24/06/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
MT
نرخ بیکاری Q1 3.9% 4.4%
29/06/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
اطمینان کسب و کار MAY 117.3
09:00 AM
MT
اطمینان کسب و کار JUN
09:00 AM
MT
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 8.3
30/06/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده MAY 0.39%
06/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -2.5%
09:00 AM
MT
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 17.7%
08/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 16.4%
12/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
موازنه تجاری MAY €-254.2M
16/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.2%


مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.