بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 13890.00 13696 13743 13789 13837 13933
بازار سهام 5813.35 5884 5829 5774 5720 5610
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.53 6.7 6.75 6.81 6.87 6.98

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.74 -0.6 3.6 2.8 -1.8 -1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.97 5 5.1 5.2 5.3 5.2
نرخ بیکاری 5.28 5.1 5 5.1 4.9 5.3
نرخ تورم 2.68 3.2 3.4 3.3 3.7 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.39 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 5 5 5
موازنه تجاری -864.20 -800 700 300 300 300
حساب جاری -8122.00 -5500 -8500 -6000 -10000 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 33.5
بودجه دولت -2.20 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
اطمینان کسب و کار 104.82 106 106 105 108 108
شاخص PMI تولید 49.30 50 51.2 51.5 51.5 51.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 121.70 125 124 123 128 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.50 3.2 3 -2.5 3.4 3.4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.74 -0.6 3.6 2.8 -1.8 -1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.97 5 5.1 5.2 5.3 5.2
تولید ناخالص داخلی 1042.17 1150 1150 1150 1150 1210
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2769908.70 2690785 2805041 2892178 2916714 3068383
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 951395.11 883182 887852 941409 1001819 1053914
تولید ناخالص داخلی سرانه 4284.70 4600 4600 4600 4600 4750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11605.90 12037 12037 12037 12037 12037
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 45657.20 82109 90908 80762 48077 50577
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 293957.40 272564 274738 287942 309537 325633
تولید ناخالص داخلی از ساخت 573467.90 569170 579389 598101 603862 635263
تولید ناخالص داخلی از معادن 202263.30 204887 203731 210728 212983 224058
تولید ناخالص داخلی از خدمات 53578.40 50919 52460 53891 56418 59352
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 40094.30 37428 37896 39412 42219 44415

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 5.28 5.1 5 5.1 4.9 5.3
افراد شاغل 129366192.00 129000000 129000000 129000000 129000000 129000000
افراد بیکار 6816840.00 6610000 6610000 6610000 6610000 6610000
نرخ مشارکت نیروی کار 69.32 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1
حداقل دستمزد 3.94 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4
دستمزد در تولید 2703980.52 2850000 2850000 2850000 3100000 3100000
جمعیت 264.20 270 270 270 270 273
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 58
هزینه زندگی خانواده 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3230000 3200000
هزینه زندگی انفرادی 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1890000 1890000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3330000 3330000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5310000 5310000

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 2.68 3.2 3.4 3.3 3.7 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.39 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.33 140 143 143 144 150
قیمت مصرف کننده اصلی 104.47 132 133 134 135 140
اندازه اصل تورم 2.88 3.2 3.2 3.1 3.5 3.5
قیمت تولید 103.04 168 168 169 170 178
تورم مواد غذایی 4.31 4.2 3.9 4.1 4 4
تغییر قیمت تولید کننده 1.05 1.5 0.5 1.2 1.2 5
CPI مسکن آب و برق 102.61 136 137 137 138 143
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.97 151 152 138 139 144

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 5 5 5
نرخ بهره بین بانکی 5.14 5.11 5.11 5.36 5.36 5.36
عرضه پول M2 6136500.00 6249779 6365641 6481504 6597366 7060815
ذخایر ارزی 131703.80 129200 131100 134100 135100 147200
وام به بخش خصوصی 4928870.00 4768523 4888162 4964359 5116667 5382734
نرخ بهره سپرده 4.00 4 4 4 4 4
نرخ وام 5.50 5.5 5.5 5.75 5.75 5.75
میزان رشد وام 6.08 7.5 8 9.5 10 11
نسبت ذخیره نقدی 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -864.20 -800 700 300 300 300
حساب جاری -8122.00 -5500 -8500 -6000 -10000 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
واردات 14275.20 13700 11200 13500 16700 17500
صادرات 13411.00 14000 11900 13800 16500 17700
بدهی خارجی 404281.95 410000 410000 396855 420000 420000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105.30 110 100 105 98.8 98.8
حواله 2898.41 2560 2500 2800 2610 2610
ورود توریست 1377067.00 1000000 1250000 1300000 1380000 1480000
ذخایر طلا 78.54 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
تولید نفت خام 651.00 680 700 700 805 805
فروش اسلحه 15.00 95 95 95 95 95

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 33.5
بودجه دولت -2.20 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
ارزش بودجه دولت -259900.00 -410000 -410000 -410000 -410000 -410000
هزینه های دولت 284729.74 157497 214793 213161 299820 315411
درآمدهای دولت 1894700.00 1720000 1720000 1720000 1720000 1720000
هزینه های مالی 2202200.00 2130000 2130000 2130000 2130000 2130000
مخارج نظامی 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار 104.82 106 106 105 108 108
شاخص PMI تولید 49.30 50 51.2 51.5 51.5 51.5
تولید صنعتی 3.00 4.5 5 5.5 6.6 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.00 3.5 3 2.5 1.8 1.8
استفاده از ظرفیت 74.41 79 78 78 79.8 79.8
ثبت خودرو 93652.00 92000 55000 90000 89000 91000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 121.70 125 124 123 128 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.50 3.2 3 -2.5 3.4 3.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.50 4 6 5 5.1 5.1
هزینه های مصرف کننده 1513446.30 1478620 1505025 1552128 1593659 1676529
تسهیلات اعتباری خریدار 2509568.00 2461351 2512714 2569396 2659619 2797919
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.00 16.9 16.9 17 17 17
قیمت گازوئیل 0.47 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
شاخص مسکن 210.97 212 212 213 216 218


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.