قیمت روز سال
Mytilineos Holdings 8.67 -0.24 -2.69% -13.30%

قیمت روز سال
Athens General 630 -28.22 -4.29% -26.93%