بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16
بازار سهام 3469.54 3422 3379 3336 3294 3209

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.30 2.1 1.5 1.1 1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.20 -5.3 -3 15 7 3.5
نرخ بیکاری 4.40 7.5 8 7.2 7.2 6.1
نرخ تورم 0.50 0.6 1.2 1.3 1.3 1.2
نرخ تورم (ماهانه) -1.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -139500.00 -111300 -111300 -111300 -111300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8.5 8.2 8.2 8.2 8.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 52 55 55 55 55
بودجه دولت 0.50 -3.8 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
اطمینان کسب و کار 83.90 79 82 83 83 86
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.10 -10 -9.5 -9 -10 -7.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.60 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.30 2.1 1.5 1.1 1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.20 -5.3 -3 15 7 3.5
تولید ناخالص داخلی 14.79 13.2 14.5 14.5 14.5 14.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2580974.00 2867999 2683339 2491481 2968120 2959775
تولید ناخالص ملی 2522998.07 3073154 2878224 2827678 2901448 3171495
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 592087.00 568060 501682 406924 680900 586238
تولید ناخالص داخلی سرانه 28942.89 27000 28500 28500 28500 28500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43340.20 42500 43200 43200 43200 43200

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.40 7.5 8 7.2 7.2 6.1
دستمزد 1490.67 19400 19400 19400 19400 19400
حداقل دستمزد 777.10 772 785 785 785 785
جمعیت 0.49 0.52 0.54 0.54 0.54 0.54
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.50 0.6 1.2 1.3 1.3 1.2
نرخ تورم (ماهانه) -1.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.14 108 105 104 105 110
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.96 107 107 107 107 109
قیمت تولید 109.52 114 110 111 111 116
تورم مواد غذایی 1.70 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
تغییر قیمت تولید کننده 0.50 2 2.3 2.5 2.5 2.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -139500.00 -111300 -111300 -111300 -111300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8.5 8.2 8.2 8.2 8.2
واردات 373300.00 451400 451400 451400 451400 501400
صادرات 235169.00 340100 340100 340100 340100 370100

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 52 55 55 55 55
بودجه دولت 0.50 -3.8 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
ارزش بودجه دولت -34371.00 -2093 -2093 -2093 -2093 -2093
هزینه های دولت 583595.00 513587 472570 518366 671134 530022
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 46.9 41.8 41.8 41.8 41.8


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 83.90 79 82 83 83 86
تولید صنعتی -2.50 -6 4 6.5 6.5 7.2

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.10 -10 -9.5 -9 -10 -7.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.60 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.50 -4.8 1.5 13.5 3.5 5.1
هزینه های مصرف کننده 1138578.00 1337525 1189741 1174980 1309365 1380325
نرخ وام بانکی 3.62 3.93 3.66 3.66 3.66 4.43
قیمت گازوئیل 1.57 1.37 1.35 1.29 1.22 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 6127.20 5790 5749 5970 7046 5975


مالت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.