قیمت روز سال
Industrias CH 80.87 0.86 1.07% 0.90%

قیمت روز سال
IPC Mexico 38201 516.07 1.37% -11.90%