سوئد - پس انداز های شخصی - پیش بینی


Sweden Gross Household Saving Rate
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.سوئد مصرف کننده گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 104 105 103 104 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 -0.2 0.5 -0.3 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 2.6 2.1 2.6 2.5 2.2
هزینه های مصرف کننده 503387 505948 513827 515972 505942 542622
درآمد قابل تصرف شخص 511851 635780 635780 635780 635780 635780
پس انداز های شخصی 9.6 22.18 22.18 22.18 22.18 22.18
اعتبار بخش خصوصی 6.7 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87
مخارج خانوار 0.5 0.15 0.12 0.11 0.11 0.11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87 86.55 86.55 86.55 86.55 86.55
بدهی خانوار به درآمد 156 157 157 157 157 155
قیمت گازوئیل 1.73 1.7 1.61 1.51 1.43 0.99
شرایط اعتماد مصرف کننده 12 12.83 12.82 12.82 12.82 12.82
اعتماد مصرف کننده انتظارات اقتصادی -10 -10.09 -10.1 -10.1 -10.1 -10.1
اعتماد مصرف کننده انتظارات مالی 18 17.68 17.67 17.66 17.66 17.66
اعتماد مصرف کننده انتظارات عمده خرید -4 -4.59 -4.82 -4.64 -4.78 -4.71
انتظارات ذخیره سازی اعتماد مصرف کننده 59 62.99 62.99 63 63 63
اعتماد مصرف کننده انتظارات بی حد و حصر 3 10.31 10.72 10.95 11.08 11.23
[+]