آفریقای جنوبی - نرخ بیکاری - پیش بینیآفریقای جنوبی کار گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 27.2 27.4 27.4 27.2 27.1 24
افراد شاغل 9838000 9978000 10111000 10511000 10711000 11711000
افراد بیکار 6100 6570 6610 6037 6059 6670
نرخ مشارکت نیروی کار 59.1 59.67 60.5 59.65 59.18 61
هزینه های کار 148 153 155 156 158 173
دستمزد 19858 20500 20500 20200 21612 21600
دستمزد در تولید 17146 17600 17900 17100 18211 19000
جمعیت 56.52 58 58 59 59 60
سن بازنشستگی زنان 60 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3950 4108 4108 4157 4073 4157
نرخ بیکاری جوانان 53.7 52.24 51.44 52.18 53.07 51.51
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 21300 21700 21700 22100 20101 23200
هزینه زندگی خانواده 10300 10400 10400 10500 10500 10630
هزینه زندگی انفرادی 6460 6530 6530 6630 6630 6700
نرخ اشتغال 43.1 42.98 42.9 43 43.1 45.12
[+]