منطقه یورو - واردات اضافی Ea18 (ارزش واحد٪ مادر) - پیش بینیمنطقه یورو تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 17556 23400 27000 30500 29000 25000
صادرات 194632 184500 186000 209000 194000 190000
واردات 177076 161100 159000 178500 165000 165000
حساب جاری 31.93 41.4 44.1 40.2 25.6 34.4
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2.4 2.4 2.2 2.2 1.9
بدهی خارجی 13810662 14500000 14600000 14700000 14800000 15400000
گردش سرمایه 35.18 18.9 48.9 34.2 55.1 41.2
ذخایر طلا 505 505 505 505 505 505
[+]