آفریقای جنوبی - قیمت تولید - پیش بینیآفریقای جنوبی قیمت ها گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.9 4.8 5.7 5.9 5.8 5.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 0.5 0.7 0.43 0.43 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 110 110 114 115 121
قیمت مصرف کننده اصلی 108 109 112 113 114 109
اندازه اصل تورم 4.2 4.4 5.2 5.3 5.4 5.5
قیمت تولید 109 110 111 115 117 122
تغییر قیمت تولید کننده 6.3 6.6 6.7 6.7 6.3 5
قیمت صادرات 151 151 151 152 151 151
قیمت واردات 142 142 142 142 142 142
تورم مواد غذایی 3.5 3.8 4 4 3.6 5.2
انتظارات تورم 5.59 5.58 5.65 5.66 5.63 5.63
CPI مسکن آب و برق 108 109 112 112 116 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 109 110 117 115 119
[+]