منطقه یورو کار گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 8.1 7.9 7.7 7.5 7.4 6.8
افراد بیکار 13063 13200 13000 12900 12700 12100
افراد شاغل 158 159 159 160 161 164
نرخ بیکاری بلند مدت 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.2
نرخ بیکاری جوانان 16.8 16.2 16 15.7 15.5 14
بهره وری 105 106 107 108 109 112
هزینه های کار 114 116 102 112 106 120
رشد دستمزد 1.9 2.5 2.3 2.4 2.6 2.4
جمعیت 341 343 344 344 344 346
تغییر اشتغال 0.2 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
قسمت مدت زمان اشتغال 31590 32100 32400 32600 32900 34200
نرخ مشارکت نیروی کار 57.2 58 58.4 58.6 58.8 60
استخدام تمام وقت 115128 115000 115400 115900 116400 119000
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.36 64.5 64.5 64.5 64.75
سن بازنشستگی زنان 63.96 63.96 64.2 64.2 64.2 64.5
[+]