آفریقای جنوبی - قیمت تولید - پیش بینی


South Africa Producer Prices
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.


آفریقای جنوبی قیمت ها گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.6 4.6 4.9 5.2 5 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 0.47 0.47 0.47 0.6 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 106 108 109 109 111
قیمت مصرف کننده اصلی 104 106 108 109 109 109
اندازه اصل تورم 4.4 4.5 4.6 4.8 4.7 4.8
قیمت تولید 105 104 103 103 141 144
تغییر قیمت تولید کننده 5.1 5.1 5.1 5 5 4.8
قیمت صادرات 149 150 150 150 150 149
قیمت واردات 138 138 138 138 138 137
تورم مواد غذایی 5.2 3.8 4 4.2 4.5 6
CPI مسکن آب و برق 104 104 104 104 104 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 104 104 103 115 119
[+]