آفریقای جنوبی - قیمت تولید - پیش بینی


Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar and to subscribe to updates.

Interested? Click here to contact usآفریقای جنوبی قیمت ها گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 5.1 4.5 4.7 5 5.1 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 0.4 0.63 0.67 0.7 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 105 105 106 106 110
قیمت مصرف کننده اصلی 104 105 105 105 105 109
اندازه اصل تورم 4.6 5.3 4.7 4.81 4.9 3.5
قیمت تولید 103 139 102 101 101 144
تغییر قیمت تولید کننده 5.2 5.3 5.1 5.1 5 4.8
قیمت صادرات 148 148 148 148 148 146
قیمت واردات 136 136 136 136 136 134
تورم مواد غذایی 5.5 5.5 5.4 5.2 5 6
CPI مسکن آب و برق 104 105 105 105 105 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 113 103 102 102 119
[+]