بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 14000.00 14159 14218 14279 14338 14459
بازار سهام 6211.59 5955 5898 5842 5786 5677
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.22 7.13 7.2 7.26 7.32 7.44
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.06 2.1 -0.8 3.6 2.8 -1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.02 5.01 5 5.1 5.2 5.3
نرخ بیکاری 5.28 5.2 5.1 5 5.1 4.9
نرخ تورم 3.00 2.58 3.2 3.4 3.3 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.14 0.2 0.5 0.6 0.5 0.5
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری -1329.90 100 -800 300 700 300
حساب جاری -7665.00 -9000 -5500 -8500 -6000 -10000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 30.9 32.2 32.2 32.2 32.2
بودجه دولت -1.76 -2.4 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
اطمینان کسب و کار 105.33 105 106 106 105 108
شاخص PMI تولید 48.20 49 51 51.2 51.5 51.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 124.20 123 125 124 123 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 4.2 3.2 3 -2.5 3.4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.06 2.1 -0.8 3.6 2.8 -1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.02 5.01 5 5.1 5.2 5.3
تولید ناخالص داخلی 1042.17 1126 1150 1150 1150 1150
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2818875.20 2704999 2756306 2874686 2965457 2848364
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 917892.88 937213 904926 914260 965623 986885
تولید ناخالص داخلی سرانه 4284.70 4330 4500 4500 4500 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11605.90 11733 12037 12037 12037 12037
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 78603.00 47330 84061 93217 82690 49838
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 280645.20 284833 279212 281569 295239 299929
تولید ناخالص داخلی از ساخت 582944.50 567098 583052 593797 613258 597154
تولید ناخالص داخلی از معادن 204595.50 205397 209883 208795 215234 216283
تولید ناخالص داخلی از خدمات 52525.00 49708 52161 53765 55256 52343
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38412.80 38831 38341 38839 40410 40889
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.28 5.2 5.1 5 5.1 4.9
افراد بیکار 6871264.00 6775000 6610000 6610000 6610000 6610000
نرخ مشارکت نیروی کار 69.20 69.3 69.1 69.1 69.1 69.1
حداقل دستمزد 3.94 3.94 4.1 4.1 4.1 4.1
دستمزد در تولید 2703980.52 2850000 2850000 2850000 2850000 3100000
جمعیت 264.20 265 266 266 266 266
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 58
هزینه زندگی خانواده 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
هزینه زندگی انفرادی 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.00 2.58 3.2 3.4 3.3 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.14 0.2 0.5 0.6 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.60 139 140 143 143 144
قیمت مصرف کننده اصلی 130.20 130 132 133 134 135
اندازه اصل تورم 3.08 3.07 3.2 3.2 3.1 3.5
قیمت تولید 167.33 169 172 174 173 178
تورم مواد غذایی 4.97 4.2 4.2 3.9 4.1 4
تغییر قیمت تولید کننده -0.44 2 3.5 4 3.5 5
CPI مسکن آب و برق 133.21 134 136 137 137 139
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133.24 150 151 152 138 156
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
نرخ بهره بین بانکی 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
عرضه پول M2 6026908.50 6046400 6240000 6260000 6290000 6310000
ذخایر ارزی 126600.00 127100 129200 131100 134100 135100
وام به بخش خصوصی 4844218.00 4757815 4884829 5009710 5090162 5009979
نرخ بهره سپرده 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
نرخ وام 5.75 6.75 6.75 5.75 5.75 6.75
میزان رشد وام 6.53 6.8 5.5 6.9 7.2 8.9
نسبت ذخیره نقدی 5.50 6 6.5 6.5 6.5 6.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1329.90 100 -800 300 700 300
حساب جاری -7665.00 -9000 -5500 -8500 -6000 -10000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
واردات 15340.20 15000 13700 11200 13500 16700
صادرات 14010.30 14900 14000 11900 13800 16500
بدهی خارجی 395634.41 410000 410000 396855 406972 420000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105.00 6.1 110 100 105 98.8
ورود توریست 1354396.00 1550000 1350000 1450000 1390000 1580000
ذخایر طلا 78.54 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
تولید نفت خام 659.00 650 680 700 700 805
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 30.9 32.2 32.2 32.2 32.2
بودجه دولت -1.76 -2.4 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
هزینه های دولت 207796.35 290504 161335 220074 218602 305900
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 105.33 105 106 106 105 108
شاخص PMI تولید 48.20 49 51 51.2 51.5 51.5
تولید صنعتی 4.50 3.5 4.5 5 5.5 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.90 4 3.5 3 2.5 1.8
ثبت خودرو 96001.00 94000 92000 55000 90000 89000
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 124.20 123 125 124 123 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 4.2 3.2 3 -2.5 3.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.60 3.9 4 6 5 5.1
هزینه های مصرف کننده 1512644.20 1477931 1514678 1542387 1591302 1556262
تسهیلات اعتباری خریدار 2515920.00 2425426 2521384 2575195 2634508 2553974
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.00 17 16.9 16.9 17 17
قیمت گازوئیل 0.46 0.42 0.41 0.4 0.39 0.36
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 211.28 211 212 212 213 216


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.