بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 3965.14 3933 3884 3835 3786 3689

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 -3.3 -1.8 0.9 1.5 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 -4.3 -3.5 -0.7 0.9 2.2
نرخ بیکاری 3.20 5.1 6.3 7.5 8 6.1
نرخ تورم 1.10 1.3 1.2 1.3 1.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 2.90 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -177400.00 -334000 -334000 -111300 -111300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8.5 8.5 8.5 8.2 8.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 52 52 52 55 55
بودجه دولت 0.50 -3.8 -3.8 -3.8 -4.9 -4.9
اطمینان کسب و کار 56.60 74 77 79 82 86
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.30 -28 -24 -19 -17 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20 0.5 0.8 0.1 0.1 0.1
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 -3.3 -1.8 0.9 1.5 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 -4.3 -3.5 -0.7 0.9 2.2
تولید ناخالص داخلی 15.10 15.9 15.9 15.9 17.5 17.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2833515.00 2550459 2838523 2813680 2859017 2875581
تولید ناخالص ملی 3039307.48 2887063 3061017 3018032 3066661 3084429
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 529759.00 430668 460323 526051 534527 537624
تولید ناخالص داخلی سرانه 28385.10 30500 30500 30500 31400 31400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38146.77 41500 41500 41500 37239 44000

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.20 5.1 6.3 7.5 8 6.1
دستمزد 19488.25 19200 19200 19400 19400 19400
حداقل دستمزد 761.97 772 772 772 785 785
جمعیت 0.49 0.51 0.51 0.52 0.54 0.54
سن بازنشستگی زنان 62.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.00 63 63 63 63 63

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.10 1.3 1.2 1.3 1.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 2.90 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.48 104 104 105 105 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.05 104 104 107 107 109
قیمت تولید 108.49 110 111 110 111 113
تورم مواد غذایی 3.20 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8
تغییر قیمت تولید کننده 0.60 1.5 1.6 2 2.3 2.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -177400.00 -334000 -334000 -111300 -111300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8.5 8.5 8.5 8.2 8.2
واردات 423200.00 608200 608200 451400 451400 501400
صادرات 245800.00 274200 274200 340100 340100 370100

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 52 52 52 55 55
بودجه دولت 0.50 -3.8 -3.8 -3.8 -4.9 -4.9
ارزش بودجه دولت -214127.00 -2143 -2143 -2093 -2093 -2093
هزینه های دولت 499018.00 460182 446774 495525 503509 506426
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 46.9 46.9 46.9 41.8 41.8


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 56.60 74 77 79 82 86
تولید صنعتی 5.50 -15.8 -11 -6 4 7.2

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.30 -28 -24 -19 -17 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20 0.5 0.8 0.1 0.1 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.40 -4 -3.5 -1.8 1.5 2.1
هزینه های مصرف کننده 1256326.00 1172114 1242598 1247532 1267633 1274977
نرخ وام بانکی 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72
قیمت گازوئیل 1.55 1.49 1.42 1.35 1.28 1.22
تسهیلات اعتباری خریدار 6020.92 5659 5823 5979 6075 6110


مالت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.