18/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
نرخ تورم (سالانه) AUG 1.8%
26/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
PPI (سالانه) AUG 1.8%
27/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
اطمینان کسب و کار SEP 99.9
09:00 AM
MT
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 6.5
30/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
نرخ بیکاری Q2 3.5%
03/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 1%
09:00 AM
MT
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 6.5%
09/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 1.3%
10/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
موازنه تجاری AUG €-348.2M
11/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
نرخ تورم (سالانه) SEP


مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.