بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.19 1.18 1.18 1.17 1.16 1.15
بازار سهام 3866.06 3822 3692 3568 3447 3206

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.80 1.7 2.5 1 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 13 7 3.5 3.5 3.1
نرخ بیکاری 3.90 7.2 7.2 6.1 5.6 5
نرخ تورم 0.20 0.6 1 1.5 1.4 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -254200.00 -111300 -111300 -131300 -131300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 0.2 0.2 0.2 1.3 1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.30 55 55 55 55 58
بودجه دولت -10.10 -5.9 -5.9 -5.9 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار 117.30 83 83 86 86 92
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.30 9.7 6 3 1 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.50 2 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.80 1.7 2.5 1 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 13 7 3.5 3.5 3.1
تولید ناخالص داخلی 14.79 14.5 14.5 14.5 14.5 15.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2981390.00 3016710 3180594 3085739 3085739 3181397
تولید ناخالص ملی 3009524.11 2850988 3153754 3114857 3114857 3211418
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 670872.00 752988 692195 694353 694353 715877
تولید ناخالص داخلی سرانه 28942.89 28500 28500 28500 28500 29000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43340.20 43200 43200 43200 43200 43500

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 3.90 7.2 7.2 6.1 5.6 5
دستمزد 1554.69 19400 19400 19400 19400 19400
حداقل دستمزد 784.68 785 785 785 795 795
جمعیت 0.51 0.54 0.54 0.54 0.54 0.56
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 0.20 0.6 1 1.5 1.4 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.39 104 104 106 105 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.19 107 107 109 109 109
قیمت تولید 108.99 110 110 111 112 113
تورم مواد غذایی 1.50 0.5 1.8 1.8 2.3 2.8
تغییر قیمت تولید کننده 0.39 1.2 1.8 2.5 2.5 2.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -254200.00 -111300 -111300 -131300 -131300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 0.2 0.2 0.2 1.3 1.3
واردات 541100.00 451400 451400 501400 501400 501400
صادرات 286900.00 340100 340100 370100 370100 370100

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.30 55 55 55 55 58
بودجه دولت -10.10 -5.9 -5.9 -5.9 -3.2 -3.2
ارزش بودجه دولت -47921.00 -2093 -2093 -2093 -2093 -2093
هزینه های دولت 698820.00 711211 653122 723279 723279 745700
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 41.8 41.8 41.8 41.8 40.2


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 117.30 83 83 86 86 92
تولید صنعتی 16.40 4.8 2.5 2 3.2 2

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.30 9.7 6 3 1 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.50 2 0.1 0.1 0.1 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.70 2.2 4.8 1.1 1.5 0.8
هزینه های مصرف کننده 1398121.00 1335140 1582464 1447055 1447055 1491914
نرخ وام بانکی 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59
قیمت گازوئیل 1.63 1.55 1.47 1.3 1.33 1.26
تسهیلات اعتباری خریدار 6562.30 6956 6705 6611 6689 6816


مالت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.