20/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
نرخ تورم (سالانه) DEC 0.2%
28/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
اطمینان کسب و کار JAN 79.5
10:00 AM
MT
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -3.7
29/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
PPI (سالانه) DEC -0.5%
04/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 1.8%
10:00 AM
MT
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -2.7%
08/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -2.6%
09/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
موازنه تجاری DEC €-38.4M


مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.