قیمت سهام
6.73
تغییر روزانه
3.22%
سالیانه
-27.63%

قیمت روز سال
Acco Brands 6.73 0.21 3.22% -27.63%
Logitech Internationalusa 57.61 2.15 3.88% -46.77%
3M 149.38 1.54 1.04% -25.89%
Newell Rubbermaid 20.51 0.62 3.12% -20.57%
Pitney Bowes 3.25 0.09 2.85% -61.03%

قیمت روز سال
US2000 1969 56.36 2.95% -12.49%