15/08/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
ID
Balance of Trade JUL $-0.06B $0.3B ®
04:00 AM
ID
Exports YoY JUL -5.12% -9.11% ®
04:00 AM
ID
Imports YoY JUL -15.21% 2% ®
19/08/2019 واقعی قبلی
09:15 AM
ID
Motorbike Sales YoY JUN -4.7%
09:15 AM
ID
Motorbike Sales YoY JUL
22/08/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
ID
Interest Rate Decision 5.75%
07:30 AM
ID
Lending Facility Rate AUG 6.5%
07:30 AM
ID
Deposit Facility Rate AUG 5%
09:00 AM
ID
Loan Growth YoY JUL 9.92%
23/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ID
Car Sales YoY JUL 1.2%
30/08/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
ID
M2 Money Supply YoY JUL 6.8%
02/09/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
ID
Markit Manufacturing PMI AUG 49.6
04:00 AM
ID
Core Inflation Rate YoY AUG 3.18%
04:00 AM
ID
Inflation Rate YoY AUG 3.32%
04:00 AM
ID
Inflation Rate MoM AUG 0.31%
04:30 AM
ID
Tourist Arrivals YoY JUL 9.94%
05/09/2019 واقعی قبلی
09:15 AM
ID
Consumer Confidence AUG 124.8
06/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
ID
Foreign Exchange Reserves AUG $125.9B
10/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
ID
Retail Sales YoY JUL -1.8%


اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.