بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 14320.00 14343 14416 14490 14564 14713
بازار سهام 6250.27 6133 6058 5984 5912 5768
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.70 8.11 8.2 8.28 8.37 8.55
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.52 3.4 2.6 -0.9 -0.9 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.07 4.9 5.2 5.1 5 5.3
نرخ بیکاری 5.01 5.4 5.4 4.9 4.9 4.9
نرخ تورم 3.32 2.9 2.9 3.1 3.2 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.68 0.7 0.8 0.9 0.5 0.5
نرخ بهره 6.00 6 6.5 6.5 6.5 5.75
موازنه تجاری -2501.90 -1200 500 -900 -800 300
حساب جاری -6966.00 -5000 -3900 -3100 -4500 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 30.9 30.9 30.9 32.2 32.2
بودجه دولت -1.76 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار 102.10 106 106 105 106 108
شاخص PMI تولید 51.60 51.2 50.9 50.2 51 51.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 128.20 122 122 123 125 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 6.4 -0.4 4.2 3.2 3.4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.52 3.4 2.6 -0.9 -0.9 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.07 4.9 5.2 5.1 5 5.3
تولید ناخالص داخلی 1015.54 1126 1126 1126 1150 1150
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2625042.10 2667540 2753974 2773478 2770839 2920472
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 861834.53 848726 903696 960939 960025 1011869
تولید ناخالص داخلی سرانه 4130.66 4332 4332 4332 4567 4567
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11188.74 11733 11733 11733 12037 12037
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 80035.80 86431 84717 48528 48482 51100
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 265916.20 259693 272547 292043 291765 307522
تولید ناخالص داخلی از ساخت 555287.70 559015 574280 581455 580901 612272
تولید ناخالص داخلی از معادن 199882.80 204982 205919 210596 210396 221758
تولید ناخالص داخلی از خدمات 49676.80 47671 48893 50966 50918 53668
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36514.80 36512 37722 39814 39776 41924
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.01 5.4 5.4 4.9 4.9 4.9
افراد بیکار 6871264.00 6775000 6775000 6775000 6610000 6610000
نرخ مشارکت نیروی کار 69.20 69.3 69.3 69.3 69.1 69.1
حداقل دستمزد 3.94 3.94 3.94 3.94 4.1 4.1
دستمزد در تولید 2653267.53 2740000 2850000 2850000 2850000 3100000
جمعیت 264.20 266 266 265 268 268
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 58
هزینه زندگی خانواده 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
هزینه زندگی انفرادی 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.32 2.9 2.9 3.1 3.2 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.68 0.7 0.8 0.9 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.40 138 138 140 140 145
قیمت مصرف کننده اصلی 128.00 128 129 130 132 135
اندازه اصل تورم 3.12 3 2.7 3 3.2 3.5
قیمت تولید 167.32 176 178 176 175 185
تورم مواد غذایی 4.14 3.5 3.8 4.2 4.2 4
تغییر قیمت تولید کننده 2.08 6.8 6.5 6 5.5 5
CPI مسکن آب و برق 132.12 133 134 135 136 140
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 146.46 149 146 151 151 156
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 6.00 6 6.5 6.5 6.5 5.75
نرخ بهره بین بانکی 7.22 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21
عرضه پول M2 5744048.70 5910000 5990000 6150000 6150000 6270000
ذخایر ارزی 120347.15 115400 115800 116200 116200 172000
وام به بخش خصوصی 4652218.00 4690000 4750000 4830000 4830000 4950000
نرخ بهره سپرده 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
نرخ وام 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
میزان رشد وام 11.05 9.9 5.7 6.3 5.9 5.9
نسبت ذخیره نقدی 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -2501.90 -1200 500 -900 -800 300
حساب جاری -6966.00 -5000 -3900 -3100 -4500 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
واردات 15098.80 12200 13200 15800 14700 16700
صادرات 12596.90 11000 13700 14900 15000 16500
بدهی خارجی 387592.08 410000 410000 410000 410000 420000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 107.90 93.8 98 105 110 98.8
ورود توریست 1303808.00 1470000 1520000 1550000 1550000 1580000
ذخایر طلا 78.50 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
تولید نفت خام 768.00 794 797 801 800 805
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 30.9 30.9 30.9 32.2 32.2
بودجه دولت -1.76 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3
هزینه های دولت 153652.73 198218 211132 297858 297575 313644
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 102.10 106 106 105 106 108
شاخص PMI تولید 51.60 51.2 50.9 50.2 51 51.5
تولید صنعتی 7.90 6 5.7 5.1 5.3 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.40 -0.6 0.7 4 3.5 1.8
تغییرات موجودی انبار 61523.99 48200 25400 -26500 -26500 -29600
ثبت خودرو 84056.00 56000 91000 86000 102000 89000
تولید مس 197834.00 269000 266000 271000 260000 268000
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 128.20 122 122 123 125 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 6.4 -0.4 4.2 3.2 3.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.70 3.6 2.8 3.9 4 5.1
هزینه های مصرف کننده 1442320.30 1429535 1477952 1515347 1513905 1595660
تسهیلات اعتباری خریدار 2401318.00 2300878 2355754 2486828 2492677 2618630
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.00 16.8 16.8 16.8 16.8 17
قیمت گازوئیل 0.45 0.44 0.42 0.41 0.4 0.4
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 209.46 210 212 213 213 217


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.