بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 4830.95 4832 4802 4772 4743 4684
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 5.5 5.9 5.2 4.3 3.2
نرخ بیکاری 3.50 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1
نرخ تورم 1.90 1.7 2.2 2 1.9 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -348183.00 -188000 -133300 -220000 -334000 -111300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 9 9 8.5 8.5 8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 43 43 40 40 40
بودجه دولت 2.00 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6
اطمینان کسب و کار 99.90 102 103 104 104 105
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.50 5.7 3 6 7.5 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.1 1.8 1.8 1.8 1.6
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 5.5 5.9 5.2 4.3 3.2
تولید ناخالص داخلی 14.54 15.1 15.1 15.9 15.9 15.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2625920.00 3008787 2840438 2628006 2738835 2931332
تولید ناخالص ملی 3001946.68 3130159 3038108 2948408 3131030 3135327
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 445896.00 482102 572920 540092 465070 591254
تولید ناخالص داخلی سرانه 28385.10 29660 29660 31500 31500 31500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38146.77 40000 41500 41500 41500 41500
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1
دستمزد 19390.28 19503 19200 19200 19200 19400
حداقل دستمزد 757.64 758 758 772 772 772
جمعیت 0.48 0.5 0.5 0.52 0.52 0.52
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 63 63 63 63
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.90 1.7 2.2 2 1.9 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.48 103 105 104 105 107
قیمت تولید 108.66 109 109 111 111 111
تغییر قیمت تولید کننده 1.80 2.1 2.2 2 1.9 1.5
تورم مواد غذایی 3.20 2.5 2.6 2.6 2.6 2.8
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -348183.00 -188000 -133300 -220000 -334000 -111300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 9 9 8.5 8.5 8.5
واردات 598468.00 432600 428400 428400 608200 451400
صادرات 250285.00 244200 295100 278400 274200 340100
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 43 43 40 40 40
بودجه دولت 2.00 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6
هزینه های دولت 469012.00 444767 505077 504834 489180 521240
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.80 37 37 37.2 37.2 37.2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 99.90 102 103 104 104 105
تولید صنعتی 1.30 1.5 1.8 1.8 1.8 2.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.50 5.7 3 6 7.5 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.1 1.8 1.8 1.8 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.50 -0.89 3.8 3.8 3.8 3.4
هزینه های مصرف کننده 1231901.00 1332592 1314723 1303702 1284873 1356794
نرخ وام بانکی 3.66 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
قیمت گازوئیل 1.57 1.5 1.46 1.42 1.38 1.38


مالت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.