بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 4653.90 4684 4654 4624 4594 4536
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 4.2 4.3 3.5 3.2 3
نرخ بیکاری 3.40 3.3 3.2 3.2 3.1 3
نرخ تورم 1.30 1.7 1.9 1.8 1.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -131362.00 -220000 -334000 -334000 -111300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 8.5 8.5 8.5 8.5 8.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 40 40 40 40 38
بودجه دولت 2.00 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7
اطمینان کسب و کار 91.50 104 104 105 105 101
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.50 5.3 7.5 7 9 7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.2 0.5 0.8 0.1 0.1
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 4.2 4.3 3.5 3.2 3
تولید ناخالص داخلی 14.54 15.9 15.9 15.9 15.9 17.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2959781.00 2633857 2778018 3063373 3054494 3146129
تولید ناخالص ملی 3177716.95 2920382 3129529 3288937 3279404 3377786
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 458033.00 534958 464847 474064 472690 486871
تولید ناخالص داخلی سرانه 28385.10 30500 30500 30500 30500 31400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38146.77 41500 41500 41500 41500 44000
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.40 3.3 3.2 3.2 3.1 3
دستمزد 20032.52 19200 19200 19200 19400 19400
حداقل دستمزد 761.97 772 772 772 772 785
جمعیت 0.48 0.51 0.51 0.51 0.52 0.54
سن بازنشستگی زنان 62.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.00 63 63 63 63 63
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.30 1.7 1.9 1.8 1.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.44 104 105 105 105 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.44 104 104 104 107 109
قیمت تولید 108.48 110 111 111 111 114
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 1.8 2.1 2.1 2.7 2.5
تورم مواد غذایی 2.20 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -131362.00 -220000 -334000 -334000 -111300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 8.5 8.5 8.5 8.5 8.2
واردات 457039.00 428400 608200 608200 451400 501400
صادرات 325677.00 278400 274200 274200 340100 370100
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 40 40 40 40 38
بودجه دولت 2.00 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7
ارزش بودجه دولت -2134.00 -2143 -2143 -2143 -2093 -2093
هزینه های دولت 438723.00 500035 488945 454078 452762 466345
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.80 37.2 37.2 37.2 37.2 37.4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 91.50 104 104 105 105 101
تولید صنعتی 0.60 2.2 2 1.9 1.8 0.6
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.50 5.3 7.5 7 9 7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.2 0.5 0.8 0.1 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 4.2 4 3.5 3.4 2.1
هزینه های مصرف کننده 1294330.00 1291309 1284257 1339632 1335749 1375821
نرخ وام بانکی 3.67 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66
تسهیلات اعتباری خریدار 6020.92 5781 5907 6031 6182 6367
قیمت گازوئیل 1.58 1.74 1.78 1.82 1.87 1.87


مالت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.