بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.17 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15
بازار سهام 3779.94 3786 3738 3691 3644 3551

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.30 3.2 2.1 1.5 1.1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 -3.5 -0.7 0.9 3.5 2.2
نرخ بیکاری 3.30 6.3 7.5 8 7.2 6.1
نرخ تورم 1.00 0.6 0.6 1.2 1.3 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -222300.00 -334000 -111300 -111300 -111300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8.5 8.5 8.2 8.2 8.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 52 52 55 55 55
بودجه دولت 0.50 -3.8 -3.8 -4.9 -4.9 -4.9
اطمینان کسب و کار 63.40 77 79 82 83 86
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.30 -11 -10 -9.5 -9 -7.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.70 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.30 3.2 2.1 1.5 1.1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 -3.5 -0.7 0.9 3.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 14.79 13.2 13.2 14.5 14.5 14.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2568537.00 2838523 2813680 2591654 2658436 2875581
تولید ناخالص ملی 2915131.65 3061017 3018032 2941368 3017161 3084429
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 419509.00 460323 526051 423285 434192 537624
تولید ناخالص داخلی سرانه 28942.89 27000 27000 28500 28500 28500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43340.20 42500 42500 43200 43200 43200

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 3.30 6.3 7.5 8 7.2 6.1
دستمزد 20196.07 19200 19400 19400 19400 19400
حداقل دستمزد 761.97 772 772 785 785 785
جمعیت 0.49 0.51 0.52 0.54 0.54 0.54
سن بازنشستگی زنان 62.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.00 63 63 63 63 63

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.00 0.6 0.6 1.2 1.3 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.60 104 105 104 105 106
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.49 104 107 107 107 109
قیمت تولید 108.50 111 110 111 111 113
تورم مواد غذایی 3.30 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8
تغییر قیمت تولید کننده -0.30 1.6 2 2.3 2.5 2.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -222300.00 -334000 -111300 -111300 -111300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8.5 8.5 8.2 8.2 8.2
واردات 450200.00 608200 451400 451400 451400 501400
صادرات 158700.00 274200 340100 340100 340100 370100

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 52 52 55 55 55
بودجه دولت 0.50 -3.8 -3.8 -4.9 -4.9 -4.9
ارزش بودجه دولت -222232.00 -2143 -2093 -2093 -2093 -2093
هزینه های دولت 534398.00 446774 495525 539208 553102 506426
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 46.9 46.9 41.8 41.8 41.8


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 63.40 77 79 82 83 86
تولید صنعتی -3.30 -11 -6 4 6.5 7.2

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.30 -11 -10 -9.5 -9 -7.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.70 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.40 -3.5 -1.8 1.5 3.5 2.1
هزینه های مصرف کننده 1211320.00 1242598 1247532 1222222 1253716 1274977
نرخ وام بانکی 3.70 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66
قیمت گازوئیل 1.58 1.43 1.35 1.29 1.22 1.16
تسهیلات اعتباری خریدار 6127.20 5823 5979 6075 6232 6110


مالت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.