بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.35 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20 1.1 1.4 1.7 2.1 2.2
نرخ بیکاری 9.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ تورم -0.10 1.2 -0.2 0.3 0.6 1.5
موازنه تجاری 261.80 218 208 216 220 270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 17 17 17 17 17.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
بودجه دولت -13.01 -3 -3 -3 -3 -3
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
جمعیت 0.42 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -0.10 1.2 -0.2 0.3 0.6 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.6 -0.1 0.2 0.4 0.3
تورم مواد غذایی -0.50 2.2 1.6 1.8 1.9 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.80 101 98.6 100 100 102
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 0.32 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
عرضه پول M0 1157.50 1236 1227 1215 1208 1188
عرضه پول M1 4244.70 4490 4508 4511 4520 4588
عرضه پول M2 14611.54 14300 14350 14440 14500 14610
ترازنامه بانک 17528.39 17051 17027 17007 16939 16910
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 261.80 218 208 216 220 270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 17 17 17 17 17.2
واردات 559.10 402 414 408 400 400
صادرات 820.90 619 622 624 630 610
ورود توریست 218213.00 213500 213500 213500 213500 198300
تولید نفت خام 103.00 84 87 92 91 87
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 635.30 690 690 690 690 713
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
بودجه دولت -13.01 -3 -3 -3 -3 -3
مخارج نظامی 347.89 327 327 327 327 328
هزینه های دولت 1021.10 1318 1055 1062 1057 1092
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات موجودی انبار 8.60 7.2 7.1 6.9 6.8 6.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 918.30 869 866 872 868 896


Brunei Forecasts - اطلاعات - شاخص های اقتصادی