106 110
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1 1 1
نرخ بهره بین بانکی 1.40 1.4 1.65 1.65 1.65 1.65
ترازنامه بانک 4404.79 4060 4391 4080 4080 4100
نرخ بهره سپرده 1.85 1.85 2.1 2.1 2.1 2.1
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205.30 205 205 205 204 204
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 4871.00 3100 3100 900 1600 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -3 -3 -3 -2.9 -2.9
رابطه مبادله 97.40 87.9 87.82 88.45 88.45 90.91
ورود توریست 700400.00 780800 706900 1050200 802100 1080400
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 41 41 41 38 38
بودجه دولت -0.60 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3
ارزش بودجه دولت 7020.00 -1555 -3287 -782 -782 -295
هزینه های دولت 90142.00 87779 88702 91344 91433 93536
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.5 11.5 11.5 12 12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 7.00 3 6 7 8 6
شاخص PMI تولید 52.70 54 54.37 53.2 53.6 52
شاخص PMI خدمات 52.50 53 53 51.2 51.6 52.2
ثبت خودرو 14330.43 14260 14260 14260 14350 14350
شاخص اقتصادی مقدم -0.08 -0.2 0 0 -0.1 0.1
موجودی انبارهای تجاری 0.70 0.2 0.4 0.5 0.5 0.4
پی ام آی مرکب 52.20 52.4 52.7 54 54.5 56.5
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.70 0.5 102 100 103 104
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90 3.1 3.2 2.9 2.7 2.6
هزینه های مصرف کننده 262566.00 263282 263819 267929 268191 274359
نرخ وام بانکی 8.66 8.66 8.91 8.91 8.91 8.91
قیمت گازوئیل 1.02 0.95 0.92 0.9 0.88 0.88
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
فروش خانه جدید 4036.00 5371 5490 5490 5500 5550
شاخص مسکن -3.00 -1.8 -0.8 0.5 1 2.1
میزان ساخت و ساز -1.90 0.45 1.33 1 1.1 0.2
پی ام آی ساخت و ساز 40.40 41.7 47 51 53 50
نرخ مالکیت مسکن 65.00 63.5 64.38 63.5 64 64


استرالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.