21/06/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت تولید کننده MAY 1.6% 1.6%
05:00 AM
EE
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده MAY 8.4% 6.8%
30/06/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -1%
05:00 AM
EE
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 23%
07/07/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
EE
نرخ تورم (سالانه) JUN 3.6%
05:00 AM
EE
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.9%
08/07/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
EE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 17%
05:00 AM
EE
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY 4%
09/07/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
EE
موازنه تجاری MAY €-78M


استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.