بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 14580.00 14648 14696 14745 14794 14893
بازار سهام 5143.89 5024 4928 4832 4739 4553
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.79 6.84 6.9 6.96 7.01 7.13

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.19 2.7 0.5 2.5 1.5 2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.32 -1.2 3.3 5.2 8.5 7.5
نرخ بیکاری 4.99 8.5 9 9 8.5 8.5
نرخ تورم 1.54 2.5 2.9 3.3 3.7 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.5 0.8 0.8 0.8
نرخ بهره 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
موازنه تجاری 1267.40 -1700 300 -1200 -100 300
حساب جاری -3924.00 -9000 -8500 -7000 -7500 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -4.5 -4.5 -2.8 -2.8 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 32.2 32.2 34.5 34.5 34.5
بودجه دولت -2.20 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
اطمینان کسب و کار 104.82 97 101 103 105 105
شاخص PMI تولید 46.90 47.5 50.5 52 55 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 86.20 97 98 98.5 99 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.00 -5.5 3.5 4 4 5
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.19 2.7 0.5 2.5 1.5 2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.32 -1.2 3.3 5.2 8.5 7.5
تولید ناخالص داخلی 1119.19 970 970 1150 1150 1150
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2589647.30 2801974 2861316 2843624 2932826 3075914
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 791199.66 912048 982791 921884 950803 1056500
تولید ناخالص داخلی سرانه 4450.70 4200 4200 4450 4450 4450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11812.20 9980 9980 10840 10840 10840
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 96832.80 78244 47164 75587 77958 50701
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 253459.00 278961 303658 287853 296883 326432
تولید ناخالص داخلی از ساخت 529988.80 579447 592392 596224 614927 636822
تولید ناخالص داخلی از معادن 193261.50 204156 208938 211190 217815 224608
تولید ناخالص داخلی از خدمات 44969.30 52210 55346 55078 56806 59497
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35649.90 38182 41417 40068 41325 44524

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.99 8.5 9 9 8.5 8.5
افراد شاغل 129366192.00 129896120 129896120 132165517 132165517 132165517
افراد بیکار 6816840.00 7123846 7123846 7049693 7049693 7049693
نرخ مشارکت نیروی کار 69.32 67 67 68 68 68
دستمزد در تولید 2817234.31 2850000 3100000 3100000 3100000 3100000
حداقل دستمزد 4.28 4 4 4.4 4.4 4.4
جمعیت 266.10 270 270 273 273 273
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 58

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.54 2.5 2.9 3.3 3.7 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.5 0.8 0.8 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.95 106 107 108 109 111
قیمت مصرف کننده اصلی 105.35 107 108 108 109 111
اندازه اصل تورم 2.07 3.1 3.2 3.2 3.3 3.5
قیمت تولید 103.45 103 104 106 107 109
تورم مواد غذایی 1.73 4.1 4.5 4.5 3.5 3.5
تغییر قیمت تولید کننده 0.84 1.2 1.2 3 3.5 5
CPI مسکن آب و برق 102.80 136 105 106 107 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.85 137 107 106 107 111

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
نرخ بهره بین بانکی 4.36 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65
عرضه پول M2 6393700.00 6581504 6597366 6713228 6736481 7060815
ذخایر ارزی 135077.22 131107 132428 133749 135069 137711
وام به بخش خصوصی 4861397.00 4809526 5091523 5246407 5274616 5473387
نرخ بهره سپرده 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
نرخ وام 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
میزان رشد وام 1.49 6.5 7.5 9.5 11 11
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 3 4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 1267.40 -1700 300 -1200 -100 300
حساب جاری -3924.00 -9000 -8500 -7000 -7500 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -4.5 -4.5 -2.8 -2.8 -2.8
واردات 10764.30 13500 14700 15700 15600 15500
صادرات 12031.70 11800 13500 14500 15500 16700
بدهی خارجی 389251.56 423230 429031 434833 440634 446435
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 97.60 95 98 100 101 105
حواله 2575.00 2958 3037 3116 3190 3353
ورود توریست 160282.00 200000 780000 1100000 1250000 1480000
ذخایر طلا 78.60 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
تولید نفت خام 713.00 750 850 950 950 950
فروش اسلحه 8.00 5 5 15 15 35

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 32.2 32.2 34.5 34.5 34.5
بودجه دولت -2.20 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -269442.90 -410000 -410000 -350000 -350000 -350000
هزینه های دولت 195004.77 206513 294126 167687 172947 316185
درآمدهای دولت 1943674.90 1420000 1420000 1530000 1530000 1530000
هزینه های مالی 2213117.80 2930000 2930000 2530000 2530000 2530000
مخارج نظامی 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 104.82 97 101 103 105 105
شاخص PMI تولید 46.90 47.5 50.5 52 55 51
تولید صنعتی 2.00 -6.5 3.5 3.5 19 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.60 -3.5 6.5 2 2 1.8
استفاده از ظرفیت 69.28 70 73 75 79 79
ثبت خودرو 12635.00 90000 89000 89000 90000 91000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 86.20 97 98 98.5 99 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.00 -5.5 3.5 4 4 5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -20.60 5 5 6.5 13.5 5.1
هزینه های مصرف کننده 1386684.00 1503719 1563390 1560740 1609699 1680644
تسهیلات اعتباری خریدار 2506667.00 2489259 2592384 2692959 2719734 2786813
قیمت گازوئیل 0.44 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.00 17 17 19 19 19

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 211.93 213 216 216 216 218


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.