Feb/24 روز استقلال
Apr/15 جمعه قبل از عید پاک
Apr/18 دوشنبه عید پاک
May/26 تعطیلات تجاری
Jun/23 روز پیروزی
Jun/24 روز سنت جان
Aug/20 روز مرمت
Dec/26 روز بوکس