قیمت روز سال
Grupo México 61.20 -1.49 -2.38% 19.39%

قیمت روز سال
IPC Mexico 37393 -607.60 -1.60% -14.51%