واقعی
27.23
تغییر روزانه
-1.82%
سالیانه
11.61%

قیمت روز سال
US30 31511 823.32 2.68% -8.09%
US400 2334 80.04 3.55% -14.38%
USNDX 12159 408.17 3.49% -16.29%
US2000 1766 54.06 3.16% -24.36%
US500 3919 116.01 3.06% -8.65%
USVIX 27 -1.82 -1.82% 11.61%