بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.22 1.21 1.2 1.2 1.2 1.19
بازار سهام 4036.39 3965 3915 3866 3817 3719

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.70 1.5 2 1.7 1.2 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.90 -3 13 7 3.5 3.1
نرخ بیکاری 4.60 6.5 7.2 7.2 6.1 4.5
نرخ تورم 0.20 0.8 1.2 1.8 1.2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -38400.00 -111300 -111300 -111300 -131300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8.2 8.2 8.2 8.2 7.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 55 55 55 55 58
بودجه دولت 0.50 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -2.8
اطمینان کسب و کار 79.50 82 83 83 86 92
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.70 -9.5 -9 -10 -7.5 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.80 2 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.70 1.5 2 1.7 1.2 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.90 -3 13 7 3.5 3.1
تولید ناخالص داخلی 14.79 14.5 14.5 14.5 14.5 15.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2910503.00 2976325 2870452 2916501 2959775 3080497
تولید ناخالص ملی 2947433.75 2878224 2827678 2850988 3171495 2978962
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 602935.00 501682 406924 669058 586238 519241
تولید ناخالص داخلی سرانه 28942.89 28500 28500 28500 28500 29000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43340.20 43200 43200 43200 43200 43500

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.60 6.5 7.2 7.2 6.1 4.5
دستمزد 1535.72 19400 19400 19400 19400 19400
حداقل دستمزد 777.10 785 785 785 785 785
جمعیت 0.49 0.54 0.54 0.54 0.54 0.56
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.20 0.8 1.2 1.8 1.2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.89 104 105 105 105 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.61 107 107 107 109 109
قیمت تولید 107.80 108 109 110 116 110
تورم مواد غذایی 1.20 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
تغییر قیمت تولید کننده -0.50 0.7 1.2 1.8 2.5 2.5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -38400.00 -111300 -111300 -111300 -131300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8.2 8.2 8.2 8.2 7.8
واردات 362500.00 451400 451400 451400 501400 501400
صادرات 326700.00 340100 340100 340100 370100 370100

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 55 55 55 55 58
بودجه دولت 0.50 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -2.8
ارزش بودجه دولت -103233.00 -2093 -2093 -2093 -2093 -2093
هزینه های دولت 595858.00 472570 518366 659462 530022 489110
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 41.8 41.8 41.8 41.8 40.2


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 79.50 82 83 83 86 92
تولید صنعتی -2.60 4 6.5 6.5 7.2 2

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.70 -9.5 -9 -10 -7.5 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.80 2 0.1 0.1 0.1 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.70 1.5 13.5 13.5 5.1 2.4
هزینه های مصرف کننده 1460297.00 1189741 1174980 1286593 1380325 1231382
نرخ وام بانکی 3.59 3.59 3.59 3.59 4.43 3.59
قیمت گازوئیل 1.63 1.37 1.35 1.29 1.3 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 6276.80 5749 5970 6956 5975 5950


مالت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.