قیمت روز سال
HNI 27.71 0.98 3.66% -18.62%
Knoll 10.96 0.38 3.59% -52.72%
La-Z-Boy 26.85 0.60 2.28% -15.00%
Herman Miller 20.96 0.07 0.31% -51.83%
Steelcase 10.42 -0.08 -0.76% -39.31%

قیمت روز سال
Russell 2000 1416 17.93 1.28% -9.06%