30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
MT
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY -2.2
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
MT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 6.61%
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
MT
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 10%
09:00 AM
MT
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR 3%
09:00 AM
MT
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 16.4%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
MT
موازنه تجاری APR €-246.3M
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
MT
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR -0.1%
17/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
MT
نرخ تورم (سالانه) MAY 5.4%

مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.