قیمت روز سال
Grupo México 50.51 0.05 0.10% 7.26%

قیمت روز سال
IPC Mexico 35877 93.19 0.26% -15.57%