30/01/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -2%
06:00 AM
EE
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 3.7%
31/01/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -7.2%
06:00 AM
EE
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 0.6%
07/02/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.8%
06:00 AM
EE
نرخ تورم (ماهانه) JAN. -0.3%
10/02/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
موازنه تجاری DEC €-61M
14/02/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
نرخ بیکاری Q4 3.9%


استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.