بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 14020.00 14071 14118 14164 14212 14307
بازار سهام 6307.13 6263 6142 6023 5907 5674
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.29 6.35 6.4 6.45 6.5 6.61

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.05 1 3.5 1.5 2.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.49 2.5 6.5 6 5 5.5
نرخ بیکاری 7.07 8.5 7.5 6.5 6.5 6.5
نرخ تورم 1.68 1.4 1.5 1.8 2.3 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4
موازنه تجاری 2101.40 2100 -1200 -100 300 300
حساب جاری 964.00 -5000 -7500 -6900 -8000 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.50 40 40 40 40 42
بودجه دولت -2.20 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4
اطمینان کسب و کار 102.90 103 108 105 105 105
شاخص PMI تولید 51.30 52 55 53 51 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.50 91 98 98 99 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20 4 4 3.5 5 3.5
نرخ مالیات شرکت 22.00 25 22 22 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.05 1 3.5 1.5 2.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.49 2.5 6.5 6 5 5.5
تولید ناخالص داخلی 1119.19 1150 1150 1150 1150 1270
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2720552.40 2800378 2770594 2757988 3075257 2940397
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 858097.95 961860 898224 842632 1065498 1009953
تولید ناخالص داخلی سرانه 4450.70 4450 4450 4450 4450 4700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11812.20 10840 10840 10840 10840 11750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 84333.20 46159 73647 103127 53808 48467
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 267958.40 297191 280465 269934 323820 312050
تولید ناخالص داخلی از ساخت 557798.60 579776 580921 564438 644722 608765
تولید ناخالص داخلی از معادن 196594.90 204488 205804 205823 233511 214713
تولید ناخالص داخلی از خدمات 48528.80 54168 53664 47892 56512 56876
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38402.80 40535 39040 37967 44146 42562

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 7.07 8.5 7.5 6.5 6.5 6.5
افراد شاغل 128454184.00 132165517 132165517 132165517 132165517 134434782
افراد بیکار 9767754.00 7049693 7049693 7049693 7049693 6975287
نرخ مشارکت نیروی کار 67.77 68 68 68 68 69
دستمزد در تولید 2635445.63 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
حداقل دستمزد 4.28 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6
جمعیت 266.10 273 273 272 273 275
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 58

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.68 1.4 1.5 1.8 2.3 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.68 106 107 107 108 111
قیمت مصرف کننده اصلی 105.95 106 107 107 108 110
اندازه اصل تورم 1.60 1.5 1.7 1.5 1.5 2
قیمت تولید 104.62 185 104 106 194 194
تورم مواد غذایی 3.63 4.5 3.5 3.7 3.5 3.5
تغییر قیمت تولید کننده 1.82 3 3.5 2.5 2.5 5
CPI مسکن آب و برق 102.84 104 104 105 105 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.01 104 105 104 105 109

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4
نرخ بهره بین بانکی 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.3
عرضه پول M2 6817500.00 6713228 6736481 6753165 7060815 7524264
ذخایر ارزی 135900.00 138045 140186 142327 144468 148993
وام به بخش خصوصی 4821734.00 4983088 5111756 5147053 5135453 5232242
نرخ بهره سپرده 3.00 3 3 3 3 3.25
نرخ وام 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75
میزان رشد وام -2.40 2.5 11 7.5 11 11
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 4 5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 2101.40 2100 -1200 -100 300 300
حساب جاری 964.00 -5000 -7500 -6900 -8000 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
واردات 14437.90 15700 15600 15300 15500 16500
صادرات 16539.30 14500 15500 14700 16700 16700
بدهی خارجی 408524.80 434833 440634 453620 446435 469640
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 209.00 150 120 100 100 100
حواله 2257.00 2900 3190 2950 3353 3670
ورود توریست 175313.00 400000 900000 900000 1000000 1200000
ذخایر طلا 78.57 80 80 80 81 81
تولید نفت خام 685.00 950 950 950 950 1000
فروش اسلحه 8.00 15 15 15 35 75

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.50 40 40 40 40 42
بودجه دولت -2.20 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4
ارزش بودجه دولت -348653.70 -350000 -350000 -350000 -350000 -310000
هزینه های دولت 228029.03 287862 163402 207684 330268 302255
درآمدهای دولت 1960633.60 1530000 1530000 1530000 1530000 1530000
هزینه های مالی 2309287.30 2530000 2530000 2530000 2530000 2530000
مخارج نظامی 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 22.00 25 22 22 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 102.90 103 108 105 105 105
شاخص PMI تولید 51.30 52 55 53 51 51
تولید صنعتی 2.00 3.5 19 5.5 6.6 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.60 2 2 1.5 1.5 1.8
استفاده از ظرفیت 71.96 75 79 73 79 79
ثبت خودرو 57131.00 73000 75000 76000 79000 81000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.50 91 98 98 99 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20 4 4 3.5 5 3.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -16.30 6.5 13.5 5.5 5.1 5.1
هزینه های مصرف کننده 1451698.10 1530094 1520413 1476652 1680230 1606599
تسهیلات اعتباری خریدار 2534392.00 2537173 2623843 2666684 2757417 2664032
قیمت گازوئیل 0.46 0.4 0.41 0.39 0.38 0.38
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.90 19 19 19 19 18

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 213.50 216 216 217 218 218


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.