27/09/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
نرخ بیکاری Q2 3.9%
29/09/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
اطمینان کسب و کار SEP
09:00 AM
MT
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP
09:00 AM
MT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه AUG 1.15%
06/10/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG 2.3%
09:00 AM
MT
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 11.4%
08/10/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 8.3%
09:00 AM
MT
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.4%
12/10/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
موازنه تجاری AUG €-521.7M

مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.