21/10/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه PPI SEP -0.2%
05:00 AM
EE
PPI (سالانه) SEP -1.3%
31/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -2.5%
06:00 AM
EE
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 3.8%
06:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP -1.8%
06:00 AM
EE
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 4.0%
07/11/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.2%
06:00 AM
EE
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.2%


استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.