قیمت سهام
2,866.00
تغییر روزانه
3.08%
سالیانه
12.59%

قیمت روز سال
Taisei 3,885.00 20.00 0.52% -0.13%
Obayashi 910.00 4.00 0.44% -3.29%
Shimizu Corporation 690.00 7.00 1.02% -23.42%
Haseko 1,534.00 5.00 0.33% 0.07%
Kajima 1,382.00 8.00 0.58% -7.68%
Daiwa House 3,220.00 2.00 0.06% 1.55%
Sekisui House, 2,266.00 21.50 0.96% -1.31%
Tokyu Fudosan 682.00 7.00 1.04% 8.43%
Toto 4,285.00 95.00 2.27% -25.61%
Mitsui Fudosan 2,866.00 85.50 3.08% 12.59%
Mitsubishi Estate 1,975.50 20.00 1.02% 9.05%
Tokyo Tatemono 1,808.00 22.00 1.23% 5.55%
Sumitomo Realty & Development 3,471.00 73.00 2.15% -5.22%
Nippon Express 7,530.00 90.00 1.21% -14.24%
Yamato Transport 2,266.00 16.00 0.71% -24.72%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%