بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14 1.13
بازار سهام 3903.52 3816 3731 3648 3567 3409

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 1 0.7 0.7 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.40 7 4 2.2 3.4 3.1
نرخ بیکاری 3.50 3.8 3.8 3.6 3.7 3.7
نرخ تورم 0.70 1.5 1.4 1.2 1.2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.90 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -178851.00 -131300 -131300 -131300 -131300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 0.2 1.3 1.3 1.3 1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.30 55 55 55 55 58
بودجه دولت -10.10 -5.9 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار 118.70 86 86 86 86 92
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.40 10.5 12 14 12 11
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.70 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 1 0.7 0.7 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.40 7 4 2.2 3.4 3.1
تولید ناخالص داخلی 14.65 14.5 14.5 14.5 14.5 15.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3112266.00 2959775 3149914 3054528 3180736 3247561
تولید ناخالص ملی 3169794.89 3171495 3156921 3152842 3239530 3254785
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 841061.00 586238 678317 638253 859564 699345
تولید ناخالص داخلی سرانه 26013.51 28500 28500 28500 28500 29000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39222.14 43200 43200 43200 43200 43500

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 3.50 3.8 3.8 3.6 3.7 3.7
دستمزد 221412.00 19400 19400 19400 19400 19400
حداقل دستمزد 784.68 785 795 795 795 795
جمعیت 0.51 0.54 0.54 0.54 0.54 0.56
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 0.70 1.5 1.4 1.2 1.2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.90 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.81 106 105 106 107 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.88 109 109 109 109 109
قیمت تولید 112.99 115 115 114 114 115
تورم مواد غذایی 3.00 1.8 2.3 2.3 2.3 2.8
تغییر قیمت تولید کننده 4.22 6.5 4.6 3 0.8 -0.2

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -178851.00 -131300 -131300 -131300 -131300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 0.2 1.3 1.3 1.3 1.3
واردات 427623.00 501400 501400 501400 501400 501400
صادرات 248771.00 370100 370100 370100 370100 370100

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.30 55 55 55 55 58
بودجه دولت -10.10 -5.9 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
ارزش بودجه دولت -77095.00 -2093 -2093 -2093 -2093 -2093
هزینه های دولت 618111.00 530022 747737 715004 631709 770917
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 41.8 41.8 41.8 41.8 40.2


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 118.70 86 86 86 86 92
تولید صنعتی -4.10 2 3.2 0.4 0.4 2

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.40 10.5 12 14 12 11
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.70 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 19.60 1.1 1.5 1.9 1.9 0.8
هزینه های مصرف کننده 1373693.00 1380325 1499852 1386841 1403914 1546348
نرخ وام بانکی 3.60 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
قیمت گازوئیل 1.56 1.48 1.41 1.34 1.27 1.21
تسهیلات اعتباری خریدار 6759.10 5975 6835 6774 6844 7047


مالت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.