بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 14895.00 15014 15100 15186 15186 15360
بازار سهام 6911.58 6735 6587 6441 6441 6159
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.25 7.48 7.54 7.59 7.59 7.7

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.96 2.54 1.55 0.7 0.7 -1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.01 3.1 3.9 4.2 4.2 5.3
نرخ بیکاری 5.83 6 5.85 5.8 5.8 5.7
نرخ تورم 3.55 3.8 3.5 2.8 2.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0 0.3 0.2 0.2 0.5
نرخ بهره 3.50 4 4.25 4.25 4.25 4.25
موازنه تجاری 2895.20 2000 3000 5050 4000 2700
حساب جاری 221.00 -5000 -6000 -6000 -6000 -6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -1.7 -1.7 -2 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 43 43 43 43 43
بودجه دولت -4.65 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
اطمینان کسب و کار 8.71 6 6 6 6 6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.20 50.5 50.5 50.5 50.5 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 128.90 95 112 112 112 112
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 16.50 5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ مالیات شرکت 22.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.96 2.54 1.55 0.7 0.7 -1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.01 3.1 3.9 4.2 4.2 5.3
تولید ناخالص داخلی 1058.42 1230 1230 1230 1230 1370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2818579.00 2872654 2903222 2956847 2936959 3113560
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 910202.33 881471 917823 970526 948431 1021963
تولید ناخالص داخلی سرانه 3756.91 4700 4700 4700 4700 4700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11444.96 10840 11750 11750 11750 11750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 80365.00 92081 81833 51429 83740 54155
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 284580.70 274192 286866 299379 296533 315246
تولید ناخالص داخلی از ساخت 587265.50 585201 596090 605614 611931 637712
تولید ناخالص داخلی از معادن 204232.40 210677 218458 218322 212810 229893
تولید ناخالص داخلی از خدمات 52092.40 51218 49738 52223 54280 54991
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41937.40 40013 40963 43654 43699 45968

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 5.83 6 5.85 5.8 5.8 5.7
افراد شاغل 135611895.00 132166325 132166325 132166325 132166325 132166325
افراد بیکار 8402153.00 9154473 9154473 9154473 9154473 8953875
نرخ مشارکت نیروی کار 69.06 69 69 69 69 69
دستمزد در تولید 2849199.00 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
حداقل دستمزد 4.64 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7
جمعیت 270.20 275 275 275 275 275
سن بازنشستگی زنان 57.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 57.00 58 58 58 58 58

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 3.55 3.8 3.5 2.8 2.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0 0.3 0.2 0.2 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.42 111 111 111 112 115
قیمت مصرف کننده اصلی 109.35 108 108 109 110 111
اندازه اصل تورم 2.58 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
قیمت تولید 110.69 108 108 110 111 113
تورم مواد غذایی 5.62 2 3.5 3.5 3.5 3.5
تغییر قیمت تولید کننده 2.81 1.7 2 2 2 3
CPI مسکن آب و برق 105.23 107 107 107 108 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.42 109 109 109 109 110

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 3.50 4 4.25 4.25 4.25 4.25
نرخ بهره بین بانکی 3.75 4 4.25 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M2 7854800.00 7180000 7184264 7184264 7184264 7174264
ذخایر ارزی خارجی 135600.00 132000 135597 135597 135597 139570
وام به بخش خصوصی 5055398.00 5092755 5150867 5363309 5267725 5647564
نرخ بهره سپرده 2.75 3 3.25 3.5 3.5 3.5
نرخ وام 4.25 4.5 4.75 5 5 5
میزان رشد وام 9.00 3.2 5 5 5 5
نسبت ذخیره نقدی 6.00 9 9 9 6.5 6.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری 2895.20 2000 3000 5050 4000 2700
حساب جاری 221.00 -5000 -6000 -6000 -6000 -6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -1.7 -1.7 -2 -2 -2
واردات 18610.20 15000 14000 14000 14000 14000
صادرات 21505.40 18000 18000 18000 18000 16700
بدهی خارجی 411517.10 410000 410640 410640 410640 419640
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 147.20 140 150 150 150 160
حواله 2345.15 2750 2670 2670 2670 3170
ورود توریست 111057.00 1200000 1000000 1000000 1000000 1200000
ذخایر طلا 78.57 81 81 81 81 81
تولید نفت خام 670.00 735 750 750 750 740
فروش اسلحه 9.00 25 25 25 25 25

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 43 43 43 43 43
بودجه دولت -4.65 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
ارزش بودجه دولت -1039200.00 -800000 -800000 -800000 -800000 -500000
هزینه های دولت 150983.69 218321 236665 317200 157325 334011
درآمدهای دولت 1699950.00 1930000 1930000 1930000 1930000 1980000
هزینه های مالی 2739200.00 2330000 2330000 2330000 2330000 2330000
مخارج نظامی 9488.00 7980 7980 7980 7980 7980

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 22.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اطمینان کسب و کار 8.71 6 6 6 6 6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.20 50.5 50.5 50.5 50.5 51
تولید صنعتی 0.75 2.7 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4
میزان استفاده ازظرفیت تولید 73.08 78 79 79 79 79
ثبت خودرو 49453.00 85000 81000 81000 81000 81000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 128.90 95 112 112 112 112
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 16.50 5 3.5 3.5 3.5 3.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 8.50 5 5 5 5 5.1
هزینه های مصرف کننده 1513463.60 1521631 1511980 1569562 1577029 1652749
تسهیلات اعتباری خریدار 2730534.00 2704726 2742654 2872839 2845216 3025100
قیمت گازوئیل 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6 0.6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.20 19.1 19.5 19.5 19.5 20

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
شاخص مسکن 217.98 218 218 218 218 219


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.