07/08/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
EE
نرخ تورم (سالانه) JUL -0.9% -1.0%
05:00 AM
EE
نرخ تورم (ماهانه) JUL 0.0% 0.9%
10/08/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
EE
موازنه تجاری JUN €-84M
14/08/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
EE
نرخ بیکاری Q2 5%
21/08/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه PPI JUL 1.7%
05:00 AM
EE
PPI (سالانه) JUL -2.3%
28/08/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUL 7.1%
05:00 AM
EE
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 7.3%
31/08/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
EE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -3.7%
05:00 AM
EE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -0.7%
05:00 AM
EE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL -5.5%
05:00 AM
EE
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUL 7.7%


استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.