بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 1.10 1.09 1.09 1.09 1.08 1.08
بازار سهام 1271.28 1333 1327 1322 1316 1304

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 3.5 3.1 3.5 2.8 2.5
نرخ بیکاری 4.10 4.9 4.2 4.3 4.5 5.1
نرخ تورم 1.60 2.3 2.2 2.1 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.3 0.3 -0.1 -0.3 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -255.10 -160 -190 -160 -130 -110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.40 8.3 8.3 8.3 8.3 8.6
بودجه دولت -0.60 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.00 12 -2 -5.5 17 15
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 4.10 4.9 4.2 4.3 4.5 5.1
هزینه های کار 118.29 122 131 123 123 130
دستمزد 1397.00 1363 1480 1457 1456 1531
دستمزد در تولید 1345.00 1330 1412 1402 1401 1474
حداقل دستمزد 540.00 590 590 590 590 630
جمعیت 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
سن بازنشستگی زنان 63.50 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 63.50 64 64 64 64 64

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 1.60 2.3 2.2 2.1 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.3 0.3 -0.1 -0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 213.30 216 219 220 219 223
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.94 111 114 114 113 115
قیمت مصرف کننده اصلی 106.85 110 114 115 114 119
قیمت تولید 111.59 115 115 115 114 117
تغییر قیمت تولید کننده -1.20 1.5 1.8 2 2.2 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 193.18 192 195 197 199 203
تورم مواد غذایی 2.80 4.5 4.3 4.1 3.7 5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -255.10 -160 -190 -160 -130 -110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2
واردات 1334.00 1420 1590 1570 1410 1620
صادرات 1079.00 1260 1400 1410 1280 1510

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.40 8.3 8.3 8.3 8.3 8.6
بودجه دولت -0.60 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2
ارزش بودجه دولت 67.58 15.93 15.93 15.93 14.81 14.78
هزینه های دولت 1027.50 1067 1085 1045 1056 1083
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 39.9 39.9 39.9 39.9 39.7

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 37.40 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.60 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید صنعتی -10.00 2.5 2.5 2.9 3.2 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.40 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.00 12 -2 -5.5 17 15
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.80 1.5 2.2 1.5 2.7 4
هزینه های مصرف کننده 3048.10 3003 3082 3101 3133 3212
تسهیلات اعتباری خریدار 9335.70 8997 9176 9354 9551 9790
نرخ وام بانکی 4.20 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
قیمت گازوئیل 1.51 1.16 1.19 1.22 1.26 1.26


استونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.