بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بازار سهام 7175.80 7253 7114 6978 6845 6587
پول 0.72 0.72 0.71 0.71 0.7 0.69
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.88 1.94 2.01 2.09 2.17 2.34


تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.90 2.2 2 1.4 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 3.2 4.3 7 6 3.3
تولید ناخالص داخلی 1330.90 1450 1450 1450 1450 1550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 504046.00 514241 526666 536023 539329 545096
تولید ناخالص ملی 514723.00 518018 536080 554288 550754 549099
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 122096.00 115000 122000 127000 131000 122000
تولید ناخالص داخلی سرانه 58020.45 56100 56100 56100 57300 57300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48697.84 49000 49000 49000 49600 49600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13263.00 12783 13109 13642 14191 13550
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35801.00 35049 36735 37746 38307 37152
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28736.00 28780 29735 30320 30748 30507
تولید ناخالص داخلی از معادن 49989.00 50861 51180 51269 53488 53913
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27988.00 28610 28595 28960 29947 30327
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11781.00 12011 11973 12316 12606 12732

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 4.20 4.5 4.3 4.2 4 3.8
افراد شاغل 13242.04 13500 13600 14000 13900 13900
افراد بیکار 574.41 630 630 640 660 650
قسمت مدت زمان اشتغال 23300.00 12000 10000 8000 10500 10500
استخدام تمام وقت 41500.00 15000 18000 18000 18000 18000
تغییر اشتغال 64800.00 45000 40000 40000 38500 38500
نرخ مشارکت نیروی کار 66.10 66.2 66.3 66.2 66.3 66.3
نرخ بیکاری جوانان 10.93 11 11 10 11 12
هزینه های کار 106.20 113 116 118 120 110
بهره وری 102.60 102 102 103 103 102
پست های خالی شغلی 396.10 240 280 230 230 226
آگهی های کار 212098.20 200000 185000 170000 175000 175000
دستمزد 1305.80 1349 1349 1349 1349 1349
دستمزد در تولید 1432.80 1500 1500 1500 1480 1543
رشد دستمزد 2.20 2.4 2.2 2 2 2
حداقل دستمزد 772.60 790 790 790 790 810
جمعیت 25.68 26.62 26.62 26.62 27.1 27.1
سن بازنشستگی زنان 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
نرخ اشتغال 61.50 62.6 62.8 62.8 62.5 63

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 3.00 3 2.8 2.6 2.3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.70 121 122 123 122 126
قیمت مصرف کننده اصلی 119.76 121 121 121 122 122
اندازه اصل تورم 2.10 2.1 1.8 1.6 1.6 1.6
قیمت تولید 114.90 116 116 117 117 119
تغییر قیمت تولید کننده 2.90 2.8 2.5 1.9 1.5 1.9
قیمت صادرات 145.80 142 130 125 108 108
قیمت واردات 113.90 114 114 112 111 111
تورم مواد غذایی 1.30 2 2 1.5 2.3 2.3
CPI مسکن آب و برق 123.40 125 125 127 126 129
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.40 114 115 116 116 117
انتظارات تورم 4.40 4.5 3.8 3.8 3 2.9

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.75
عرضه پول M1 1588.13 1627 1663 1633 1600 1493
ذخایر ارزی خارجی 80816.00 72000 70000 65000 63000 63000
ترازنامه بانک مرکزی 636060.00 636000 630000 620000 600000 550000
وام به بخش خصوصی 1058.30 1084 1084 1060 1111 1070
نرخ بهره سپرده 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.77 220 220 220 220 235

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری 9423.00 10000 9000 8000 5500 5500
حساب جاری 23886.00 10000 -2000 6000 1600 1600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 1.2 1.2 1.2 1.2 0.5
واردات 34436.00 32000 32000 31000 36500 36500
صادرات 43859.00 42000 41000 39000 42000 42000
بدهی خارجی 2201681.00 2200000 2200000 2200000 2300000 2200000
رابطه مبادله 128.00 129 125 116 111 97.3
گردش سرمایه -21835.00 -5000 -5000 12000 12000 9000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29274.00 38000 48000 48000 48000 48000
ورود توریست 20860.00 40000 40000 60000 100000 200000
ذخایر طلا 79.85 75 75 75 80 80

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 40.4 40.4 40.4 42.8 43.8
بودجه دولت -4.30 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2 -3
ارزش بودجه دولت 6161.00 -2000 -5000 -7000 -6000 -7000
هزینه های دولت 114778.00 112229 112907 115587 122812 118963
درآمدهای دولت 55463.00 38000 36000 37000 40000 39000
هزینه های مالی 49302.00 43000 43000 43000 47000 47000
بدهی های دولت 626303.00 615000 615000 615000 615000 615000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 27.70 28 28 28 27.2 26.9


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 12.00 19 16 13 10 10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 49.60 54 52 51 51 51
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.80 58 55 53 53 53
تولید صنعتی 0.80 2 2 1.2 1.5 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20 -0.5 0.3 0.3 0.3 0.41
تولید صنعتی 9.50 1.5 0.8 0.8 1.3 1.3
میزان استفاده ازظرفیت تولید 83.15 85 86 85 85 85
ورشکستگی 435.00 400 450 400 530 530
سود شرکت سهامی 122960.00 110500 90000 88000 95700 95700
ثبت خودرو 14496.00 20000 22500 20000 24000 34000
مجموع فروش خودرو 78402.00 88000 88000 90000 92000 92000
شاخص اقتصادی مقدم 0.12 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 3.78 8 8 6 2 2
پی ام آی مرکب 54.90 52 53 54 53.7 53.7
موجودی انبارهای تجاری -1.90 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
استخراج معدن -4.10 2.5 2.5 4 4 4.5
سرمایه گذاری خصوصی -2.20 0.6 0.6 1.2 1.1 1.1
خدمات تمایلات 55.10 52 52 53 53.5 53.5
تمایلات صنعتی 57.70 56 55 54 54.5 54.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.20 110 110 112 100 100
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 7.30 0.5 0.2 0.4 0.4 0.4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.10 3.9 1.5 2 2.5 2.5
هزینه های مصرف کننده 258305.00 272333 277172 283067 276386 288673
درآمد قابل تصرف شخص 361219.00 378000 380000 375000 360000 320000
پس انداز های شخصی 19.80 12.2 8.3 8.3 8 8
تسهیلات اعتباری خریدار 3189.94 3231 3252 3252 3361 3265
اعتبار بخش خصوصی 0.90 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5
نرخ وام بانکی 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
قیمت گازوئیل 1.21 1.15 1.09 1.04 0.99 0.94
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 120.50 125 126 126 126 127

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
جواز ساختمان 3.60 -2 3 3 3 3
فروش خانه جدید 6700.00 5700 5800 5800 5500 5500
شاخص مسکن 175.60 174 177 176 178 189
میزان ساخت و ساز -0.30 1.5 0.5 0.7 0.7 0.7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 57.00 54 52 55 50 50
صفحه اصلی وام 21340.00 19000 20000 20000 19000 20000
نرخ مالکیت مسکن 66.20 64 64 64 64 64


استرالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.