20/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
EE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه APR 2.8% 3.0% 1.5%
05:00 AM
EE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 31.8% 30.3% 31.2%
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
EE
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR 25%
05:00 AM
EE
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 18%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
EE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q1 1.8% -0.7%
05:00 AM
EE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 8.6% 4.3%
02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
EE
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 7.8%
05:00 AM
EE
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR 5.1%
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
EE
نرخ تورم (سالانه) MAY 18.8%
05:00 AM
EE
نرخ تورم (ماهانه) MAY 3.6%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
EE
موازنه تجاری APR €-191M

استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.