قیمت روز سال
HNI 31.10 -0.28 -0.89% -9.86%
Knoll 12.14 -0.11 -0.90% -50.73%
La-Z-Boy 30.66 -0.28 -0.91% -8.07%
Herman Miller 30.43 0.09 0.30% -32.59%
Steelcase 10.04 0.14 1.41% -44.35%

قیمت روز سال
Russell 2000 1504 -5.62 -0.37% 0.76%