29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
EE
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP -2.8%
05:00 AM
EE
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 9.4% 7.1%
01/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
EE
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 4.4%
06:00 AM
EE
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP -4.1%
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
EE
نرخ تورم (سالانه) OCT 6.6%
06:00 AM
EE
نرخ تورم (ماهانه) OCT 1.2%
09/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
EE
موازنه تجاری SEP €-92M € -130M
15/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
EE
نرخ بیکاری Q3 6.9% 6.9%

استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.