بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 3246.16 3130 3093 3058 3022 2952
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.49 0.04 0.09 0.14 0.2 0.24
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.1 0.3 0.2 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1 1.4 1.6 1.5 1.9
نرخ بیکاری 7.90 7.7 7.5 7.4 7.1 6.8
نرخ تورم 1.40 1.6 1.7 1.7 1.8 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 16990.70 20500 20000 11800 12000 13000
حساب جاری 32.99 32.2 29.6 21.5 29.5 25.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.6 2.6 2.6 2.6 1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.70 85.2 85.2 85.2 85.2 84.4
بودجه دولت -0.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
اطمینان کسب و کار 0.69 0.25 0.25 0.51 0.99 1
شاخص PMI تولید 50.50 50.4 51.5 51.7 52.3 53.1
شاخص PMI خدمات 51.20 51.1 51.5 52.9 52.8 53.3
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.90 -10.8 -16.6 -12.4 -9.8 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.60 0.5 0.4 -0.7 0.3 0.4
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.1 0.3 0.2 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1 1.4 1.6 1.5 1.9
تولید ناخالص داخلی 12589.50 14300 14300 14300 14300 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2652.00 2644 2650 2660 2699 2761
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 555.80 549 556 559 567 580
تولید ناخالص داخلی سرانه 40088.65 41500 41500 41500 41500 42300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175.25 40500 40500 40500 40500 41200
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 7.90 7.7 7.5 7.4 7.1 6.8
افراد بیکار 12829.00 13000 12900 12700 12500 12100
افراد شاغل 158.29 159 160 161 162 164
نرخ بیکاری بلند مدت 3.50 3.8 3.7 3.7 3.6 3.2
نرخ بیکاری جوانان 16.60 16 15.7 15.5 15.1 14
بهره وری 105.20 107 108 109 110 112
هزینه های کار 106.40 102 112 106 119 120
رشد دستمزد 2.40 2.3 2.4 2.6 2.4 2.4
جمعیت 340.72 344 344 344 342 342
استخدام تمام وقت 116891.60 115400 115900 116400 117000 119000
تغییر اشتغال 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3
نرخ مشارکت نیروی کار 57.30 58.4 58.6 58.8 59 60
قسمت مدت زمان اشتغال 30964.20 32400 32600 32900 33200 34200
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.5 64.5 64.5 64.5 64.75
سن بازنشستگی زنان 63.96 64.2 64.2 64.2 64.2 64.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.40 1.6 1.7 1.7 1.8 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.29 105 106 106 106 109
قیمت مصرف کننده اصلی 103.69 104 105 105 105 107
اندازه اصل تورم 1.10 1.2 1.5 1.6 1.7 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.78 112 112 113 114 116
قیمت تولید 105.10 106 106 108 109 112
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2
قیمت واردات 100.70 104 105 106 106 108
تورم مواد غذایی 1.20 2 2.1 2.2 1.9 2
CPI مسکن آب و برق 104.69 104 105 106 107 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.09 105 108 108 108 110
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.35 -0.35 -0.35 -0.3 -0.25 -0.25
عرضه پول M1 8279860.00 8660000 8810000 8950000 9160000 10900000
عرضه پول M2 11700944.00 12400000 12500000 12700000 12900000 13800000
عرضه پول M3 12368206.00 13900000 14100000 14200000 14400000 15900000
ذخایر ارزی 66.07 78 80 82 85 97
ترازنامه بانک مرکزی 4669003.00 5080000 5150000 5320000 5450000 6020000
وام به بخش خصوصی 11126123.00 11270000 11320000 11360000 11400000 11700000
نرخ بهره سپرده -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.25 0.25
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1
میزان رشد وام 3.30 3.2 3.2 3.2 3.2 2.8
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 16990.70 20500 20000 11800 12000 13000
حساب جاری 32.99 32.2 29.6 21.5 29.5 25.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.6 2.6 2.6 2.6 1.9
واردات 159511.90 174500 171000 169000 166000 172000
صادرات 176502.60 195000 191000 180800 178000 185000
بدهی خارجی 14450131.93 14700000 14800000 14900000 15000000 15400000
گردش سرمایه 24.05 34.2 55.1 20.5 44.5 41.2
ذخایر طلا 504.80 505 505 505 505 505
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.70 85.2 85.2 85.2 85.2 84.4
بودجه دولت -0.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
هزینه های دولت 542.69 550 548 554 554 566
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10 46.5 46.5 46.5 46.5 46.8
بدهی های دولت 9685501.30 10500000 10500000 10500000 10500000 11500000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 0.69 0.25 0.25 0.51 0.99 1
شاخص PMI تولید 50.50 50.4 51.5 51.7 52.3 53.1
شاخص PMI خدمات 51.20 51.1 51.5 52.9 52.8 53.3
پی ام آی مرکب 51.00 51.2 51.7 52 52.5 53.2
تولید صنعتی -4.20 2.6 3.2 3 2.9 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.90 0.3 -0.4 -0.6 0.4 0.3
تولید صنعتی -4.00 3.6 4 3.8 3.7 3.9
استفاده از ظرفیت 83.60 84.1 84 84 84.1 84.5
تغییرات موجودی انبار 24.92 4.5 7.1 7.5 6.5 6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -16.60 -22 -16 -12 -14 -4
ثبت خودرو 927.13 917 932 951 978 992
استخراج معدن -7.40 1.4 1.5 1.4 1.7 2.1
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.90 -10.8 -16.6 -12.4 -9.8 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.60 0.5 0.4 -0.7 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.80 0.5 0.9 1.2 1.1 1.7
هزینه های مصرف کننده 1420.77 1424 1424 1428 1449 1483
درآمد قابل تصرف شخص 1769770.00 1830000 1850000 1870000 1890000 1980000
پس انداز های شخصی 12.30 11.1 10.7 10.7 10.5 10.5
اعتبار بخش خصوصی 13372817.30 14000000 14200000 14400000 14900000 15400000
نرخ وام بانکی 1.97 1.99 1.99 2.04 2.09 2.09
شاخص خوشبینی اقتصادی 106.20 105 106 106 106 105
تسهیلات اعتباری خریدار 686014.58 709000 711000 715000 720000 732000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.70 55 55 55 55 53.7
بدهی خانوار به درآمد 94.00 89.9 89.9 89.9 89.9 87.1
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 15.50 17.2 16.4 16 15 15
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 0.70 2.6 2.8 2.4 1.9 2.1
شاخص مسکن 113.37 114 115 116 117 121
پی ام آی ساخت و ساز 50.60 54.1 53.8 53.2 53.7 52.5
نرخ مالکیت مسکن 66.10 65.9 65.9 65.9 65.9 65.5


Euro-area Forecasts - اطلاعات - شاخص های اقتصادی