آفریقای جنوبی کار گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 27.5 27.4 27.6 27.8 28 24
افراد شاغل 9748000 10111000 10511000 10711000 9743480 11711000
افراد بیکار 6209 6610 6110 6120 6197 6670
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 60.5 59.42 58.96 59.41 61
هزینه های کار 151 155 157 159 160 175
دستمزد 20176 20500 20200 21336 21703 21600
دستمزد در تولید 17674 17900 17100 18540 18799 19000
جمعیت 57.73 58 59 59 59 60
سن بازنشستگی زنان 60 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380 4108 4157 3929 3838 4157
نرخ بیکاری جوانان 52.8 51.78 52.31 53.17 52.83 51.51
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600 21700 22100 20734 20815 23200
هزینه زندگی خانواده 11300 10400 10500 10500 10500 10630
هزینه زندگی انفرادی 6570 6530 6630 6630 6630 6700
نرخ اشتغال 43.1 42.9 43 43.1 43.2 45.12
[+]