سوئد - پس انداز های شخصی - پیش بینیسوئد مصرف کننده گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 103 103 104 103 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 0.5 -0.3 0.5 0.07 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.2 2.1 2.6 2.5 0.63 2.2
هزینه های مصرف کننده 521833 524828 527758 529313 534357 555017
درآمد قابل تصرف شخص 690463 527969 528217 528166 528177 528175
پس انداز های شخصی 15.16 14.73 9.9 15.65 31.48 9.91
اعتبار بخش خصوصی 6.2 6.01 5.89 5.79 5.7 5.26
مخارج خانوار -2.1 0.5 -0.2 1 -0.3 0.3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.7 88.43 88.71 88.84 89.08 90.07
بدهی خانوار به درآمد 163 165 167 168 169 179
قیمت گازوئیل 1.74 1.77 1.67 1.58 1.49 1.18
شرایط اعتماد مصرف کننده 12 12.82 12.82 12.82 12.82 12.82
اعتماد مصرف کننده انتظارات اقتصادی -10 -10.1 -10.1 -10.1 -10.1 -10.1
اعتماد مصرف کننده انتظارات مالی 18 17.67 17.66 17.66 17.66 17.66
اعتماد مصرف کننده انتظارات عمده خرید -4 -4.82 -4.64 -4.78 -4.67 -4.71
انتظارات ذخیره سازی اعتماد مصرف کننده 59 62.99 63 63 63 63
اعتماد مصرف کننده انتظارات بی حد و حصر 3 10.72 10.95 11.08 11.15 11.23
[+]