29/06/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
اطمینان کسب و کار JUN 56.5 56.6
09:00 AM
MT
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN -6.9 -11.3
06/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -3.0%
09:00 AM
MT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -25.1%
09:00 AM
MT
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -24.8%
10/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
موازنه تجاری MAY €-139.4M
17/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.9%
28/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MT
PPI (سالانه) JUN 0.3%


مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.