بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 1.05 1.03 1.02 1.01 1.01 0.99
بازار سهام 3660.14 3517 3450 3384 3384 3257

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.30 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 6.5 6 5.8 5.8 5.3
نرخ بیکاری 3.20 3.7 3.7 3.7 3.7 3.5
نرخ تورم 5.80 5 4 3.6 3.2 3
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
موازنه تجاری -375500.00 -131300 -131300 -131300 -131300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 55 58 58 58 58
بودجه دولت -8.00 -5.8 -5.8 -4.8 -4.8 -4.8
اطمینان کسب و کار 102.60 112 92 92 92 92
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.10 12 11 11 11 9
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.30 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.30 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 6.5 6 5.8 5.8 5.3
تولید ناخالص داخلی 14.65 14.5 15.1 15.1 15.1 15.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3304311.00 3311451 3618565 3595258 3495961 3785807
تولید ناخالص ملی 3492772.91 3372662 3678357 3811364 3695354 4013367
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 660158.00 839154 842285 823126 698447 866752
تولید ناخالص داخلی سرانه 24531.96 28500 29000 29000 29000 29000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39222.14 43200 43500 43500 43500 43500

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 3.20 3.7 3.7 3.7 3.7 3.5
دستمزد 1706.17 19400 19400 19400 19400 19400
حداقل دستمزد 792.26 795 795 795 795 805
جمعیت 0.51 0.54 0.56 0.56 0.56 0.56
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 5.80 5 4 3.6 3.2 3
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.30 111 111 111 112 114
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112.52 109 109 109 109 109
قیمت تولید 116.20 114 115 116 117 115
تورم مواد غذایی 10.40 7 6 4.3 3.5 3
تغییر قیمت تولید کننده 5.30 0.8 -0.2 -0.2 -0.2 -0.7

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -375500.00 -131300 -131300 -131300 -131300 -131300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7
واردات 656900.00 501400 501400 501400 501400 501400
صادرات 281400.00 370100 370100 370100 370100 370100

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 55 58 58 58 58
بودجه دولت -8.00 -5.8 -5.8 -4.8 -4.8 -4.8
ارزش بودجه دولت -57105.00 -2093 -2093 -2093 -2093 -2093
هزینه های دولت 650271.00 665440 691179 757586 687987 797738
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 41.8 40.2 40.2 40.2 40.2


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اطمینان کسب و کار 102.60 112 92 92 92 92
تولید صنعتی -8.60 0.4 2 2 2 2

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.10 12 11 11 11 9
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.30 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 17.50 1.9 0.8 0.8 0.8 1.5
هزینه های مصرف کننده 1459824.00 1484948 1647810 1634357 1544494 1720978
نرخ وام بانکی 3.64 3.64 4.39 4.89 5.14 5.14
تسهیلات اعتباری خریدار 7066.20 7126 7301 7418 7476 7811
قیمت گازوئیل 1.44 1.49 1.55 1.6 1.66 1.66


مالت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.