22/04/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) MAR 21%
24/04/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
ID
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (سالانه) Q1 -11.6%
25/04/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
ID
سپرده نرخ تسهیلات APR 5.25%
07:30 AM
ID
تصمیم نرخ بهره 6%
07:30 AM
ID
نرخ وام تسهیلات APR 6.75%
26/04/2019 واقعی قبلی
07:10 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام MAR 12.13%
30/04/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ID
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAR 6%
02/05/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
ID
پی ام آی توليد Nikkei APR 51.2
02:00 AM
ID
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم APR 3.03%
02:00 AM
ID
نرخ تورم (سالانه) APR 2.48%
02:00 AM
ID
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.11%
04:30 AM
ID
تغییرات سالیانه ورود توریست MAR 6.12%
06/05/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
ID
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 -1.69%
04:00 AM
ID
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 5.18%
05:00 AM
ID
اطمینان کسب و کار Q1 104.71
09:15 AM
ID
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 124.5
07/05/2019 واقعی قبلی
09:50 AM
ID
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 9.1%
08/05/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
ID
ذخایر ارزی APR $124.5B
09/05/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
ID
شاخص قیمت املاک (سالانه) Q1 2.98%
10/05/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
ID
حساب جاری Q1 $-9.1B
14/05/2019 واقعی قبلی
06:50 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) APR
15/05/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
ID
موازنه تجاری APR $0.54B
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه صادرات APR 10.01%
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه واردات APR -6.76%
16/05/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
ID
سپرده نرخ تسهیلات MAY
07:30 AM
ID
تصمیم نرخ بهره
07:30 AM
ID
نرخ وام تسهیلات MAY


اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.