بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.21 1.21 1.2 1.2 1.2 1.19
بازار سهام 1419.60 1407 1395 1382 1371 1347

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.30 1.5 2 1.6 1.4 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90 -3 5.8 2.5 4.5 4
نرخ بیکاری 7.70 8.2 7 7 6.5 6.5
نرخ تورم -0.80 0.5 1.5 1.5 2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 -0.3 -0.3 -0.3 0.2 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -62.00 -130 -130 -130 -110 -110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 1 2 2 2 1.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.40 20 20 20 20 23
بودجه دولت -0.30 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.60 15 -1.5 -5 12 9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 7.70 8.2 7 7 6.5 6.5
هزینه های کار 119.61 150 122 130 157 157
دستمزد 1441.00 1518 1535 1464 1595 1595
دستمزد در تولید 1373.00 1433 1442 1399 1506 1506
حداقل دستمزد 584.00 630 630 630 630 630
جمعیت 1.33 1.31 1.31 1.31 1.32 1.32
سن بازنشستگی زنان 63.75 63.75 64 64 64 64.25
سن بازنشستگی مردان 63.75 63.75 64 64 64 64.25

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.80 0.5 1.5 1.5 2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 -0.3 -0.3 -0.3 0.2 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.62 109 110 111 118 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 212.59 212 214 216 228 216
قیمت مصرف کننده اصلی 107.77 116 113 113 122 122
قیمت تولید 110.59 110 112 112 113 117
تغییر قیمت تولید کننده -0.90 0.5 1 1 2.2 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 209.12 193 189 180 202 196
تورم مواد غذایی -0.20 3.7 3.7 3.7 5 5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -62.00 -130 -130 -130 -110 -110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 1 2 2 2 1.4
واردات 1391.00 1410 1410 1410 1620 1620
صادرات 1328.00 1280 1280 1280 1510 1510

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.40 20 20 20 20 23
بودجه دولت -0.30 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
ارزش بودجه دولت -424.30 14.81 14.81 14.81 14.78 14.78
هزینه های دولت 1082.57 1263 1014 1174 1059 1319
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.00 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.40 35.4 37.4 37.4 35.4 35.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.60 1.6 3.6 3.6 1.6 1.6

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -1.60 4 5.8 5.8 5.2 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.50 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.60 15 -1.5 -5 12 9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.20 2.8 2.9 2.7 2.5 4
هزینه های مصرف کننده 3102.50 3072 2879 2988 2858 3210
تسهیلات اعتباری خریدار 9750.40 8962 9140 10036 9429 9366
نرخ وام بانکی 3.77 3.99 3.99 3.99 4.24 3.99
قیمت گازوئیل 1.40 1.36 1.22 1.16 1.29 1.29


استونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.