بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 3805.61 3733 3661 3591 3522 3388

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.7 0.7 0.9 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.70 4 2.2 3.4 3.1 3.1
نرخ بیکاری 3.60 3.8 3.6 3.7 3.7 3.5
نرخ تورم 2.60 2 1.9 1.5 1.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.1 0.25
موازنه تجاری -334120.00 -131300 -131300 -131300 -131300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.30 55 55 55 58 58
بودجه دولت -10.10 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار 98.00 108 86 86 92 92
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.30 12 14 12 11 9
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.7 0.7 0.9 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.70 4 2.2 3.4 3.1 3.1
تولید ناخالص داخلی 14.65 14.5 14.5 14.5 15.1 15.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3280396.00 3149914 3054528 3180736 3391929 3247561
تولید ناخالص ملی 3453856.14 3156921 3152842 3239530 3571287 3254785
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 866379.00 678317 638253 859564 895836 699345
تولید ناخالص داخلی سرانه 24531.96 28500 28500 28500 29000 29000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39222.14 43200 43200 43200 43500 43500

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 3.60 3.8 3.6 3.7 3.7 3.5
دستمزد 1608.28 19400 19400 19400 19400 19400
حداقل دستمزد 784.68 795 795 795 795 805
جمعیت 0.51 0.54 0.54 0.54 0.56 0.56
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 2.60 2 1.9 1.5 1.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.37 106 107 107 108 110
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.38 109 109 109 109 109
قیمت تولید 113.42 114 115 114 115 114
تورم مواد غذایی 4.90 2.3 2.3 2.3 2.8 2.8
تغییر قیمت تولید کننده 5.46 4.6 3 0.8 -0.2 -0.7

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.1 0.25

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -334120.00 -131300 -131300 -131300 -131300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7
واردات 640900.00 501400 501400 501400 501400 501400
صادرات 306700.00 370100 370100 370100 370100 370100

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.30 55 55 55 58 58
بودجه دولت -10.10 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
ارزش بودجه دولت -57105.00 -2093 -2093 -2093 -2093 -2093
هزینه های دولت 658921.00 747737 715004 631709 681324 770917
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 41.8 41.8 41.8 40.2 40.2


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 98.00 108 86 86 92 92
تولید صنعتی -7.50 3.2 0.4 0.4 2 2

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.30 12 14 12 11 9
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 10.20 1.5 1.9 1.9 0.8 1.5
هزینه های مصرف کننده 1539576.00 1499852 1386841 1403914 1591922 1546348
نرخ وام بانکی 3.62 3.62 3.62 3.62 3.72 3.72
تسهیلات اعتباری خریدار 6855.30 5975 6774 6844 7088 7047
قیمت گازوئیل 1.52 1.44 1.37 1.3 1.24 1.18


مالت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.