بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
بازار سهام 1234.03 1228 1221 1214 1207 1193
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.7 0.8 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 1.2 1.5 2.1 2.5 3
نرخ بیکاری 5.10 4.2 4.9 4.2 4.3 4.5
نرخ تورم 2.20 2.2 2.3 2.2 2.1 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 -0.3 0.3 0.3 -0.1 -0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -98.57 -110 -160 -190 -190 -130
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 1.3 1 1 1 1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.40 8.5 8.3 8.3 8.3 8.3
بودجه دولت -0.60 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.80 12 12 12 12 10
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.10 4.2 4.9 4.2 4.3 4.5
دستمزد 1419.00 1443 1443 1443 1443 1518
دستمزد در تولید 1354.00 1363 1363 1363 1363 1433
حداقل دستمزد 540.00 540 590 590 590 590
جمعیت 1.32 1.33 1.31 1.31 1.31 1.31
سن بازنشستگی زنان 63.50 63.75 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 63.50 63.75 64 64 64 64
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.20 2.2 2.3 2.2 2.1 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 -0.3 0.3 0.3 -0.1 -0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 215.69 215 213 216 219 221
قیمت مصرف کننده اصلی 109.25 111 110 110 110 116
قیمت تولید 113.31 114 115 116 116 117
تغییر قیمت تولید کننده -1.30 1.1 2.1 2 2.2 2.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 192.50 190 190 192 195 196
تورم مواد غذایی 3.20 4.1 4.5 4.3 4.1 3.7
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -98.57 -110 -160 -190 -190 -130
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 1.3 1 1 1 1
واردات 1248.92 1360 1420 1590 1570 1410
صادرات 1150.35 1250 1260 1400 1410 1280
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.40 8.5 8.3 8.3 8.3 8.3
بودجه دولت -0.60 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
هزینه های دولت 1068.07 1006 1012 1065 1091 1033
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 40 39.9 39.9 39.9 39.9
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.40 35.4 35.4 35.4 37.4 35.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.60 1.6 1.6 1.6 3.6 1.6
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -2.50 -1 2.5 2.5 2.9 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.80 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.80 12 12 12 12 10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.00 3.3 3.3 2.3 2.5 3
هزینه های مصرف کننده 3035.30 2715 2731 2996 3099 2786
نرخ وام بانکی 3.78 3.49 3.74 3.51 3.51 3.74
قیمت گازوئیل 1.43 1.39 1.36 1.24 1.2 1.36


استونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.