29/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
اطمینان کسب و کار OCT 83.9
10:00 AM
MT
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -9.1
30/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
PPI (سالانه) SEP 0.5%
05/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -2.5%
10:00 AM
MT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 2.6%
10:00 AM
MT
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -7.5%
09/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
موازنه تجاری SEP €-139.5M
18/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.5%


مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.