بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 14545.00 14598 14646 14694 14744 14842
بازار سهام 6052.54 5925 5811 5698 5588 5368
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.48 6.56 6.61 6.67 6.72 6.83

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.42 3.5 1.5 2.5 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.07 5.5 4.3 3.5 4.5 5
نرخ بیکاری 7.07 7 6.5 6.5 6 6
نرخ تورم 1.37 1.6 1.9 2.1 1.1 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.08 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
موازنه تجاری 1567.40 2400 2600 300 2600 2700
حساب جاری 795.00 -3500 -5500 -6000 -5500 -6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.44 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 42 42 42 43 43
بودجه دولت -6.50 -5.7 -5.7 -5.7 -4 -4
اطمینان کسب و کار 102.90 110 108 105 107 105
شاخص PMI تولید 53.20 55 53 51 52 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.40 95 100 100 105 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.70 4 3.5 5 2.5 3.5
نرخ مالیات شرکت 22.00 25 22 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.42 3.5 1.5 2.5 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.07 5.5 4.3 3.5 4.5 5
تولید ناخالص داخلی 1119.19 1150 1150 1150 1270 1270
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2708997.10 2754376 2732091 3075257 2803812 2944003
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 894086.10 892966 834720 1065498 925379 971648
تولید ناخالص داخلی سرانه 4450.70 4450 4450 4450 4700 4700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11812.20 10840 10840 10840 10840 11750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 50413.10 73216 102159 53808 52178 54786
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 277292.80 278823 267399 323820 286998 301348
تولید ناخالص داخلی از ساخت 555528.10 577520 559138 644722 574972 603720
تولید ناخالص داخلی از معادن 199834.40 204599 203891 233511 206829 217170
تولید ناخالص داخلی از خدمات 49817.40 53350 47443 56512 51561 54139
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38400.50 38812 37611 44146 39745 41732

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 7.07 7 6.5 6.5 6 6
افراد شاغل 128454184.00 129165517 129165517 129165517 132166325 132166325
افراد بیکار 9767754.00 9572398 9572398 9572398 9154473 9154473
نرخ مشارکت نیروی کار 67.77 68 68 68 69 69
دستمزد در تولید 2635445.63 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
حداقل دستمزد 4.42 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6
جمعیت 270.20 273 272 273 275 275
سن بازنشستگی زنان 57.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 57.00 58 58 58 58 58

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.37 1.6 1.9 2.1 1.1 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.08 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.15 106 107 152 108 111
قیمت مصرف کننده اصلی 106.19 106 107 140 108 110
اندازه اصل تورم 1.21 1.7 1.5 1.5 1.1 2
قیمت تولید 105.53 106 107 194 107 112
تورم مواد غذایی 2.22 3.5 3.7 3.5 2.1 3.5
تغییر قیمت تولید کننده 2.04 3.5 2.5 2.5 2.1 5
CPI مسکن آب و برق 102.95 104 104 147 105 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.75 104 105 164 105 108

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
نرخ بهره بین بانکی 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
عرضه پول M2 6810500.00 6736481 6753165 7060815 7082350 7524264
ذخایر ارزی 137095.00 141297 143680 146064 148447 155597
وام به بخش خصوصی 4786667.00 5081834 5098724 5053092 5007669 5258053
نرخ بهره سپرده 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
نرخ وام 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
میزان رشد وام -2.15 5.5 7.5 11 3.5 11
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 4 4 5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 1567.40 2400 2600 300 2600 2700
حساب جاری 795.00 -3500 -5500 -6000 -5500 -6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.44 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
واردات 16787.20 13100 13300 13500 13700 14000
صادرات 18354.60 15500 15900 16100 15700 16700
بدهی خارجی 417527.80 440634 453620 446435 455366 469640
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 111.10 120 110 100 150 100
حواله 2257.00 3190 2950 3353 3250 3670
ورود توریست 117000.00 300000 500000 700000 800000 1000000
ذخایر طلا 78.57 80 80 80 81 81
تولید نفت خام 697.00 750 750 750 800 800
فروش اسلحه 9.00 15 15 15 25 25

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 42 42 42 43 43
بودجه دولت -6.50 -5.7 -5.7 -5.7 -4 -4
ارزش بودجه دولت -348653.70 -350000 -350000 -350000 -310000 -310000
هزینه های دولت 289963.74 162445 205734 330268 300112 315118
درآمدهای دولت 1960633.60 1530000 1530000 1530000 1530000 1530000
هزینه های مالی 2309287.30 2530000 2530000 2530000 2530000 2530000
مخارج نظامی 7380.00 7980 7980 7980 7980 7980

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 22.00 25 22 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 102.90 110 108 105 107 105
شاخص PMI تولید 53.20 55 53 51 52 51
تولید صنعتی 2.00 7.5 5.5 6.6 3.5 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.60 2 1.5 1.5 1.5 1.8
استفاده از ظرفیت 73.38 79 73 79 75 79
ثبت خودرو 84910.00 65000 76000 79000 80000 81000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.40 95 100 100 105 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.70 4 3.5 5 2.5 3.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -18.10 11 8.5 5.1 4.5 5.1
هزینه های مصرف کننده 1458766.50 1511513 1462787 1680230 1509823 1585314
تسهیلات اعتباری خریدار 2558997.00 2608484 2641645 2757417 2645506 2777781
قیمت گازوئیل 0.53 0.51 0.49 0.38 0.44 0.42
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.50 18 18 18 18 17

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 213.99 216 217 218 218 218


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.