بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 14210.00 14081 14149 14219 14288 14428
بازار سهام 6255.60 6195 6125 6057 5989 5855
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.24 7.45 7.53 7.61 7.69 7.85
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 2.6 -1.9 -0.8 3.6 -1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.05 5.2 5.1 5 5.1 5.3
نرخ بیکاری 5.01 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9
نرخ تورم 3.32 3.9 3.1 3.2 3.4 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.31 0.8 0.9 0.5 0.6 0.5
نرخ بهره 5.50 5.5 5 5 5 5
موازنه تجاری -60.00 500 -900 -800 -800 300
حساب جاری -8442.80 -3900 -3100 -4500 -5500 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 30.9 30.9 32.2 32.2 32.2
بودجه دولت -1.76 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار 108.81 106 105 106 106 108
شاخص PMI تولید 49.60 50.9 50.2 51 51.2 51.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 124.80 122 123 125 124 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.50 -0.4 4.2 3.2 3 3.4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 2.6 -1.9 -0.8 3.6 -1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.05 5.2 5.1 5 5.1 5.3
تولید ناخالص داخلی 1042.17 1126 1126 1150 1150 1150
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2735191.60 2753974 2773478 2770839 2770839 2920472
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 869895.72 903696 960939 960025 960025 1011869
تولید ناخالص داخلی سرانه 4284.70 4330 4330 4500 4500 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11605.90 11733 11733 12037 12037 12037
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 88693.90 84717 48528 48482 48482 51100
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 267906.20 272547 292043 291766 291765 307522
تولید ناخالص داخلی از ساخت 564982.40 574280 581454 580901 580901 612272
تولید ناخالص داخلی از معادن 198663.50 205919 210596 210396 210396 221758
تولید ناخالص داخلی از خدمات 51156.00 48893 50966 50918 50918 53668
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36954.00 37722 39814 39776 39776 41924
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 5.01 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9
افراد بیکار 6871264.00 6775000 6775000 6610000 6610000 6610000
نرخ مشارکت نیروی کار 69.20 69.3 69.3 69.1 69.1 69.1
حداقل دستمزد 3.94 3.94 3.94 4.1 4.1 4.1
دستمزد در تولید 2653267.53 2850000 2850000 2850000 2850000 3100000
جمعیت 264.20 266 265 268 268 268
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 58
هزینه زندگی خانواده 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
هزینه زندگی انفرادی 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 3.32 3.9 3.1 3.2 3.4 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.31 0.8 0.9 0.5 0.6 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.59 139 140 140 143 145
قیمت مصرف کننده اصلی 128.91 129 130 132 133 135
اندازه اصل تورم 3.18 2.7 3 3.2 3.2 3.5
قیمت تولید 167.63 178 176 175 172 185
تورم مواد غذایی 4.85 3.8 4.2 4.2 3.9 4
تغییر قیمت تولید کننده 1.93 1.5 3 3.5 4 5
CPI مسکن آب و برق 132.52 135 135 136 137 140
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134.18 148 151 151 152 156
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5 5 5 5
نرخ بهره بین بانکی 6.34 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
عرضه پول M2 5918515.30 5990000 6150000 6150000 6150000 6270000
ذخایر ارزی 125900.04 115800 116200 116200 118000 172000
وام به بخش خصوصی 4766613.00 4750000 4830000 4878263 4884829 4950000
نرخ بهره سپرده 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
نرخ وام 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
میزان رشد وام 9.92 8.7 8 7.5 7.9 8.9
نسبت ذخیره نقدی 6.00 6 6 6.5 6.5 6.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -60.00 500 -900 -800 -800 300
حساب جاری -8442.80 -3900 -3100 -4500 -5500 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
واردات 15514.20 13200 15800 14700 13200 16700
صادرات 15450.70 13700 14900 15000 11900 16500
بدهی خارجی 387592.08 410000 410000 396855 406972 420000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 104.90 98 105 110 100 98.8
ورود توریست 1454141.00 1520000 1550000 1350000 1450000 1580000
ذخایر طلا 78.50 78.5 80.6 80.6 80.6 80.6
تولید نفت خام 759.00 797 801 800 800 805
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 30.9 30.9 32.2 32.2 32.2
بودجه دولت -1.76 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3 -2.3
هزینه های دولت 209394.41 211132 297858 297575 297575 313644
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 108.81 106 105 106 106 108
شاخص PMI تولید 49.60 50.9 50.2 51 51.2 51.5
تولید صنعتی 3.60 1.5 3.5 4.5 5 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -15.80 0.7 4 3.5 3 1.8
تغییرات موجودی انبار 59179.55 25400 -26500 -26500 -26500 -29600
ثبت خودرو 89096.00 91000 86000 89000 55000 89000
تولید مس 197834.00 166000 171000 160000 188000 168000
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 124.80 122 123 125 124 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.50 -0.4 4.2 3.2 3 3.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.80 2.8 3.9 4 6 5.1
هزینه های مصرف کننده 1467542.40 1477952 1515347 1513905 1513905 1595660
تسهیلات اعتباری خریدار 2445720.00 2355754 2486828 2470728 2492677 2618630
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.00 16.8 16.8 16.8 16.8 17
قیمت گازوئیل 0.46 0.45 0.44 0.42 0.41 0.41
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 210.38 212 213 213 214 217


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.