24/06/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
ID
موازنه تجاری MAY $0.21B $-2.5B ®
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه صادرات MAY -8.99% -9.54% ®
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه واردات MAY -17.71% -4.72% ®
25/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) APR 3% 8.4%
07:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) MAY -4.7% 3%
26/06/2019 واقعی قبلی
11:20 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام MAY 11.05% 11.05%
28/06/2019 واقعی قبلی
09:20 AM
ID
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAY 6.2%
01/07/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
ID
پی ام آی توليد Nikkei JUN 51.6
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUN 3.12%
04:00 AM
ID
نرخ تورم (سالانه) JUN 3.32%
04:00 AM
ID
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.68%
04:30 AM
ID
تغییرات سالیانه ورود توریست MAY 0.11%
05/07/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
ID
ذخایر ارزی JUN $120.3B
08/07/2019 واقعی قبلی
09:15 AM
ID
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 128.2
09/07/2019 واقعی قبلی
09:35 AM
ID
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 6.7%
15/07/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
ID
موازنه تجاری JUN $0.21B
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه صادرات JUN -8.99%
04:00 AM
ID
تغییرات سالیانه واردات JUN -17.71%
16/07/2019 واقعی قبلی
09:45 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) JUN
17/07/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
ID
فروش خودرو (سالانه) JUN -16.3%
18/07/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
ID
سپرده نرخ تسهیلات JUL
07:30 AM
ID
تصمیم نرخ بهره 6%
07:30 AM
ID
نرخ وام تسهیلات JUL






اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

اندونزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.