21/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.3%
25/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
PPI (سالانه) JAN 1.6%
27/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
اطمینان کسب و کار FEB 99.9
10:00 AM
MT
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB 8.4
04/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN 1.3%
10:00 AM
MT
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 5.6%
09/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 3.4%
10:00 AM
MT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 7.3%
11/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MT
موازنه تجاری JAN €-58.7M


مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.