تایوان تولید ناخالص داخلی گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.48 0.7 0.9 1.1 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.28 2.9 2.1 2.5 2.3 1.8
تولید ناخالص داخلی 579 585 605 605 605 622
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4158657 4266164 4233986 4262623 4254306 4438500
تولید ناخالص ملی 4373254 4808852 4467570 4482585 4473839 5003111
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 916804 966450 908780 939724 937890 1005491
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 58251 64771 50498 59707 59591 67388
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 99398 83445 101078 101883 101684 86816
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1276214 1342668 1217920 1308119 1305567 1396906
تولید ناخالص داخلی از معادن 3427 4015 3326 3513 3506 4177
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 270560 261743 274396 277324 276783 272316
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2626320 2840162 2691130 2691978 2686725 2954894
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 121171 127200 127935 124200 123958 132338
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29075 43031 30550 29802 29744 44769
[+]